.

, .

.

  .

1. b bs d sm nn vlt nsqnti ( ́ ́ ́ ́) .

2. b is t ( ́ ́) . : (). : .

3. b t d tntim ( ́ ́) .

4. b trn ( ́) .

5. b ltri ts, ltri qd fris ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

6. b nt ( ́) . : .

7. b ntiq ( ́) .

8. b q silnt v ( ́ ́ ́) . : .

9. bdt rdm, qi rrit rir (́ ́, ́ ́) , .

10. bndrim (́) . : .

11. b qis d sins ( ́ ́) . : ( ).

12. b triribs d intrir ( ́ ́) .

13. b hdis sgrgr vs ( ́ ́ ́) . : ( ).

14. b hin ( ) . : , .

15. b h t b h ( ) .

16. b ign ignm ( ́ ́) . : ().

17. biit, ssit, vsit, rit (́, ́, ́, ́) , , , ().

18. b im tr ( ́ ́) ( ).

19. b innblis ( ́) : , .

20. b initi mndi ( ́ ́) . : .

21. b initi nllm, smr nllm ( ́ ́, ́ ́) . : ; , .

22. b initi ( ́) . : .

23. b Jv riniim ( ́ ́) . : ( ).

24. bminti dsltin (́ ́) .

25. b rigin ( ́) . : , ( , ). : .

26. b v ( ́) . : .

27. b v sq d ml ( ́ ́ ́) . : (). .

28. bsndnt dim lbi mndi qi rfrt ntmlim insiins st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , , , ().

29. bsns hrs nn rit (́ ́ ́) . : , , .

30. bsnt (́ ́) . , , . : , , .

31. bsntm ldit, qi m bri litigt (́ ́, ́ ́) , .

32. bsit invidi vrb (́ ́ ́) .

33. bsit mn (́ ́) .

34. bslvitr (́) .

35. bsq lbr grvi nn vnit nll sgs (́ ́ ́ ́ ́ ́) . : . , .

36. bsq mni tin (́ ́ ́) .

37. bstrtm r nrt (́ ́) .

38. bndns tl nn nt (́ ́ ́) . : .

39. b n dis mns ( ́ ́ ́) (). , .

40. b rb ndit ( ́ ́) .

41. bss in bh (́ ́) .

42. bss nn tllit sm (́ ́ ́) .

43. b vrbis d vrbr ( ́ ́) . , ( , ).

44. bsss bssm invt (́ ́ ́) . : . , .

45. it d lm ( ́ ́) .

46. s d sm ( ́ ́) .

47. tissim smr mnr snt, tr q rtis fit (́ ́ ́ , ́ ́ ́) , . : , , .

48. idit in nt, qd nn srtr in nn (́ ́, ́ ́) , . : , .

49. ir qid t jstitim fis, nn st tm ir qm trqr (́ ́ ́, ́ ́) , .

50. sr nm s dbt, nisi rm d (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

51. mmni bsrvnti nn st rdndm ( ́ ́ ́) , . , .

52. ntrri ( ́) . , .

53. t dirn (́ ́) . : .

54. ti ivilis (́ ́) .

55. tins jris (́ ́) .

56. tis tstntibs (́ ́) .

57. tr nn rbnt rs bslvtr (́ ́ ́ ́) .

58. tri inmbit ns rbndi (́ ́ ́ ́) .

59. tm tq trttm (́ ́ ́) .

60. tm st, ilit (́ , ́) , .

61. tm n gs (́ ́) , . , , .

62. d bsrdm ( ́) .

63. d t ( ́) .

64. d trnm ri mmrim ( ́ ́ ́) .

65. d ssm rdir liqm ( ́ ́ ́) .

66. d gst r ngst ( ́ ́) .

67. d visndm ( ́) .

68. d tndm bnvlntim ( ́ ́) .

69. d rrs l rvr ( ́ ́ ́) . : ( ).

70. d lvm ( ́) . : , .

71. d gitndm t gndm hm nts st ( ́ ́ ́ ́ ) , . : .

72. d nsilim n ssris, ntqm vris ( ́ ́, ́ ́) , ().

73. ddr lri snt rrnti (́ ́ ́ ́) . : ().

74. ddr s littris (́ ́) . : .

75. d distndm ( ́) .

76. d r, rg l ( ́ , ́ ) , .

77. d mlm ( ́) . : , .

78. d tr ( ́) .

79. d fnts ( ́) .

80. d ftrm mmrim ( ́ ́) .

81. d glrim ( ) .

82. d gstm ( ́) .

83. dhibnd st in ind mdrt (́ ́ ́) .

84. d h ( ) . : , , .

85. d hminm ( ́) . : ; .

86. d hnrs ( ́) . : . , , ( ).

87. di ( ́) .

88. d im tr ( ́ ́) .

89. d imssibili l nn git ( ́ ́) .

90. d imssibili nm bligtr ( ́ ́ ́) . : .

91. d infinitm ( ́) . , , .

92. d instntim ( ́) .

93. ditm nndi fid rstt fids (́ ́ ́ ́) , , ( ).

94. d lnds grs ( ́ ́) . , .

95. d lidm bis ffndr ( ́ ́) . : .

96. d libitm ( ́) . : , .

97. d littrm ( ́) . : , , .

98. d mlir tmr ( ́ ́) .

99. d mlirm ( ́) .

100. d mlis inqirndm ( ́ ́) .

101. d mmrndm ( ́) .

102. d mdm ( ́) . : , .

103. d mrtm dms js t d imis smit isis ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

104. d mlts nns ( ́ ́) .

105. d nrrndm, nn d rbndm ( ́, ́ , .

106. d ntm ( ́) . : .

107. d ntnd ( ́) .

108. d ntt ( ́) .

109. d trs ( ́) . : , .

110. d nitndm rrt, it qi jdit ( ́[1] ́, ́ ́) .

111. d rfrndm ( ́) .

112. d rm nihil fit ( ́ ́) .

113. d rm ( ) .

114. d rstim rs rdiit ( ́ ́) . : ().

115. d trtim ( ́) -.

116. d tri nm bligtr ( ́ ́ ́) .

117. d ngm ( ́) . : .

118. d nm mns ( ́ ́) .

119. d sm intrnm ( ́ ́) ( ).

120. d sm rrim ( ́ ́) .

121. d sm ( ́) . : .

122. d trmq rts ( ́ ́) . : ; ; .

123. d vlrm ( ) . : .

124. d vrbm ( ́) . : , .

125. dvrs frtn (́ ́) . : , , , , .

126. dvrss nssittm n dii qidm (́ ́ ́ ́) ().

127. d virttm vi rd st ( ́ ́ ́ ) .

128. dvts Di (́ ́) .

129. dvts dibli (́ ́) . , () , , , .

130. d vm ( ́) .

131. qits nim lt r s (́ ́ ́ ) .

132. q nim dind snt imritrm nvini (́ ́ ́ ́) ( ).

133. q nim (́ ́) , , .

134. qm t bnm st l lgm (́ ́) .

135. sts nn smr drbit: ndit nids (́ ́ ́: ́ ́) : . , .

136. tt frr, mbili rs fgit (́ ́, ́ ́ ́) , .

137. trn n (́ ) .

138. trnm vl (́ ́) (). : .

139. frtiri ( ́) .

140. g qd gis (́ ́) .

141. gns vtris vstigi flmm (́ ́ ́ ́) .

142. gns Di (́ ́) .

143. l jt st (́ ́ ) ( ). , , .

144. li tmr (́ ́) .

145. lis (́) . : -, , .

146. libi (́) , , .

147. lin viti in lis hbms, trg nstr snt (́ ́ ́ ́, ́ ́ ) , ( ). : , .

148. lins grs irrigs, tis sitintibs (́ ́ ́, ́ ́) , .

149. liis insrvind nsmr (́ ́ ́) , . , .

150. liis lns rr (́ ́ ́) , . .

151. liis n fris, qd tibi firi nn vis (́ ́, ́ ́ ) , . : , , ( , , ).

152. limin ( ́) . : , . : .

153. lin ( ́) .

154. lit lti ingnim (́ ́ ́) .

155. litr vitim vivitq tgnd (́ ́ ́ ́) (). : , ( ).

156. lid li mlm (́ ́ ́) .

157. lis lim djvt (́ ́ ́) .

158. lm mtr (́ ́) . , .

159. ltr g (́ ́) . : . - - -.

160. ltr rs (́ ) . : .

161. ltris nn sit qi ss ss tst (́ ́ ́ ́) , (, ).

162. ltissim qq flmin minim sn lbntr (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

163. mnts mnts snt (́ ́ ) . : .

164. mntim ir mris intgrti (́ ́ ́ ́) (). : .

165. mt vitri rm (́ ́ ́) .

166. mimis d minim ( ́ ́) .

167. mb mlirs (́ ́) .

168. mns t tr ( ́ ́) . : . .

