.

, .

.

    .

1. b busu d usum nn vlt nsqunti ( ́ ́ ́ ́) .

2. b is t u ( ́ ́) . : (). : .

3. b tu d tntim ( ́ ́) .

4. b trn ( ́) .

5. b ltri ts, ltri qud fris ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

6. b nt ( ́) . : .

7. b ntiqu ( ́) .

8. b qu silnt v ( ́ ́ ́) . : .

9. bdut rdm, qui urrit rir (́ ́, ́ ́) , .

10. bndrium (́) . : .

11. b quis d sinus ( ́ ́) . : ( ).

12. b triribus d intrir ( ́ ́) .

13. b hdis sgrgr vs ( ́ ́ ́) . : ( ).

14. b hin ( ) . : , .

15. b h t b h ( ) .

16. b ign ignm ( ́ ́) . : ().

17. biit, ssit, vsit, ruit (́, ́, ́, ́) , , , ().

18. b im tr ( ́ ́) ( ).

19. b inunbulis ( ́) : , .

20. b initi mundi ( ́ ́) . : .

21. b initi nullum, smr nullum ( ́ ́, ́ ́) . : ; , .

22. b initi ( ́) . : .

23. b Jv riniium ( ́ ́) . : ( ).

24. bminti dsltin (́ ́) .

25. b rigin ( ́) . : , ( , ). : .

26. b v ( ́) . : .

27. b v usqu d ml ( ́ ́ ́) . : (). .

28. bsndunt dium lbi mndi qui rfrt ntumlim insiins st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , , , ().

29. bsns hrs nn rit (́ ́ ́) . : , , .

30. bsnt (́ ́) . , , . : , , .

31. bsntum ldit, qui um bri litigt (́ ́, ́ ́) , .

32. bsit invidi vrb (́ ́ ́) .

33. bsit mn (́ ́) .

34. bslvitur (́) .

35. bsqu lbr grvi nn vnit null sgs (́ ́ ́ ́ ́ ́) . : . , .

36. bsqu mni tin (́ ́ ́) .

37. bstrtum r nrt (́ ́) .

38. bundns utl nn nt (́ ́ ́) . : .

39. b un dis mns ( ́ ́ ́) (). , .

40. b urb ndit ( ́ ́) .

41. busus in bh (́ ́) .

42. busus nn tllit usum (́ ́ ́) .

43. b vrbis d vrbr ( ́ ́) . , ( , ).

44. bssus bssum invt (́ ́ ́) . : . , .

45. it d lm ( ́ ́) .

46. su d sum ( ́ ́) .

47. tissim smr munr sunt, utr qu rtis fit (́ ́ ́ , ́ ́ ́) , . : , , .

48. idit in unt, qud nn srtur in nn (́ ́, ́ ́) , . : , .

49. ir quid ut justitim fis, nn st tm ir qum trqur (́ ́ ́, ́ ́) , .

50. usr nm s dbt, nisi rm d (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

51. mmuni bsrvnti nn st rdndum ( ́ ́ ́) , . , .

52. ntrri ( ́) . , .

53. t diurn (́ ́) . : .

54. ti ivilis (́ ́) .

55. tins juris (́ ́) .

56. tis tstntibus (́ ́) .

57. tr nn rbnt rus bslvutur (́ ́ ́ ́) .

58. tri inumbit nus rbndi (́ ́ ́ ́) .

59. tum tqu trttum (́ ́ ́) .

60. tum st, ilit (́ , ́) , .

61. tum n gs (́ ́) , . , , .

62. d bsurdum ( ́) .

63. d t ( ́) .

64. d trnm ri mmrim ( ́ ́ ́) .

65. d ssm rdir liqum ( ́ ́ ́) .

66. d ugust r ngust ( ́ ́) .

67. d visndum ( ́) .

68. d tndum bnvlntim ( ́ ́) .

69. d rrs l rvr ( ́ ́ ́) . : ( ).

70. d lvum ( ́) . : , .

71. d gitndum t gndum hm ntus st ( ́ ́ ́ ́ ) , . : .

72. d nsilium n ssris, ntqum vris ( ́ ́, ́ ́) , ().

73. ddr lri snt urrnti (́ ́ ́ ́) . : ().

74. ddr s littris (́ ́) . : .

75. d disutndum ( ́) .

76. d r, rg l ( ́ , ́ ) , .

77. d mlum ( ́) . : , .

78. d tr ( ́) .

79. d fnts ( ́) .

80. d futurm mmrim ( ́ ́) .

81. d glrim ( ) .

82. d gustum ( ́) .

83. dhibnd st in ind mdrt (́ ́ ́) .

84. d h ( ) . : , , .

85. d hminm ( ́) . : ; .

86. d hnrs ( ́) . : . , , ( ).

87. di ( ́) .

88. d im tr ( ́ ́) .

89. d imssibili l nn git ( ́ ́) .

90. d imssibili nm bligtur ( ́ ́ ́) . : .

91. d infinitum ( ́) . , , .

92. d instntim ( ́) .

93. ditum nndi fid rstt fids (́ ́ ́ ́) , , ( ).

94. d lnds grs ( ́ ́) . , .

95. d lidm bis ffndr ( ́ ́) . : .

96. d libitum ( ́) . : , .

97. d littrm ( ́) . : , , .

98. d mlir tmr ( ́ ́) .

99. d mlirm ( ́) .

100. d mlius inquirndum ( ́ ́) .

101. d mmrndum ( ́) .

102. d mdum ( ́) . : , .

103. d mrtm dmus jus t d imis smit isius ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

104. d mults nns ( ́ ́) .

105. d nrrndum, nn d rbndum ( ́, ́ , .

106. d ntm ( ́) . : .

107. d ntnd ( ́) .

108. d ntt ( ́) .

109. d trs ( ́) . : , .

110. d nitndum rrt, it qui judit ( ́[1] ́, ́ ́) .

111. d rfrndum ( ́) .

112. d rm nihil fit ( ́ ́) .

113. d rm ( ) .

114. d rstim rs rdiit ( ́ ́) . : ().

115. d trtium ( ́) -.

116. d turi nm bligtur ( ́ ́ ́) .

117. d ungum ( ́) . : .

118. d unum mns ( ́ ́) .

119. d usum intrnum ( ́ ́) ( ).

120. d usum rrium ( ́ ́) .

121. d usum ( ́) . : .

122. d utrumqu rtus ( ́ ́) . : ; ; .

123. d vlrm ( ) . : .

124. d vrbum ( ́) . : , .

125. dvrs frtun (́ ́) . : , , , , .

126. dvrsus nssittm n dii quidm (́ ́ ́ ́) ().

127. d virtutm vi rdu st ( ́ ́ ́ ) .

128. dvtus Di (́ ́) .

129. dvtus dibli (́ ́) . , () , , , .

130. d vm ( ́) .

131. quits nim lut r s (́ ́ ́ ) .

132. qu nim udind sunt imritrum nvini (́ ́ ́ ́) ( ).

133. qu nim (́ ́) , , .

134. quum t bnum st l lgum (́ ́) .

135. sts nn smr durbit: ndit nids (́ ́ ́: ́ ́) : . , .

136. tt frur, mbili ursu fugit (́ ́, ́ ́ ́) , .

137. trn n (́ ) .

138. trnum vl (́ ́) (). : .

139. frtiri ( ́) .

140. g qud gis (́ ́) .

141. gns vtris vstigi flmm (́ ́ ́ ́) .

142. gnus Di (́ ́) .

143. l jt st (́ ́ ) ( ). , , .

144. li tmr (́ ́) .

145. lis (́) . : -, , .

146. libi (́) , , .

147. lin viti in ulis hbmus, trg nstr sunt (́ ́ ́ ́, ́ ́ ) , ( ). : , .

148. lins grs irrigs, tuis sitintibus (́ ́ ́, ́ ́) , .

149. liis insrvind nsumr (́ ́ ́) , . , .

150. liis luns urr (́ ́ ́) , . .

151. liis n fris, qud tibi firi nn vis (́ ́, ́ ́ ) , . : , , ( , , ).

152. limin ( ́) . : , . : .

153. lin ( ́) .

154. lit lti ingnium (́ ́ ́) .

155. litur vitium vivitqu tgnd (́ ́ ́ ́) (). : , ( ).

156. liud li mlum (́ ́ ́) .

157. lius lium djuvt (́ ́ ́) .

158. lm mtr (́ ́) . , .

159. ltr g (́ ́) . : . - - -.

160. ltr rs (́ ) . : .

161. ltrius nn sit qui suus ss tst (́ ́ ́ ́) , (, ).

162. ltissim ququ flumin minim sn lbuntur (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

163. mnts mnts sunt (́ ́ ) . : .

164. mntium ir mris intgrti (́ ́ ́ ́) (). : .

165. mt vitri urm (́ ́ ́) .

166. mimis d minim ( ́ ́) .

167. mb mlirs (́ ́) .

168. mns t tr ( ́ ́) . : . .

169. miiti intr ul ntrt lrumqu vitr st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , , , .

170. miiti nisi intr bns ss nn tst (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

171. miiti smr rdst, mr t nt (́ ́ ́, ́ ́) , .

172. miitim ntur is rit (́ ́ ́ ́) .

173. mis rs sund rnt, dvrs rbnt (́ ́ ́, ́ ́) , .

174. mium ldr n j quidm lit ( ́ ́ ́ ) .

175. mium rdr st dmnrum mimum ( ́ ́ ́) .

176. mius rtus in r inrt rnitur (́ ́ ́ ́) .

177. mius gnsitur mr, mr, r, r ( ́ ́, ́, ́, ) , , , .

178. mius humni gnris (́ ́ ́) .

179. mius mihi lt, sd mgis mi (st) vrits (́ ́ ́, ́ ́ () ́) , . : , . : ().

180. mittit mrit rrium, qui linum tit (́ ́ ́, ́ ́) , .

181. mr us (́ ́) .

182. mr t tussis nn ltur (́ ́ ́) .

183. mr librrum ns unit (́ ́ ́) .

184. mr mgistr timus (́ ́ ́) .

185. mr nn st mdibilis hrbis (́ ́ ́) (). .

186. mr mnibus idm (́ ́ ́) .

187. mr tri (́ ́) .

188. mr vinit mni (́ ́) .

189. mr, ut lrim, b ul ritur, in r dit (́, ́, ́ ́, ́) , , .

190. ngusti tmris (́ ́) .

191. nim t rr (́ ́) .

192. nims lbr nutrit (́ ́ ́) .

193. nimus d mn jus diit (́ ́ ́) .

194. nimus quus timum st rumn ndimntum (́ ́ ́ ́ ́) .

195. nimus injurindi (́ ́) .

196. n nsis lngs rgibus ss mnus ( ́ ́ ́ ́ ́) , ? : .

197. nni urrntis (́ ́) . : .

198. nni futuri (́ ́) .

199. nn Dmini (́ ́) . : ( ).

200. nnuit tis nvus rd slrum (́ ́ ́ ) .

201. nnum nvum bnum flim fustum frtuntumqu! (́ ́ ́ ́ ́ ́) , !

202. nt nnum (́ ́) .

203. nt hristum (́ ́) .

204. nt fim uli (́ ́ ́) .

205. nt vitrim n ns triumhum (́ ́ ́ ́) . : , .

206. ntiqu, qu nun sunt, furunt lim nv (́, , ́ ́ ́) - .

207. ntiqu mr (́ ́) .

208. ntiquus mr nr st (́ ́ ́ ) .

209. null diligitur, qui nminm diligit ( ́ ́, ́ ́) , .

210. dibus usqu d ut ( ́ ́ ́) . : , .

211. rt libr (́ ́) . : . .

212. striri ( ́) . : .

213. rim fi ( ́ ́) .

214. riri ( ́) . : , , .

215. rbis rbri, b imrbis imrbri qu lus st ( ́ ́, ́ ́ ́ ́ ) , .

216. qu urrit t dbr urrr ut urrr slbt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

217. qu t is, vit nis (́ ́, ́ ́) .

218. quil nn tt muss (́ ́ ́) .

219. rbr vit (́ ́) .

220. rus nimium tnsus rumitur (́ ́ ́ ́) .

221. rduus nim vinit t rdst (́ ́ ́ ́) .

222. rlibus d rlir! ( ́ ́) ! ( , ).

223. rgntum ltum lingu justi r imirum r nihil (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

224. rgumnt mbigu (́ ́) .

225. rgumntum ntrri (́ ́) .

226. rgumntum d bulium ( ́) . : .

227. rgumntum d rumnm (́ ́) .

228. rgumntum d ignrntim (́ ́) . : , .

229. rgumntum d misrirdim (́ ́) . : ( ).

230. rgumntum d uls (́ ́) .

231. rgumntum d rm (́ ) .

232. rgumntum d vrundim (́ ́) .

233. rgumntum rgntrium (́ ́) . : , .

234. rgumntum lgis (́ ́) .

235. rs lng, vit brvis st ( , ́ ́ ) , .

236. rs hb ( ́) .

237. rs sin sinti nihil ( ́ ́ ́) .

238. rt t humnitt, lbr t sinti (́ ́, ́ ́) , .

239. rt (́) . : .

240. rtftum (́) , . .

241. slis rtu usqu d sum ( ́ ́ ́ ́) .

242. str inlinnt, nn nssitnt (́ ́, ́) , .

243. tqu dtrinm stulti dsiiunt (́ ́ ́ ́) ().

244. tritti mnsutud st rmdium (́ ́ ́) ().

245. uuli vrbrum sunt judi indign (́ ́ ́ ́) .

246. udr lumnir, smr liquid hrt (́ ́, ́ ́ ́) , - ().

247. uds frtun juvt (́ ́ ́) (). : .

248. udntm frsqu vnusqu juvt (́ ́ ́ ́) , ().

249. udnts Dus is juvt (́ ́ ́ ́) .

250. udi, filii mi, disilinm tris tui t n dimitts lgm mtris tu (́, ́ , ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

251. udi mult, lqur u (́́ ́, ́) , .

252. udi, rn, t, si vis um vivr (́, ́, ́, ́ ́) , , .

253. udi, vid, sil (́, ́, ́) . , .

254. uditur t ltr rs (́ ́ ) . : .

255. udins sins sintir rit t intlligns gubrnul ssidbit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

256. udir dis, si nsis lqui (́ ́, ́ ́) , .

257. udit qunim d rbus mgnis lutur sum t rintur lbi m ut rt rdint (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

258. ufrt mlum vbis (́ ́ ́) . : .

259. ur dmi (́ ́) . : .

260. ur mdirits (́ ́) ().

261. ur n rds quumqu nitsr rnis (́ ́ ́ ́ ́) , .

262. urm vllr liui (́ ́ ́) - . : -.

263. ur hm isri (́ ́ ́) . : , .

264. urs hminum nvitt ltntur (́ ́ ́ ́) .

265. uri sr fms! (́ ́ ́) ! ().

266. uriuls sini quis nn hbt (́ ́ ́) . , : .

267. ur ququ jnu nditur (́ ́ ́ ́) .

268. urr musis mi (́ ́ ́) . , , .

269. urum strr lligndum (́ ́ ́) .

270. urum r lut hbr (́ ́ ́) , . , : .

271. urum rludit unt (́ ́ ́) ().

272. usult t rnd (́ ́) .

273. usultr dis (́ ́) . : .

274. ut ut (́ ́) . : , .

275. ut bn, ut nihil (́ ́, ́ ́) , .

276. ut bibt, ut bt (́ ́, ́ ́) , ().

277. ut sr, ut nihil (́ ́, ́ ́) , . : , ( , ).

278. ut um sut, ut in sut (́ ́, ́ ́) ( ). : .

279. ut nn tntris, ut rfi (́ ́, ́) , .

280. ut vim invnim, ut fim (́ ́ ́ ́ ́) , .

281. ut vinr, ut mri! (́ ́, ́ ́) !

282. vriti i nn minuitur (́ ́ ́) .

283. vriti mni viti hbt (́ ́ ́ ́) . : .

284. vriti slrum mtr (́́ ́ ́) .

285. vr mni dsunt, sinti nihil (́ ́ ́, ́ ́) , .

286. vrum irritt, nn stit uni (́ ́, ́ ́) , ( ). : .

287. vrus (vidus) glri ́ (́) ) .

288. vrus nimus null stitur lur (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

289. vrus is misri us st su (́ ́ ́ ́ ́) .

290. vrus, nisi um mritur, nihil rtum fit (́, ́ ́, ́ ́ ́) , , .

291. v, sr, mrituri t slutnt! (́, , ́ ́) , , ! ( , ).

292. vrsi rvulrum intrfiit s t rsrits stultrum rdt ills (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

293. vis rr (́ ́) . - , .

    .

294. lnum ingrssus dn dium (́ ́ ́ ́) , .

295. rb rsit, ut nsit (́ ́, ́ ́) , . : , . : , .

296. rb nn fit hilshum (́ ́ ́) .

297. rbm vid, sd hilshum nn vid (́ ́, ́ ́) , .

298. rbtus mgistr (́ ́) . : , , .

299. t slitud (́ ́) () .

300. t stulti (́ ́) .

301. t ln urs, qu, nn vm fris snntm, sd intus usultnt vrittm dntm (́ ́ ́, , ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , , , .

302. t vivr st hnst vivr (́ ́ ́ ́) .

303. ti ifii, qunim filii di vbuntur (́ ń, ́ ́ ́ ́) , ().

304. ti ifii (́ ́) ().

305. ti urs siritu, qunim isrum st rgnum lrum (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

306. ti urs siritu (́ ́ ́) ().

307. ti ssidnts (́ ́) ().

308. titud nn st virtutis rmium, sd is virtus (́ ́ ́, ́ ́) , ().

309. tus hm qui invnit sintim t qui ffluit rudnti, mlir st dquisiti jus ngtitin rgnti t ur rim frutus jus (́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , ().

310. tus ill, qui rul ngtiis (́ ́, ́ ́) , ().

311. ll mtribus dtstt (́ ́ ́) ().

312. llum frigidum (́ ́) .

313. llum mnium ntr mns (́ ́ ́ ́) ().

314. n! (́) !

315. n mbul t rdmbul (́ ́ ́) .

316. n ssit (́ ́) .

317. n dignsitur, bn urtur (́ ́, ́ ́) , .

318. n dit lqui, qui bn dt fr (́ ́ , ́ ́ ́) , ( ).

319. n mri rstt qum turitr vivr (́ ́ ́ ́ ́) , .

320. n lit (́ ́) .

321. n qui ltuit, bn viit (́ ́, ́ ́) , ().

322. n sit tibi! (́ ́) !

323. n vrtt! (́ ́) !

324. n vinit, qui s vinit in vitri (́ ́, ́ ́) , .

325. n viit is, qui tuit, um vluit, mri (́ ́ , ́, ́, ́) , , .

326. n vbis! (́ ́) !

327. ndiit! (́) !

328. nditi sur ut justi s utm imirum rit iniquittm (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

329. nft in lu s llri vluint (́ ́ ́) ().

330. nft ml lt mlft rbitrr (́ ́ ́ ́) , , ().

331. nfii nn btruduntur (́ ́) .

332. nfii lur riit, qui sit rddr (́ ́ ́, ́) , , .

333. nfiirum lr nimus grtus st (́ ́ ́ ́ ) .

334. nfiium ir librttm st vndr (́ ́ ́ ) ( ).

335. nfiium nn nsistit, qud dtur, sd in nim jus, qui dt (́ ́ ́, ́, ́ ́, ) , , .

336. nvl ltr (́ ́) .

337. nvli nunti nimi mim st gnti (́ ́ ́ ́ ́) .

338. is () . : ! : - .

339. is d undm lidm ffndr ( ́ ́ ́) .

340. is dt, qui it dt ( , ́ ) , .

341. is s, quum nti bsquium mds ( ́, ́ ́ ́́) , .

342. is uri sns ( ́ ́) .

343. is rtit lnt ( ́ ́) , . : .

344. is vinit, qui s vinit in vitri ( ́, ́ ́) , , , ( ).

345. lnditi, nn imri fit dulis vnus (́, ́ ́ ́) , . : .

346. n us triumht (́ ́ ́) .

347. n fm divitis st tir (́ ́ ́ ́) .

348. n fm in tnbris rrium slndrum btinnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

349. n fid (́ ́) . : , .

350. n fids smr rsumitur, nisi mlm fidm dss rbtur (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

351. n mnt (́ ́) .

352. n ini hminum tutir uni st (́ ́ ́ ́ ́ ) .

353. n sns (́ ) .

354. n vltud mlir st qum mim diviti (́ ́ ́ ́ ́) .

355. n vni vstr (́ ́ ́) .

356. ni stris st tndr us, nn dglubr (́ ́ ́ ́, ́) , ().

357. nis vibus (́ ́) .

358. n ingni m ss rntum, qum mult ur mvl (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

359. n snsu (́ ́) .

360. nrum vit vu st mtu (́ ́ ́ ́) .

361. ns mrs rrumunt ngrssus mli (́ ́ ́ ́ ́) .

362. num d virum it mritur irundi (́ ́ ́ ́ ́) .

363. num initium st dimidium fti (́ ́ ́ ́) .

364. rvi mnu (́ ́) . : .

365. rvis ss lbr, bsurus fi (́ ́ ́, ́ ́) , .

366. rvis nbis vit dt st, t mmri bn rddit vit smtrn (́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ́ ́) , .

    .

367. dm vitri (́ ́) . , , . , , . .

368. st invidi (́ ́) .

369. us mnstrt vim (́ ́ ́) . : .

370. us nn judit d lr (́ ́ ) . : , ( , ).

371. lum it rrumr ntus (́ ́ ́ ́) . , , .

372. lum nn nimum mutnt, qui trns mr urrunt (́ ́ ́, ́ ́) , , , ().

373. lum i nigrius (́ ́ ́) . : .

374. sr d Rubinm (́ ) ( , ).

375. sr itr Rubinm (́ ́ ) ( , ).

376. sr nn sur grmmtis (́ ́ ́) . : .

377. srm dt stntm mri (́ ́ ́ ́) .

378. tr dsidrntur (́ ́) ( , , ).

379. tr dsunt (́ ́) ( , ).

380. tris ribus (́ ́) .

381. lmits virtutis si (́ ́ ́) ( ).

382. lmitt dtus sum (́ ́ ) .

383. lus, si lim d mjr rit subvrtt (́, ́ ́ ́ ́ ́) , , . : .

384. ml trnsmiss ul in ribr drhnsus hsit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , . , : , .

385. mlus dsidrns rnu, tim urs rdidit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , . : - , .

386. nr lrm it (́ ́ ́) ( - ).

387. nrum rt ingrdi ds (́ ́ ́ ́) ( , , - ).

388. nm ritm rit (́ ́ ́) . : .

389. nis fstinns s rit tuls (́ ́ ́ ́ ́) . : .

390. nis in rsi (́ ́) . : . : , .

391. nis mrtuus nn mrdt (́ ́ ́) .

392. nis rbis (́ ́) .

393. nis timidus vhmntius ltrt, qum mrdt (́ ́ ́ ́, ́) , .

394. ntbit vuus rm ltrn vitr (́ ́ ́ ́ ́) . , , , .

395. ntilnm ndm nis (́ ́ ́) . : .

396. ntus nus (́ ́) .

397. ind rbus in mlis rs vi st (́ ́ ́ ́ ́ ) .

398. ills librs nn hbt (́ ́ ́) , , . : .

399. itus dminuti (́ ́) . : .

400. tti bnvlnti (́ ́) .

401. ut mundi (́ ́) . : .

402. ut sin lingu (́ ́ ́) . : .

403. r dum sbls (́ ́ ́) , . .

404. rir st ur juvntus (́ ́ ́) .

405. rissim mi (́ ́) .

406. rits t (́ ) .

407. rits mni rdit (́ ́ ́) .

408. rmin mrt rnt (́ ́ ́) . : .

409. rmus duli nstrum st qud vivis inis t mns t fbul dis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , , , .

410. r dim (́ ́) . : ( ).

411. rit quus strmn nn qund dtur sibi grmn (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

412. stigr ridnd mrs (́ ́ ́) .

413. stig rus mum (́ ́ ́) ( ).

414. stis mni st (́ ́ ́) .

415. su (́) .

416. sus blli (́ ́) .

417. sus dliti (́ ́) .

418. ud blndiri (́ ́) . : , .

419. us uslis (́ ́) . : .

420. us finit st (́ ́ ) .

421. us just (́ ́) .

422. utus nim mtuit fvm luus (́ ́ ́ ́ ́) . , : , .

423. v! (́) !

424. v flsis miis, slvb t b inimiis (́ ́ ́, ́ ́) , .

425. v nm (́ ́) . : , .

426. v illum smr, qui tibi imsuit sml (́ ́ ́, ́ ́ ́) , - .

427. v n ds (́ ́) , .

428. v n quidqum iniis, qud st nitt (́ ́ ́, ́) , .

429. v tibi n mut t qu silnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

430. v, quid dis, qund t ui (́, , ́ ́) , , .

431. vt mtr (́ ́) , .

432. vndi null st dimittnd si (́ ́ ́ ́) .

433. dnt rm tg (́ ́ ́) , . : .

434. d mjri (́ ́) .

435. lrits in mlis tim (́ ́ ́) . : .

436. lrius lhnti riunt ( ́ ́) . : .

437. lrius qum srgi nquuntur ( ́ ́) , . - .

438. t r nbilis (́ ́ ́) , .

439. rtum st lngs ss rins mnibus, sd brvs snsus muliribus (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

440. rtum st mni lir r tri (́ ́ ́ ́) .

441. ssnt us sst fftus (́ ́ ́ ́) .

442. hmlnt mutbilir (́ ́) . : , .

443. hrt nn rubsit (́ ́) . : .

444. hirurgus urt mnu rmt (́ ́ ́ ́) .

445. hirurgus mnt rius t ulis gt, qum rmt mnu (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

446. hristins d lnm! (́ ́) . : ! , , , .

447. ibi ndimntum fms st (́ ́ ́ ) (). : .

448. ibus, nus t virg sin (́, ́ ́ ́) , .

449. itrim rfrir (́ ́) , .

450. ir um ul (́ ́) . : , .

451. inri glri sr vnit (́ ́ ́) , , . : , .

452. ir rm mbitus fr (́ ́ ́) . : .

453. irulus vitisus (́ ́) .

454. is () .

455. itt l (́ ) . : , .

456. itius vnit riulum, um ntmnitur (́ ́ ́, ́) , ( ).

457. itius, ltius, frtius! (́, ́, ́) , , ! ( , 1913 ).

458. it rums rum, smr si tnsum hburis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . , , , , ().

459. it, tut t juund (́, ́ ́) , .

460. itr vinum tmulnti (́ ́ ́) . , , . , .

461. lrir st slit st mim nbul (́ ́ ́ ́) .

462. lud s, ri uls (́ , ́ ́) . : , .

463. ludit jm rivs, uri, st rt bibrunt (́ ́, ́, ́ ́) , . : ; , , .

464. lvus lv llitur (́ ́ ́) . , : .

465. lvus in lingu (́ ́) . : .

466. lrius lrium nn dimt (́ ́) . , : .

467. lium st vulnr sumr (́ ́ ́) . , : .

468. liv sudmus in im (́ ́ ́) ( , , ).

469. l mim (́ ́) . : ( ).

470. tum nn st itum (́ ́) , . : .

471. l tnntm rdidimus Jvm rgnr (́ ́ ́ ́ ́) , . : , .

472. gs mntm irsi, mri si vlis (́ ́ ́, ́ ́) , , . : , .

473. git rgnd, um rgt tntir (́ ́, ́ ́) , .

474. gitr hminis st (́ ́ ) .

475. gittins strirs s sunt mlirs (́ ́ ́ ́) .

476. gittinis nm nm titur (́ ́ ́ ́) ( ).

477. git, rg sum (́, ́ ) , , ().

478. gntus uri nullus (́ ́ ́) .

479. gnmin (́) .

480. gns t isum (́ ́) .

481. gns stilum uri rmn (́ ́ ́ ́) .

482. lmits virtutis si (́ ́ ́) .

483. lubr rstm nn rit (́ ́ ́) . , , .

484. lumn rulis (́ ́) . , . : .

485. mdunt nm imittis t vinum inquittis bibunt ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

486. ms fundus in vi r vhiul st (́ ́ ́ ́ ) ( ). : .

487. mmrium st, initium fidlittis (́ ́, ́ ́) , . : .

488. mmdits mnis su frt inmmd sum (́ ́ ́ ́ ́) . : .

489. mmun nufrgium mnibus st nslti (́ ́ ́ ́) . : .

490. mmun qui rir diit, ntrrium fit (́ ́ ́, ́ ́) , (). : .

491. ms mntis (́ ́) .

492. ms sui ( ́) .

493. mrssis mnibus sdr (́ ́ ́) (). : .

494. n mr ( ́) .

495. nd, m rrviss (́, ́) , .

496. nd ut disds (́ ́) .

497. nrdi ivium murus urbium ( ́ ́ ́) . : .

498. nrdi disrs ( ́) (). , .

499. nrdi dmi, fris (́ ́, ́ ) . , : , .

500. nrdi rv rs rsunt, disrdi mim dilbuntur (́ ́ ́, ́ ́ ́) , (). , VI .

501. nrdi vitrim gignit (́ ́ ́) .

502. nubi sunt ftli (́ ́) .

503. nditi sin qu nn (́ ́ ) .

504. nfr! (́) ! ! ( ).

505. nfssi trjudiilis in s null st; t qud nullum st, nn tst dminiulri (́ ́ ́ ; ́ , ́ ́) ; , , .

506. nfitr slum h tibi (́ ́ ́) (). : , .

507. njugti mllis t fllis (́ ́ ́) (). : .

508. njugium sin rl st qusi dis sin sl (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

509. nsinti mns rti fm mndi ridt (́ ́ ́ ́ ́) (). : , .

510. nsinti mill tsts (́ ́ ́) .

511. nsnsus, nn nubitus, fit mtrimnium (́, ́, ́ ́) , .

512. nsnsus mnium (́ ́) .

513. nsrit unus grum, sd frugs dmtit ltr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

514. nsidrti ntur (́ ́) .

515. nsili mni vrbis rius riri, qum rmis sintm dt (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

516. nsili mlius vins, qum irundi (́ ́ ́, ́) , ( ).

517. nsnus st luis si luis st uis (́ ́ ́ ́ ́ ́) - .

518. nsutudinis mgn vis st (́ ́ ) .

519. nsutud st ltr ntur (́ ́ ́) .

520. nsultr hmini tmus utilissimus (́ ́ ́ ́) .

521. nsummtum st! (́ ) !

522. nsumr liis insrvind (́ ́ ́) , . : , .

523. ntmnuntur ii, qui n ltri, ut diitur (-́ ́, ́, ́) , , ().

524. ntmtus mundi (́ ́) .

525. ntnd h fr (́ ́) .

526. ntntus bundt (́ ́) .

527. ntntus ss suis rus mim sunt diviti (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

528. ntr qum rmigr (́ ́ ́) ( ).

529. ntr bns mrs (́ ́ ́) , .

530. ntrditi in djt (́ ́) .

531. ntr ftum nn st (dtur) rgumntum (́ ́ (́) ́) .

532. ntr flim vi dus virs hbt (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

533. ntr imudntm stult st nimi ingnuits (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

534. ntr rinii ngntm disutri nn tst (́ ́ ́ ́ ́) , , .

535. ntrri ntrriis urntur (́ ́ ́) .

536. ntr sm (́ ) .

537. ntr sm sr (́ ́) .

538. ntr trrntm niti (́ ́ ́) ( ).

539. ntr vrbss nli ntndr vrbis: srm dtur untis, nimi sinti uis (́ ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́, ́ ́ ́) : , ().

540. ntr vim mrtis nn st mdimn in hrtis (́ ́ ́ ́) .

541. ntumlim n ingnuus frt, frtis fit (́ ́ , ́ ́) , ( ).

542. nvnintr um ntur viv (́ ́ ́) .

543. nvii, si irsi, gnit vidntur: srt lsunt (́, ́, ́ ́: ́ ́) : ().

544. i ibrum subtilits nimi imditur (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

545. i nummrum fur nn ndt quin (́ ́ ́ ́ ́) ( , ).

i vrbrum (́ ́) .

rm uli (́ ́) .

548. rillum st, qud hmins fit, tr quisquili mni (́ , ́ ́, ́ ́ ́) , ().

549. rnu mlth (́ ́) : ). , . , , , .

550. r lumbum ( ́) (: , ).

551. rr vlidus, mnt infirmus (́ ́, ́ ́) , .

552. rus dliti (́ ́) (: ). .

553. rus juris (́ ́) .

554. rus vil (́ ́) .

555. rrig rtrtum, rsns rg, rn futurum (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , ( ).

556. rrumunt mrs bns nfbultins ssim (́ ́ ́ ́ ́) ().

557. rruti timi ssim (́ ́ ́) . : .

558. r timidum ( ́) . - : .

559. rvi mli mlum vum (́ ́ ́ ́) .

560. rvus rv uls nn ruit (́ ́ ́ ́) .

561. tidi dmntur qui smr timt (́ ́ ́ ́) , . : , .

562. tidi st dtrir strir dis (́ ́ ́ ́) ( ).

563. rbrns nn sunt irritndi (́ ́) . , : , .

564. rmb bis t (rtit) (́ ́ (́) () (). - , .

565. rmb bis t mrs st (́ ́ ) ().

566. rs mt, qui nunqum mvit, quiqu mvit, rs mt ( ́, ́ ́, ́ ́, ́) , , , , .

567. rs, rs t smr rs t si dilbitur ts (, ́ ́ ́) , , .

568. rts, um indtum urum vidisst, dggum jus russit (́, ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , (). : , .

569. rdt judus ll, nn g (́ ́ ́, ́) , (). , .

570. rd rt (́ ́) .

571. rd ut intlligs (́ ́) , .

572. rd (́) . .

573. rd ut intlligm (́ ́) , .

574. rd, qui vrum (́, ́ ́) , (). , , , .

575. rdul rs mr st (́ ́ ) .

576. rsntm squitur ur unim (́ ́ ́ ́) (). : , .

577. rsit mr nummi, quntum is uni rsit (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) ( ). : .

578. ribr qum hurir (́ ́ ́) (). .

579. rimn hbt, qunt mjr, qui t, hbtur (́ ́, ́ ́, ́, ́) , ().

580. rdili lrim (́ ́) ( ) ( ).

581. rudlis st in r dvrs bjurgti (́ ́ ́) ( ).

582. rudlis lrimis situr nn frngitur (́ ́ ́ ́) , ( ).

583. rudlittis mtr vriti st (́ ́ ́ ) .

584. ubitum ir! (́ ́) !

585. uullus nn fit mnhum (́ ́ ́) ( ).

586. ui (qui) um urtt bn nvnit, divs st (́ () ́ ́ ́, ́ ) , ( ).

587. ui bn? (́ ́) ? (). ?

588. ui dlt, mminit (́ ́, ́) , ().

589. ui liitus st finis, tim lint mdi (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

590. ui nqu srvulus, nqu r (́ ́ ́, ́ ́) , (). : , .

591. ui lt ltrius su nimium st di srs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

592. ui rdst? (́ ́) ?

593. uiqu rrius ttributus rrr st (́ ́ ́ ́ ) - ().

594. uiqu suum (́ ́) .

595. uivis dlri rmdium st tinti (́ ́ ́) ( ).

596. uivis tst idr, qud uiqum tst (́ ́ ́, ́ ́) , - ( ).

597. ujus riulum, jusdm mmdum (́ ́, ́ ́) , .

598. ujus rgi, jus rligi (́ ́, ́ ́) , . : - .

599. ujusvis hminis st rrr; nullius, nisi insiintis in rrr rsvrr (́ ́ ́ ́; ́, ́ ́ ́ ́) , ().

600. ulim lhnti nfrr (́ ́ ́) ( , ) ( ).

601. ulim nn urt lhntum (́ ́ ́) .

602. ul lt dl mrtur (́ ́ ́ ́) .

603. ul n r st (́ ́) ().

604. um quil ss qus, intr gruls rims n t ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

605. um bnis bnus ris, um mlis rvrtris ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

606. um imi lud ( ́ ́) , ( ).

607. um friunt unum, nn unum fulmin trrnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , . , : .

608. um grn slis ( ́ ́) , , (: ).

609. um inrv mnum ququ mv ( ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

610. um mrir, mdium slvr t intr us ( ́, ́ ́ ́ ́) , ().

611. um mul rrit ( ́ ́) ( ) ().

612. um r rtinm hbr ( ́ ́ ́) ( ).

613. um rinquis miitim ntur is rit, sd nn stis hbt firmittis ( ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

614. um rt vivis, n urs vrb mlrum ( ́ ́, ́ ́ ) , .

615. um rm nimus uvit, vrb mbiunt ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

616. um snt siritu ( ́ ́) .

617. um sint lquns ruis utr vrbis ( ́ ́ ́ ́) , . : .

618. um tnt, lmnt ( ́, ́) (: ().

619. um t mrtlm nris, rsntibus l dliiis nimum: st mrtm null vluts ( ́ ́, ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́) , , : ().

620. um tmr ( ́) ( ).

621. um uribus inmmd vivitur, sin illis mnin nn vivitur ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

622. um viti rsunt, t qui rt fit ( ́ ́, ́ ́ ́) , , ( ).

623. unus unum trudit (́ ́ ́) .

624. uid tqu ir nsultrs ssimi (́ ́ ́ ́ ́) ().

625. ui isrum nufrgi trr inturi (́ ́ ́ ́ ́) ().

626. ur t isum! (́ ́) !

627. ur lvs lquuntur, ingnts stunt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

628. urus hnrum (́ ́) (: ).

629. uris gudi mis (́ ́ ́) ().

630. urrnt lm (́ ́) ( , ).

631. urriulum vit (́ ́) , (: ().

632. urru lvt vrtitur itius rt (́ ́ ́ ́ ́) , . ́ : .

633. urrus bvm trhit (́ ́ ́) .

634. usts mrum (́ ́) .

    D.

635. D lum mliribus! ( ́) !

636. Dmnnt, qud nn intllgunt (́, ́) , .

637. Dmntus (́) ().

638. Dnt gud virs ( ́ ́) .

639. Dnt s rvm mgn nubil luvim ( ́ ́ ́ ́ ́) . , : .

640. Dntur s nullis nun nisi divitibus (́ ́ ́ ́ ́) (). : .

641. D ignus ( ́) ().

642. D rquim, rquitus gr bn rdit rddit ( ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

643. D sinti t ddtur i sinti d iustum t fstinbit ir ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; , ().

644. Dt bn, dt multum, qui dt um munr vultum ( ́, ́, ́ ́) , , .

645. Dt nsus hnrs ( ́ ́) (). : .

646. Dt dus immiti rnu urt bvi ( ́ ́ ́ ́ ́) .

647. D tu, dum tu sunt st mrtm tun tu nn sunt ( ́, ́ ́ ́ ) , .

648. Dt vnim rvis, vt nsur lumbs ( ́ ́, ́ ́ ́) , ().

649. D () nihil nihil ( () ́ ́) ( ) ().

650. D tu t visu ( ́ ́) .

651. D lin ludr ri ( ́ ́ ́) (). : .

652. D sini umbr distr ( ́ ́ ́) , ().

653. D uditu ( ́) .

654. Dbs, rg ts (́, ́ ́) , , .

655. Dbt lus ss virum in vtr qum in nr (́ ́ ́ ́ ́) , ( ).

656. Dbil fundmntum fliit us (́ ́ ́ ́) , .

657. Dbit tmr (́ ́) .

658. D l in num ( ́ ́) .

659. D lri in rbnrium rvnir ( ́ ́ ́) (). , : .

660. Dntt fbul (́ ́) ().

661. D sul ttus ( ́ ́) , (: ( ).

662. Dti visus (́ ́) .

663. Dt mgnnimits qumlibt mrtlm (́ ́ ́ ́) ( ).

664. Dt vrundum ss dulsntm (́ ́ ́ ́) ().

665. Dis rtit lbit (́ ́ ́) ().

666. Dii qum fllr st tutius (́ ́ ́) , .

667. Diimur si rti (́ ́ ́) ().

668. Diit frns rim mults (́ ́ ́) . : , .

669. Disit nimus sr, qud didii diu (́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

670. D mmd t inmmd ( ́ ́) .

671. D di in dim ( ́ ́) .

672. D dl ml ( ́ ́) .

673. D dubus mlis minimum ligndum ( ́ ́ ́ ́) . : , .

674. Dst rmdii lus ubi, qu viti furunt, mrs fuint (́ ́ ́, ́ ́, ́ ́) , , , ( ).

675. D ft ( ́) , ( d jur ).

676. Dfiint uni dfiit mn (́ ́ ́ ́) .

677. Dfrm st d s isum rdir (́ ́ ́) ().

678. D grg ill st ( ́ ́ ) (: ).

679. D gustibus (t lribus) nn (st) disutndum ( ́ ( ) () ́) ( ) .

680. Di judiium (́ ́) .

681. D jur ( ́) , ( d ft , ).

682. Di ds lnts hbnt (́ ́ ́ ́) (: ().

683. D ln rin riri ( ́ ́ ́) (: ).

684. D lg frnd ( ́ ́) .

685. Dlibrnd disitur sinti (́ ́ ́) ( ).

686. Dlibrnd s rit si (́ ́ ́ ́) ( ). : , .

687. Dlibrndum st s, sttundum st sml (́ ́, ́ ́) , ( ). , : .

688. Dliis hbt mn sus t gudi tmus (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

689. Dlit dlr, rrtin gudr rtt (́ ́, ́ ́ ́) .

690. Dligr rtt qum vlis diligr (́ ́ ́ ́) , ( ) ().

691. D lingu stult vniunt inmmd mult ( ́ ́ ́ ́ ́) - . : .

692. Dlirium trmns (́ ́) (: ).

693. Dlhinum ntr ds (́ ́ ́) .

694. Dlhinum silvis ingr (́ ́ ́) - (: ().

695. D mjri t minri nn vrini jur ( ́ ́ ́ ́) .

696. D minimis nn urt rtr ( ́ ́ ́) . : .

697. Dmittr uriuls (́ ́) , (: ().

698. D mrtuis ut bn, ut nihil ( ́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

699. D mrtuis t bsntibus nihil nisi bn ( ́ ́ ́ ́ ́) , .

700. D nt nsilium ( ́ ́) . : .

701. D nn rntibus t nn istntibus idm st rti ( ́ ́ ́ ́) .

702. Dnt luus, rnu turus tit (́ ́, ́ ́ ́) , (). : -.

703. D mnibus dubit ( ́ ́) (, ).

704. Dum rddr (́ ́) , ().

705. D il ndr ( ́ ́) .

706. Dugnt rli vnir (́ ́ ́) (). : .

707. Ds rtm lnis ( ́ ́) .

708. D riniiis nn st disutndum ( ́ ́) .

709. D rri mtu ( ́ ́) .

710. D rbus igntis r nts t vidnts njturm f ( ́ ́ ́ ́ ́ ) .

711. D s is mdifi, d liis hnrifi ( ́ ́, ́ ́) , , .

712. Dsidrt (́) , , .

713. Dsidi st initium mnium vitirum ( ́ ́ ́) .

714. Dsinit in ism mulir frms surn (́ ́ ́ ́ ́) (). .

715. Dsir in l (́ ) , ().

716. Dsi divitis, si vis nim ss btus! (́ ́, ́ ́ ́) !

717. Dstitutis vntis rms dhib (́ ́ ́ ́) , ( ).

718. Dstrum t difib (́ ́) ().

719. Dsunt ini mult, vriti mni (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

720. D t fbul nrrtur ( ́ ́) (: ().

721. D tg d llium ( ́ ́) . : .

722. Dtrhr liui llm (́ ́ ́) (: - ().

723. D trid ditum ( ́ ́) ( , ). , - , . , , , .

724. Dtur digniri (́ ́) .

725. Dus bsnditus (́ ́) ( ).

726. Dus mhin (́ ́) , . , , .

727. Dus in ltis hbitt, r rut quitt (́ ́ ́, ́ ́) , .

728. Dus nil frustr fit (́ ́ ́) .

729. Dus rfrigrt siritum tuum (́ ́ ́ ́) .

730. Dvitus bnfii (́ ́) .

731. D visu ( ́) , .

732. Dibus sdr sllis (́ ́ ́) ( ) ( ).

733. Di du f ( ) .

734. Dir nn st fr (́ ́) .

735. Ditis ft rsndnt (́ ́ ́) .

736. Dit di (́ ́) .

737. Ditum ftum (́ ́) ( , ).

738. Dis dim dt (́ ́ ́) ( ).

739. Diffrni sifi (́ ́) , .

740. Diffiil st rri mmuni dir (́ ́ ́ ́) - ().

741. Digitus di st hi (́ ́ ) .

742. Dignus vindi ndus (́ ́ ́) , ().

743. Dilti st qudm ngti (́ ́ ́) .

744. Dilignti in mnibus rbus vlt (́ ́ ́ ́) .

745. Diluvii tsts (́ ́) ( , ).

746. Dimindum (́) .

747. Dimidium fti, qui it, hbt (́ ́, , ́) .

748. Dirig smitm dibus tuis t mns vi tu stbilintur (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

749. Dis, sd dtis, indts is dt (́, ́, ́ ́ ́) , .

750. Disntm mintur s ( ́ ́) , , .

751. Disrnit sins rs, qus nfundit sllus (́ ́ , ́ ́) , .

752. Disilinm Dmini fili mi n biis n dfiis um b rriris, qum nim diligit Dminus rriit t qusi tr in fili nlt sibi (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , ().

753. Divs st, qui sins st (́ , ́ ) , .

754. Divid t imr (́ ́) .

3000 .