169. miiti intr l ntrt lrmq vitr st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , , , .

170. miiti nisi intr bns ss nn tst (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

171. miiti smr rdst, mr t nt (́ ́ ́, ́ ́) , .

172. miitim ntr is rit (́ ́ ́ ́) .

173. mis rs snd rnt, dvrs rbnt (́ ́ ́, ́ ́) , .

174. mim ldr n j qidm lit ( ́ ́ ́ ) .

175. mim rdr st dmnrm mimm ( ́ ́ ́) .

176. mis rts in r inrt rnitr (́ ́ ́ ́) .

177. mis gnsitr mr, mr, r, r ( ́ ́, ́, ́, ) , , , .

178. mis hmni gnris (́ ́ ́) .

179. mis mihi lt, sd mgis mi (st) vrits (́ ́ ́, ́ ́ () ́) , . : , . : ().

180. mittit mrit rrim, qi linm tit (́ ́ ́, ́ ́) , .

181. mr s (́ ́) .

182. mr t tssis nn ltr (́ ́ ́) .

183. mr librrm ns nit (́ ́ ́) .

184. mr mgistr tims (́ ́ ́) .

185. mr nn st mdibilis hrbis (́ ́ ́) (). .

186. mr mnibs idm (́ ́ ́) .

187. mr tri (́ ́) .

188. mr vinit mni (́ ́) .

189. mr, t lrim, b l ritr, in r dit (́, ́, ́ ́, ́) , , .

190. ngsti tmris (́ ́) .

191. nim t rr (́ ́) .

192. nims lbr ntrit (́ ́ ́) .

193. nims d mn js diit (́ ́ ́) .

194. nims qs timm st rmn ndimntm (́ ́ ́ ́ ́) .

195. nims injrindi (́ ́) .

196. n nsis lngs rgibs ss mns ( ́ ́ ́ ́ ́) , ? : .

197. nni rrntis (́ ́) . : .

198. nni ftri (́ ́) .

199. nn Dmini (́ ́) . : ( ).

200. nnit tis nvs rd slrm (́ ́ ́ ) .

201. nnm nvm bnm flim fstm frtntmq! (́ ́ ́ ́ ́ ́) , !

202. nt nnm (́ ́) .

203. nt hristm (́ ́) .

204. nt fim li (́ ́ ́) .

205. nt vitrim n ns trimhm (́ ́ ́ ́) . : , .

206. ntiq, q nn snt, frnt lim nv (́, , ́ ́ ́) - .

207. ntiq mr (́ ́) .

208. ntiqs mr nr st (́ ́ ́ ) .

209. nll diligitr, qi nminm diligit ( ́ ́, ́ ́) , .

210. dibs sq d t ( ́ ́ ́) . : , .

211. rt libr (́ ́) . : . .

212. striri ( ́) . : .

213. rim fi ( ́ ́) .

214. riri ( ́) . : , , .

215. rbis rbri, b imrbis imrbri q ls st ( ́ ́, ́ ́ ́ ́ ) , .

216. q rrit t dbr rrr t rrr slbt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

217. q t is, vit nis (́ ́, ́ ́) .

218. qil nn tt mss (́ ́ ́) .

219. rbr vit (́ ́) .

220. rs nimim tnss rmitr (́ ́ ́ ́) .

221. rds nim vinit t rdst (́ ́ ́ ́) .

222. rlibs d rlir! ( ́ ́) ! ( , ).

223. rgntm ltm ling jsti r imirm r nihil (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

224. rgmnt mbig (́ ́) .

225. rgmntm ntrri (́ ́) .

226. rgmntm d blim ( ́) . : .

227. rgmntm d rmnm (́ ́) .

228. rgmntm d ignrntim (́ ́) . : , .

229. rgmntm d misrirdim (́ ́) . : ( ).

230. rgmntm d ls (́ ́) .

231. rgmntm d rm (́ ) .

232. rgmntm d vrndim (́ ́) .

233. rgmntm rgntrim (́ ́) . : , .

234. rgmntm lgis (́ ́) .

235. rs lng, vit brvis st ( , ́ ́ ) , .

236. rs hb ( ́) .

237. rs sin sinti nihil ( ́ ́ ́) .

238. rt t hmnitt, lbr t sinti (́ ́, ́ ́) , .

239. rt (́) . : .

240. rtftm (́) , . .

241. slis rt sq d sm ( ́ ́ ́ ́) .

242. str inlinnt, nn nssitnt (́ ́, ́) , .

243. tq dtrinm stlti dsiint (́ ́ ́ ́) ().

244. tritti mnstd st rmdim (́ ́ ́) ().

245. li vrbrm snt jdi indign (́ ́ ́ ́) .

246. dr lmnir, smr liqid hrt (́ ́, ́ ́ ́) , - ().

247. ds frtn jvt (́ ́ ́) (). : .

248. dntm frsq vnsq jvt (́ ́ ́ ́) , ().

249. dnts Ds is jvt (́ ́ ́ ́) .

250. di, filii mi, disilinm tris ti t n dimitts lgm mtris t (́, ́ , ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

251. di mlt, lqr (́́ ́, ́) , .

252. di, rn, t, si vis m vivr (́, ́, ́, ́ ́) , , .

253. di, vid, sil (́, ́, ́) . , .

254. ditr t ltr rs (́ ́ ) . : .

255. dins sins sintir rit t intlligns gbrnl ssidbit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

256. dir dis, si nsis lqi (́ ́, ́ ́) , .

257. dit qnim d rbs mgnis ltr sm t rintr lbi m t rt rdint (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

258. frt mlm vbis (́ ́ ́) . : .

259. r dmi (́ ́) . : .

260. r mdirits (́ ́) ().

261. r n rds qmq nitsr rnis (́ ́ ́ ́ ́) , .

262. rm vllr lii (́ ́ ́) - . : -.

263. r hm isri (́ ́ ́) . : , .

264. rs hminm nvitt ltntr (́ ́ ́ ́) .

265. ri sr fms! (́ ́ ́) ! ().

266. rils sini qis nn hbt (́ ́ ́) . , : .

267. r qq jn nditr (́ ́ ́ ́) .

268. rr msis mi (́ ́ ́) . , , .

269. rm strr lligndm (́ ́ ́) .

270. rm r lt hbr (́ ́ ́) , . , : .

271. rm rldit nt (́ ́ ́) ().

272. slt t rnd (́ ́) .

273. sltr dis (́ ́) . : .

274. t t (́ ́) . : , .

275. t bn, t nihil (́ ́, ́ ́) , .

276. t bibt, t bt (́ ́, ́ ́) , ().

277. t sr, t nihil (́ ́, ́ ́) , . : , ( , ).

278. t m st, t in st (́ ́, ́ ́) ( ). : .

279. t nn tntris, t rfi (́ ́, ́) , .

280. t vim invnim, t fim (́ ́ ́ ́ ́) , .

281. t vinr, t mri! (́ ́, ́ ́) !

282. vriti i nn minitr (́ ́ ́) .

283. vriti mni viti hbt (́ ́ ́ ́) . : .

284. vriti slrm mtr (́́ ́ ́) .

285. vr mni dsnt, sinti nihil (́ ́ ́, ́ ́) , .

286. vrm irritt, nn stit ni (́ ́, ́ ́) , ( ). : .

287. vrs (vids) glri ́ (́) ) .

288. vrs nims nll stitr lr (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

289. vrs is misri s st s (́ ́ ́ ́ ́) .

290. vrs, nisi m mritr, nihil rtm fit (́, ́ ́, ́ ́ ́) , , .

291. v, sr, mritri t sltnt! (́, , ́ ́) , , ! ( , ).

292. vrsi rvlrm intrfiit s t rsrits stltrm rdt ills (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

293. vis rr (́ ́) . - , .

  .

294. lnm ingrsss dn dim (́ ́ ́ ́) , .

295. rb rsit, t nsit (́ ́, ́ ́) , . : , . : , .

296. rb nn fit hilshm (́ ́ ́) .

297. rbm vid, sd hilshm nn vid (́ ́, ́ ́) , .

298. rbts mgistr (́ ́) . : , , .

299. t slitd (́ ́) () .

300. t stlti (́ ́) .

301. t ln rs, q, nn vm fris snntm, sd ints sltnt vrittm dntm (́ ́ ́, , ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , , , .

302. t vivr st hnst vivr (́ ́ ́ ́) .

303. ti ifii, qnim filii di vbntr (́ ń, ́ ́ ́ ́) , ().

304. ti ifii (́ ́) ().

305. ti rs sirit, qnim isrm st rgnm lrm (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

306. ti rs sirit (́ ́ ́) ().

307. ti ssidnts (́ ́) ().

308. titd nn st virttis rmim, sd is virts (́ ́ ́, ́ ́) , ().