755. Divinum us sdr dlrm (́ ́ ́ ) .

756. Diviti t hnrs inrt t du sunt (́ ́ ́ ́ ) .

757. Dii (́) ( ).

758. Dii t nimm lvvi (́ ́ ́) .

759. Diitqu Dus: fit lu. t ft st lu (́ ́: ́ . ́ ) : . ().

760. Dnd disimus (́ ́) , ( ).

761. Dtrin st frutus dulis rdiis mr (́ ́ ́ ́ ́) .

762. Dtrin multil, vrits un (́ ́, ́ ́) , .

763. Dtus nm nsitur (́ ́) .

764. Dlus n virtus quis in hst rquirt? (́ ́ ́ ́) , ? ().

765. D mnus ( ́) ().

766. Dminus ustdit rtrum slutm t rtgt grdints simliitr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; ().

767. Dminus sinti fundvit trrm, stbilivit ls rudnti (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

768. Dminus srvns smits justiti t vis sntrum ustdins ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

769. Dmum (́) .

770. Dmus rri dmus tim (́ ́ ́ ́) .

771. Dn ris fli, mults numrbis mis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

772. Ds st mgn rntum virtus ( ́ ́ ́) ().

773. Ds nn fit fustum njugium, sd virtus ( ́ ́ ́, ́) , .

774. D ut ds ( ) , . : .

775. D ut fis ( ́) , .

776. Dubus s vnditt rtibus (́ ́ ́) ().

777. Du rs lng sunt diffiillim: lin sribr t grmmtim (́ ́: ́ ́) : .

778. Dubi lus trqunt ml (́ ́ ́) ( ).

779. Dubim slutm qui dt fflitis, ngt (́ ́ ́, ́) , ( ).

780. Dubitnd d vrittm rvnimus (́ ́ ́) , ( ).

781. Dubius frtun rbis (́ ́ ́) , ().

782. Duunt vlntm ft, nlntm trhunt (́ ́ ́, ́ ́) , ( , ).

783. Dul st dsir in l (́ ́ ) ().

784. Dul st sis hbuiss mlrum (́ ́ ́ ) .

785. Dul t drum st r tri mri (́ ́ ́ ́) ().

786. Dul ludri ludt vir (́ ́ ́ ́) , .

787. Duli nn nvit, qui nn gustvt mr (́ ́, ́ ́) , .

788. Duliis fumus tri (́ ́ ́) ().

789. Dulir st frutus st mult riul dutus (́ ́ ́ ́ ́) , , .

790. Dulis mlrum rtritrum mmri (́ ́ ́) .

791. Dum lin squitur, rdit su ( ́ ́, ́ ́) , . , : .

792. Dum dnt, disunt ( ́, ́) , .

793. Dum st vit grt, mrtis ndii tim st ( ́ ́, ́ ́ ́ ) .

794. Dum ft fugimus, ft stulti inurrimus ( ́ ́, ́ ́ ́) , , , .

795. Dum ft sinunt, vivit lti ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

796. Dum frvt ll, vivit miiti ( ́ ́, ́ ́) , .

797. Dum frtun fvt, rit t turus vitulum ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

798. Dum strs di rnt, luus intrt vil ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

799. Dum sir sr ( ́ ́) ().

800. Dum virs nniqu sinunt, tlrt lbrs ( ́ ́ ́, ́ ́) , ().

801. Dum vitnt stulti viti, in ntrri urrunt ( ́ ́ ́, ́ ́) , ().

802. Dum vivimus vivmus ( ́ ́) , .

803. Du um fiunt idm, nn st idm (́ ́ ́, ́) , .

804. Dubus rtntibus, trtius gudt (́ ́, ́ ́) , .

805. Dus lrs insquns, nutrum it (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

806. Dus rits d idm fidli dlbr (́ ́ ́ ́ ́) .

807. Dur l, sd l (́ , ) , .

808. Dur nssits (́ ́) ().

809. Dur tmn mlli s vntur qu (́ ́ ́ ́ ́ ́) (). : .

810. Durt, t vsmt rbus srvnt sundus (́, ́ ́ ́ ́) ().

811. Dur flgll mns dtur rtius (́ ́ ́ ́) -.

812. Durum tinti frng (́ ́ ́) ().

    .

813. rimr nn ssum (́ ́ ́) .

814. mim nduunt qu sunt rtissim (́ ́ ́ ́) , ().

815. brits st vluntri insni (́ ́ ́) .

816. ntu gnsitur vis ( ́ ́ ́) .

817. fmin! (́ ́) !

818. hm! (́ ́) ! ( ( ).

819. stulum dignum, d qud rsiit intntus ri su dus (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , , , ( ).

820. dimus ut vivmus, nn vivimus ut dmus (́ ́, ́ ́) , , , ().

821. dit, bibt, st mrtm null vluts! (́, ́, ́ ́ ́) , , ! ( ).

822. fftri lqunti st udinti um rbti (́ ́ ́ ́) .

823. ffiiut dmns, ut qu nn sunt, si tmn qusi sint, nsiind bminibus hibnt (́ ́, , ́ ́ , ́ ́ ́) , .

824. frutu rbr gnsitur ( ́ ́ ́) .

825. gsts Dmin in dm imii hbitul utm justrum bndintur (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

826. gsttm rt st mnus rmiss mnus utm frtium divitis rt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

827. g nihil tim, qui nihil hb (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

828. g lusqum fi, fr nn ssum (́ ́ ́, ́ ́) , .

829. g ququ in intritu vstr ridb t subsnnb um vbis qud timbtis dvnrit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; , ().

830. g t intus t in ut nvi (́ ́ ́ ́) , ( ).

831. g, qui nmini d t qui nmin dr ssum (́, ́ ́ ́ ́ ́) , ( , VI ).

832. inumbit rbti, qui diit, nn qui ngt ( ́ ́, ́, ́) , , , .

833. lgnti juris (́ ́) .

834. lhntum mus fis (́ ́ ́) .

835. ms nn qud us st, sd qud nss st (́ ́ , ́ ) , , , .

836. nigm sui tmris (́ ́ ́) ( , ).

837. nti nn sunt multilind rtr nssittm (́ ́ ́ ́) ( - , ).

838. bnfind (́ ́) , .

839. is (́ ́)

840. rus (́ ) .

841. , quumqu ds frunt (́, ́ ́ ́) , .

842. istul nn rubsit (́ ́) ( ) ().

843. luribus unum ( ́ ́) ( , . ).

844. rg, bibmus! (́, ́) , ! ().

845. riitur rsn, mnt rs (́ ́, ́ ) , .

846. rrnd disimus (́ ́) .

847. rrr humnum st, stultum st in rrr rsvrr (́ ́ , ́ ́ ́) , .

848. rrt (́) , .

849. rrr in r (́ ) .

850. rrr juris (́ ́) .

851. ss qum vdri (́ ́) , .

852. st fulus rrius mult rtisir ur ( ́ ́ ́ ́ ́) .

853. st h ntur mrtlium, ut nihil mgis lt, qum qud missum st ( ́ ́, ́ ́ ́, ́ ) , , .

854. st mdus in rbus ( ́ ́) ().

855. st qudm rdir tnus, si nn dtur ultr ( ́ ́ ́, ́ ́) , , .

856. st rrum mnium mgistr usus ( ́ ́ ́ ́) ( ).

857. t tr (t.) ( ́) , .

858. t fumus tri dulis ( ́ ́ ́) .

859. t gudium t sltium in littris ( ́ ́ ́) , ().

860. t invnis grtim t disilinm bnm rm D t hminibus ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

861. t mult li ( ́ ́) .

862. t sml missum vlt irrvbil vrbum ( ́ ́ ́ ́ ́) , .

863. t singul rduntur nni ( ́ ́ ́) .

864. t tu ququ, rut! ( ́, ́) , ! ( , , , ).

865. t unum sint! ( ́ ) !

866. tim innnts git mntiri dlr (́ ́́ ́ ́ ́) ( ).

867. tim st mlm sgtm srndum st (́ ́ ́ ́ ) .

868. tim snt vulnr itri mnt (́ ́ ́ ́ ́) .

869. tim snt vulnr itri mnt (́ ́ ́ ́ ́) .

870. dvrs ( ́) .

871. qu ( ́) .

872. nim ( ́) .

873. rn finis ffii nn tst ( ́ ́ ́ ́) .

874. uditu ( ́) .

875. uribus gnsitur sinus ( ́ ́ ́) .

876. thdr ( ́) , , (: ).

877. ti rbt rgulm (́ ́ ́) .

878. tis iindis (́ ́) , .

879. itr flutus in simul (́ ́ ́) .

880. dn ( ́) .

881. dubus mlis minus st dligndum ( ́ ́ ́ ́) .

882. gi mnumntum (́ ́) ().

883. ml dnt (́ ́) .

884. mli us (́ ́) .

885. mli grti (́ ́) .

886. ritti timus st mgistr (́ ́ ́) .

887. ft jus ritur ( ́ ́) .

888. fntibus ( ́) .

889. grti ( ́) .

890. industri rivt ( ́ ́) ́.

891. is fnt bibr ( ́ ́ ́) (: ().

892. itus ltlis (́ ́) .

893. lg ( ́) .

894. minimis sminibus nsuntur ingnti ( ́ ́ ́ ́) .

895. mr ( ́) .

896. nssitt ( ́) .

897. ffii ( ́) .

898. r rvulrum vrits ( ́ ́) . : .

899. dit (́) .

900. rimnti st tim mgistr (́ ́ ́) .

901. rt rdit (́ ́) .

902. rss nnt, nn rss nn nnt ( ́, ́ ́) , .

903. rvidnti mjrum ( ́ ́) .

904. tmr ( ́) , , , .

905. tr jus (́ ) .

906. tr murs (́ ́) (: ).

907. trmis mlis, trm rmdi (́ ́, ́ ́) .

908. tr frmm (́ ́) .

909. vt ( ́) .

    F.

910. Fbrind fit fbr (́ ́) .

911. F t sr ( ́) .

912. F simil ( ́) .

913. Fr urv rtum, nigr lbum (́ ́ ́, ́ ́) , ́.

914. Fil ditu, diffiil ftu (́ ́, ́ ́) , .

915. Fil mns, um vlmus, rt nsili grtis dmus (́ ́, ́, ́ ́ ́ ́) , ().

916. Filis dsnsus vrni (́ ́ ́) (: ). , .

917. Filius st t disslvr, qum dissit nntr (́ ́ ́, ́ ́) , .

918. Filius st lus fr, qum idm (́ ́, ́) , .

919. Fi ut ds (́ ) , .

920. Fi ut fis (́ ́) , ( ).

921. Ft nludnti (́ ́) , .

922. Ft ntr jus nn vlr (́ ́ ́) ( ).

923. Ft inft firi nqunt (́ ́ ́ ́) .

924. Ft lquuntur (́ ́) . : .

925. Ft ntri (́ ́) .

926. Ft rbntur, jur dduuntur (́ ́, ́ ́) , .

927. Ft sunt tntir vrbis (́ ́ ́) .

928. Ft sunt vrbis diffiilir (́ ́ ́) , .

929. Ft, nn vrb! (́, ́) , !

930. Ftum st ftum (́ ́) , .

931. Ftum firi inftum nn tst (́ ́ ́ ́) , , ().

932. Fundus st rrr, um siml sit vrits (́ ́, ́ ́) , .

933. Flls sunt rrum sis (́ ́ ́) .

934. Flsus in un, flsus in mnibus (́ ́, ́ ́) , .

935. Fm lms (́ ́) .

936. Fm rsit und (́ ́ ́) .

937. Fm nihil st lrius (́ ́ ́) .

938. Fm vlt (́ ́) .

939. Fmm urnt multi, ui nsintim (́ ́ ́, ́ ́) , .

940. Fmiliritr (́) , .

941. Fs tqu nfs ( ́ ́) .

942. Fs st t b hst dri ( ́ ́) .

943. Fstidium st quis (́ ́) .

944. Ft vim invnint (́ ́ ́) .

945. Ftum st sris usrum (́ ́ ́) .

946. Fust mni! (́ ́) !

947. Fvt linguis (́ ́) , .

948. Fvus nim stillns lbi mrtriis t nitidius l guttur jus (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

949. Fbris rti (́ ́) .

950. Fi qud tui, fint mlir tnts (́ ́, ́ ́ ́) , , , ( , , ).

951. Fundi lis qum nn fr disrtum! (́ ́ ́ ́) !

952. Fliits humn numqum in dm sttu rmnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

953. Fliits mult hbt mis (́ ́ ́ ́) .

954. Fli, qui tuit rrum gnsr uss (́, ́ ́ ́ ́) , ().

955. Fli, qui su srt ntntus st (́, ́ ́ ́ ) , .

956. Fr ntur (́ ́) .

957. Friunt summs fulgur mnts (́ ́ ́ ́) .

958. Frr igniqu (́ ́) .

959. Frr nntius urum (́ ́ ́) .

960. Frvt us (́ ́) .

961. Fstin lnt (́ ́) (). , : .

962. Fstinti trd st (́ ́ ) .

963. Fstintinis mits sunt rrr t nitnti (́ ́ ́ ́́) .

964. Fit institi t rt mundus! (́ ́ ́ ́) , ! ( I, VI ).

965. Fit lu! (́ ) ! ().

966. Fid, sd ui fids, vid (́, ́ ́, ́) (: , , ).

967. Fidlis t frtis (́ ́) .

968. Fili mi! N blivisris lgis m t rt m ustdit r tuum (́ ! ́ ́ ́ ́ ́ ́) ! , ().

969. Fili mi, si t ltvrint trs n dquiss (́ , ́ ́ ́) , , ().

970. Finis rnt us (́ ́ ́) (: ).

971. Finis sntifit mdi (́ ́ ́) .

972. Flgrnt dlit (́ ́) , .

973. Flmm fum st rim (́ ́ ́) , . : .

974. Flutut n mrgitur (́ ́) , ( , ).

975. Flumin jm ltis, jm flumin ntris ibnt (́ ́, ́ ́ ́) , (: ().

976. Fus t jus lnt (́ ́ ́) .

977. Fdr utum, ubi sitis fus tnt (́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

978. Fdum intu, fdum itu (́ ́, ́ ́) , ().

979. Flii simils hmins (́ ́ ́) . : .

980. Fli vrs (́ ́) .

981. Fns t rig ( ́) (: ).

982. Fnts isi sitiunt (́ ́ ́) .

983. Frmlitr t silitr (́ ́) .

984. Frms fis mut mmndti st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

985. Frs dit rfutt! ( ́ ́) ! (). : !

986. Frts frtun djuvt (́ ́ ́) .

987. Frts nn md frtun djuvt, ut st in vtr rvrbi, sd mult mgis rti (́ ́ ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́) , , ().

988. Frti t fidli nihil diffiil (́ ́ ́ ́) .

989. Frtis imginti gnrt sum (́ ́ ́ ́) .

990. Frtitr ill fit, qui misr ss tst (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

991. Frtitr in r, suvitr in md (́ , ́ ́) , . : , ( , , , ).

992. Frtitr mlum qui titur, idm st titur bnum ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

993. Frtun st (́ ́ ) .

994. Frtun fingit ltrtqu, ut lubt (́ ́ ́, ́) , , ().

995. Frtun frts mtuit, ignvs rmit (́ ́ ́, ́ ́) .

996. Frtun in hmin lus qum nsilium vlt (́ ́ ́ ́) , ().

997. Frtun mlignum nit nstris insidis dm (́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

998. Frtun misrrim tut st (́ ́ ́ ) (). : .

999. Frtun multis nimis dt, stis nulli (́ ́ ́ , ́ ́) , ().

1000. Frtun nimium qum fvt, stultum fit (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1001. Frtun nn ddit sintim (́ ́ ́) .

1002. Frtun nn mutt gnus mrs (́ ́ ́ ́) ().

1003. Frtun nn slum is st, sd tim s bt, qus ml st (́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́, ́ ) , , .

1004. Frtun bss nulli nnt st sml (́ ́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1005. Frtun vnit (́ ́) .

1006. Frtun vitr st, tum, um slndt, trngitur (́ ́ , , ́, ́) , : , ( ).

1007. Frtun filius (́ ́) (: ().

1008. Frtunm itius rris, qum rtins (́ ́ ́, ́) , ( ).

1009. Frtunm sum quisqu rt (́ ́ ́ ́) .

1010. Frngit frti rd dlr (́ ́ ́ ́) ().

1011. Frus st lr frudm (́ ́ ́) .

1012. Frus mrtur frudm (́ ́ ́) .

1013. Frns mrdr (́ ́) ( ) ().

1014. Frndm in silvis nn rnr (́ ́ ́) ().

1015. Frns nimi jnu ( ́ ́) .

1016. Frns dmini lus tst, qum iitium ( ́, ́) .

1017. Frnt illt, st st si lv (́ ́, ́ ́) , (). : .

1018. Frnti null fids (́ ́ ́) ().

1019. Frutus um n, si vis vivr sn (́ ́ ́, ́ ́) , .

1020. Frutus tmrum (́ ́) .

1021. Frugs nsumr nti (́ ́ ́) , (). .

1022. Frust lgit, qui nn intlligit (́ ́, ́) , .

1023. Frust surds urs ftigr (́ ́ ́ ́) ().

1024. Fugs lbuntur nni! (́ ́ ́) !

1025. Fugit irrvbil tmus (́ ́ ́) ().

1026. Fuimus trs, fuit Ilium (́ ́, ́ ́) , , [2] (). , .

1027. Fulgr lvi (́ ́) . : .

1028. Fumus fulgr (́ ́) (). : .

1029. Fundmntlitr in rfrmlitr in mnt (́ ́ ́) , .

1030. Fundr rns in litus (́ ́ ́) ( ) ().

1031. Fundum linum rt, inultum fmilirm dsrit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1032. Fungus un nt nsitur (́ ́ ́ ́) (). : .

1033. Funiulus tril nn fil rumitur (́ ́ ́ ́) .

1034. Fur furm gnsit, luus luum ( ́ ́, ́ ́) , ( ). : .

1035. Furill trudr (́ ́) ( ) ().

1036. Furisus furr sl unitur (́ ́ ́ ́) .

1037. Furr irqu mntm riitt (́ ́ ́ ́) ().

1038. Furr tius (́ ́) .

1039. Furr sribndi (́ ́) .

1040. Futur sunt in mnibus drum (́ ́ ́) .

    G.

1041. Gltum sr dulli nitt (́ ́ ́ ́) . : .

1042. Gllin init (́ ́) ( ) ().

1043. Gllin srisit (́ ́) ́ ( , ). ().

1044. Gllus in su strquilini lurimum tst (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1045. Grrit quidquid in bum vnit (́ ́ ́ ́) , (). : , .

1046. Grrul lingu nt (́ ́ ́) ( ).

1047. Gudmus igitur, juvns dum sumus (́ ́, ́ ́) , , ( ).

1048. Gudnsqu vim fiss ruin (́ ́ ́ ́) , .

1049. Gudt tinti duris (́ ́ ́) .

1050. Gudi t dlrs um miis rtimur (́ ́ ́) .

1051. Gudi st ffii (́ ́) .

1052. Gudi riniium nstri sunt s dlris (́ ́ ́ ́ ) ().

1053. Gudium in littris st (́ ́ ) .

1054. Gmint tum, qum dliti nn udt (́ ́, ́ ́) , ( ).

1055. Gmitus dlris indit, nn vindit {́ ́, ) , ( ).

1056. Gnrlitr (́) .

1057. Gnrsi nimi t mgnifii st juvr t rdss (́ ́ ́ ́ ́) .

1058. Gnrsus nims lbr nutrit (́ ́ ́ ́) .

1059. Gnrsus quus nn urt ltrtum num (́ ́ ́ ́ ́) .

1060. Gnrsus s rumn (́ ́) .

1061. Gnius li (́ ) - .

1062. Gns un sumus ( ́ ́) ( ).

1063. Gnus irritbil vtum (́ ́ ́) (). , .

1064. Glditr in hrn it nsilium (́ ́ ́ ́) .

1065. Glri d ruls usqu lumns ( ́ ́ ́) ( ).

1066. Glri vrtutm tmqum umbr squitur ( ́ ́ ́ ́) , , ().

1067. Glri vitribus ( ́) .

1068. Glrim sints ssidbunt stultrum ltti ignmini ( ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1069. Glriri linis bnis (́ ́ ́) ().

1070. Grdus d rnssum (́ ́) . : .

1071. Gr sunt, nn lguntur (́ , ́) -, (, , , ).

1072. Grt nvits (́ ́) .

1073. Grt survnit, qu nn srbitur, hr (́ ́, ́, ́) , (). , : .

1074. Grt, rt t t (́, ́ ́) , ( ).

1075. Grti grtim rit (́ ́ ́) .

1076. Grtir sunt, qu luris muntur (́ , ́ ́) , .

1077. Grtis (́) , , .

1078. Grtulri (́) ( ).

1079. Grvi grvirm urm igunt riul (́ ́ ́ ́ ́) .

1080. Grvir mnt (́ ́) . ().

1081. Grvirs t diffiilirs nimi sunt mrbi, qum rris (́ ́ ́ ́, ́) , .

1082. Grvis nimi n st, qum st ft nitt (́ ́ ́ , ́ ́) ( ).

1083. Grvis ir rgum st smr (́ ́ ́ ́) ( ).

1084. Grvissim st rbi hminis irundi (́ ́ ́ ́) ( ).

1085. Grvissimi sunt mrsus irritt nssittis (́ ́ ́ ́) .

1086. Grvissimum st imrium nsutudinis (́ ́ ́) ( ).

1087. Grvius st mlum mn, mn qud sub stu ltt (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , ( ).

1088. Gr ttus in gris unius sbi dit ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1089. Grss md (́ ́) , .

1090. Gubrnr trr (́ ́) (). : .

1091. Gubrntrm in tmstt, in i militm intllgs (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1092. Gul lurs qum gldius rimit (́ ́ ́ ́) , .

1093. Gustus lgibus nn subjt (́ ́ ́) .

1094. Gutt vt lidm nn bis, sd s dnd, si hm fit sins nn bis, sd s lgnd (́ ́ ́ , ́ ́, ́ ́ , ́ ́) , , , ( ).

1095. Gutt vt lidm nn vi, sd s dnd (́ ́ ́ , ́ ́) , .

1096. Gutt vt lidm (́ ́ ́) ().

    .

1097. b fiduim in Dmin tt rd tu t n innitris rudnti tu (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1098. bs sibi (́ ́) . : ! !.

1099. bnt rv mmd mgn mr (́ ́ ́ ́ ́) (). : , , .

1100. bnt su ft liblli (́ ́ ́ ́) ( ).

1101. bnt su sidr lits (́ ́ ́ ́) .

1102. br rgnum sus st, virtus dr (́ ́ ́ , ́ ́) , ( ).

1103. bt t mus slnm (́ ́ ́) (: ).

1104. bt suum vnnum blnd rti (́ ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

1105. bit fids ism lrumqu fidm bligt (́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

1106. bitus grti (́ ́) .

1107. bitus nn fit mnhum (́ ́ ́) .

1108. bitus (́) .

1109. t i11 rflur ( ́ ́) (). , .

1110. lui, h ni ( ́, ́) , (). : .

1111. urgt luus, h nis ( ́ ́, ́) , ().

1112. tim uditu rb sunt ( ́ ́ ́ ) (). : .

1113. hbui, qu dii ( ́, ́) , .

1114. htnus ( ́) .

1115. m nn ldunt ( ́) (). : .

1116. studi dlsntim lunt, sntutm bltnt, sunds rs rnnt, dvrsis sltium rfugium rbnt ( ́ ́ ́, ́ , ́ ́, ́ ́ ́ ́) , , , ().

1117. thm in t isum struisti ( ́ ́ ́) . : , .

1118. tibi n ntilnm ( ́ ́ ́) ( ).

1119. rt mihi in summis lbiis (́ ́ ́ ́) (: ).

1120. mum vrr (́ ́) ( ) ().

1121. nnibl nt rts! (́ ́ ́) ! (). : .

1122. rn mndr smin (́ ́ ́) ( ).

1123. stm b jr (́ ́) . : , .

1124. sts j, qus lius ministrt (́ ́, ́ ́) (: , ).

1125. ud fil mrgunt, qurum virtutibus bstt rs ngust dmi (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

1126. ud smr rrt fm (́ ́ ́ ́) . : .

1127. urit qum ribr, qui disr vult sin libr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

1128. trm quis nsst, fli si rj fuisst (́ ́, ́ ́ ́) , ? ().

1129. rulis thurns tr infnti (́ ́ ́ ́) . : .

1130. rdis fltus sub rsn risus st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1131. rs hrdis mi st mus hrs (́ ́ ́ ́ ́) .

1132. u, nsinti nimi grvis st srvitus (́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

1133. u, qum diffiil st rimn nn rdr vultu (́, ́ ́ ́ ́) , (). : .

1134. i d grg ill st ( ́ ́ ) (). : .

1135. i t nun ( ) .

1136. i hrt qu ( ́ ́) . , : .

1137. i it ( ́) ( ).

1138. i lus st ubi mrs gudt suurrr vit ( ́ ́ ́ ́) , ( ).

1139. i mrtui vivunt, hi muti lquuntur ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

1140. i ri ti mbulnt ( ́ ́ ́) (). : .

1141. i Rhdus, hi slt! ( ́, ́) , ! , , . .

1142. in ill lrim ( ́ ́) . : ().

1143. istri st mgistr vit ( ́ ́) ().

1144. istri fidi vrittiqu mnitur ( ́ ́ ́) ().

1145. istrim nsir h st smr urum ss (́ ́ ́ ́ ́) ().

1146. g! ( ́) !

1147. rt in ftis ( ́ ́) .

1148. rt in mr mjrum ( ́ ́ ́) .

1149. st in vtis ( ́) .

1150. st vivr bis, vit ss rir frui ( ́ , ́ ́ ́ ́) ().

1151. f t vins ( ́) , .

1152. mns ( ́) .

1153. us, hi lbr st ( ́, ́ ) , ().

1154. tibi rdrit lim ( ́ ́ ́) - .

1155. unum si, qud nihil si ( ́ ́, ́ ́) , ().

1156. vl, si jub, sit r rtin vlunts ( ́, ́, ́ ́) , , ().

1157. di sr, rs nihil (́ ́, ́) , .

1158. di mihi, rs tibi (́ ́, ́) , ().

1159. mgium (́) .

1160. miidium usl (́ ́) ( ) .

1161. miidium vluntrium (́ ́) .

1162. minm mlius ulis, qum uribus rdunt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ). , : , .

1163. minm ribus jus gnsr (́ ́ ́ ́) .

1164. minm riri mult urts jubt (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1165. minm, t ss mmnt (́, ́ ́) , .

1166. mins s rddit uidits (́ ́ ́ ́) .

1167. mins dum dnt, disunt (́ ́, ́) , ( ).

1168. mins mlirs s vidntur, qum sunt rvr (́ ́ ́ ́, ́) , .

1169. mins nihil gnd disunt ml gr (́ ́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1170. mins nihil utilius st snitt (́ ́ ́ ́) .

1171. mins qu lur hbnt, uiunt mlir (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1172. mini ibus utilissimus st siml (́ ́ ́ ́) .

1173. mini dilignti smr liud surst (́ ́ ́ ́ ́) .

1174. mini nss st mri (́ ́ ́) (). : .

1175. minibus lnum, miis vuum (́ ́, ́ ́) , .

1176. minis st rrr, insiintis rsvrr (́ ́, ́ ́) , .

1177. minis mns disnd litur gitndqu (́ ́ ́ ́) .

1178. m lini juris (́ ́ ́) (: ).

1179. m rss minrv (́ ́ ́) (). : , .

1180. m dtus in s smr divitis hbt (́ ́ ́ ́ ́) ().

1181. m munt nris (́ ́ ́) , (: ().

1182. m tr rus st suum, quum irsitur (́ ́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1183. glrim dtns s virtutis vi dfiit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ́.

1184. m hmini mius st (́ ́ ) .

1185. m hmini dus st, si suum ffiium sit (́ ́ , ́ ́ ́) , (). : , .

1186. m hmini luus st (́ ́ ) ().

1187. m imrbus btus nn st (́ ́ ́ ) .

1188. m insiins didtius (́ ́ ́) , .

1189. m lum rnt, nn hminm lus (́ ́, ́ ) , .

1190. m mnsur (́ ́) ( ).

1191. m nn sibi sli ntus st (́ ́ ́ ́ ) ().

1192. m nn trium unrum (́ ́ ́) , (: , ().

1193. m nvus (́ ́) , , (: ).

1194. m nullius lris (́ ́ ) (). : .

1195. m mnium hrrum (́ ́ ́) , ().

1196. m rnit, sd dus disnit (́ ́, ́ ́) , ( ).

1197. m qudrtus (́ ́) (: ).

1198. m quntum sit, tntum tst (́ ́ , ́ ́) , .

1199. m s in r liud frt, liud git (́ ́ ́ ́ , ́ ́) , ( ).

1200. m sins frus (́ ́ ́) , ( ).

1201. m sins (́ ́) .

1202. m sribndi ritus (́ ́ ́) , ().

1203. m sin littris (́ ́ ́) .

1204. m sum humni nihil m linum ut (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1205. m ttins mritur, qutins mittit sus (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1206. m unius libri (́ ́ ́) , , (: ().

1207. m urbnus (́ ́) ( , ).

1208. m, qui tr nsit, nsit dir (́, ́ ́, ́ ́) , , .

1209. m, qud hbt, nn numrt (́, ́, ́) , ().

1210. munulus unus multis (́ ́ ́) (). : .

1211. nst l st tmris nssits (́ ́ ́) , ( ).

1212. nst mrs turi vit tir (́ ́ ́ ́) ().

1213. nst qudm slr sussus fit (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1214. nst turitud st r us bn (́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1215. nst vit bt st (́ ́ ́ ) .

1216. nst srvit qui suumbit tmri (́ ́ ́ ́) ( ).

1217. nst vivr, ltrum nn ldr, suum tribur (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

1218. nstus rumr ltrum trimnium st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1219. nr st rmium virtutis (́ ́ ́) .

1220. nr hbt nus (́ ́ ́) .

1221. nrs mutnt mrs, sd rr in mlirs (́- ́ ́, ́ ́) , .

1222. nris us (́ ́) , .

1223. ns st nus (́ ́) .

1224. rqu smr rtrit dtrir subit (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1225. rdum ditur t viturtur (́ ́ ́) .

1226. rribil ditu (́ ́) .

1227. rrr vui (́ ́) .

1228. ss hsiti sr (́ ́ ́) .

1229. sts humni gnris (́ ́ ́) .

1230. sti tus, r mi (́ ́, ́) , .

1231. stis hnri invidi (́ ́ ́) .

1232. stium munr, nn munr (́ ́, ́) ( ).

1233. umn nn sunt turi (́ ́) , .

1234. umnittis tim st rtti (́ ́ ́) ( ).

1235. umnum st (́ ) .

1236. umnum st rrr, sd diblium rsvrr (́ ́, ́ ́) , .

1237. umils lbrnt, ubi tnts dissdnt (́ ́, ́ ́ ́) , .

    I.

1238. Inus lusis (́ ́) .

1239. Ibi bn, ubi tri (́ ́, ́ ́) , .

1240. Ibi dfiit rbis (́ ́ ́) .

1241. Ibi smr vitri, ubi nrdi st (́ ́ ́, ́ ́ ) , .

1242. Ibi ubi nrdi st, ubi smr st vitri (́ ́ ́ , ́ ́ ́) , ( ). : .

1243. Ibidm (́) .

1244. Ibui grus (́ ́) ( ). , .

1245. Id st ( ) .

1246. Id fr lus st, qud dt, nn qud libt ( ́ ́ , ́, ́) , , , ( ).

1247. Id fi (́ ́) , .

1248. Idm (́) .

1249. Idm r idm (́ ́) , ( , ).

1250. Ignvi rus hbtt, lbr firmt; ill mturt sntutm, hi lngm dulsntim rddit (́ ́ ́, ́ ́; ́ ́ ́, ́ ́) , ; , ().

1251. Ignvi st jr, dum ssis surgr (́ ́, ́ ́) , .

1252. Ignvis smr fri sunt (́ ́ ́ ) ( ).

1253. Ignm ign initr (́ ́ ́) (: ( ).

1254. Igns suusitis inri dls (́ ́ ́ ) ( ) ().

1255. Igni t qu intrdir (́ ́ ́) (́: ).

1256. Igni t frr (́ ́) . : , , , .

1257. Ignibus jungr qus (́ ́ ́) ( ).

1258. Ignis urum rbt, misri frts virs (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1259. Ignis ftuus (́ ́) ( ).

1260. Ignis, mr, mulir tri ml (́, ́, ́ ́ ́) , .

1261. Ignrnti, qum rtum tt, nullus vntus sundus st (́, ́ ́, ́ ́ ́ ) , , .

1262. Ignrnti nn st rgumntum (́ ́) ().

1263. Ignss liis mult, nihil tibi (́ ́ ́, ́ ́) , .

1264. Ignsit s ltri, nunqum tibi (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1265. Ignti null uid (́ ́ ́) (). : , .

1266. Ignti null urti mrbi (́ ́ ́ ́) (). : , .

1267. Ilis mlrum (́ ) (). : .

1268. Ill rum slris rtium tulit, hi didm (́ ́ ́ ́ ́, ́) , ().

1269. Ill dlt vr, qui sin tst dlt (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1270. Ill nn vivit, qui in rtu mrtis mtu vivit (́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , .

1271. Illtis mnibus (́ ́) (: ().

1272. Illud st sr, nn qud nt ds md st vidr, sd tim ill, qu futur sunt rsir (́ ́, ́ ́ ́ ́, ́ ́, ́ ́) , , , ().

1273. Img nimi srm st: qulis vir, tls rti (́ ́ ́ : ́ , ́ ́) : , ( ).

1274. Img nimi vultus st (́ ́ ́ ) ().

1275. Imbrm in ribrum grr (́ ́ ́) ().

1276. Immnsum lr glri hbt (́ ́ ́) (: ().

1277. Immdiis brvis st ts t rr sntus (́ ́ ́ ́ ́) ().

1278. Imvid rgrdimur (́ ́) .

1279. Imdit ir nimum, n ssit rnr vrum (́ ́ ́, ́ ́ ́) .

1280. Imrr sibi mimum imrium st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1281. Imrt ut srvit llt uni uiqu (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1282. Imrtrm stntm mri rtt (́ ́ ́ ́) (). : .

1283. Imriti d rtibus judint, ut i d lribus (́ ́ ́, ́ ) , . : , .

1284. Imriti r ul hbtur (́ ́ ́) ( ).

1285. Imrium in imri (́ ́) .

1286. Imi sub duli mll vnn ltnt (́ ́ ́ ́ ́) (). , : , .

1287. Imnit finm sins t rbus hnstis (́ ́ ́ ́ ́) ().

1288. Imssibilium null st bligti (́ ́ ́) , .

1289. Imrimtur (́) .

1290. Imrbus st hm, qui bnfiium sit sumr t rddr nsit (́ ́, ́ ́ ́ ́) , , ().

1291. In r difir ( ́ ́) ( ) ( , ) ().

1292. In r isri, vnri in mri ( ́ ́, ́ ́) , ().

1293. In trnum ( ́) , , .

1294. In mr frm lus vlt, qum utrits ( ́ ́ ́, ́) , ( ).

1295. In ngll um libll ( ́ ́) ( ).

1296. Inni vrb vnti frunt (́ ́ ́ ́) ().

1297. In qu sribr ( ́ ́) ().

1298. In r rt tim justus t ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1299. In rt su quilibt r ( ́ ́ ́ ) .

1300. In rt vluts ( ́ ́) .

1301. In rtiul mrtis ( ́ ́) (). : .

1302. In urm utrmvis tis drmir ( ́ ́ ́ ́) ( ).

1303. In bnm rtm ( ́ ́) .

1304. In brvi ( ́) , .

1305. In dt nt snm, qui sit nt dim ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , . , : .

1306. In duum ritm inlinr ( ́ ́ ́) ( ).

1307. In mr rittis ( ́ ́) ( , ).

1308. In rn ( ́) . , , .

1309. In ud vnnum ( ́ ́) . .

1310. In v nn nit lusini ( ́ ́ ́) .

1311. Indunt lbti d squis, ullti d nutis (́ ́ ́, ́ ́) , , .

1312. Inrt r s nn munr rt rlinqu (́ ́ ́ ́) - . : , .

1313. Inrtus nimus dimidium sinti st (́ ́ ́ ́ ) .

1314. Inidr nns liui (́ ́ ́) (). : .

1315. Inidit in fvm, qum fit (́ ́, ́) , . : .

1316. Inidit in Sllm, qui vult vitr hrbdim (́ ́, ́ ́) , ().

1317. Iniit vit nv (́ ́ ́) .

1318. Initr urrntm (́ ́) , ().

1319. Ingnit (́) , .

1320. In mmun bnum ( ́ ́) .

1321. In mt ( ́) , .

1322. In rr ( ́) .

1323. Inrdibil ditu (́ ́) .

1324. Ind ir t lrim (́ ́ ́) ().

1325. In dsit ( ́) .

1326. Ind librrum (́ ́) .

1327. Ind (́) , .

1328. Indign vivit, r qum nn vivit ltr (́ ́, ́ ́) , .

1329. In divitiis ins, qud gnus gsttis grvissimum st ( ́ ́, ́ ́ ́ ) .

1330. In dubi r ( ́ ́) .

1331. Industri nil imssibil (́ ́) .

1332. In tns ( ́) , , .

1333. In trmis ( ́) , .

1334. Infndum rnvr dlrm (́ ́ ) .

1335. In fvrm ( ́) -, - .

1336. Infliissimum gnus infrtunii st fuiss flim (́ ́ ́ ́ ́) ().

1337. In fin ( ́) .

1338. In fli ( ́) ( ).

1339. In futur ( ́) .

1340. Ingni vivitur, tr mrtis runt (́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1341. Ingrt hmin trr jus nihil rt (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , .

1342. In h sign vins ( ́ ́) . , , .

1343. In h sttu ( ́) .

1344. In im tr ( ́ ́) .

1345. In indfinitum ( ́) .

1346. In intgrum ( ́) .

1347. Iniqu nunqum imri rtinntur diu (́ ́ ́ ́ ́) .

1348. Iniquissimm m justissim bll ntfrr (́ ́ ́ ́ ́) .

1349. Iniquitts su iunt imium t funibus trum surum nstringitur (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1350. Iniquum st qumqu vst stimr (́ ́ ́ ́) - .

1351. Injudind rimins lrits (́ ́ ́) .

1352. In jur ssi ( ́ ́) .

1353. Injuri rlis (́ ́) .

1354. Injuri slvit mrm (́ ́ ́) .

1355. Injuri vrblis (́ ́) .

1356. Injurirum nm blivisitur, bnfiirum utm multi (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1357. Injurirum rmdium st blivi (́ ́ ́) .

1358. In lbiis sintis invnitur sinti t virg in drs ius qui indigt rd ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1359. In lgibus slus ( ́ ́) .

1360. In l dliti ( ́) .

1361. In l ( ) .

1362. In mgnis t vluiss st st ( ́ ́ ) .

1363. In mim tnti minim linti ( ́ ́ ́ ́) , .

1364. In mdim vim tutissimus ibis ( ́ ́ ́ ́) .

1365. In mdis rs ( ́ ) ().

1366. In mmrim ( ́) .

1367. In minimis mimus ( ́ ́) .

1368. In multilqui tum nn drit qui utm mdrtur lbi su rudntissimus st ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

1369. In ntur ( ́) .

1370. Innns rdit mni vrb (́ ́ ́ ́) .

1371. In mnm vntum ( ́ ́) .

1372. In mni rtus ( ́ ́) .

1373. In tim frm ( ́ ́) ( ).

1374. In ( ́) , .

1375. In lns, in rli rvi ( ́ ́, ́) , ().

1376. In tri ntus nn st rht vtus ( ́ ́ ́ ́) ( ).

1377. In rtuum ( ́) .

1378. In rsn ( ́) .

1379. In ln ( ́) .

1380. In rsnti ( ́) .

1381. In ri ( ́) .

1382. In rinii rvit Dus lum t trrm ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1383. In rri rsn ( ́ ́) .

1384. In r ( ) .

1385. In rt virtus ( ́ ́) .

1386. In rrum ntur ( ́ ́) .

1387. In sul sulrum ( ́ ) .

1388. Insnus mnis furr rdit (́ ́ ́ ́) , .

1389. In snsu stritiri ( ́ ́) .

1390. In silvm nn lign frs insnius ( ́ ́ ́ ́) ().

1391. In situ ( ́) .

1392. In s ( ) .

1393. Insrt idit mgis s qum qu srs (́ ́ ́ ́ ́) .

1394. Instnti ruis (́ ́) .

1395. Instnti st mtr dtrin (́ ́ ́) .

1396. In sttu nsndi ( ́ ́) , , .

1397. In sttu qu nt ( ́ ́) .

1398. In summ ( ́) .

1399. Intllignti u (́ ́) .

1400. Intmstiv qui dt, ill nt (́ ́, ́ ́) .

1401. In tmr rtun ( ́ ́) .

1402. Intr li (́ ́) .

1403. Intr rm lgs silnt (́ ́ ́ ́) , .

1404. Intr bns bn (́ ́ ́) -.

1405. Intr ns (́ ) .

1406. Intr rs miiti (́ ́ ́) .

1407. Intr rits (́ ́) .

1408. Intr s (́ ) .

1409. Intr vrs rs nsuntur (́ ́ ́ ́) .

1410. In trnsitu ( ́) , .

1411. In trnns ( ́) .

1412. In usu ( ́) .

1413. Inutilis qusti slvitur silnti (́ ́ ́ ) .

1414. In vs rtusum ngrr ( ́ ́) .

1415. Invi st in mdiin vi sin lingu ltin (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1416. In vi juris ( ́ ́) .

1417. Invi virtuti null st vi (́ ́ ́ ́) .

1418. Invidi fsts dis nn git (́ ́ ́ ́) .

1419. Invidi glri ms (́ ́) ().

1420. Invidi lus ffiit subjt qum bjt (́ ́ ́ ́) , , .

1421. Invidus ltrius mrsit rbus timis (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1422. In viis justiti mbul, in mdi smitrum judiii ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1423. In vili vst nm trtt hnst ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1424. In vin frits ( ́ ́) . : .

1425. In vin vrits ( ́ ́) (). , : , .

1426. In vin vrits, in qu snits ( ́ ́, ́ ́) , ().

1427. Invit inrv (́ ́) ́ ( ) ().

1428. In vitium duit ul fug ( ́ ́ ́ ́) ().

1429. In vitr ( ́) , .

1430. In viv ( ́) .

1431. Is dis qundqu rns, qundqu nvr (́ ́ ́ ́, ́ ́) , ( ). : .

1432. Is ndi vlunts tum st (́ ́ ́ ́ ) .

1433. Is rs mnt (́ ́) ().

1434. Is sinti tsts st (́ ́ ́ ) .

1435. Is s vlits imlit (́ ́) ( ).

1436. Is sntus mrbus (́ ́ ́) ().

1437. Is diit (́ ́) ( - ).

1438. Is fit (́ ́) .

1439. Is jubt mrtis t mminiss dus (́ ́ ́ ́ ́) ().

1440. Is mgistr diit (́ ́ ́) ().

1441. Is mritur qui nn hbuit disilinm t multitudin stultiti su diitur (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , (). , .

1442. Isissim vrb (́ ́) .

1443. Is ft (́ ́) .

1444. Is jur (́ ́) .

1445. Ir furr brvis st: nimm rg! (́ ́ ́ : ́ ́) : ! ().

1446. Ir dium gignit, nrdi nutrit mrm (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1447. Irundim qui vinit, hstm surt mimum (́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1448. Irtum brvitr vits, inimium diu (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1449. Irrrbilium fli blivi rrum! (́ ́ ́ ́) !

1450. Irritr rbrns (́ ́) (). : .

1451. I sund min ( ́ ́) , ().

1452. Is fit ui rdst ( ́ ́ ́) , .

1453. Ist hm nn st unus ul (́ ́ ́ ́) ( ).

1454. It diis luit (́ ́ ́) .

1455. It fugis, n rtr sm (́ ́, ́ ́) , ( ) ().

1456. It sim fli! (́ ́) !

1457. It sunt lt stirs stultiti! (́ ́ ́ ́) ! ().

1458. It d vndnts! (́ ́) ! , , .

1459. It, miss st (́, ́ ) , .

1460. Itm (́) .

1461. Iustrum utm smit qusi lu slndns rdit t rsit usqu d rftm dim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

    J.

1462. Jtntius mrnt, qu minus dlnt (́ ́, ́ ́) ().

1463. Jm fm nimium fit ( ́ ́ ́) ( ). : , .

1464. Jm nminm ntns tni ( ́ ́ ́) ( ) ().

1465. Jm rimus rdt Ulgn ( ́ ́ ́) (). : , .

1466. Jm stis surqu ( ́ ́) (). : , .

1467. Jm vnit tit trd snt d ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1468. Jmqu us gi, qud n Jvis ir n ignis n trit frrum n d blr vtusts (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , ().

1469. Jnuis lusis (́ ́) .

1470. Jjunus vntr nn udit vrb libntr (́ ́ ́ ́ ́) . : .

1471. J nn sri (́ ́) , .

1472. J rmt (́ ́) , .

1473. Jv nndum brbt (́ ́ ́) . : , .

1474. Juund mmri st rtritrum mlrum (́ ́ ́ ) ().

1475. Juundi ti lbrs (́ ́ ́) .

1476. Juundissimum st mri, sd nn minus mr (́ ́, ́ ́) , .

1477. Juundum nihil st nisi qud rfiit vrits (́ ́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1478. Jud st l lquns (́ ) .

1479. Jud hbr dbt dus sls, slm sinti n sit insiidus t slm nsinti, n sit diblus (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́, ́) : , , , .

1480. Juditum slvi (́ ́) .

1481. Judiium ridis (́ ́) (). : .

1482. Junt juvnt (́ ́) .

1483. Jungr vuls (́ ́) (: ).

1484. Jungt vi tri vrb misr (́ ́ ́ ́) , (). : .

1485. Jurr in vrb mgistri (́ ́ ́) . : , .

1486. Jurvi lingu, mntm injurtm gr (́ ́, ́ ́ ́) , ().

1487. Jur (́) .

1488. Juris rt sunt h: hnst vivr, ltrum nn ldr, suum uiqu tribur (́ ́ : ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́) : , . : : , , .

1489. Jus fs ( ) , .

1490. Jus ivil ( ́) .

1491. Jus mmun ( ́) .

1492. Jus riminl ( ́) .

1493. Jus st rs bni t qui ( ́ ́) , .

1494. Jus injuri nn ritur ( ́ ́) .

1495. Jus gntium ( ́) . : .

1496. Jus nturl ( ́) .

1497. Jus rim ntis ( ́ ́) (, ).

1498. Jus rivtum ( ́) .

1499. Jus ublium rivtrum tis mutri nn tst ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1500. Jus ublium ( ́) .

1501. Jus summm s summ mliti st ( ́ ́ ́ ́ ) .

1502. Jus vit nis ( ́ ́) .

1503. Justiti st btmrti sritis lgibus (́ ́ ́ ́) .

1504. Justiti nmin ngnd st (́ ́ ́ ) .

1505. Justiti nihil tit rmii (́ ́ ́ ́) .

1506. Justum t tnm rsiti virum! (́ ́ ́ ́) ! ().

1507. Juvt ibus st us (́ ́ ́) .

1508. Juvns lur lquuntur, sns utilir (́ ́ ́, ́ ́) , .

1509. Juvni rndum, sni utndum (́ ́, ́ ́) , .

1510. Juvnil vitium st, rgr nn ss imtum (́ ́ , ́ ́ ́) .

1511. Juvntus vntus (́ ́) .

1512. Jut fluvium utum fdit (́ ́ ́ ́) . , .

    L.

1513. Lbi justi nsidrnt lit t s imirum rvrs (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1514. Lbi justi rudiunt lurims qui utm indti sunt in rdis gstt mrintur (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1515. Lbr llum bduit dlri (́ ́ ́ ) (). : .