309. ts hm qi invnit sintim t qi fflit rdnti, mlir st dqisiti js ngtitin rgnti t r rim frts js (́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , ().

310. ts ill, qi rl ngtiis (́ ́, ́ ́) , ().

311. ll mtribs dtstt (́ ́ ́) ().

312. llm frigidm (́ ́) .

313. llm mnim ntr mns (́ ́ ́ ́) ().

314. n! (́) !

315. n mbl t rdmbl (́ ́ ́) .

316. n ssit (́ ́) .

317. n dignsitr, bn rtr (́ ́, ́ ́) , .

318. n dit lqi, qi bn dt fr (́ ́ , ́ ́ ́) , ( ).

319. n mri rstt qm tritr vivr (́ ́ ́ ́ ́) , .

320. n lit (́ ́) .

321. n qi ltit, bn viit (́ ́, ́ ́) , ().

322. n sit tibi! (́ ́) !

323. n vrtt! (́ ́) !

324. n vinit, qi s vinit in vitri (́ ́, ́ ́) , .

325. n viit is, qi tit, m vlit, mri (́ ́ , ́, ́, ́) , , .

326. n vbis! (́ ́) !

327. ndiit! (́) !

328. nditi sr t jsti s tm imirm rit iniqittm (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

329. nft in l s llri vlint (́ ́ ́) ().

330. nft ml lt mlft rbitrr (́ ́ ́ ́) , , ().

331. nfii nn btrdntr (́ ́) .

332. nfii lr riit, qi sit rddr (́ ́ ́, ́) , , .

333. nfiirm lr nims grts st (́ ́ ́ ́ ) .

334. nfiim ir librttm st vndr (́ ́ ́ ) ( ).

335. nfiim nn nsistit, qd dtr, sd in nim js, qi dt (́ ́ ́, ́, ́ ́, ) , , .

336. nvl ltr (́ ́) .

337. nvli nnti nimi mim st gnti (́ ́ ́ ́ ́) .

338. is () . : ! : - .

339. is d ndm lidm ffndr ( ́ ́ ́) .

340. is dt, qi it dt ( , ́ ) , .

341. is s, qm nti bsqim mds ( ́, ́ ́ ́́) , .

342. is ri sns ( ́ ́) .

343. is rtit lnt ( ́ ́) , . : .

344. is vinit, qi s vinit in vitri ( ́, ́ ́) , , , ( ).

345. lnditi, nn imri fit dlis vns (́, ́ ́ ́) , . : .

346. n s trimht (́ ́ ́) .

347. n fm divitis st tir (́ ́ ́ ́) .

348. n fm in tnbris rrim slndrm btinnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

349. n fid (́ ́) . : , .

350. n fids smr rsmitr, nisi mlm fidm dss rbtr (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

351. n mnt (́ ́) .

352. n ini hminm ttir ni st (́ ́ ́ ́ ́ ) .

353. n sns (́ ) .

354. n vltd mlir st qm mim diviti (́ ́ ́ ́ ́) .

355. n vni vstr (́ ́ ́) .

356. ni stris st tndr s, nn dglbr (́ ́ ́ ́, ́) , ().

357. nis vibs (́ ́) .

358. n ingni m ss rntm, qm mlt r mvl (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

359. n sns (́ ́) .

360. nrm vit v st mt (́ ́ ́ ́) .

361. ns mrs rrmnt ngrsss mli (́ ́ ́ ́ ́) .

362. nm d virm it mritr irndi (́ ́ ́ ́ ́) .

363. nm initim st dimidim fti (́ ́ ́ ́) .

364. rvi mn (́ ́) . : .

365. rvis ss lbr, bsrs fi (́ ́ ́, ́ ́) , .

366. rvis nbis vit dt st, t mmri bn rddit vit smtrn (́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ́ ́) , .

  .

367. dm vitri (́ ́) . , , . , , . .

368. st invidi (́ ́) .

369. s mnstrt vim (́ ́ ́) . : .

370. s nn jdit d lr (́ ́ ) . : , ( , ).

371. lm it rrmr nts (́ ́ ́ ́) . , , .

372. lm nn nimm mtnt, qi trns mr rrnt (́ ́ ́, ́ ́) , , , ().

373. lm i nigris (́ ́ ́) . : .

374. sr d Rbinm (́ ) ( , ).

375. sr itr Rbinm (́ ́ ) ( , ).

376. sr nn sr grmmtis (́ ́ ́) . : .

377. srm dt stntm mri (́ ́ ́ ́) .

378. tr dsidrntr (́ ́) ( , , ).

379. tr dsnt (́ ́) ( , ).

380. tris ribs (́ ́) .

381. lmits virttis si (́ ́ ́) ( ).

382. lmitt dts sm (́ ́ ) .

383. ls, si lim d mjr rit sbvrtt (́, ́ ́ ́ ́ ́) , , . : .

384. ml trnsmiss l in ribr drhnss hsit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , . , : , .

385. mls dsidrns rn, tim rs rdidit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , . : - , .

386. nr lrm it (́ ́ ́) ( - ).

387. nrm rt ingrdi ds (́ ́ ́ ́) ( , , - ).

388. nm ritm rit (́ ́ ́) . : .

389. nis fstinns s rit tls (́ ́ ́ ́ ́) . : .

390. nis in rsi (́ ́) . : . : , .

391. nis mrts nn mrdt (́ ́ ́) .

392. nis rbis (́ ́) .

393. nis timids vhmntis ltrt, qm mrdt (́ ́ ́ ́, ́) , .

394. ntbit vs rm ltrn vitr (́ ́ ́ ́ ́) . , , , .

395. ntilnm ndm nis (́ ́ ́) . : .

396. nts ns (́ ́) .

397. ind rbs in mlis rs vi st (́ ́ ́ ́ ́ ) .

398. ills librs nn hbt (́ ́ ́) , , . : .

399. its dminti (́ ́) . : .

400. tti bnvlnti (́ ́) .

401. t mndi (́ ́) . : .

402. t sin ling (́ ́ ́) . : .

403. r dm sbls (́ ́ ́) , . .

404. rir st r jvnts (́ ́ ́) .

405. rissim mi (́ ́) .

406. rits t (́ ) .

407. rits mni rdit (́ ́ ́) .

408. rmin mrt rnt (́ ́ ́) . : .

409. rms dli nstrm st qd vivis inis t mns t fbl dis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , , , .

410. r dim (́ ́) . : ( ).

411. rit qs strmn nn qnd dtr sibi grmn (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

412. stigr ridnd mrs (́ ́ ́) .

413. stig rs mm (́ ́ ́) ( ).

414. stis mni st (́ ́ ́) .

415. s (́) .

416. ss blli (́ ́) .

417. ss dliti (́ ́) .

418. d blndiri (́ ́) . : , .

419. s slis (́ ́) . : .

420. s finit st (́ ́ ) .

421. s jst (́ ́) .

422. ts nim mtit fvm ls (́ ́ ́ ́ ́) . , : , .

423. v! (́) !

424. v flsis miis, slvb t b inimiis (́ ́ ́, ́ ́) , .

425. v nm (́ ́) . : , .

426. v illm smr, qi tibi imsit sml (́ ́ ́, ́ ́ ́) , - .

427. v n ds (́ ́) , .

428. v n qidqm iniis, qd st nitt (́ ́ ́, ́) , .

429. v tibi n mt t q silnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

430. v, qid dis, qnd t i (́, , ́ ́) , , .

431. vt mtr (́ ́) , .

432. vndi nll st dimittnd si (́ ́ ́ ́) .

433. dnt rm tg (́ ́ ́) , . : .

434. d mjri (́ ́) .

435. lrits in mlis tim (́ ́ ́) . : .

436. lris lhnti rint ( ́ ́) . : .

437. lris qm srgi nqntr ( ́ ́) , . - .

438. t r nbilis (́ ́ ́) , .

439. rtm st lngs ss rins mnibs, sd brvs snss mliribs (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

440. rtm st mni lir r tri (́ ́ ́ ́) .

441. ssnt s sst ffts (́ ́ ́ ́) .

442. hmlnt mtbilir (́ ́) . : , .

443. hrt nn rbsit (́ ́) . : .

444. hirrgs rt mn rmt (́ ́ ́ ́) .

445. hirrgs mnt ris t lis gt, qm rmt mn (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

446. hristins d lnm! (́ ́) . : ! , , , .

447. ibi ndimntm fms st (́ ́ ́ ) (). : .

448. ibs, ns t virg sin (́, ́ ́ ́) , .

449. itrim rfrir (́ ́) , .

450. ir m l (́ ́) . : , .

451. inri glri sr vnit (́ ́ ́) , , . : , .

452. ir rm mbits fr (́ ́ ́) . : .

453. irls vitiss (́ ́) .

454. is () .

455. itt l (́ ) . : , .

456. itis vnit rilm, m ntmnitr (́ ́ ́, ́) , ( ).

457. itis, ltis, frtis! (́, ́, ́) , , ! ( , 1913 ).

458. it rms rm, smr si tnsm hbris (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . , , , , ().

459. it, tt t jnd (́, ́ ́) , .

460. itr vinm tmlnti (́ ́ ́) . , , . , .

461. lrir st slit st mim nbl (́ ́ ́ ́) .

462. ld s, ri ls (́ , ́ ́) . : , .

463. ldit jm rivs, ri, st rt bibrnt (́ ́, ́, ́ ́) , . : ; , , .

464. lvs lv llitr (́ ́ ́) . , : .

465. lvs in ling (́ ́) . : .

466. lris lrim nn dimt (́ ́) . , : .

467. lim st vlnr smr (́ ́ ́) . , : .

468. liv sdms in im (́ ́ ́) ( , , ).

469. l mim (́ ́) . : ( ).

470. tm nn st itm (́ ́) , . : .

471. l tnntm rdidims Jvm rgnr (́ ́ ́ ́ ́) , . : , .

472. gs mntm irsi, mri si vlis (́ ́ ́, ́ ́) , , . : , .

473. git rgnd, m rgt tntir (́ ́, ́ ́) , .

474. gitr hminis st (́ ́ ) .

475. gittins strirs s snt mlirs (́ ́ ́ ́) .

476. gittinis nm nm titr (́ ́ ́ ́) ( ).

477. git, rg sm (́, ́ ) , , ().

478. gnts ri nlls (́ ́ ́) .

479. gnmin (́) .

480. gns t ism (́ ́) .

481. gns stilm ri rmn (́ ́ ́ ́) .

482. lmits virttis si (́ ́ ́) .

483. lbr rstm nn rit (́ ́ ́) . , , .

484. lmn rlis (́ ́) . , . : .

485. mdnt nm imittis t vinm inqittis bibnt ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

486. ms fnds in vi r vhil st (́ ́ ́ ́ ) ( ). : .

487. mmrim st, initim fidlittis (́ ́, ́ ́) , . : .

488. mmdits mnis s frt inmmd sm (́ ́ ́ ́ ́) . : .

489. mmn nfrgim mnibs st nslti (́ ́ ́ ́) . : .

490. mmn qi rir diit, ntrrim fit (́ ́ ́, ́ ́) , (). : .

491. ms mntis (́ ́) .

492. ms si ( ́) .

493. mrssis mnibs sdr (́ ́ ́) (). : .

494. n mr ( ́) .

495. nd, m rrviss (́, ́) , .

496. nd t disds (́ ́) .

497. nrdi ivim mrs rbim ( ́ ́ ́) . : .

498. nrdi disrs ( ́) (). , .

499. nrdi dmi, fris (́ ́, ́ ) . , : , .

500. nrdi rv rs rsnt, disrdi mim dilbntr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , (). , VI .

501. nrdi vitrim gignit (́ ́ ́) .

502. nbi snt ftli (́ ́) .

503. nditi sin q nn (́ ́ ) .

504. nfr! (́) ! ! ( ).

505. nfssi trjdiilis in s nll st; t qd nllm st, nn tst dminilri (́ ́ ́ ; ́ , ́ ́) ; , , .

506. nfitr slm h tibi (́ ́ ́) (). : , .

507. njgti mllis t fllis (́ ́ ́) (). : .

508. njgim sin rl st qsi dis sin sl (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

509. nsinti mns rti fm mndi ridt (́ ́ ́ ́ ́) (). : , .

510. nsinti mill tsts (́ ́ ́) .

511. nsnss, nn nbits, fit mtrimnim (́, ́, ́ ́) , .

512. nsnss mnim (́ ́) .

513. nsrit ns grm, sd frgs dmtit ltr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

514. nsidrti ntr (́ ́) .

515. nsili mni vrbis ris riri, qm rmis sintm dt (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

516. nsili mlis vins, qm irndi (́ ́ ́, ́) , ( ).

517. nsns st lis si lis st is (́ ́ ́ ́ ́ ́) - .

518. nstdinis mgn vis st (́ ́ ) .

519. nstd st ltr ntr (́ ́ ́) .

520. nsltr hmini tms tilissims (́ ́ ́ ́) .

521. nsmmtm st! (́ ) !

522. nsmr liis insrvind (́ ́ ́) , . : , .

523. ntmnntr ii, qi n ltri, t diitr (-́ ́, ́, ́) , , ().

524. ntmts mndi (́ ́) .

525. ntnd h fr (́ ́) .

526. ntnts bndt (́ ́) .

527. ntnts ss sis rs mim snt diviti (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

528. ntr qm rmigr (́ ́ ́) ( ).

529. ntr bns mrs (́ ́ ́) , .

530. ntrditi in djt (́ ́) .

531. ntr ftm nn st (dtr) rgmntm (́ ́ (́) ́) .

532. ntr flim vi ds virs hbt (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

533. ntr imdntm stlt st nimi ingnits (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

534. ntr rinii ngntm distri nn tst (́ ́ ́ ́ ́) , , .

535. ntrri ntrriis rntr (́ ́ ́) .

536. ntr sm (́ ) .

537. ntr sm sr (́ ́) .

538. ntr trrntm niti (́ ́ ́) ( ).

539. ntr vrbss nli ntndr vrbis: srm dtr ntis, nimi sinti is (́ ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́, ́ ́ ́) : , ().

540. ntr vim mrtis nn st mdimn in hrtis (́ ́ ́ ́) .

541. ntmlim n ingns frt, frtis fit (́ ́ , ́ ́) , ( ).

542. nvnintr m ntr viv (́ ́ ́) .

543. nvii, si irsi, gnit vidntr: srt lsnt (́, ́, ́ ́: ́ ́) : ().

544. i ibrm sbtilits nimi imditr (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

545. i nmmrm fr nn ndt qin (́ ́ ́ ́ ́) ( , ).

i vrbrm (́ ́) .

rm li (́ ́) .

548. rillm st, qd hmins fit, tr qisqili mni (́ , ́ ́, ́ ́ ́) , ().

549. rn mlth (́ ́) : ). , . , , , .

550. r lmbm ( ́) (: , ).

551. rr vlids, mnt infirms (́ ́, ́ ́) , .

552. rs dliti (́ ́) (: ). .

553. rs jris (́ ́) .

554. rs vil (́ ́) .

555. rrig rtrtm, rsns rg, rn ftrm (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , ( ).

556. rrmnt mrs bns nfbltins ssim (́ ́ ́ ́ ́) ().

557. rrti timi ssim (́ ́ ́) . : .

558. r timidm ( ́) . - : .

559. rvi mli mlm vm (́ ́ ́ ́) .

560. rvs rv ls nn rit (́ ́ ́ ́) .

561. tidi dmntr qi smr timt (́ ́ ́ ́) , . : , .

562. tidi st dtrir strir dis (́ ́ ́ ́) ( ).

563. rbrns nn snt irritndi (́ ́) . , : , .

564. rmb bis t (rtit) (́ ́ (́) () (). - , .

565. rmb bis t mrs st (́ ́ ) ().

566. rs mt, qi nnqm mvit, qiq mvit, rs mt ( ́, ́ ́, ́ ́, ́) , , , , .

567. rs, rs t smr rs t si dilbitr ts (, ́ ́ ́) , , .

568. rts, m indtm rm vidisst, dggm js rssit (́, ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , (). : , .

569. rdt jds ll, nn g (́ ́ ́, ́) , (). , .

570. rd rt (́ ́) .

571. rd t intlligs (́ ́) , .

572. rd (́) . .

573. rd t intlligm (́ ́) , .

574. rd, qi vrm (́, ́ ́) , (). , , , .

575. rdl rs mr st (́ ́ ) .

576. rsntm sqitr r nim (́ ́ ́ ́) (). : , .

577. rsit mr nmmi, qntm is ni rsit (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) ( ). : .

578. ribr qm hrir (́ ́ ́) (). .

579. rimn hbt, qnt mjr, qi t, hbtr (́ ́, ́ ́, ́, ́) , ().

580. rdili lrim (́ ́) ( ) ( ).

581. rdlis st in r dvrs bjrgti (́ ́ ́) ( ).

582. rdlis lrimis sitr nn frngitr (́ ́ ́ ́) , ( ).

583. rdlittis mtr vriti st (́ ́ ́ ) .

584. bitm ir! (́ ́) !

585. lls nn fit mnhm (́ ́ ́) ( ).

586. i (qi) m rtt bn nvnit, divs st (́ () ́ ́ ́, ́ ) , ( ).

587. i bn? (́ ́) ? (). ?

588. i dlt, mminit (́ ́, ́) , ().

589. i liits st finis, tim lint mdi (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

590. i nq srvls, nq r (́ ́ ́, ́ ́) , (). : , .

591. i lt ltris s nimim st di srs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

592. i rdst? (́ ́) ?