1516. Lbr rus firmt (́ ́ ́) .

1517. Lbr st tim is vluts (́ ́ ́ ́) .

1518. Lbr t tinti mni vinunt (́ ́ ́ ́) . : .

1519. Lbr imrbus (́ ́) .

1520. Lbr intirum (́ ́) .

1521. Lbr juvntuti timum st bsnium (́ ́ ́ ́) ().

1522. Lbr nn nus, sd bnfiium (́ ́, ́) , .

1523. Lbr mni vinit (́ ́ ́) .

1524. Lbr mni vinit imrbus (́ ́ ́) .

1525. Lbr rdt, bn ftum nn bsdt (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1526. Lbrmus (́) .

1527. Lbrs riunt hnrs (́ ́ ́) . : .

1528. Lbr id, nn ltum rigt (́ , ́ ́) , . : , .

1529. L gllinum ( ́) . , - .

1530. Lrim hristi (́ ́) .

1531. Lrim nihil itius rsit (́ ́ ́ ́) (). : .

1532. Ltus gllini hustum srr (́ ́ ́ ́) . -.

1533. Ls tim rugnt vis (́ ́ ́ ́) , , .

1534. Lsus b ign ur timt illum st simr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1535. Ltifit stultum grndis rmissi multum (́ ́ ́ ́ ́) . : .

1536. Ltiti grrul rs st (́ ́ ) .

1537. Ltius st, qutis mgn sibi nstt hnstum (́ , ́ ́ ́ ́) , ́ .

1538. Lmd ursu tibi trd (́ ́ ́ ́) . : , .

1539. Lis ffnsinis t tr sndli (́ ́ ́ ́) .

1540. Lis ffnsinis (́ ́) .

1541. Lis hilshrum (́ ́) .

1542. Lsus (́) , .

1543. Lsus lmi (́ ́) , .

1544. Lsus lingu (́ ́) , , .

1545. Lsus mmri (́ ́) .

1546. Lrg mnu (́ ́) , . : .

1547. Lrgiti fundum nn hbt (́ ́ ́) .

1548. Ltrm lvr (́ ́) . , .

1549. Ltin lqui (́ ) -. , , , , , .

1550. Ltinitt ulinri utitur (́ ́ ́) . .

1551. Lt grmin st strngulntur (́ ́ ́ ́) .

1552. Lt snsu (́ ́) .

1553. Ltrns stmhus (́ ́) (: ). : , .

1554. Ltrnt un ltrt stti mt ltr nis (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1555. Ludbris si hm rbus vris (́ ́ ́ ́) , .

1556. Ludmus vtrs, sd nstris utimur nnis (́ ́, ́ ́ ́) , .

1557. Ludt vnls qui vult trudr mrs (́ ́ ́ ́) , . : .

1558. Ludtr tmris ti (́ ́ ́) .

1559. Ludtr tmris rsntis (́ ́ ́) .

1560. Lus lit rts (́ ́ ́) .

1561. Lus in rri r srdsit (́ ́ ́ ́) .

1562. Lus mgn ntis bsqui rntibus (́ ́ ́ ́ ́) , .

1563. Lus nv nisi ritur, tim vtus mittitur (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1564. Lglits rgnrum fundmntum (́ ́ ́) .

1565. Lgtus nn ditur, nqu vilbitur (́ ́, ́ ́) .

1566. Lg (́) .

1567. Lg rtis (́ ́) (: ).

1568. Lgm brvm ss rtt (́ ́ ́ ́) .

1569. Lgs humn nsuntur, vivint t mriuntur (́ ́ ́, ́ ́) , .

1570. Lgum srvi ss dbmus ut libri ss ssimus (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1571. Lnm mrtuum tim t tuli mrdnt (́ ́ ́ ́ ́) .

1572. Lns nn sunt ulinibus mlsti (́ ́ ́) .

1573. Lnin sits (́ ́) . , , .

1574. Lrm frndium ritus trrt (́ ́ ́ ́) . : .

1575. Lus r rnibus (́ ́) . : .

1576. Lus tut st, ulmntum quris? (́ ́ , ́ ́) , ?.

1577. Lvt lssitudinm t jm lbris mutti (́ ́ ́ ́) . : .

1578. Lv st misrim frr, rfrr st grv (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1579. Lv fit, qud bn frtur nus (́ , ́ ́ ́) , , ().

1580. Lvis st nslti misri lirum (́ ́ ́ ́) , . : .

1581. Lvis st frtun: it rsit, qu ddit (́ ́: ́ ́ ́) : , .

1582. Lvis st lbr mnis mnti (́ ́ ́ ́) .

1583. Lvius fit tinti quidquid lrigr st nfs (́ ́ ́ ́ ́) , .

1584. L quitt gudt; tit rftum; st nrm rti ( ́ ́; ́ ́; ́ ́) , .

1585. L st rti summ qu jubt qu sunt utili t nssri, t ntrri rhibt ( ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , , , .

1586. L st tutissim ssis; sub l lgis nm diitur ( ́ ́; ́ ́ ́ ́) . : .

1587. L t rgin ( ́) . : .

1588. L nminm git d imssibili ( ́ ́ ́) .

1589. L nmini rtur iniquum, nmini fit injurim ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1590. L nn srit ( ́) .

1591. L mns mrtls lligt ( ́ ́ ́) .

1592. L rsiit nn rsiit ( ́ ́) , .

1593. L rsiit quittm ( ́ ́) .

1594. L smr dbit rmdium ( ́ ́ ́) .

1595. L smr intndit qud nvnit rtini ( ́ ́ ́ ́) , .

1596. L silis drgt gnrli ( ́ ́ ́) .

1597. L un r mns llquitur ( ́ ́ ́ ) .

1598. L vigilntibus, nn drmintibus ( ́, ́) , , .

1599. Libntr hmins id qud vlunt rdunt (́ ́ ́ ́) , .

1600. Libr st mutus mgistr (́ ́ ́) .

1601. Libr ns ml (́ ́) .

1602. Librlis d lin (́ ́) .

1603. Librlittm ffusi imittur (́ ́ ́) .

1604. Libris nihil rius humn gnri st (́ ́ ́ ́ ́ ) , .

1605. Libr lt nihil st juundius (́ ́ ́ ́) .

1606. Librts dmbris (́ ́) . , . , : .

1607. Librts instimbilis rs st (́ ́ ) .

1608. Librum rbitrium indiffrnti (́ ́ ́) .

1609. Librum vt (́ ́) .

1610. Librum b ul lgr (́ ́ ́) . : , .

1611. Linti ti (́ ́) .

1612. Lintim ds lingu, um vrum ts (́ ́, ́ ́) , .

1613. Lit is vitium sit mbiti, frquntr tmn us virtutum st (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ) , , .

1614. Lit sr sin m, sin invidi (́ ́ ́ ́, ́ ́) .

1615. Liitum sit (́ ) .

1616. Lign in silvis frs (́ ́ ) . : .

1617. Lingu dmi (́ ́) . : ().

1618. Lingu dtri (́ ́) . , , .

1619. Lingu st hstis hminum miusqu dibli t fminrum (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1620. Lingu ls vrum diti (́ ́ ́ ́) , .

1621. Lingu mli rs ssim srvi (́ ́ ́ ́) . : .

1622. Lingum ninm mdit (́ ́ ́) . : , .

1623. Lingum tnr (́ ́) (: ).

1624. Lis litm gnrt ( ́ ́) .

1625. Litr stis inimi ullis (́ ́ ́́) , . : .

1626. Littr dt, littr nt (́ ́, ́ ́) , .

1627. Littr idit, siritus utm vivifit (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1628. Littr srit mnt (́ ́ ́) . : , .

1629. Littr humnirs (́ ́) .

1630. Littrrum rdis mr, frutus duls sunt (́ ́ ́, ́ ́ ) , .

1631. L tnti ( ́) , .

1632. L itt ( ́) .

1633. L dlnt ( ́) .

1634. L ignmini st ud indignum dignits ( ́ ́ ́ ́) .

1635. Lri bnus st dr r qulibt ( ́ ́ ́) , . : .

1636. Lus minris rsistni ( ́ ́) .

1637. Lus tius ( ́) .

1638. Lng fugit quisquis sus fugit ( ́ ́ ́ ́) , . : .

1639. Lng sd rimus intrvll ( ́ ́) , .

1640. Lngum itr st r rt, brv t ffi r ml ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

1641. Lqundum ut vulgus snindum ut dit (́ ́ ́ ́) , , , .

1642. Lqunti multum, sinti rum (́ ́, ́ ́) , . : , .

1643. Lqui ignrbit qui tr nsit ( ́ ́ ́) , .

1644. L ludt ( ́) .

1645. Lurn sublt nil disriminis intr mulirs (́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1646. Lurum udri rstt (́ ́ ́) . : , .

1647. Ludus nim dbt gliqund dri (́ ́ ́ ́ ́) .

1648. Lumn mundi (́ ́) .

1649. Lun ltrntm nm nn urt (́ ́ ́ ́) .

1650. Lu gnum rir (́ ́ ́) .

1651. Lu vm mmisisti (́ ́ ́) .

1652. Luum uribus tnr (́ ́ ́) . : .

1653. Luus in fibul (́ ́) (: ). : , .

1654. Luus nn mrdt luum (́ ́ ́) .

1655. Luus ilum mutt, nn mntm (́ ́ ́, ́) , . : , .

1656. Lusus ntur (́ ́) . : - .

1657. Lutum, nisi tunditur, nn fit tst (́, ́ ́, ́) , . : .

1658. Lu in tnbris ( ́) .

1659. Lu vrittis ( ́) .

1660. Luuri ini mtr (́ ́ ́) .

1661. Lni ntmlr ulis (́ ́ ́) [3]. : .

    .

1662. t nim! (́ ́) !

1663. gistr bibndi (́ ́) .

1664. gistr diit (́ ́) . , .

1665. gistr vit (́ ́) .

1666. gn t vrits, t rvlbit (́ ́, ́) , .

1667. gni sunt, humns tmn (́ , ́ ́) ́, .

1668. gnum igntum (́ ́) .

1669. l fid (́ ́) , .

1670. l hrb it rsit (́ ́ ́ ) .

1671. l fr qui vult, nunqum nn usm invnit (́ ́ , ́ ́ ́) .

1672. l rt it dilbuntur mmri (́ ́ ́ ́ ́) .

1673. l sud fms (́ ́ ́) .

1674. li riniii mlus finis (́ ́ ́ ́) .

1675. liti sult ttm (́ ́ ́) .

1676. l um ltn rrr, qum um liis rt sntir (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1677. lum nsilium nsultri ssimum st (́ ́ ́ ́ ) , . : , .

1678. lum st nsilium, qud mutri nn tst (́ ́, ́ ́) , .

1679. nt mns un n (́ ́ ́ ) .

1680. ni grndis (́ ́) .

1681. nifstum nn gt rbtin (́ ́ ́) .

1682. nu intrid (́ ́) .

1683. nu rri (́ ́) .

1684. nus mnum lvt (́ ́ ́) .

1685. r vrbrum gutt rrum (́ ́ ́ ́) .

1686. rgrits nt rs (́ ́ ́) ().

1687. tri trtnd (́ ́) .

1688. im gsts vriti (́ ́ ́) .

1689. imis minimisqu rribus r st dlr vulnris (́ ́ ́ ́́ ́) , .

1690. imum rmdium ir mr sunt (́ ́ ́ ́ ) . : .

1691. judi ( ́) ́ .

1692. ul, m mim ul (́ ́, ́ ́ ) , . : , .

1693. ul (́ ́) .

1694. mmri (́ ́) .

1695. mihi nsinti lurs st qum mnium srm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1696. di t rmdi (́ ́) .

1697. di mnt nn mdimntis (́ ́ ́) , .

1698. dimnt hri in mnu imriti sunt, ut gldius in dtr furisi (́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́) , .

1699. di, ur t isum (́, ́ ́) , .

1700. diin frutsir rs null ( ́ ́) , .

1701. dius mius t srvus grtrum st (́ ́ ́ ́ ) .

1702. dius urt, ntur snt (́ ́, ́ ́) , .

1703. dius mdi mius st (́ ́ ́ ) .

1704. dius nihil liud st, qum nimi nslti (́ ́ ́ , ́ ́) , .

1705. dius hilshus st; nn nim mult st intr sintim t mdiinm diffrnti (́ ́ ; ́ ́ ́ ́- ́ ́) , .

1706. di flumin qurr qum (́ ́ ́ ́) , .

1707. l in r, vrb in lis, fl in rd, frus in frtis ( , ́ ́, ́, ́ ́) , , , .

1708. lir st us ssidntis (́ ́ ́) .

1709. lir sr (́ ́) .

1710. liribus nnis (́ ́) .

1711. lius st nmn bnum qum mgn diviti (́ ́ ́ ́ ́) .

1712. lius st rudntr tr, qum innitr lqui (́ ́ ́, ́ ) , .

1713. lius st ur flr, qum sns (́ ́ , ́) , .

1714. lius nn iniint, qum dsinnt (́ ́, ́) , .

1715. lius sr qum nunqum (́ ́ ́) , .

1716. mnt mri (́ ́) .

1717. mnt trim (́ ́) .

1718. mri st rnd (́ ́) .

1719. mri justi um ludibus t nmn imirum utrst (́ ́ ́ ́ ́ ́) ́ , ().

1720. ndm mmrm ss (́ ́ ́) .

1721. ndi hmini n vr quidm dinti rdimu (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1722. ndi hmini vrum quidm dinti rdr nn slmus (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1723. nd in un, mnd in mnibus (́ ́, ́ ́) . : , .

1724. ns sn in rr sn ( ́ ́ ́) .

1725. ns vrtitur um frtun ( ́ ́) .

1726. nsis urrntis (́ ́) .

1727. nt t mll (́ ́) ( , ).

1728. vt (́ ́) .

1729. ihi dsunt vrb (́ ́ ́) .

1730. ils glrisus (́ ́) .

1731. inim d mlis (́ ́) .

1732. inimum (́) .

1733. inus hb, qum srvi, sd frtss lus srvi, qum dbui (́ ́, ́, ́ ́, ́) , , , , , .

1734. irbil ditum (́ ́) . : .

1735. is (́) ( ).

1736. isr util duli (́ ́ ́) .

1737. isrbil ditum (́ ́) .

1738. isrirdi t vrits nn t dsrnt irumd s gutturi tu t dsrib in tbulis rdis tui (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , ().

1739. isris suurrr dis (́ ́ ́) .

1740. itius imrnti mlius rtur (́ ́ ́ ́) , .

1741. itur vrbrum (́ ́) .

1742. dus gndi (́ ́) .

1743. dus gitndi (́ ́) .

1744. dus dindi (́ ́) .

1745. dus rndi (́ ́) .

1746. dus vivndi (́ ́) .

1747. llit virs tium (́ ́ ́) .

1748. nts uri llins (́ ́ ́) .

1749. rbi nn lqunti, sd rmdiis urntur (́ ́, ́ ́) , .

1750. r mjrum (́ ́) . : .

1751. rs uiqu sui fingunt frtunm (́ ́ ́ ́ ́) .

1752. rituri t slutnt! (́ ́) !.

1753. rs immrtlis ( ́) . : .

1754. rs mni slvit ( ́ ́) .

1755. rtm ffugr nm tst (́ ́ ́ ́) .

1756. tu rri (́ ́) . : , .

1757. ulir vir subdit ss dbt, ijn vir muliri (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

1758. ult fidm rmiss lvnt (́ ́ ́ ́) .

1759. ult uis (́ ́) . : , .

1760. ult rnsntur, qu jm idr (́ ́, ́) , ().

1761. ult sunt in mribus dissntn mult, sin rtin (́ ́ ́ ́, ́ ́) .

1762. ult, nn multum (́, ́) , .

1763. ulti mdii slis simul dndi sunt, ut miiti munus ltum sit (́ ́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ) , ().

1764. ulti mult siunt, nm mni (́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

1765. ulti rtrnsibunt t multil rit sinti (́ ́ ́ ́ ́) , .

1766. ulti sunt vti, ui vr lti (́ ́, ́ ́ ́) , .

1767. ultibus itibus diitur qurus (́ ́ ́ ́) . , .

1768. ults timr dbt, qum multi timnt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ). : , .

1769. ultum grunt, qui nt nn furunt, sd nn rgrunt (́ ́, ́ ́, ́) , , , ( ).

1770. ultum in rv (́ ́) .

1771. ultum intrst utrum r liquis nlit ut nsit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1772. ultum lgndum st, nn mult (́ ́ ́) , .

1773. ultum sibi diit virtus lssit (́ ́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1774. ultum vinum bibr, nn diu vivr (́ ́ ́, ́ ́) .

1775. ultum, nn mult (́ ́) , . , , .

1776. undus hi st qum timus (́ ́) .

1777. undus univrsus rt histrinim (́ ́ ́ ́) .

1778. undus vult dii, rg diitur (́ ́, ́ ́) , .

1779. unr, rd m, iunt hminsqu dsqu (́, ́ , ́ ́ ́) , .

1780. us in is ( ́) . , .

1781. us nn uni fidit ntr ( ́ ́ ́) .

1782. us glrim rnt, glriqu musm (́ ́, ́ ́) , .

1783. utntur tmr t ns mutmur in illis (́ ́ ́ ́) , .

1784. uttis mutndis (́ ́) , . : ; .

1785. utt nmin (́ ́) .

1786. utu dfnsi tutissim (́ ́ ́) . : , .

1787. utus isis (́ ́) ́ .

1788. utuum muli sbunt (́ ́ ́) . : .

    N.

1789. Nm uid nultur, nimis nt mtunt ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

1790. Nm sin dtrin vit st qusi mrtis img ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1791. Nrrt rfr (́ ́) . : , . : , .

1792. Nsnts mrimur, finisqu b rigin ndt (́ ́, ́ ́ ́) , , .

1793. Nsi in flii sign (́ ́ ́) . : .

1794. Nsuntur t, fiunt rtrs (́ ́, ́ ́) , .

1795. Ntur nn fit vuum; n l survuum (́ ́ ́; ́) ; .

1796. Ntur bhrrt vuum (́ ́ ́) .

1797. Ntur tit rftum, it st l (́ ́ ́, ́ ) , .

1798. Ntur st smr invit (́ ́ ́) .

1799. Ntur iniit, rs dirigit usus rfiit (́ ́, ́ ́ ́) , , .

1800. Ntur nn fit sltus (́ ́ ́) .

1801. Ntur snt, mdius urt mrbs (́ ́, ́ ́ ́) , .

1802. Ntur vis mditri (́ ́) .

1803. Nturli nn sunt turi (́ ́) .

1804. N ssris in nsilium nisi vtus ( ́ ́ ́ ́) , . : , .

1805. N d mlis ( ́ ́) .

1806. N ntnds dvrsus hminm frustr um is tibi nihil mli frit ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1807. N ui dlus suus, r sinm juris ivilis, ntr nturlm quittm rsit ( ́ ́ ́, ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

1808. N uri dfirt in justiti hibnd ( ́ ́ ́ ́) - .

1809. N lus ultr ( ́) . : , . , .

1810. N sibi, n ltri ( ́, ́) , . : .

1811. N sutr ultr ridm ( ́ ́ ́) , .

1812. N dlins d dtrm t d sinistrm vrt dm tuum ml ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; ().

1813. N dltris smitis imirum n tibi lt mlrum vi ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1814. N diffrs in rstinum ( ́ ́) .

1815. Nfs (́) .

1816. N gldium tlls, mulir! ( ́ ́, ́) , !

1817. N mlum linum fris tuum gudium ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1818. Nmin ntrdint (́ ́) . : .

1819. Nminm ldr (́ ́) .

1820. Nminm mtuit innns (́ ́ ́) .

1821. Nminm rtt ss sintirm lgibus (́ ́ ́) .

1822. Nminm uni divitm fit (́ ́ ́ ́) .

1823. Nm mt, qus timt (́ ́, ́) , .

1824. Nm bis uniri r un dlit (́ ́ ́ ́) .

1825. N mliris mi tu mlum um ill in t hbt fiduim ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1826. Nm libr st, qui rri srvit (́ ́ , ́ ́) , .

1827. Nm mrtlium mnibus hris sis (́ ́ ́ ́ ́) .

1828. Nm nsitur dtus (́ ́ ́) .

1829. Nm nsitur sins, sd fit (́ ́ ́, ) , .

1830. Nm tst rgr, nisi tins (́ ́ ́, ́ ́) .

1831. Nm sins nisi tins (́ ́ ́ ́) , .

1832. Nm sin vitiis st (́ ́ ́ ) .

1833. Nm tntur s isum usr (́ ́ ́ ́) .

1834. N ns, si juvr nn ts ( ́, ́ ́) , . : .

1835. N quid nimis ( ́) . : .

1836. Nrvus rrum (́ ́) . : .

1837. N sis sins ud tmt isum tim Dminum t rd ml ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; ().

1838. N sit vitisus srm nutriibus ( ́ ́ ́) , .

1839. Ns quisqum mlir mdius, qum fidus mius ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

1840. Nsit v miss rvrti (́ ́ ́) .

1841. N tnts ut rfi ( ́ ́ ́) .

1842. N vritur ( ́) .

1843. Nigr in ndid vrtr (́ ́ ́) .

1844. Nihil (́) .

1845. Nihil qu snittm imdit, qum rmdirum rbr mutti (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1846. Nihil gndi dis st lngus (́ ́ ́ ) .

1847. Nihil gnd ml gr disimus (́ ́ ́ ́ ́) , .

1848. Nihil liud ur, qum ut bn vivm (́ ́ ́, ́ ́) , .

1849. Nihil st b mni rt btum (́ ́ ́ ́) . : .

1850. Nihil st diffiil vlnti (́ ́ ́) .

1851. Nihil st hminis nim juundius qum disr (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1852. Nihil st in rligin, qud nn furit in vit (́ ́, ́ ́) , .

1853. Nihil st inrtus vulg (́ ́ ́ ) , .

1854. Nihil st juundius ltul dmsti (́ ́ ́) .

1855. Nihil st jus mi fls (́ ́ ́ ́) .

1856. Nihil fit sin rtin suffiinti (́ ́ ́ ́) .

1857. Nihil hb, nihil ur (́ ́, ́ ́) , .

1858. Nihil humni (́ ́) . : .

1859. Nihil nvi (́ ́) .

1860. Nihil smr su sttu mnt (́ ́ ́ ́ ́́) .

1861. Nil tum rdns, dum quid sursst gndum ( ́ ́, ́ ́) - , , .

1862. Nil dmirri ( ́) .

1863. Nil dsutudin mius ( ́ ́) .

1864. Nil d nihil fit ( ́ ) .

1865. Nil dsrndum ( ́) .

1866. Nil mrtlibus rduum st ( ́ ́ ) .

1867. Nil nisi bn ( ́ ́) , .

1868. Nil rmnt sub sl ( ́ ́) .

1869. Nil sin mgn vit lbr ddit mrtlibus ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1870. Nil vlnti diffiil st ( ́ ́ ) .

1871. Nimium ltrnd vrits mittitur (́ ́ ́ ́) .

1872. Nimium n rd lri (́ ́ ) .

1873. Nisi util st qud fimus stult st glri (́ ́ ́ ́ ) , , .

1874. Nitinur in vtitum smr, uimusqu ngt (́ ́ ́, ́ ́) .

1875. Nlns vlns (́ ́) -, .

1876. Nli rgur drisrm n drit t rgu sintm t diligt t (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ; , ().

1877. Nli m tngr (́ ́) .

1878. Nli nr (́ ́) .

1879. Nli rhibr bnfr um qui tst si vls t is bnf (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1880. Nmn st mn (́ ́) : . : .