593. iq rris ttribts rrr st (́ ́ ́ ́ ) - ().

594. iq sm (́ ́) .

595. ivis dlri rmdim st tinti (́ ́ ́) ( ).

596. ivis tst idr, qd iqm tst (́ ́ ́, ́ ́) , - ( ).

597. js rilm, jsdm mmdm (́ ́, ́ ́) , .

598. js rgi, js rligi (́ ́, ́ ́) , . : - .

599. jsvis hminis st rrr; nllis, nisi insiintis in rrr rsvrr (́ ́ ́ ́; ́, ́ ́ ́ ́) , ().

600. lim lhnti nfrr (́ ́ ́) ( , ) ( ).

601. lim nn rt lhntm (́ ́ ́) .

602. l lt dl mrtr (́ ́ ́ ́) .

603. l n r st (́ ́) ().

604. m qil ss qs, intr grls rims n t ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

605. m bnis bns ris, m mlis rvrtris ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

606. m imi ld ( ́ ́) , ( ).

607. m frint nm, nn nm flmin trrnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , . , : .

608. m grn slis ( ́ ́) , , (: ).

609. m inrv mnm qq mv ( ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

610. m mrir, mdim slvr t intr s ( ́, ́ ́ ́ ́) , ().

611. m ml rrit ( ́ ́) ( ) ().

612. m r rtinm hbr ( ́ ́ ́) ( ).

613. m rinqis miitim ntr is rit, sd nn stis hbt firmittis ( ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

614. m rt vivis, n rs vrb mlrm ( ́ ́, ́ ́ ) , .

615. m rm nims vit, vrb mbint ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

616. m snt sirit ( ́ ́) .

617. m sint lqns ris tr vrbis ( ́ ́ ́ ́) , . : .

618. m tnt, lmnt ( ́, ́) (: ().

619. m t mrtlm nris, rsntibs l dliiis nimm: st mrtm nll vlts ( ́ ́, ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́) , , : ().

620. m tmr ( ́) ( ).

621. m ribs inmmd vivitr, sin illis mnin nn vivitr ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

622. m viti rsnt, t qi rt fit ( ́ ́, ́ ́ ́) , , ( ).

623. ns nm trdit (́ ́ ́) .

624. id tq ir nsltrs ssimi (́ ́ ́ ́ ́) ().

625. i isrm nfrgi trr intri (́ ́ ́ ́ ́) ().

626. r t ism! (́ ́) !

627. r lvs lqntr, ingnts stnt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

628. rs hnrm (́ ́) (: ).

629. ris gdi mis (́ ́ ́) ().

630. rrnt lm (́ ́) ( , ).

631. rrilm vit (́ ́) , (: ().

632. rr lvt vrtitr itis rt (́ ́ ́ ́ ́) , . ́ : .

633. rrs bvm trhit (́ ́ ́) .

634. sts mrm (́ ́) .

  D.