1881. Nmn nsi (́ ́) .

1882. Nmin sunt dis (́ ́) . : .

1883. Nmin t r (́ ) .

1884. Nn litr vivs in slitudin, litr in fr ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

1885. Nn nnumrr vrb sd ndr ( ́ ́ ́) , .

1886. Nn bn r tt librts vnditur ur ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1887. Nn bis in idm ( ́) .

1888. Nn ms mntis ( ́ ́) .

1889. Nn ulbilis ( ́) .

1890. Nn urtr, qui urt ( ́, ́) , .

1891. Nn d nt dit, qui um sinti vdit ( ́ ́, ́ ́) , .

1892. Nndum dss ftlm hrm (́ ́ ́ ́) .

1893. Nn ss uidum uni st, nn ss mm vtigl st ( ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ) , .

1894. Nn st nsus surslutis rris ( ́ ́ ́) .

1895. Nn st ul vini, sd ul bibntis ( ́ ́, ́ ́) , .

1896. Nn st fumus bsqu ign ( ́ ́ ́) .

1897. Nn st rgul quin fllt ( ́ ́) .

1898. Nn mlis sd lgibus judindum st ( ́ ́ ́ ) , .

1899. Nn fiunt t, nsuntur ( ́ ́, ́) , .

1900. Nn fliis, sd frutu rbrm stim ( ́, ́ ́ ́) , .

1901. Nn gnus virum rnt, gnri vir frtis l ( ́ ́ ́, ́ ́ ) , .

1902. Nn hbt vntus srdid rd bns ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1903. Nn in l ridr rgrv st mlum ( ́ ́ ́) .

1904. Nn in mns mni nvniunt ( ́ ́ ́) .

1905. Nn liqut ( ́) .

1906. Nn mult, sd multum ( ́, ́) , .

1907. Nn numrnd, sd ndrnd rgumnt ( ́, ́ ́) , .

1908. Nn mn st urum, qud slndt ( ́ ́, ́) , .

1909. Nn mn qud lit hnstum st ( ́ ́ ) .

1910. Nn mni ssum mns ( ́ ́ ́) .

1911. Nn mni ssumus mns ( ́ ́ ́) .

1912. Nn mnis rrr stultiti st ( ́ ́ ́ ) .

1913. Nn mnis rrr stultiti st dind ( ́ ́ ́ ́) .

1914. Nn mnis mrir ( ́ ́) .

1915. Nn ssumus ( ́) ( ).

1916. Nn rdrunt thsuri imittis justiti vr librbit mrt ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1917. Nn rgrdi st rgrdi ( ́ ́) . : , , .

1918. Nn qurit gr mdium lquntm, sd snntm ( ́ ́ ́ ́, ́) , .

1919. Nn qui rum hbt, sd qui lus uit, ur st ( ́ ́, ́, ́ ) , , , .

1920. Nn rbus m, sd mihi submittr nr ( ́ , ́ ́) , .

1921. Nn rfrt qum mults, sd qum bns hbs ( ́ ́, ́ ́) , , .

1922. Nn sl, sd vit disimus ( ́, ́ ́) , .

1923. Nn smr rrr fm ( ́ ́ ́) .

1924. Nn slus ( ́) .

1925. Nn sum qulis rm ( ́ ́) , .

1926. Nn tm rlrum st sir ltin, qum tur nsir ( ́ ́ ́, ́ ́) , ().

1927. Nn tut sunt um rgibus fti ( ́ ́ ́) .

1928. Nn vrbis sd tis ( ́ ́) , .

1929. Nn, si ml nun, t lim rit (, ́ , ́ ́) , .

1930. Ns t isum (́ ́) .

1931. Nsitur siis (́ ́) .

1932. Nt bn (́ ́) . : .

1933. Nvrum rrum uidus (́ ́ ́) .

1934. Nvs mis dum rs, vtrs l (́ ́ ́, ́ ́) , .

1935. Nvus r, nv l (́ , ́ ) , .

1936. N gittinum mtr ( ́ ́) .

1937. N frt nsilium ( ́) .

1938. Nus rlinqur (́ ́) . , , .

1939. Nulum qui vult ss nu, frngit num (́ ́ ́, ́ ́) , ().

1940. Nud vrits (́ ́) .

1941. Nudis vrbis (́ ́) .

1942. Nud vstimnt dtrhr (́ ́ ́) . : .

1943. Nudus qusi rns utr mtris ditus (́ ́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1944. Null ts d disndum sr (́ ́ ́ ́) .

1945. Null ndidrum virrum utilits (́ ́ ́ ́) .

1946. Null dis sin lin (́ ́ ́ ́) ( ).

1947. Null fr us st, in qu nn fmin litm mvrit (́ ́ ́ , ́ ́ ́) , .

1948. Null rgul sin tin (́ ́ ́ ́) .

1949. Null rgul sin tin, sd ti nn imdit rgulm (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1950. Null tmsts mgn rdurt (́ ́ ́ ́) .

1951. Null, qu mults mis riit, ngust st dmus (́, ́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

1952. Null sunt miiti, nisi mris rb (́ ́, ́ ́ ́) , , .

1953. Nulli imns, qud is nn ssis ti (́ ́, ́ ́ ́) , .

1954. Nulli mrtlium injurir su rv vidntur (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1955. Nulli tuiss nt, nt ss lutum (́ ́ ́, ́ ́ ) , , , .

1956. Nullis mr st snbilis hrbis (́ ́ ́ ́) .

1957. Nullius bni sin si juund ssssi st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) .

1958. Nullius snsum, si rdst, tmnris unqum (́ ́, ́, ́ ́) , , .

1959. Null numr hm (́ ́ ́) .

1960. Nullum rimn null n sin lg (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , .

1961. Nullum mgnum ingnium sin mitur dmnti fuit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1962. Nullum mlum sin liqu bn (́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1963. Nullum riulum sin riul vinitur (́ ́ ́ ́ ́) .

1964. Nullum vrum infrt flsum (́ ́ ́ ́) .

1965. Nullus st libr tm mlus, ut nn liqu rt rsit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1966. Nullus st lus dmsti sd juundir (́ ́ ́ ́) .

1967. Nummis rstt rr qum miis (́ ́ ́ ́) , .

1968. Numquid bsndr tst hm ignm in sinu su ut vstimnt illius nn rdt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ? ().

1969. Nun ut nunqum ( ́ ́) .

1970. Nun rg fili udi m t n rds vrbis ris mi ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

1971. Nun t in sul ( ́) .

1972. Nun ludit! ( ́) !

1973. Nun tuum frrum in igni st ( ́ ́ ́ ) . : , .

1974. Nunqum riulum sin riul vinitur (́ ́ ́ ́ ́) .

1975. Nunqum trrsum, smr ingrdindum (́ ́, ́ ́) , .

1976. Nunqum sur st rv nsinti (́ ́ ́ ́) .

1977. Nunqum vir quus divs vsit it (́ ́ ́ ́ ́) .

1978. Nutis nn nubitus, sd nsnsus fit (́ ́, ́ ́) , .

1979. Nusqum st qui ubiqu st (́ ́ ) , .

1980. Nusqum n mlum ml, vulnus urtur vulnr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1981. Nutritur vnt, vnt rstinguitur ignis (́ ́, ́ ́ ́) , .

    .

1982. bitr ditum (́ ́) .

1983. bdinti st lgis ssntil (́ ́ ́) .

1984. bdinti mtr fliitts (́ ́ ́) .

1985. bsur rsn (́ ́) , .

1986. bsurum r bsurius (́ ́) . , - .

1987. bsquium mis, vrits dium rit (́ ́, ́ ́ ́) , ().

1988. bvigilt! (́) !

1989. si gr ffrtur, fil mittitur (́ ́ ́, ́ ́) , .

1990. si fit furm (́ ́ ́) .

1991. si rtus diffiilis hbt (́ ́ ́ ́) .

1992. urrunt hmins, nquunt urrr mnts (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1993. ulis mgis qum uribus rdimus (́ ́ ́ ́) , .

1994. ulis nn mnibus! (́ ́) , ! : !

1995. uls hbnt t nn vidbunt (́ ́ ́) , . : .

1996. ulus vit sinti (́ ́ ́) .

1997. drint dum mtunt (́ ́) , ( , ).

1998. drint dum rbnt (́ ́) , .

1999. dim rlrum! ( ́ ́) !

2000. di rfnum vulgus t r (́ ́ ́ ́) .

2001. dit n jus t ngu (́ ́ ́ ́) .

2002. dium gnris humni (́ ́ ́) .

2003. dium susitt ris t univrs dlit rit rits (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2004. fllm hminum sm! ( ́ ́ ) !

2005. ffiium mdii st, ut tt, ut lritr, ut juund snt (́ ́ , ́, ́, ́ ́) , , .

2006. ffiium n llris in invitum (́ ́) .

2007. imittrs, srvum us! ( ́, ́ ́) , !

2008. lum ddr min (́ ́ ́) (: ).

2009. lum t rm rdr (́ ́ ́) . : , .

2010. m, misrm! ( , ́) , !

2011. mn bnum (́ ́) .

2012. mn fustum (́ ́) .

2013. mirtrs! ( ́) !

2014. mn it in fum (́ ́ ́) . : .

2015. mn futurum inrtum (́ ́ ́) .

2016. mn igntum r mgnifi st (́ ́ ́ ) .

2017. mn initium diffiil st (́ ́ ́ ) .

2018. mn jus hminum us nstitutum (́ ́ ́ ́) .

2019. mn mlum nsns fil rimitur (́ ́ ́ ́ ́) .

2020. mn nimium nt (́ ́ ́) .

2021. mn nvum rum, vilsit tidinum (́ ́ ́, ́ ́) , .

2022. mn vrum mni vr nsnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2023. mn vitium smr hbt trinium (́ ́ ́ ́ ́) .

2024. mn vivum v (́ ́ ́) .

2025. mnm nturm nsrvtrim ss sui (́ ́ ́ ́ ́) .

2026. mns t singuls (́ ́) .

2027. mns hi sunt jusdm frin (́ ́ ́) . : .

2028. mns hmins gunt histrinm (́ ́ ́ ́) .

2029. mns in , qud siunt, stis lqunts sunt (́ ́, ́, ́ ́ ) , .

2030. mns mrtls ss ludri tnt (́ ́ ́ ́) , .

2031. mns quntum tst juv (́ ́ ́ ́) , , .

2032. mns un mnt n (́ ́ ́ ) .

2033. mns vulnrt, ultim nt (́ ́, ́ ́) , .

2034. mni su (́ ́) .

2035. mni ustdi srv r tuum qui is vit rdit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2036. mni frt ts nimum ququ (́ ́ ́ ́) , .

2037. mni hmini, dum vivit, srnd sunt (́ ́, ́, ́ ) , .

2038. mni m mum rt (́ ́ ́ ́) ().

2039. mni mdrt trn (́ ́ ́) .

2040. mni mrs qut (́ ́) .

2041. mni mund mundis (́ ́ ́) .

2042. mni mutntur, nihil intrit (́ ́, ́ ́) , .

2043. mni mutntur, ns t mutmur in illis (́ ́, ́ ́) , .

2044. mni nn ritr rrum sunt mnibus t (́ ́ ́ ́ ́) .

2045. mni rt dunt (́ ́ ́) , , .

2046. mni rlr rr (́ ́ ́) .

2047. mni rrum rinii rv sunt (́ ́ ́ ́ ) .

2048. mni sin rsrvtin mntli (́ ́ ́ ́) . : .

2049. mni tmus rvlt (́ ́ ́) .

2050. mni vnits (́ ́) .

2051. mni vinit mr, t ns dmus mri (́ ́ ́, ́ ́) , .

2052. mnibus hminibus mrindum st (́ ́ ́ ) .

2053. mnibus rbus (́ ́) .

2054. mnis rs imitti st ntur (́ ́ ́) .

2055. mnis disilin mmri nstt frustrqu dmur, si quidquid udivimus rtrflut (́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , , .

2056. mnium nsnsu (́ ́) . : .

2057. mnium mlrum stultiti st mtr (́ ́ ́) .

2058. mnium rft rtium mdiin nbilissim (́ ́ ́ ́ ́) , , .

2059. mnium quidm rnim rimrdi sunt dur (́ ́ ́ ́ ́) .

2060. mnium rrum viissitud st (́ ́ ́ ) .

2061. nmn dul librts! ( ́ ́ ́) !

2062. nus ddndi grvius st, qum dndi (́ ́ ́ , ́) - , .

2063. nus rbndi (́ ́) .

2064. r t studi (́ ́) .

2065. r mnus dmnstrnt (́ ́ ́) .

2066. r ffiils (́ ́) .

2067. r rtium st (́ ́ ) . : .

2068. rt qu fur, rt sunt (́ ́, ́ ) , . : , .

2069. ssimum riulum, qud rtum ltt ( ́ ́, ́ ́) . : .

2070. ininm r (́ ́) .

2071. rtt vivr (́ ́) .

2072. tim fid (́ ́) .

2073. tim lgum intrrs nsutud ( ́ ́ ́) .

2074. timum mdimntum quis st (́ ́ ́ ) .

2075. timus mundus (́ ́) .

2076. us justi d vitm frutus imii d tum (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2077. quntum st in rbus inn! ( ́ ́ ́) !

2078. r t lbr (́ ́) .

2079. r rtund (́ ́) .

2080. r un (́ ́) .

2081. , snt simliits! (, ́ ́) , ! ( ).

2082. s justi rturit sintim lingu rvrum ribit ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2083. tmr, mrs! ( ́, ́) , ! ().

2084. ti dnt viti (́ ́) .

2085. tium um dignitt (́ ́) . : .

2086. tium st ngtium (́ ́) .

2087. tium sin littris mrs st t hminis vivi sultur ( ́ ́ ́ ́ ́) .

    .

2088. bulum nimi (́ ́) .

2089. t srvnd sunt (́ ́ ) . : .

2090. nm t irns! (́ ́) !( , , ).

2091. nm qutidinum (́ ́) .

2092. rus disrdt vr (́ ́ ́) .

2093. r in rm nn hbt jurisditinm ( ́ ́ ́) .

2094. r rmium lbri ( ́ ́) .

2095. rs r tt ( ́) .

2096. rs snittis vll snri fuit ( ́ ́ ́ ́) .

2097. rtis riminis (́ ́) .

2098. rv dmus, mgn quis (́ ́, ́ ́) .

2099. rv dmus, rv ur (́ ́, ́ ́) .

2100. rv lvs iunt nims (́ ́ ́ ́) .

2101. rv s sintill ntmt mgnUm itt inndium (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2102. rv ntntus (́ ́) .

2103. ssim (́) . : .

2104. tr fmilis (́ ́) . : .

2105. tinti titur mni (́ ́ ́) .

2106. tri fumus ign lin luulntir (́ ́ ́ ́ ́) .

2107. u sd bn (́ ́) , .

2108. uis vrbis (́ ́) .

2109. ultim summ tuntur (́ ́ ́) .

2110. ululum drmis, ululum drmitbis, ululum nsrs mnus ut drmis, t vnit tibi qusi vitr gsts t uris qusi vir rmtus (́ ́, ́ ́, ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , , , ().

2111. urts nn st rbrum (́ ́) .

2112. () .

2113. hminibus bn vlunttis ( ́ ́ ́) .

2114. tim rrum ( ́ ́) .

2115. qurnd st ( ́ ) .

2116. tum ( ́) .

2117. vbisum! ( ́) !

2118. uni st nill, si sis uti; si nsis, dmin (́ ́, ́; ́, ́) , .

2119. dibus timr ddit ls (́ ́ ́ ́) .

2120. ll sub gnin ltitt mns s luin (́ ́ ́ ́ ́) .

2121. r sr d str ( ́ ́) .

2122. r vrsinm ( ́) .

2123. r rum d lum ( ́ ́) .

2124. rt mundus t fit justiti (́ ́ ́ ́) , .

2125. r lusinm ( ́) .

2126. r rssum ( ́) . : .

2127. rfr t bdur (́ ́) .

2128. rfi t! (́ ) !

2129. riulum st in mr (́ ́) .

2130. rigrinti st vit (́ ́) .

2131. r mn fs t nfs ( ́ ́) . : .

2132. rtuum mbil (́ ́) . : .

2,133. r rur ( ́) .

2134. r risum multum dbs gnsr stultum ( ́ ́ ́ ́ ́) .

2135. r srt vt ( ́ ́) .

2136. rsn grt (́ ́) . : , .

2137. rsn ingrt (́ ́) .

2138. rsn srsnt (́ ́) .

2139. rsn sust (́ ́) .

2140. rsnlitr (́) .

2141. r titum nsnsum ( ́ ́) .

2142. r trrs, r lsts, r rm, r mri ( ́, ́́, ́, ́) , , .

2143. r usum ( ́) .

2144. i dsidrt (́ ́) .

2145. i dsidri (́ ́) .

2146. i frus (́ ́) .

2147. igriti mtr vitirum (́ ́ ́) .

2148. lnus vntr nn studnt libntr ( ́ ́ ́) .

2149. lriqu ubi liis mldiunt, fiunt nviium sibi (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2150. lurs rul qum gldius (́ ́ ́) .

2151. luris st ultus tstis unus, qum uriti dm (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2152. lus ml qum t nnt ( ́ ́ ́) .

2153. lus t utr qum tr ( ́ ́ ́) , .

2154. lus snt, qum vlt ( ́, ́) , .

2155. lus strit mnd ffndit lingu murn ( ́ ́ ́ ́ ́) .

2156. lusv minusv (́ ́) -.

2157. n nstituitur in mndtinm hminum ( ́ ́ ́) .

2158. n tius mllind qum srnd sunt ( ́ ́ ́ ) , .

2159. m mrtis mgis trrt qum mrs is (́ ́ ́ ́ ́) , .

2160. ssum flli ut hm (́ ́ ́) , .

2161. st ftum nullum nsilium ( ́ ́ ́) .

2162. st ftum ( ́) . : .

2163. st h, nn st rtr h ( , ́ ) .

2164. st hminum mmrim ( ́ ́) .

2165. st nubil sl ( ́ ) .

2166. st sritum ( ́) ( ). . S.

2167. st tnbrs lu ( ́ ) .

2168. stumus (́) .

2169. tir vis st riuls librts quit srviti (́ ́ ́ ́ ́) .

2170. rmnitus rmunitus (́ ́) , .

2171. rsnt mdi nihil nt (́ ́ ́ ́) .

2172. rsnti minuit fmm (́ ́) .

2173. rstt liquid surss qum dss (́ ́ ́ ́) , .

2174. rstt um dignitt dr qum um ignmini vivr (́ ́ ́ ́ ́) , .

2175. rtrit mutr nn ssumus (́ ́ ́) .

2176. rtrit mittmus (́ ́) .

2177. rvnir mlius st, qum rvniri (́ ́ , ́) , .

2178. rim fi (́ ́) .

2179. rimum gr (́ ́) .

2180. rimum disr, dind dr (́ ́, ́ ́) , .

2181. rimum nn nr (́ ́) .

2182. rimum nn nr, su nli nr, su v n lds (́ ́, ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

2183. rimum vivr (́ ́) .

2184. rimus lmr tqu imtus rm drnit (́ ́ ́ ́ ́) .

2185. rimus intr rs (́ ́ ́) .

2186. rinis mrtls, rsubli trn (́ ́, ́ ́) , .

2187. riniiis bst! (́ ́) !

2188. riniium ntrditinis (́ ́) .

2189. riniium dimidium ttius (́ ́ ́) .

2190. riniium t fns (́ ) .

2191. riniium sinti ssid sintim t in mni ssssin tu dquir rudntim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , ().

2192. rius qum udis, n judis (́ ́, ́) , .

2193. rius qum iniis, nsult us st (́ ́, ́ ́ ) , .

2194. rius vitiis lbrvimus, nun lgibus (́ ́ ́, ́) , .

2195. rivt ubliis stn! (́ ́ ́) !

2196. rivtim (́) .

2197. r ris t fis rtmn ( ́ ́ ́) . : , .

2198. rbtum st (́ ) .

2199. r bn ubli ( ́ ́) . : .

2200. rrs diit rbrs rll vhmns (́ ́ ́ ́ ́) .

2201. rul dubi (́ ́) .

2202. rul ngtiis (́ ́) .

2203. r di ( ́) .

2204. r dsi ( ́) .

2205. r t ntr ( ́) .

2206. r frm ( ́) . : , .

2207. r mmri ( ́) . : -.

2208. r mundi bnfii ( ́ ́) .

2209. r tri t librtt ( ́ ́) .

2210. rr dm! (́ ́) !

2211. rtr invidim (́ ́) .

2212. rtr nssittm (́ ́) .

2213. r r nt ( ́) .

2214. r tnt ( ́) .

2215. r tmr ( ́) . : .

2216. r ut d lg ( ́) .

2217. udrm linum qui riuit, rdit suum (́ ́ ́, ́ ́) , .

2218. ugnis t libus, unguibus t rstr (́ ́, ́ ́) , . , , , .

2219. ulhr sdns mlius gns (́ ́ ́ ́) , .

2220. ulhrrum tim utumnus ulhr st (́ ́ ́ ́ ) () .

2221. ulst t ritur vbis (́ ́ ́) , .

2222. ulvrm ulis ffundr (́ ́ ́) .

2223. untum qustinis (́ ́) .

2224. untum slins (́ ́) . : , .

2225. uris mni ur (́ ́ ́) .

    Q.

2226. Qu bn isti, si bn smr s ( ́ ́, ́ ́ ) , .

2227. Qudrig m durrrunt (́ ́ ́) . : .

2228. Qu furunt vii, mrs sunt ( ́ ́, ́ ) , . : , .

2229. Qu fuit durum ti, mminiss dul st ( ́ ́ ́, ́ ́ ) , .

2230. Qu ml um multis timur lvir vidntur ( ́ ́ ́ ́ ́) , .

2231. Qu ml sunt ulhr, ulhr vidntur mnti ( ́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , , , .

2232. Qu mdimnt nn snt, frrum snt; qu frrum nn snt, ignis snt, qu vr ignis nn snt, insnbili rutri rtt ( ́ ́, ́ ́; ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , , , , .

2233. Qu nn suisti, n tlls! ( ́, ́) , !

2234. Qu sunt sris sri ( ́ ́) .

2235. Qulibt vuls udm sum ludt (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2236. Qurit t invnit (́ ́) .

2237. Qusti vit (́ ́) .

2238. Qul us st, tl st rmium (́ ́ , ́ ́) , .

2239. Qum sml rrr, mlius trv rgr ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2240. Qunt timur (́ ́) .

2241. Quntum st qud nsimus! (́ ́) !

2242. Quntum in m fuit (́ ́) , .

2243. Quntum stis (́ ́) . : .

2244. Qur sduris fili mi b lin t fvris sinu ltrius? (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ?.

2245. Qusi r risum stultus rtur slus sinti utm st vir rudnti (́ ́ ́ ́) , ().

2246. Qum mdimnt nn snnt, ntur snt ( ́ ́, ́ ́) , .

2247. Qui mbult simliitr mbult nfidntr qui utm drvt vis sus mnifstus rit ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; , ().

2248. Qui urs hbt, udit ( ́ ́, ́) .

2249. Qui utm dultr st rtr rdis inim rdt nimm sum ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; , ().

2250. Qui utm m udirit bsqu trrr rquist t bundnti rfrutur mlrum timr sublt ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2251. Qui bibit immdi vin, vnn bibit ( ́ ́ ́, ́ ́) .

2252. Qui ngrgt in mss filius sins st qui utm strtit stt filius nfusinis ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2253. Qui rudit drisrm is sibi fit injurim t qui rguit imium gnrt mulm sibi ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2254. Qui gldi frit, gldi rit ( ́ ́, ́ ́) , .

2255. Qui multum hbt, lus uit ( ́ ́, ́) .

2256. Qui nsit tr, nsit t lqui ( ́ ́, ́ ) , .

2257. Qui nimis rr, minus rsr ( ́ ́, ́ ́) , .

2258. Qui nimium rbt, nihil rbt ( ́ ́, ́ ́) , .

2259. Qui nimium rrt, srus bslvit ( ́ ́, ́ ́) , .

2260. Qui nn lbrt, nn mndut ( ́, ́) , .

2261. Qui nn nbisum, dvrsus ns st ( ́, ́ ) , .

2262. Qui nn rfiit, dfiit ( ́, ́) , .

2263. Qui rit nntibus innnts unit ( ́ ́ ́ ́) .

2264. Qui tst r it ( ́ ́ ́) , .

2265. Qui tst nsilium fugr, sr idm tst ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2266. Qui r qu ( ) . : .

2267. Qui qurit, invnit, ulsnti ritur ( ́, ́, ́ ́) , .

2268. Qui sribit, bis lgis ( ́, ) , .

2269. Qui smint ml, mtt m1 ( ́ ́, ́ ́) , .

2270. Qui sibi smitm nn siunt, ltri nn mnstrnt vim ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2271. Qui sin t st? ( ́ ́ ) ?

2272. Qui tt nsntir vidtur ( ́ ́ ́) , . : .

2273. Qui vntum smint, turbinm mtt ( ́ ́, ́ ́) , .

2274. Qui vult dii, diitur ( ́, ́) .

2275. Qui Dminus dt sintim t r jus sinti t rudnti (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; ().

2276. Quibusumqu viis (́ ́) . : .

2277. Quid brvi frts julmur v mult? ( ́ ́ ́ ́ ́) ?

2278. Quid tui, fi ( ́, ́) , .

2279. Quidquid gis, rudntr gs t rsi finm (́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , .

2280. Quidquid ltt rbit (́ ́ ́) .

2281. Quidquid riis, st brvis (́ ́, ́ ́) , .

2282. Quidquid vids, urrit um tmr (́ ́, ́ ́) .

2283. Quilibt frtun su fbr (́ ́ ́ ́) .

2284. Quis ustdit iss ustds? ( ́ ́ ́) ?

2285. Quis hminum sin vitiis? ( ́ ́ ́) ?

2286. Quisqu sus timur mns (́ ́ ́ ́) .

2287. Quivis rsumitur bnus dn rbtur ntrrium (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2288. Qu lus lut lun, mgis ltrt milssus ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

2289. Qu quisqu sintir st, slt ss mdstir ( ́ ́ , ́ ́ ́ ́) , .

2290. Qu s frtun, dm s t fvr inlint hminum ( ́, ́ ́ ́ ́) , .

2291. Qu sml st imbut rns, srvbit drm tst diu ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2292. Qu timris minus st, minus frm riuli st ( ́ ́ , ́ ́ ́ ́ ) , .

2293. Qu vdis? ( ́) ? : ?

2294. Qud it fit, it rit ( ́ , ́ ́) , .

2295. Qud dubits, n fris! ( ́, ́) !

2296. Qud rt dmnstrndum ( ́ ́) .

2297. Qud rt findum ( ́ ́) .

2298. Qud hdi nn st, id rs rit ( ́ , ́) , .

2299. Qud in rd sbrii, id in r brii ( ́ ́, ́ ́) , .

2300. Qud lit Jvi, nn lit bvi ( ́ ́, ́ ́) , ( -).

2301. Qud ng ( ́) .

2302. Qud nn st in tis, nn st in mund ( ́, ́) , .

2303. Qud nn hbt riniium, nn hbt finm ( ́ ́, ́ ́) , , .

2304. Qud nn lit fminis, qu nn lit viris ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2305. Qud nn lit, rius urit ( ́, ́ ́) .

2306. Qud nv tst it, in vtr sit ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

2307. Qud riit, riit ( ́, ́) , .

2308. Qud rb ntndum ( ́ ́) .

2309. Qud quisquis nrit in h s rt ( ́ ́ ́) , .

2310. Qud stis st, ui ntingit, nil mlius tt ( ́ , ́ ́, ́ ́) , . : .

2311. Qud stis st, lus qum stis st ( ́ , ́ ) , .

2312. Qud srisi, srisi ( ́, ́) , . : .

2313. Qud tibi firi nn vis, ltri n fris ( ́ ́ , ́ ́) , . : .

2314. Qud tims itius qum qud srs vnit ( ́ ́ ́ ́) , , , , .

2315. Qud timt imius vnit sur um dsidrium suum justis dbitur ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2316. Qud tllr vlls ( ́ ́) .

2317. Qud uni diris, mnibus diris ( ́ ́, ́ ́) .

2318. Qud unqu liquis b tutlm rris sui frit jur id fiss vidtur ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , .

2319. Quminus st murmur, lrumqu st ltir und (́ ́, ́ ́ ́) , .

2320. Qumd fbul, si vit: nn qum diu, sd qum bn t sit rfrt (́ ́, ́; ́, ́ ́ ́) , : , , .

2321. Qus diligit, stigt ( ́, ́) , .

2322. Qus g! ( ́) !

2323. Qus vrb nn snnt, rr snt, qus rr nn snnt, virg snnt ( ́ ́, ́ ́, ́ ́, ́ ́) , , , .

2324. Qut it, tt snsus ( ́, ́) , . : , .

2325. Qut srvi, tt hsts ( ́, ́) , .

2326. Quvis md (́ ́) .

2327. Quum sis mrtlis, qu sunt mrtli, ur ( ́, ́, ́) , .

    R.

2328. Rdis littrrum mr sunt, frutus duls ( ́ ́ , ́ ́) , .

2329. Rdi mlrum st uidits (́ ́) .

2330. Rn in ludm ur rsilit thrn (́ ́ ́ ́ ́) .

2331. Rn rgm tnts (́ ́ ́) , ( , - ).

2332. R, ngr, ufr, ssid: rlinqundum st (́, ́, ́, ́: ́ ) , , , , . : .

2333. Rimus, mii, sinm d di (́, ́, ́ ́) , , .

2334. Rr vis in trris nigrqu simillim gn (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2335. Rr vis (́ ́) . : .

2336. Rrs fit miturs um sinti frm (́ ́ ́ ́ ́) .

2337. Rrum ss rtt, qud diu rum vlis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

2338. R in sund tllr nims, in ml dmittr ( ́ ́ ́, ́ ́) .

2339. R suumbr nn rtbt vrbis glrintm ( ́ ́ ́ ́) , .

2340. R, nn vrbis (, ́) , .

2341. Rbus ditntibus (́ ́) .

2342. Rbus in dvrsis nimm mittr nli, sm rtin (́ ́ ́ ́ ́, ́) , .

2343. Rbus in dvrsis mlius srr mmnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2344. Rtus sn (́ ́) . : .

2345. Rt fti fiss mrs st (́ ́ ́ ́ ) .

2346. Rt tn (́ ́) .

2347. Rtus in uri (́ ́) .

2348. Rdd, qud dbs (́, ́) , .

2349. Rddr l trnquillirm (́ ́ ́) . : , .

2350. Rduti d bsurdum (́ ́) . : .

2351. Rfrt, qum quis bn vivt, qum diu nn rfrt (́, ́ ́, ́ ́) , , .

2352. Rfrmti in jus (́ ́) .

2353. Rgin rbtinum (́ ́́) .

2354. Rgis vlunts surm l (́ ́ ́ ) .

2355. Rgul juris (́ ́) .

2356. Ri nulli rdst mr nisi irundi (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2357. Rlt rfrr (́ ́) . : .

2358. Rm u ttigisti ( ́ ́) . : ( ).

2359. Rm um ur g ( ́ ́) .

2360. Rm fis: rm si ssis rt; si nn quumqu md rm ( ́: ́ ́; ́ ́ ) , , , .

2361. Rm vrb squntur ( ́ ́) .

2362. Rmigi vlqu (́ ) . : .

2363. Rmtis tstibus (́ ́) .

2364. Rmv t s rvum t dtrhnti lbi sint rul t (́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2365. Rmum dut, qui nihil didiit (́ ́, ́ ́) , ( , - , ).

2366. Rtiti st mtr studirum (́ ́ ́) .

2367. Rrhnsi lumni vr dbt (́ ́ ́ ́) .

2368. Rquist in ! (́ ́) ! : !

2369. Rrum gnsr uss (́ ́ ́) .

2370. Rrum ntur nullm nbis ddit gnitinm finium (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2371. Rrum nvrum studium (́ ́ ́) .

2372. Rrum rrits rtium fit (́ ́ ́ ́) .

2373. Rs mis invnit ( ́ ́) ( , , , , ; ).

2374. Rs st mgn tr ( ́ ́) .

2375. Rs in tntum intllgitur, in quntum mtur ( ́ ́, ́ ́) , .

2376. Rs is lquitur ( ́ ) .

2377. Rs judit ( ́) .

2378. Rs lquntur nbis tntibus ( ́ ́ ́) , . : .

2379. Rs mnis ttis ( ́ ́) .

2380. Rs sr misr ( ́ ́) .

2381. Rs sml dmiss rrimi nn tst ( ́ ́ ́ ́) .

2382. Rs tu gitur ( ́ ́) .

2383. Rsrvti mntlis (́ ́) . : , .

2384. Rsi finm (́ ́) .

2385. Rsiit Dminus vis hminis t mns grssus illius nsidrt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2386. Rsu, qud nn s (́, ) , . : , .

2387. Rstituti d intgrum (́ ́) .

2388. Rstituti in intgrum (́ ́) .

2389. Rstritiv t nditinlitr (́ ́) .

2390. Rti vnts vnri (́ ́ ́) . .

2391. R st l vivns ( ́) .

2392. R nunqum mritur! ( ́ ́) !

2393. Ridmus! (́) !

2394. Ridnd stigt mrs (́ ́ ́) .

2395. Ridnd dir svrum (́ ́ ́) , .

2396. Ridns vrum dir (́ ́ ́) , .

2397. Ridiulum ri frtius st mlius mgns lrumqu st rs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , .

2398. Risu mrir (́ ́) .

2399. Risu int rs intir null st (́ ́ ́ ́ ) . : , .

2400. Risum tntis, mii? (́ ́, ́) , ?

2401. Riri d sini umbr (́ ́ ́) - . .

2402. Rm trn (́ ́) .

2403. Rm lut, us finit (́ , ́ ́) , .

2404. Rt Frtun (́ ́) ́ .

2405. Rt lustri ml unt stridt (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2406. Rubinm trnsir (́ ́) . : .

2407. Rumr ublius (́ ́) . : .

2408. Rumr invidi (́ ́) .

    S.

2409. Sr ruin (́ ́) .

2410. Srilgi minut uniuntur, mgn in triumhis fruntur (́ ́ ́, ́ ́ ́) ́, ( ).

2411. Sulrum nvus nsitur rd ( ́ ́ ́) .

2412. S st sub lli srdid sinti (́ ́ ́ ́) .

2413. S mr st mlir (́ ́ ́) .

2414. S nihil inimius hmini, qum sibi is (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2415. S summ ingni in ult ltnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2416. S tns vm vrbqu vultus hbt (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2417. Sgitt intrdum rsilins ruit dirigntm (́ ́ ́ ́ ́) .

2418. Slus tri surm l (́ ́ ́ ) .

2419. Slus uli surm l st (́ ́ ́ ́) .

2420. Slus ri ubli surm l (́ ́ ́ ́ ) .

2421. Slutis grti (́ ́) .

2422. Slv rs st (́ ) .

2423. Slvvi nimm mm (́ ́ ́) .

2424. Slv! (́) !

2425. Slv, mris stll (́, ́ ́) , .

2426. Slv hnr (́ ́) .

2427. Snt sntrum (́ ́) .

2428. Snt simliits (́ ́) .

2429. Sr ud! (́ ́) ! : .

2430. Sins nimus numqum tumt (́ ́ ́ ́) .

2431. Sins bnum frt mdi, frtitr mlum (́ ́ ́, ́ ́) , .

2432. Sins rd rt susiit stultus ditur lbiis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2433. Sins dminbitur stris (́ ́ ́) .

2434. Sins st mutr nsilium (́ ́ ́) .

2435. Sins is fingit frtunm sibi (́ ́ ́ ́ ́) .

2436. Sins nil ffirmt, qud nn rbt (́ ́, ́) .

2437. Sins smr btus st (́ ́ ́ ) .

2438. Sints bsndunt sintim s utm stulti nfusini rimum st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2439. Sinti st (́ ) . : .

2440. Sinti fliits (́ ́) .

2441. Sinti vin bumbrtur (́ ́ ́) .

2442. Stis lqunti, sinti rum (́ ́, ́ ́) , [4].

2443. Stis surqu (́ ́) .

2444. Stis vrbrum! (́ ́) !

2445. Stius st sr t qum numqum disr (́ ́ ́ ́) , .

2446. Stius st survu disr qum nihil (́ ́ ́ ́) , .

2447. Stur vntr nn studt libntr (́ ́ ́ ́) .

2448. Slr vlndum st slus (́ ́ ́) .

2449. Shl vit (́ ́) .

2450. Sinti diffiilis sd frutus (́ ́ ́) , .

2451. Sinti st tni (́ ́) .

2452. Sinti nihil st qum vrittis img (́ ́ ́ ́) .

2453. Sinti vinr tnbrs (́ ́ ́) .

2454. Sinti vins (́ ́) .

2455. Si m nihil sir (́ ́ ́) , ().

2456. Sir lgs nn h st vrb rum tnr, sd vim tsttm (́ ́ ́ ́ ́, ́) , , , .

2457. S rntirs smr mlirs (́ ́ ́ ́) .

2458. Srit mnt in sul sulrum (́ ́ ́ ) .

2459. Srt mis dmn, lud lm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2460. Sundum nrmm lgis (́ ́ ́) .

2461. Sd sml insnivimus mns ( ́ ́ ́) .

2462. Sditi ivium hstium st si (́ ́ ́ ́) .

2463. Smr vrus gt (́ ́ ́) .

2464. Smr fidlis (́ ́) .

2465. Smr idm (́ ́) .

2466. Smr in mtu (́ ́) . : .

2467. Smr rtus (́ ́) .

2468. Smr rutitur l vrns (́ ́ ́ ́) .

2469. Smr virns (́ ́) .

2470. Sntus insnbilis mrbus st (́ ́ ́ ) .

2471. Sn (́) .

2472. Sni dsunt virs, juvni sinti (́ ́ ́, ́ ́) , .

2473. Snir (́) .

2474. Snsus vris (́ ́) .

2475. Snsus (́) . : .

2476. Squi dbt tnti justitim, nn rdr (́ ́ ́ ́, ́) , .

2477. Sr nunqum st d bns mrs vi (́ ́ ́ ́ ́) .

2478. Sr rsimni in fund st (́ ́ ́ ) , .

2479. Srn ququ l liqund tnt (́ ́ ́ ́) .

2480. Srm dtur untis, nimi sinti uis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2481. Srm st img nimi (́ ́ ́) .

2482. Srmn uti dbmus, qui inntus st nbis (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2483. Sr vnintibus ss (́ ́ ́) . : . , , .

2484. Sr! (́) !

2485. Srv m, srvb t (́ , ́ ) , . : , .

2486. Srvitus st strmum mlrum mnium (́ ́ ́) .

2487. Lingum mndm, mnus ffundnts, innium snguinm, r mhinns gittins ssims ds vls d urrndum in mlum, rfrntm mndi tstm fllm t um qui smint intr frtrs disrdis (́ ́, ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , , ().

2488. Sibi bn fit, qui bn fit mi (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2489. Si! () !

2490. Si dit ( ́) .

2491. Si t simliitr ( ́) .

2492. Si ft vlurunt ( ́ ́) .

2493. Si itur d str ( ́ ́) .

2494. Si trnsit glri mundi ( ́ ́) .

2495. Si trnsit tmus ( ́ ́) .

2496. Si vit truditur ( ́ ́) .

2497. Si vl, si jub, sit r rtin vlunts ( ́, ́, ́ ́) , , .

2498. Si tim mns, g nn ( ́ ́, ) , . , , .

2499. Si finis bnus, ludbil ttum ( ́ ́, ́ ́) .

2500. Si frt ( ́) .

2501. Signum tmris (́ ́) .

2502. Si judis, gns ( ́, ́) , .

2503. Sil t sr (́ ́) .

2504. Silnd nm t (́ ́ ́) , .

2505. Silntium vidtur nfssin (́ ́, ́) . : .

2506. Silntium (́) . : .

2507. Si mlius quid hbs, rss vl imrium fr ( ́ ́, ́ ́ ) , , .

2508. Simili similibus urntur (́ ́ ́) .

2509. Simili similibus dstruuntur (́ ́ ́) .

2510. Similis simili gudt (́ ́ ́) .

2511. Siml sigillum vri (́ ́ ́) .

2512. Simul nsilium um r misisti? (́ ́ ́) ?.

2513. Simulns mium inimius inimiissimus (́ ́ ́ ́) , .

2514. Simult s mrb lbrr (́ ́ ́) .

2515. Sin miiti vit null st (́ ́ ́ ́ ) .

2516. Sin nn (́ ́) .

2517. Sin ur (́ ́) . , .

2518. Sin di (́ ́) .

2519. Sin dtrin vit qusi mrtis img (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2520. Sin dubi (́ ́) .

2521. Sin ir t studi (́ ́ ́) (). : , .

2522. Sin lbr nn rit nis in r (́ ́ ́ ́ ́) .

2523. Sin l (́ ) .

2524. Sin mtu mrtis (́ ́ ́) .

2525. Sin mr (́ ́) . : .

2526. Sin r, sin rti, sin ul (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

2527. Sin rsrvtin mntli (́ ́ ́) .

2528. Si nn, nn! ( , ) , !

2529. Sint ut sunt, ut nn sint ( , ́ ) , , .

2530. Si qusivris invnis ( ́ ́) .

2531. Si quid mvndum st, mv ( ́ , ́) - , .

2532. Si quis dt mnnis, n qur in dntibus nns ( ́, ́ ́ ́) .

2533. Si stis mmmini ( ́ ́) .

2534. Si tuisss, hilshus msisss ( ́, ́ ́) , .

2535. Sit tibi trr lvis ( ́ ́ ́) . : .

2536. Sit ut st ( ) .

2537. Sit vni vrb ( ́ ́) . : ; .

2538. Sitis urit fus (́ ́ ́) .

2539. Si vr nrrtis, nn us sit tstibus ( ́ ́, ́ ́) , .

2540. Si vis mri, m ( ́, ́) .

2541. Si vis m, r bllum ( ́, ́ ́) , .

2542. Si vis m, r m! ( ́, ́ ́) !

2543. Si vis vinr, dis ti ( ́, ́ ́) .

2544. Si vivis Rm, rmn vivit mr ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

2545. Sl lut mnibus ( ́ ́) .

2546. Sl virtut rmtus (́ ́ ́) .

2547. Slitudinm fiunt, m llnt (́ ́, ́ ́) .

2548. Smni, ibi, tus, vnus mni mdrt sint (́, ́, ́, ́ ́ ́ ) , , , .

2549. S vivimus ( ́) .

2550. Si (́) .

2551. Sis diit (́ ́) .

2552. Sis fti (́ ́) .

2553. Sm rti nn m ( ́ ́) .

2554. Srr ntr sm (́ ́ ) .

2555. Sr mlir (́ ́) .

2556. Sr, si mrir, ut mrtuus nn rubsm (́, ́, ́ ́) , , .

2557. Ss st ultimum dvrsrium rrum sltium ( ́ ́ ́ ́) .

2558. Ss rnvlsndi ( ́) .

2559. Ss sibi quisqu ( ́ ́) .

2560. Ss ultim ( ́) .

2561. Siritus ubi vult sirt (́ ́ ́) , .

2562. Snt su, sin lg (́ ́, ́ ́) , .

2563. Sndris r mi tu dfiisti ud trnum mnum tum, inlqutus s vrbis ris tui t tus rriis srmnibus (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2564. Sttim tqu instntr (́ ́ ́) .

2565. Sttus in sttu (́ ́) .

2566. Sttus nturlis (́ ́) .

2567. Sttus rsns (́ ́) .

2568. Sttus qu (́ ) .

2569. Sttus qu nt (́ ́) . : , .

2570. S ttus qu nt bllum (́ ́ ́) , .

2571. Sttus rrum (́ ́) .

2572. Stultrum infinitus st numrus! (́ ́ ́) !

2573. Su uiqu frtun in mnu st (́ ́ ́ ́ ) .

2574. Su snt (́ ́) . : .

2575. Su sunt uiqu viti (́ ́ ́) .

2576. Su quisqu frtun fbr st (́ ́ ́ ́ ) .

2577. Suvis lbrum st rtrium mmri (́ ́ ́ ́) .

2578. Suvitr in md, frtitr in r (́ ́, ́ ) , .

2579. Sub nditin ( ́) .

2580. Subdr t snguin (́ ́) .

2581. Sub frul ( ́) - .

2582. Sub fid nbili ( ́ ́) .

2583. Sublt us tllitur fftus (́ ́ ́ ́) .

2584. Sublt us, tllitur mrbus (́ ́, ́ ́) .

2585. Sub rs dit tnd ( ́ ́ ́) (: ).

2586. Sub si trnittis ( ́ ́) .

2587. Sub si utilittis ( ́) .

2588. Sub su rri si ( ́ ́ ́) .

2589. Suffiit (́) .

2590. Sui gnris (́ ́) . : .

2591. Sum ttus vstr ( ́ ́) .

2592. Summ um itt (́ ́) ( - - ).

2593. Summ summrum (́ ́) . : .

2594. Summ virtus (́ ́) .

2595. Summm n mtus dim, ts (́ ́ ́, ́) , .

2596. Summum bnum (́ ́) .

2597. Summum bnum mdiin snits (́ ́ ́ ́) .

2598. Sunt dlit quibus ignssiv vlimus ( ́ ́ ́ ́) .

2599. Su riul (́ ́) .

2600. Su tmr (́ ́) .

2601. Sur mni vrits (́ ́ ́) . : .

2602. Sur vuus intr sns mdius (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2603. Surssi vri (́ ́) .

2604. Sur ns frtun ngti urt (́ ́ ́ ́) , .

2605. Surmum vl (́ ́) .

2606. Surg t g! (́ ́) ! : .

2607. Sursum rd! (́ ́) !

2608. Sus inrv dt ( ́ ́) . : .

2609. Sustin t bstin (́ ́) .

2610. Suum uiqu (́ ́) .

2611. Suum uiqu ms (́ ́ ) .

2612. Suum uiqu lt (́ ́ ́) .

2613. Suum uiqu ulhrum (́ ́ ́) .

2614. Suum uiqu ri tmus (́ ́ ́ ́) .

    .

2615. bsr dlr misri (́ ́) . : .

2616. bul rs (́ ́) .

2617. , sd mmnt! (́, ́) , !

2618. mus! (́) !

2619. t d hill qui nn st mrus (́ ́ ́) , . : .

2620. nt, stis ludnt (́, ́ ́) .

2621. t sd lquitur (́ ) .

2622. it lquitr (́ ) . : .

2623. it nsnsu (́ ́) .

2624. iturnits stul hmini r sinti st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

2625. itus nsnsus (́ ́) .

2626. dium vit (́ ́) .

2627. lis quils (́ ́) , .

2628. m ftuus, ut tim rgnr sit ( ́, ́ ́ ́) , .

2629. m in tg, qum in sg ( ́, ́) , . : , .

2630. mdiu disndum st, qumdiu vivis (́ ́ , ́ ́) , .

2631. mqum trunus stt (́ ́ ) .

2632. ndm liqund (́ ́) -.

2633. nt vis rbittis st, ut m tim in hst diligmus (́ ́ , ́ ́ ́ ́) , .

2634. ntli sulii (́ ́) . , - .