635. D lm mliribs! ( ́) !

636. Dmnnt, qd nn intllgnt (́, ́) , .

637. Dmnts (́) ().

638. Dnt gd virs ( ́ ́) .

639. Dnt s rvm mgn nbil lvim ( ́ ́ ́ ́ ́) . , : .

640. Dntr s nllis nn nisi divitibs (́ ́ ́ ́ ́) (). : .

641. D igns ( ́) ().

642. D rqim, rqits gr bn rdit rddit ( ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

643. D sinti t ddtr i sinti d istm t fstinbit ir ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; , ().

644. Dt bn, dt mltm, qi dt m mnr vltm ( ́, ́, ́ ́) , , .

645. Dt nss hnrs ( ́ ́) (). : .

646. Dt ds immiti rn rt bvi ( ́ ́ ́ ́ ́) .

647. D t, dm t snt st mrtm tn t nn snt ( ́, ́ ́ ́ ) , .

648. Dt vnim rvis, vt nsr lmbs ( ́ ́, ́ ́ ́) , ().

649. D () nihil nihil ( () ́ ́) ( ) ().

650. D t t vis ( ́ ́) .

651. D lin ldr ri ( ́ ́ ́) (). : .

652. D sini mbr distr ( ́ ́ ́) , ().

653. D dit ( ́) .

654. Dbs, rg ts (́, ́ ́) , , .

655. Dbt ls ss virm in vtr qm in nr (́ ́ ́ ́ ́) , ( ).

656. Dbil fndmntm fliit s (́ ́ ́ ́) , .

657. Dbit tmr (́ ́) .

658. D l in nm ( ́ ́) .

659. D lri in rbnrim rvnir ( ́ ́ ́) (). , : .

660. Dntt fbl (́ ́) ().

661. D sl tts ( ́ ́) , (: ( ).

662. Dti viss (́ ́) .

663. Dt mgnnimits qmlibt mrtlm (́ ́ ́ ́) ( ).

664. Dt vrndm ss dlsntm (́ ́ ́ ́) ().

665. Dis rtit lbit (́ ́ ́) ().

666. Dii qm fllr st ttis (́ ́ ́) , .

667. Diimr si rti (́ ́ ́) ().

668. Diit frns rim mlts (́ ́ ́) . : , .

669. Disit nims sr, qd didii di (́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

670. D mmd t inmmd ( ́ ́) .

671. D di in dim ( ́ ́) .

672. D dl ml ( ́ ́) .

673. D dbs mlis minimm ligndm ( ́ ́ ́ ́) . : , .

674. Dst rmdii ls bi, q viti frnt, mrs fint (́ ́ ́, ́ ́, ́ ́) , , , ( ).

675. D ft ( ́) , ( d jr ).

676. Dfiint ni dfiit mn (́ ́ ́ ́) .

677. Dfrm st d s ism rdir (́ ́ ́) ().

678. D grg ill st ( ́ ́ ) (: ).

679. D gstibs (t lribs) nn (st) distndm ( ́ ( ) () ́) ( ) .

680. Di jdiim (́ ́) .

681. D jr ( ́) , ( d ft , ).

682. Di ds lnts hbnt (́ ́ ́ ́) (: ().

683. D ln rin riri ( ́ ́ ́) (: ).

684. D lg frnd ( ́ ́) .

685. Dlibrnd disitr sinti (́ ́ ́) ( ).

686. Dlibrnd s rit si (́ ́ ́ ́) ( ). : , .

687. Dlibrndm st s, sttndm st sml (́ ́, ́ ́) , ( ). , : .

688. Dliis hbt mn ss t gdi tms (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

689. Dlit dlr, rrtin gdr rtt (́ ́, ́ ́ ́) .

690. Dligr rtt qm vlis diligr (́ ́ ́ ́) , ( ) ().

691. D ling stlt vnint inmmd mlt ( ́ ́ ́ ́ ́) - . : .

692. Dlirim trmns (́ ́) (: ).

693. Dlhinm ntr ds (́ ́ ́) .

694. Dlhinm silvis ingr (́ ́ ́) - (: ().

695. D mjri t minri nn vrini jr ( ́ ́ ́ ́) .

696. D minimis nn rt rtr ( ́ ́ ́) . : .

697. Dmittr rils (́ ́) , (: ().

698. D mrtis t bn, t nihil ( ́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

699. D mrtis t bsntibs nihil nisi bn ( ́ ́ ́ ́ ́) , .

700. D nt nsilim ( ́ ́) . : .

701. D nn rntibs t nn istntibs idm st rti ( ́ ́ ́ ́) .

702. Dnt ls, rn trs tit (́ ́, ́ ́ ́) , (). : -.

703. D mnibs dbit ( ́ ́) (, ).

704. Dm rddr (́ ́) , ().

705. D il ndr ( ́ ́) .

706. Dgnt rli vnir (́ ́ ́) (). : .

707. Ds rtm lnis ( ́ ́) .

708. D riniiis nn st distndm ( ́ ́) .

709. D rri mt ( ́ ́) .

710. D rbs igntis r nts t vidnts njtrm f ( ́ ́ ́ ́ ́ ) .

711. D s is mdifi, d liis hnrifi ( ́ ́, ́ ́) , , .

712. Dsidrt (́) , , .

713. Dsidi st initim mnim vitirm ( ́ ́ ́) .

714. Dsinit in ism mlir frms srn (́ ́ ́ ́ ́) (). .

715. Dsir in l (́ ) , ().

716. Dsi divitis, si vis nim ss bts! (́ ́, ́ ́ ́) !

717. Dstittis vntis rms dhib (́ ́ ́ ́) , ( ).

718. Dstrm t difib (́ ́) ().

719. Dsnt ini mlt, vriti mni (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

720. D t fbl nrrtr ( ́ ́) (: ().

721. D tg d llim ( ́ ́) . : .

722. Dtrhr lii llm (́ ́ ́) (: - ().

723. D trid ditm ( ́ ́) ( , ). , - , . , , , .

724. Dtr digniri (́ ́) .

725. Ds bsndits (́ ́) ( ).

726. Ds mhin (́ ́) , . , , .

727. Ds in ltis hbitt, r rt qitt (́ ́ ́, ́ ́) , .

728. Ds nil frstr fit (́ ́ ́) .

729. Ds rfrigrt siritm tm (́ ́ ́ ́) .

730. Dvits bnfii (́ ́) .

731. D vis ( ́) , .

732. Dibs sdr sllis (́ ́ ́) ( ) ( ).

733. Di d f ( ) .

734. Dir nn st fr (́ ́) .

735. Ditis ft rsndnt (́ ́ ́) .

736. Dit di (́ ́) .

737. Ditm ftm (́ ́) ( , ).

738. Dis dim dt (́ ́ ́) ( ).

739. Diffrni sifi (́ ́) , .

740. Diffiil st rri mmni dir (́ ́ ́ ́) - ().

741. Digits di st hi (́ ́ ) .

742. Digns vindi nds (́ ́ ́) , ().

743. Dilti st qdm ngti (́ ́ ́) .

744. Dilignti in mnibs rbs vlt (́ ́ ́ ́) .

745. Dilvii tsts (́ ́) ( , ).

746. Dimindm (́) .

747. Dimidim fti, qi it, hbt (́ ́, , ́) .

748. Dirig smitm dibs tis t mns vi t stbilintr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

749. Dis, sd dtis, indts is dt (́, ́, ́ ́ ́) , .

750. Disntm mintr s ( ́ ́) , , .

751. Disrnit sins rs, qs nfndit slls (́ ́ , ́ ́) , .

752. Disilinm Dmini fili mi n biis n dfiis m b rriris, qm nim diligit Dmins rriit t qsi tr in fili nlt sibi (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , ().

753. Divs st, qi sins st (́ , ́ ) , .

754. Divid t imr (́ ́) .

3000 .

755. Divinm s sdr dlrm (́ ́ ́ ) .

756. Diviti t hnrs inrt t d snt (́ ́ ́ ́ ) .

757. Dii (́) ( ).

758. Dii t nimm lvvi (́ ́ ́) .

759. Diitq Ds: fit l. t ft st l (́ ́: ́ . ́ ) : . ().

760. Dnd disims (́ ́) , ( ).

761. Dtrin st frts dlis rdiis mr (́ ́ ́ ́ ́) .

762. Dtrin mltil, vrits n (́ ́, ́ ́) , .

763. Dts nm nsitr (́ ́) .

764. Dls n virts qis in hst rqirt? (́ ́ ́ ́) , ? ().

765. D mns ( ́) ().

766. Dmins stdit rtrm sltm t rtgt grdints simliitr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; ().

767. Dmins sinti fndvit trrm, stbilivit ls rdnti (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

768. Dmins srvns smits jstiti t vis sntrm stdins ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

769. Dmm (́) .

770. Dms rri dms tim (́ ́ ́ ́) .

771. Dn ris fli, mlts nmrbis mis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

772. Ds st mgn rntm virts ( ́ ́ ́) ().

773. Ds nn fit fstm njgim, sd virts ( ́ ́ ́, ́) , .

774. D t ds ( ) , . : .

775. D t fis ( ́) , .

776. Dbs s vnditt rtibs (́ ́ ́) ().

777. D rs lng snt diffiillim: lin sribr t grmmtim (́ ́: ́ ́) : .

778. Dbi ls trqnt ml (́ ́ ́) ( ).

779. Dbim sltm qi dt fflitis, ngt (́ ́ ́, ́) , ( ).

780. Dbitnd d vrittm rvnims (́ ́ ́) , ( ).

781. Dbis frtn rbis (́ ́ ́) , ().

782. Dnt vlntm ft, nlntm trhnt (́ ́ ́, ́ ́) , ( , ).

783. Dl st dsir in l (́ ́ ) ().

784. Dl st sis hbiss mlrm (́ ́ ́ ) .

785. Dl t drm st r tri mri (́ ́ ́ ́) ().

786. Dl ldri ldt vir (́ ́ ́ ́) , .

787. Dli nn nvit, qi nn gstvt mr (́ ́, ́ ́) , .

788. Dliis fms tri (́ ́ ́) ().

789. Dlir st frts st mlt ril dts (́ ́ ́ ́ ́) , , .

790. Dlis mlrm rtritrm mmri (́ ́ ́) .

791. Dm lin sqitr, rdit s ( ́ ́, ́ ́) , . , : .

792. Dm dnt, disnt ( ́, ́) , .

793. Dm st vit grt, mrtis ndii tim st ( ́ ́, ́ ́ ́ ) .

794. Dm ft fgims, ft stlti inrrims ( ́ ́, ́ ́ ́) , , , .

795. Dm ft sinnt, vivit lti ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

796. Dm frvt ll, vivit miiti ( ́ ́, ́ ́) , .

797. Dm frtn fvt, rit t trs vitlm ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

798. Dm strs di rnt, ls intrt vil ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

799. Dm sir sr ( ́ ́) ().

800. Dm virs nniq sinnt, tlrt lbrs ( ́ ́ ́, ́ ́) , ().

801. Dm vitnt stlti viti, in ntrri rrnt ( ́ ́ ́, ́ ́) , ().

802. Dm vivims vivms ( ́ ́) , .

803. D m fint idm, nn st idm (́ ́ ́, ́) , .

804. Dbs rtntibs, trtis gdt (́ ́, ́ ́) , .

805. Ds lrs insqns, ntrm it (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

806. Ds rits d idm fidli dlbr (́ ́ ́ ́ ́) .

807. Dr l, sd l (́ , ) , .

808. Dr nssits (́ ́) ().

809. Dr tmn mlli s vntr q (́ ́ ́ ́ ́ ́) (). : .

810. Drt, t vsmt rbs srvnt snds (́, ́ ́ ́ ́) ().

811. Dr flgll mns dtr rtis (́ ́ ́ ́) -.

812. Drm tinti frng (́ ́ ́) ().

  .

813. rimr nn ssm (́ ́ ́) .

814. mim ndnt q snt rtissim (́ ́ ́ ́) , ().

815. brits st vlntri insni (́ ́ ́) .

816. nt gnsitr vis ( ́ ́ ́) .

817. fmin! (́ ́) !

818. hm! (́ ́) ! ( ( ).

819. stlm dignm, d qd rsiit intnts ri s ds (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , , , ( ).

820. dims t vivms, nn vivims t dms (́ ́, ́ ́) , , , ().

821. dit, bibt, st mrtm nll vlts! (́, ́, ́ ́ ́) , , ! ( ).

822. fftri lqnti st dinti m rbti (́ ́ ́ ́) .

823. ffiit dmns, t q nn snt, si tmn qsi sint, nsiind bminibs hibnt (́ ́, , ́ ́ , ́ ́ ́) , .

824. frt rbr gnsitr ( ́ ́ ́) .

825. gsts Dmin in dm imii hbitl tm jstrm bndintr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

826. gsttm rt st mns rmiss mns tm frtim divitis rt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

827. g nihil tim, qi nihil hb (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

828. g lsqm fi, fr nn ssm (́ ́ ́, ́ ́) , .

829. g qq in intrit vstr ridb t sbsnnb m vbis qd timbtis dvnrit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; , ().

830. g t ints t in t nvi (́ ́ ́ ́) , ( ).

831. g, qi nmini d t qi nmin dr ssm (́, ́ ́ ́ ́ ́) , ( , VI ).

832. inmbit rbti, qi diit, nn qi ngt ( ́ ́, ́, ́) , , , .

833. lgnti jris (́ ́) .

834. lhntm ms fis (́ ́ ́) .

835. ms nn qd s st, sd qd nss st (́ ́ , ́ ) , , , .

836. nigm si tmris (́ ́ ́) ( , ).

837. nti nn snt mltilind rtr nssittm (́ ́ ́ ́) ( - , ).

838. bnfind (́ ́) , .

839. is (́ ́)

840. rs (́ ) .

841. , qmq ds frnt (́, ́ ́ ́) , .

842. istl nn rbsit (́ ́) ( ) ().

843. lribs nm ( ́ ́) ( , . ).

844. rg, bibms! (́, ́) , ! ().

845. riitr rsn, mnt rs (́ ́, ́ ) , .

846. rrnd disims (́ ́) .

847. rrr hmnm st, stltm st in rrr rsvrr (́ ́ , ́ ́ ́) , .

848. rrt (́) , .

849. rrr in r (́ ) .

850. rrr jris (́ ́) .

851. ss qm vdri (́ ́) , .

852. st fls rris mlt rtisir r ( ́ ́ ́ ́ ́) .

853. st h ntr mrtlim, t nihil mgis lt, qm qd missm st ( ́ ́, ́ ́ ́, ́ ) , , .

854. st mds in rbs ( ́ ́) ().

855. st qdm rdir tns, si nn dtr ltr ( ́ ́ ́, ́ ́) , , .

856. st rrm mnim mgistr ss ( ́ ́ ́ ́) ( ).

857. t tr (t.) ( ́) , .

858. t fms tri dlis ( ́ ́ ́) .

859. t gdim t sltim in littris ( ́ ́ ́) , ().

860. t invnis grtim t disilinm bnm rm D t hminibs ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

861. t mlt li ( ́ ́) .

862. t sml missm vlt irrvbil vrbm ( ́ ́ ́ ́ ́) , .

863. t singl rdntr nni ( ́ ́ ́) .

864. t t qq, rt! ( ́, ́) , ! ( , , , ).

865. t nm sint! ( ́ ) !

866. tim innnts git mntiri dlr (́ ́́ ́ ́ ́) ( ).

867. tim st mlm sgtm srndm st (́ ́ ́ ́ ) .

868. tim snt vlnr itri mnt (́ ́ ́ ́ ́) .

869. tim snt vlnr itri mnt (́ ́ ́ ́ ́) .

870. dvrs ( ́) .

871. q ( ́) .

872. nim ( ́) .

873. rn finis ffii nn tst ( ́ ́ ́ ́) .

874. dit ( ́) .

875. ribs gnsitr sins ( ́ ́ ́) .

876. thdr ( ́) , , (: ).

877. ti rbt rglm (́ ́ ́) .

878. tis iindis (́ ́) , .

879. itr flts in siml (́ ́ ́) .

880. dn ( ́) .

881. dbs mlis mins st dligndm ( ́ ́ ́ ́) .

882. gi mnmntm (́ ́) ().

883. ml dnt (́ ́) .

884. mli s (́ ́) .

885. mli grti (́ ́) .

886. ritti tims st mgistr (́ ́ ́) .

887. ft js ritr ( ́ ́) .

888. fntibs ( ́) .

889. grti ( ́) .

890. indstri rivt ( ́ ́) ́.

891. is fnt bibr ( ́ ́ ́) (: ().

892. its ltlis (́ ́) .

893. lg ( ́) .

894. minimis sminibs nsntr ingnti ( ́ ́ ́ ́) .

895. mr ( ́) .

896. nssitt ( ́) .

897. ffii ( ́) .

898. r rvlrm vrits ( ́ ́) . : .

899. dit (́) .

900. rimnti st tim mgistr (́ ́ ́) .

901. rt rdit (́ ́) .

902. rss nnt, nn rss nn nnt ( ́, ́ ́) , .

903. rvidnti mjrm ( ́ ́) .

904. tmr ( ́) , , , .

905. tr js (́ ) .

906. tr mrs (́ ́) (: ).

907. trmis mlis, trm rmdi (́ ́, ́ ́) .

908. tr frmm (́ ́) .

909. vt ( ́) .

  F.

910. Fbrind fit fbr (́ ́) .

911. F t sr ( ́) .

912. F simil ( ́) .

913. Fr rv rtm, nigr lbm (́ ́ ́, ́ ́) , ́.

914. Fil dit, diffiil ft (́ ́, ́ ́) , .

915. Fil mns, m vlms, rt nsili grtis dms (́ ́, ́, ́ ́ ́ ́) , ().

916. Filis dsnss vrni (́ ́ ́) (: ). , .

917. Filis st t disslvr, qm dissit nntr (́ ́ ́, ́ ́) , .

918. Filis st ls fr, qm idm (́ ́, ́) , .

919. Fi t ds (́ ) , .

920. Fi t fis (́ ́) , ( ).

921. Ft nldnti (́ ́) , .

922. Ft ntr js nn vlr (́ ́ ́) ( ).

923. Ft inft firi nqnt (́ ́ ́ ́) .

924. Ft lqntr (́ ́) . : .

925. Ft ntri (́ ́) .

926. Ft rbntr, jr ddntr (́ ́, ́ ́) , .

927. Ft snt tntir vrbis (́ ́ ́) .

928. Ft snt vrbis diffiilir (́ ́ ́) , .

929. Ft, nn vrb! (́, ́) , !

930. Ftm st ftm (́ ́) , .

931. Ftm firi inftm nn tst (́ ́ ́ ́) , , ().

932. Fnds st rrr, m siml sit vrits (́ ́, ́ ́) , .

933. Flls snt rrm sis (́ ́ ́) .

934. Flss in n, flss in mnibs (́ ́, ́ ́) , .

935. Fm lms (́ ́) .

936. Fm rsit nd (́ ́ ́) .

937. Fm nihil st lris (́ ́ ́) .

938. Fm vlt (́ ́) .

939. Fmm rnt mlti, i nsintim (́ ́ ́, ́ ́) , .

940. Fmiliritr (́) , .

941. Fs tq nfs ( ́ ́) .

942. Fs st t b hst dri ( ́ ́) .

943. Fstidim st qis (́ ́) .

944. Ft vim invnint (́ ́ ́) .

945. Ftm st sris srm (́ ́ ́) .

946. Fst mni! (́ ́) !

947. Fvt lingis (́ ́) , .

948. Fvs nim stillns lbi mrtriis t nitidis l gttr js (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

949. Fbris rti (́ ́) .

950. Fi qd ti, fint mlir tnts (́ ́, ́ ́ ́) , , , ( , , ).

951. Fndi lis qm nn fr disrtm! (́ ́ ́ ́) !

952. Fliits hmn nmqm in dm stt rmnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

953. Fliits mlt hbt mis (́ ́ ́ ́) .

954. Fli, qi tit rrm gnsr ss (́, ́ ́ ́ ́) , ().

955. Fli, qi s srt ntnts st (́, ́ ́ ́ ) , .

956. Fr ntr (́ ́) .

957. Frint smms flgr mnts (́ ́ ́ ́) .

958. Frr igniq (́ ́) .

959. Frr nntis rm (́ ́ ́) .

960. Frvt s (́ ́) .

961. Fstin lnt (́ ́) (). , : .

962. Fstinti trd st (́ ́ ) .

963. Fstintinis mits snt rrr t nitnti (́ ́ ́ ́́) .

964. Fit institi t rt mnds! (́ ́ ́ ́) , ! ( I, VI ).

965. Fit l! (́ ) ! ().

966. Fid, sd i fids, vid (́, ́ ́, ́) (: , , ).

967. Fidlis t frtis (́ ́) .

968. Fili mi! N blivisris lgis m t rt m stdit r tm (́ ! ́ ́ ́ ́ ́ ́) ! , ().

969. Fili mi, si t ltvrint trs n dqiss (́ , ́ ́ ́) , , ().

970. Finis rnt s (́ ́ ́) (: ).

971. Finis sntifit mdi (́ ́ ́) .

972. Flgrnt dlit (́ ́) , .

973. Flmm fm st rim (́ ́ ́) , . : .

974. Fltt n mrgitr (́ ́) , ( , ).

975. Flmin jm ltis, jm flmin ntris ibnt (́ ́, ́ ́ ́) , (: ().

976. Fs t js lnt (́ ́ ́) .

977. Fdr tm, bi sitis fs tnt (́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

978. Fdm int, fdm it (́ ́, ́ ́) , ().

979. Flii simils hmins (́ ́ ́) . : .

980. Fli vrs (́ ́) .

981. Fns t rig ( ́) (: ).

982. Fnts isi sitint (́ ́ ́) .

983. Frmlitr t silitr (́ ́) .

984. Frms fis mt mmndti st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

985. Frs dit rftt! ( ́ ́) ! (). : !

986. Frts frtn djvt (́ ́ ́) .

987. Frts nn md frtn djvt, t st in vtr rvrbi, sd mlt mgis rti (́ ́ ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́) , , ().

988. Frti t fidli nihil diffiil (́ ́ ́ ́) .

989. Frtis imginti gnrt sm (́ ́ ́ ́) .

990. Frtitr ill fit, qi misr ss tst (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

991. Frtitr in r, svitr in md (́ , ́ ́) , . : , ( , , , ).

992. Frtitr mlm qi titr, idm st titr bnm ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

993. Frtn st (́ ́ ) .

994. Frtn fingit ltrtq, t lbt (́ ́ ́, ́) , , ().

995. Frtn frts mtit, ignvs rmit (́ ́ ́, ́ ́) .

996. Frtn in hmin ls qm nsilim vlt (́ ́ ́ ́) , ().

997. Frtn mlignm nit nstris insidis dm (́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

998. Frtn misrrim tt st (́ ́ ́ ) (). : .

999. Frtn mltis nimis dt, stis nlli (́ ́ ́ , ́ ́) , ().

1000. Frtn nimim qm fvt, stltm fit (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1001. Frtn nn ddit sintim (́ ́ ́) .