2635. nt brvius mn tmus, qunt fliius st (́t ́ ́ ́, ́ ́ ) , . : .

2636. ntum dlurunt, quntum dlribus s insrurunt (́ ́, ́ ́) , .

2637. ntum mndirum, quntum vi un nvis vht (́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2638. ntum ssumus, quntum simus (́ ́, ́ ́) , .

2639. rdir sunt rmdi qum ml (́ ́ ́) , .

2640. urum tllt, qui vitulum sustulrit (́ ́, ́ ́) , . : , .

2641. hminm ss mmnt ( ́ ́ ́) , .

2642. tu, m dltnt m ( ́, ́ ́) , . : .

2643. mrits st flrntis ttis, rudnti snsntis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2644. mrnti st usts vit (́ ́ ́) .

2645. mr mutntur t lgs mutntur in illis (́ ́ ́ ́ ́) .

2646. mr mutntur, t ns mutmur in illis (́ ́, ́ ́) , .

2647. mr t l (́ ) .

2648. mr flii multi numrntur mii (́ ́ ́ ́ ́) .

2649. mr qudm mgn fiunt, nn summ (́ ́ ́ ́, ́) , .

2650. mri dr id st nssitti rr (́ ́ ́ ́) .

2651. mri dr smr sintis st hbitum (́ ́ ́ ́ ́) .

2652. mri r (́ ́) .

2653. mris fili vrits (́ ́ ́) . : .

2654. mus d rrum (́ ́ ́) .

2655. mus st timus mgistr vit (́ ́ ́ ́) .

2656. mus fugit (́ ́) .

2657. mus fugit, trnits mnt (́ ́, ́ ́) , .

2658. mus mni rvlt (́ ́) . : , .

2659. mus vulnr snt (́ ́ ́) . : .

2660. ndr d fum d flmmm (́ ́ ́) . : .

2661. n disilinm n dimitts m ustdi illm qui is st vit tu (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , ().

2662. ns tuis t (́ ́ ) .

2663. ntnd mni (́ ́) .

2664. rr ingnit (́ ́) . : . , .

2665. rr ubi lns (́ ́ ́) , . : , .

2666. rr filius (́ ́) .

2667. rtium nn dtur (́ ́) .

2668. rtium quid (́ ) . : - .

2669. rtius gudns (́ ́) . , .

2670. stimnium mturittis (́ ́) .

2671. stis unus tstis nullus (́ ́ ́ ́) .

2672. stitudinm gss mrs (́ ́) .

2673. ibi t igni (́ ́) . : ( , ).

2674. ibi grtis (́ ́) .

2675. im dns t dn frnts (́ ́ ́ ́) , . .

2676. im hminm unius libri (́ ́ ́ ́) . , , .

2677. imr fidm ulrum (́ ́ ) . : .

2678. imr Dmini riniium sinti sintim (́ ́ ́ ́ ́) ().

2679. ll mrs, smr nuit diffrr rtis (́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2680. t r rst (́ ́) .

2681. tis viribus (́ ) .

2682. tum dtgit stmhum (́ ́ ́) . : .

2683. tus mundus git histrinm (́ ́ ́ ́) .

2684. tus tuus ( ́) .

2685. rdidit mundum disuttinibus (́ ́ ́) .

2686. rgdis in nugis gr ( ́ ́) . : .

2687. rhit su qunqu vluts (́ ́ ́ ́) .

2688. rnquills tim nufrgus hrrt qus (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

2689. rnst m li ist! (́ ́ ́) !

2690. ri vrb nn tst jungr (́ ́ ́ ́) .

2691. ri vitnd sunt: dium, invidi, ntmtus (́ ́: ́, ́, ́) : , .

2692. ribus vrbis (́ ́) . : .

2693. ristis st nim m (́ ́ ́) .

2694. rit vi mnium titissim (́ ́ ́ ́) () .

2695. rit vi rdr riulsum (́ ́ ́ ) .

2696. ruditur dis di (́ ́ ́) .

2697. u n d mlis, sd ntr udintir it! ( ́ ́, ́ ́ ́) , !

2698. u virm sub l nutris ( ́ ́ ́) . : .

2699. u mmd (́ ́) .

2700. ur st liud lqui, liud sntir (́ ́ , ́ ́) , .

2701. uri rrumunt tnrs stul mnts (́ ́ ́ ́ ́) .

2702. uris vis rrium qu fdt srr nidum (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2703. uris fug mrtis st mni mrt jr (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2704. urris burnn (́ ́) . , .

2705. ut h intristi, tibi mn st dndum (́ ́, ́ ́ ́) .

2706. ut, it, juund (́, ́, ́) , , .

    U.

2707. Ubrrim fids (́ ́) .

2708. Ubi mii, ibi s (́ ́, ́ ́) , . : , .

2709. Ubi bn, ibi tri (́ ́, ́ ́) , .

2710. Ubi ut, ibi t tr mmbr (́ ́, ́ ́ ́) , .

2711. Ubi nrdi, ibi vitri (́ ́, ́ ́) , .

2712. Ubi milmntum, ibi nus (́ ́, ́ ́) , .

2713. Ubi st nfssi, ibi st rmissi (́ ́, ́ ́) , .

2714. Ubi ft lquuntur, nn us st vrbis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2715. Ubi jus inrtum, ibi nullum (́ ́, ́ ́) .

2716. Ubi jus, ibi rmdium (́ , ́́) , .

2717. Ubi mi, ibi fl (́ , ́ ) , . : .

2718. Ubi nil vls, ibi nihil vlis (́ ́, ́ ́ ́) , , .

2719. Ubi us, ibi vu (́ , ́ ́) , .

2720. Ubi rrum tstimni dsunt, quid us st vrbis? (́ ́́ ́ ́, ́ ́) , ?

2721. Ubi ubr, ibi tubr (́ ́, ́ ́) , .

2722. Ubi vini nss st, dit dr (́ ́ -́ , ́ ́) , .

2723. Ubi vit, ibi sis (́ ́, ́ ́) .

2724. Ubiunqu dul st, ibi t idum invnis (́ ́ , ́ ́ ́) , , .

2725. Ulr d lvm ftum ndlsunt (́ ́ ́ ́) .

2726. Ulr nimi snnd mgis, qum rris (́ ́ ́ ́, ́) .

2727. Ulus tngr (́ ́) . : .

2728. Ultim frsn (́ ́) .

2729. Ultim multis (́ ́) . , .

2730. Ultim rti (́ ́) .

2731. Ultim vlunts (́ ́) .

2732. Ultimm git! (́ ́) !

2733. Ultimum rfigium (́ ́) .

2734. Ultimum trminus (́ ́) .

2735. Ultr ss nm bligti st (́ ́ ́ ́ ) .

2736. Ultr virs (́ ́) . : , .

2737. Un dmus nn lit dus ns (́ ́ ́ ́ ́) .

2738. Un hirund nn fit vr (́ ́ ́ ) .

2739. Un mrd dus rs ssqui (́ ́ ́ ́) . : .

2740. Un slus vitis nullm srr slutm (́ ́ ́ ́ ́ ) .

2741. Un virtus, null virtus (́ ́, ́ ́) .

2742. Un v (́ ́) .

2743. Und hbt qurit nm, suffiit hbr (́ ́ ́ ́, ́ ́) , , , .

2744. Und vnis t qu vdis? (́ ́ ́) ?

2745. Unguibus t rstr (́ ́) . : .

2746. Unius ssis stim (́ ́ ́) .

2747. Un nim (́ ́) .

2748. Un rin trhitur vluntrius (́ ́ ́ ́) . : , .

2749. Un siritu t ri vi (́ ́ ́ ́) .

2750. Unum stigbis, ntum mndbis (́ ́, ́ ́) , .

2751. Unum t idm (́ ́) .

2752. Unum hbmus s t dus urs, ut minus dimus t lus udimus (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2753. Unum, sd lnm (́, ́) , . : , .

2754. Unus dis grdus st vit (́ ́ ́ ́) .

2755. Unus multrum (́ ́) . , .

2756. Unus r mnibus t mns r un (́ ́ ́ ́) .

2757. Unusquisqu su nvrit ir vi (́ ́ ́ ́ ́) .

2758. Urbs nstituit ts, hr disslvit (́ ́ ́, ́ ́) , .

2759. Urbi t rbi (́ ́) . : .

2760. Usququ igr drmis qund nsurgs smn tu? (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , ? ().

2761. Usus st timus mgistr (́ ́ ́) .

2762. Usus frutus (́ ́) .

2763. Usus rtius (́ ́) .

2764. Usus trnnus (́ ́) .

2765. Ut mbuls in vi bn t lls justrum ustdis, qui nim rti sunt hbitbunt in trr t simlis rmnbunt in , imii vr d trr rdntur t qui iniqu gunt ufrntur ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ; , ().

2766. Ut mris, m ( ́, ́) , .

2767. Ut mris, mbilis st ( ́, ́ ) , .

2768. Ut dsint virs, tmn st ludnd vlunds ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2769. Utr t butr (́ ́) .

2770. Utr tmribus, rr nm unt snsnt (́ ́, ́ ́ ́) , .

2771. Ut frngilis glis intrit ir mr ( ́ ́ ́ ́ ́) , , .

2772. Ut hmins sunt, it mrm gr ( ́ , ́ ́ ́) , .

2773. Uti tu dmn gnss (́ ́ ́ ́) .

2774. Uti, nn buti (́, ́) , .

2775. Util duli misr (́ ́ ́) .

2776. Util nn dbt r inutil vitiri (́ ́ ́ ́) .

2777. Utilitr nm srvit dubus hris (́ ́ ́ ́ ́) .

2778. Utitur mnu sinistr (́ ́ ́) . : .

2779. Ut itur sis ( ́ ́) .

2780. Ut quisqu st dtissimus, it st mdstissimus ( ́ ́, ́ ́) , .

2781. Ut quisqu st vir timus, it difiillim ss lis imrbs susitur ( ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2782. Ut sluts, it slutbris ( ́, ́ ́) , . : , .

2783. Ut smntm fris, it t mts ( ́ ́, ́ ́) , .

2784. Ut sur ( ́) .

2785. Utrumqu rtus (́ ́) .

2786. Utrumqu vitium st t mnibus rdr, t nulli (́ ́ ́ ́, ́) : , .

2787. Uris rbrum ultimus, qui rsit, st mritus (́ ́ ́, ́, ́) .

    V.

2788. Vu vs lurimum snt (́ ́ ́ ́) . : , .

2789. Vuum hrrndum (́ ́) .

2790. Vd d frmim igr t nsidr vis jus t dis sintim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2791. Vd in ! (́ ́) ! , .

2792. Vd mum! (́ ́) !

2793. Vd rtr! (́ ́) !

2794. V sli ( ́) . : .

2795. V vitis! ( ́) !

2796. V vitribus! ( ́) !

2797. Vl! (́) !

2798. Vl t m mr rg (́ ́ ́) .

2799. Vl t mmr sis mi (́ ́ ́) .

2800. Vl t mihi fvs (́ ́ ́) .

2801. Vlnt, ur! (́, ́) , !

2802. Vlt t ludit! (́ ́) !

2803. Vltud bnum timum (́ ́ ́) .

2804. Vn st sinti nstr (́ ́ ́) .

2805. Vn sin viribus ir (́ ́ ́ ́) .

2806. Vnits vnittum (́ ́) .

2807. Vnits vnittum st mni vnits (́ ́ ́ ́) . : , .

2808. Vriti dltt (́ ́) .

2809. Vrium t mutbil smr fmin (́ ́ ́ ́) .

2810. Vs rtusum ( ́) . .

2811. Vtiini st vntum (́ ́) .

2812. Vl muss mtuit rtrvlnts ( ́ ́ ́) , .

2813. Vl sintissimus rrr tst ( ́ ́ ́) .

2814. Vl ftis dr (́ ́ ́) . : , .

2815. Vll nn disitur (́ ́) .

2816. Vlitr filitr ( ́) .

2817. Vl nsilium squitur nitnti (́ ́ ́ ́́) .

2818. Vluti rsn (́ ́) .

2819. Vn vit s justi t s imirum rit iniquittm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2820. Vntum dur invits ns (́ ́ ́ ́) . : - .

2821. Vndr fumum (́ ́) .

2822. Vnn dntur mll sublit (́ ́ ́ ́) , .

2823. Vni, vidi, vii(́, ́, ́) , , ( ).

2824. Vninti urrit mrb (́ ́ ́) . : .

2825. Vnir liui sub dntm (́ ́ ́) - .

2826. Vnit mrbus qus, suvit bir ds (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2827. Vntr rt uribus (́ ́ ́) . : .

2828. Vntr timum hrlgium (́ ́ ) .

2829. Vntr rt nn udit (́ ́ ́) .

2830. Vntis lquris (́ ) .

2831. Vntrm nimis rlr nt (́ ́ ́ ́) .

2832. Vr nn tllr ( ́ ́) .

2833. Vr himm squitur st trist srnum ( ́ ́ ́ ́) , .

2834. Vr rnmnt mtrnrum udiiti, nn vsts (́ ́ ́ ́, ́) , .

2835. Vr mititi smitrn sunt (́ ́ ́ ) .

2836. Vrb nfrr d mndium (́ ́ ́) .

2837. Vrb utm nn lnint (́ ́ ́) .

2838. Vrb dr in vnts (́ ́ ́) . .

2839. Vrb dnt, ml trhunt (́ ́, ́ ́) , .

2840. Vrb t vs rtrqu nihil (́ ́ ́ ́) .

2841. Vrb fr mrtu (́ ́ ́) . : , .

2842. Vrb mgistri (́ ́) .

2843. Vrb mvnt, ml trhunt (́ ́, ́ ́) , .

2844. Vrb nn sunt vrbr (́ ́) .

2845. Vrb vrittis (́ ́) .

2846. Vrb vlnt, srit mnnt (́ ́, ́ ́) , . : , .

2847. Vrbtim (́) .

2848. Vrbtim t litrtim (́ ́) .

2849. Vrbi grti (́ ́) .

2850. Vrbis ut ftis (́ ́ ́) .

2851. Vrbis t nummis utndum st (́ ́ ́ ) .

2852. Vrbis ugns, nn r (́ ́, ) , .

2853. Vrb in vrbum (́ ́) .

2854. Vrb rmr (́ ́) .

2855. Vrb tnus (́ ́) .

2856. Vrbum mvt, mlum trhit (́ ́, ́ ́) , .

2857. Vrbum nbil dbt ss stbil (́ ́ ́ ́ ́) .

2858. Vrbum nbil (́ ́) .

2859. Vr sir st r uss sir (́ ́ ́ ́) .

2860. Vrundi inutilis vir gnti (́ ́ ́ ́) .

2861. Vrisimil mntins (́ ́) . : .

2862. Vrits in mdi st (́ ́ ) .

2863. Vrits mgis miiti (́ ́ ́) .

2864. Vrits nimis s lbrt stinguitur numqum (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2865. Vrits dit mrs (́ ́ ́) .

2866. Vrits dium rit, bsquium mis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2867. Vrits dium rit (́ ́ ́) . : .

2868. Vrits rmitur, nn rimitur (́ ́, ́) , .

2869. Vrits s is dfndit (́ ́ ́) ().

2870. Vrits siml rti st (́ ́ ́ ) .

2871. Vrits un, rrr multil (́ ́, ́ ́) , .

2872. Vrits vrittum (́ ́) .

2873. Vrits vinit (́ ́) .

2874. Vrittm dis rit (́ ́ ́) . : .

2875. Vr vrius (́ ́) .

2876. Vrsi llm frugi nvnit ss hminm qud tus sit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) . : .

2877. Vrsutir st qum rt figulris (́ ́ ́) .

2878. Vrtr in fumum t inrum (́ ́ ́) .

2879. Vrum mium uni nn rbis (́ ́ ́ ́) .

2880. Vrum ind sui t flsi (́ ́ ́ ́) ().

2881. Vrum lus un ss nn tst (́ ́ ́ ́) . : , .

2882. Vrus mius mii nunqum blivisitur (́ ́ ́ ́ ́) .

2883. Vstigi smr dr (́ ́ ́) .

2884. Vstis slndt, vntr stridt (́ ́, ́ ́) , .

2885. Vstis virum rddit (́ ́ ́) . : .

2886. Vtrm frnd injurim, invits nvm (́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

2887. Vtriimus hmini timus mius st (́ ́ ́ ́ ) . : .

2888. Vt (́) ́. : , .

2889. Vtus mr nn sntit rubiginm (́ ́ ́ ́) .

2890. Vi dlrs (́ ́) . : .

2891. Vi imirum tnbrs nsiunt ubi rrunt (́ ́ ́ ́ ́ ́) ; , ().

2892. Vi lt (́ ́) .

2893. Vi sr (́ ́) .

2894. Vi sintirum (́ ́) . : .

2895. Vi trit vi tut (́ ́ ́ ́) .

2896. Vi vit ustdinti disilinm qui utm inrtins rlinquit rrt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; ().

2897. Vi vit (́ ́) . : .

2898. Vim sinti mnstrvi tibi dui t r smits quittis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2899. Vi vrs (́ ́) .

2900. Viinum us grndius ubr hbt (́ ́ ́ ́ ́) .

2901. Viinus bnus ingns bnum (́ ́ ́ ́) .

2902. Viinus mlus ingns mlum (́ ́ ́ ́) .

2903. Vitri nrdi gignitur (́́ ́ ́) .

2904. Vitri null st, qum qu nfsss nim ququ subjugt hsts (́ ́ , ́ ́ ́ ́ ́) , .

2905. Vids, quid gs (́, ́) , .

2906. Vidt t ludit! (́ ́) !

2907. Vil dnum vils grti (́ ́ ́ ́) .

2908. Vil st qud lit (́ ́) , .

2909. Vim vi rllr lit ( ́ ́) .

2910. Vinr ut mri! (́ ́ ́) !

2911. Vinr t vitri uti nn idm st (́ ́ ́ ́ ) .

2912. Vinit mls rtin bnits (́ ́ ́ ́) .

2913. Vinul d lingu vl tibi vinl dbit (́ ́ ́ ́ ́) , . : , .

2914. Vinulum mtrimnii (́ ́) .

2915. Vinuntur mlli tr dur r (́ ́ ́ ́ ́) .

2916. Vin vndibili nn us st susns hdr (́ ́ ́ ́ ́) , , . : ( ).

2917. Vinum vrb ministrnt (́ ́ ́) . : , .

2918. Vilnt nm imri ntinuit diu (́ ́ ́ ́ ́) .

2919. Virm sub l nutrir (́ ́ ́) .

2920. Vir ntiqu ruis ( ́ ́) .

2921. Vir bnus smr tir ( ́ ́ ́) . : .

2922. Vir ls nim ( ́ ́) .

2923. Vir mgn vi ( ́ ) .

2924. Vir mgni ingnii ( ́ ́) .

2925. Virs slvuntur (́ ́) .

2926. Virs unit gunt (́ ́ ́) .

2927. Viribus unitis (́ ́) .

2928. Viribus unitis rs rv rsnt (́ ́ ́ ́) .

2929. Virtus tus (́ ́) .

2930. Virtus imittin dign st, nn invidi (́ ́ ́ , ́) , .

2931. Virtus in mdi (́ ́) . , . : .

2932. Virtus nihil tit rmii (́ ́ ́ ́) .

2933. Virtus nbilitt (́ ́) .

2934. Virtus st numms (́ ́) .

2935. Virtus sl hmins bts rddit (́ ́ ́ ́ ́) .

2936. Virtus su r nstur (́ ́ ́ ́) .

2937. Virtut dt, nn snguin niti (́ ́, ́ ́) , .

2938. Virtut t nstnti (́ ́) .

2939. Virtut qud nn ssis, blnditi ufrs (́ ́, ́ ́) , .

2940. Virtutm inlumm dimus, subltm ulis qurimus invidi (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , .

2941. Virtutm rimm ss ut msr lingum (́ ́ ́ ́ ́ ́) . : .

2942. Virtutis frtun ms (́ ́ ́) . : .

2943. Vis nsilii rs ml ruit su ( ́ ́ ́ ́ ́) , , .

2944. Vis imtnti ( ́) .

2945. Vis inrti ( ́) .

2946. Vis lgibus st inimil ( ́ ́) .

2947. Vis rt vivr? Quis nn? ( ́ ́? ) ? ?

2948. Vis vi rllitur ( ́) .

2949. Vis vitlis ( ́) .

2950. Vit brvis, rs lng (́ ́, ) , .

2951. Vit ntmltiv (́ ́) .

2952. Vit st nibis lin mgistr (́ ́ ́ ́) .

2953. Vit inrt, mrs rtissim (́ ́, ́) , .

2954. Vit nstr brvis st (́ ́ ́ ) .

2955. Vit shl (́ ́) .

2956. Vit sin librttm nihil st (́ ́ ́ ́ ) .

2957. Vit sin littris mrs st (́ ́ ́ ) .

2958. Vit smnium brv (́ ́ ́) .

2959. Vit brvis st ursus, glri smitrnus (́ ́ ́, ́) , .

2960. Vit sl miiti st (́ ́ ) .

2961. Vit, nn shl disimus (́, ́) , .

2962. Vitm tndr ftis (́ ́ ́) .

2963. Vitm imndr vr (́ ́ ́) . : .

2964. Vitm rgit frtun, nn sinti (́ ́ ́, ́) , .

2965. Viti mi mtrm diiunt (́ ́ ́ ́) .

2966. Viti sin rtr disuntur (́ ́ ́ ́) .

2967. Vitiis sin nm nsitur (́ ́ ́ ́) .

2968. Vitisum st ubiqu, qud nimium st (́ ́, ́ ) .

2969. Vivs, ut ssis, qund n quis ut vlis (́, ́, ́ ́) , .

2970. Viv ut vivs (́ ́) , .

2971. Viv vlqu (́ ́) .

2972. Vivr st militr (́ ́) .

2973. Vivr in dim (́ ́) .

2974. Vivr mmnt (́ ́) .

2975. Vivit st funr virtus (́ ́ ́) .

2976. Vi rimur, mrimur ( ́, ́) , .

2977. Vii t qum ddrt ursum frtun rgi (́ ́ ́ ́ ́) , .

2978. Viit (́) . , .

2979. Vtus tqu nn vtus dus drit (́ ́ ́ ́ ́) , . : .

2980. Vlm dis stdr (́ ́ ́) . : , .

2981. Vlns nlns (́ ́) -. : .

2982. Vlntn bvm duit (́ ́ ́) , . : , .

2983. Vl, nn vl (́, ́) , .

2984. Vlunts st surir intlltu (́ ́ ́) .

2985. Vlunts uli surm l (́ ́ ́ ) .

2986. Vlunts, diffiili dt dulissim st (́, ́ ́ ́ ) , .

2987. Vlunttm tius qum vrb nsidrri rtt (́ ́ ́ ́ ́) , .

2988. Vtum srtum (́ ́) .

2989. V udit ltt, littr srit mnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2990. V lmntis in dsrt ( ́ ́) .

2991. V miss vlt; litr srit mnt ( ́ ́; ́ ́ ́) , .

2992. V uli v di ( ́ ́) .

2993. V unius, v nullius ( ́, ́) .

2994. V, v, rtr nihil (, , ́ ́) , .

2995. Vulg (́) , .

2996. Vulgus hminum mt dii (́ ́ ́ ́) .

2997. Vuls ilum mutt, nn mrs (́ ́ ́, ́) , .

2998. Vulinri um vul dvrsus vulm (́ ́ ́ ́) .

2999. Vultu n ntur sins sis, multut intrst (́ ́ ́ , ́ ́) , , .

3000. Vultus st ind nimi (́ ́ ́) .

.

1.

: , .

2.

.

3.

, , .

4.

: , .