1002. Frtn nn mtt gns mrs (́ ́ ́ ́) ().

1003. Frtn nn slm is st, sd tim s bt, qs ml st (́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́, ́ ) , , .

1004. Frtn bss nlli nnt st sml (́ ́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1005. Frtn vnit (́ ́) .

1006. Frtn vitr st, tm, m slndt, trngitr (́ ́ , , ́, ́) , : , ( ).

1007. Frtn filis (́ ́) (: ().

1008. Frtnm itis rris, qm rtins (́ ́ ́, ́) , ( ).

1009. Frtnm sm qisq rt (́ ́ ́ ́) .

1010. Frngit frti rd dlr (́ ́ ́ ́) ().

1011. Frs st lr frdm (́ ́ ́) .

1012. Frs mrtr frdm (́ ́ ́) .

1013. Frns mrdr (́ ́) ( ) ().

1014. Frndm in silvis nn rnr (́ ́ ́) ().

1015. Frns nimi jn ( ́ ́) .

1016. Frns dmini ls tst, qm iitim ( ́, ́) .

1017. Frnt illt, st st si lv (́ ́, ́ ́) , (). : .

1018. Frnti nll fids (́ ́ ́) ().

1019. Frts m n, si vis vivr sn (́ ́ ́, ́ ́) , .

1020. Frts tmrm (́ ́) .

1021. Frgs nsmr nti (́ ́ ́) , (). .

1022. Frst lgit, qi nn intlligit (́ ́, ́) , .

1023. Frst srds rs ftigr (́ ́ ́ ́) ().

1024. Fgs lbntr nni! (́ ́ ́) !

1025. Fgit irrvbil tms (́ ́ ́) ().

1026. Fims trs, fit Ilim (́ ́, ́ ́) , , [2] (). , .

1027. Flgr lvi (́ ́) . : .

1028. Fms flgr (́ ́) (). : .

1029. Fndmntlitr in rfrmlitr in mnt (́ ́ ́) , .

1030. Fndr rns in lits (́ ́ ́) ( ) ().

1031. Fndm linm rt, inltm fmilirm dsrit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1032. Fngs n nt nsitr (́ ́ ́ ́) (). : .

1033. Fnils tril nn fil rmitr (́ ́ ́ ́) .

1034. Fr frm gnsit, ls lm ( ́ ́, ́ ́) , ( ). : .

1035. Frill trdr (́ ́) ( ) ().

1036. Friss frr sl nitr (́ ́ ́ ́) .

1037. Frr irq mntm riitt (́ ́ ́ ́) ().

1038. Frr tis (́ ́) .

1039. Frr sribndi (́ ́) .

1040. Ftr snt in mnibs drm (́ ́ ́) .

  G.

1041. Gltm sr dlli nitt (́ ́ ́ ́) . : .

1042. Gllin init (́ ́) ( ) ().

1043. Gllin srisit (́ ́) ́ ( , ). ().

1044. Glls in s strqilini lrimm tst (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1045. Grrit qidqid in bm vnit (́ ́ ́ ́) , (). : , .

1046. Grrl ling nt (́ ́ ́) ( ).

1047. Gdms igitr, jvns dm sms (́ ́, ́ ́) , , ( ).

1048. Gdnsq vim fiss rin (́ ́ ́ ́) , .

1049. Gdt tinti dris (́ ́ ́) .

1050. Gdi t dlrs m miis rtimr (́ ́ ́) .

1051. Gdi st ffii (́ ́) .

1052. Gdi riniim nstri snt s dlris (́ ́ ́ ́ ) ().

1053. Gdim in littris st (́ ́ ) .

1054. Gmint tm, qm dliti nn dt (́ ́, ́ ́) , ( ).

1055. Gmits dlris indit, nn vindit {́ ́, ) , ( ).

1056. Gnrlitr (́) .

1057. Gnrsi nimi t mgnifii st jvr t rdss (́ ́ ́ ́ ́) .

1058. Gnrss nims lbr ntrit (́ ́ ́ ́) .

1059. Gnrss qs nn rt ltrtm nm (́ ́ ́ ́ ́) .

1060. Gnrss s rmn (́ ́) .

1061. Gnis li (́ ) - .

1062. Gns n sms ( ́ ́) ( ).

1063. Gns irritbil vtm (́ ́ ́) (). , .

1064. Glditr in hrn it nsilim (́ ́ ́ ́) .

1065. Glri d rls sq lmns ( ́ ́ ́) ( ).

1066. Glri vrttm tmqm mbr sqitr ( ́ ́ ́ ́) , , ().

1067. Glri vitribs ( ́) .

1068. Glrim sints ssidbnt stltrm ltti ignmini ( ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1069. Glriri linis bnis (́ ́ ́) ().

1070. Grds d rnssm (́ ́) . : .

1071. Gr snt, nn lgntr (́ , ́) -, (, , , ).

1072. Grt nvits (́ ́) .

1073. Grt srvnit, q nn srbitr, hr (́ ́, ́, ́) , (). , : .

1074. Grt, rt t t (́, ́ ́) , ( ).

1075. Grti grtim rit (́ ́ ́) .

1076. Grtir snt, q lris mntr (́ , ́ ́) , .

1077. Grtis (́) , , .

1078. Grtlri (́) ( ).

1079. Grvi grvirm rm ignt ril (́ ́ ́ ́ ́) .

1080. Grvir mnt (́ ́) . ().

1081. Grvirs t diffiilirs nimi snt mrbi, qm rris (́ ́ ́ ́, ́) , .

1082. Grvis nimi n st, qm st ft nitt (́ ́ ́ , ́ ́) ( ).

1083. Grvis ir rgm st smr (́ ́ ́ ́) ( ).

1084. Grvissim st rbi hminis irndi (́ ́ ́ ́) ( ).

1085. Grvissimi snt mrss irritt nssittis (́ ́ ́ ́) .

1086. Grvissimm st imrim nstdinis (́ ́ ́) ( ).

1087. Grvis st mlm mn, mn qd sb st ltt (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , ( ).

1088. Gr tts in gris nis sbi dit ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1089. Grss md (́ ́) , .

1090. Gbrnr trr (́ ́) (). : .

1091. Gbrntrm in tmstt, in i militm intllgs (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1092. Gl lrs qm gldis rimit (́ ́ ́ ́) , .

1093. Gsts lgibs nn sbjt (́ ́ ́) .

1094. Gtt vt lidm nn bis, sd s dnd, si hm fit sins nn bis, sd s lgnd (́ ́ ́ , ́ ́, ́ ́ , ́ ́) , , , ( ).

1095. Gtt vt lidm nn vi, sd s dnd (́ ́ ́ , ́ ́) , .

1096. Gtt vt lidm (́ ́ ́) ().

  .

1097. b fidim in Dmin tt rd t t n innitris rdnti t (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1098. bs sibi (́ ́) . : ! !.

1099. bnt rv mmd mgn mr (́ ́ ́ ́ ́) (). : , , .

1100. bnt s ft liblli (́ ́ ́ ́) ( ).

1101. bnt s sidr lits (́ ́ ́ ́) .

1102. br rgnm ss st, virts dr (́ ́ ́ , ́ ́) , ( ).

1103. bt t ms slnm (́ ́ ́) (: ).

1104. bt sm vnnm blnd rti (́ ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

1105. bit fids ism lrmq fidm bligt (́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

1106. bits grti (́ ́) .

1107. bits nn fit mnhm (́ ́ ́) .

1108. bits (́) .

1109. t i11 rflr ( ́ ́) (). , .

1110. li, h ni ( ́, ́) , (). : .

1111. rgt ls, h nis ( ́ ́, ́) , ().

1112. tim dit rb snt ( ́ ́ ́ ) (). : .

1113. hbi, q dii ( ́, ́) , .

1114. htns ( ́) .

1115. m nn ldnt ( ́) (). : .

1116. stdi dlsntim lnt, snttm bltnt, snds rs rnnt, dvrsis sltim rfgim rbnt ( ́ ́ ́, ́ , ́ ́, ́ ́ ́ ́) , , , ().

1117. thm in t ism stristi ( ́ ́ ́) . : , .

1118. tibi n ntilnm ( ́ ́ ́) ( ).

1119. rt mihi in smmis lbiis (́ ́ ́ ́) (: ).

1120. mm vrr (́ ́) ( ) ().

1121. nnibl nt rts! (́ ́ ́) ! (). : .

1122. rn mndr smin (́ ́ ́) ( ).

1123. stm b jr (́ ́) . : , .

1124. sts j, qs lis ministrt (́ ́, ́ ́) (: , ).

1125. d fil mrgnt, qrm virttibs bstt rs ngst dmi (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

1126. d smr rrt fm (́ ́ ́ ́) . : .

1127. rit qm ribr, qi disr vlt sin libr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

1128. trm qis nsst, fli si rj fisst (́ ́, ́ ́ ́) , ? ().

1129. rlis thrns tr infnti (́ ́ ́ ́) . : .

1130. rdis flts sb rsn riss st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1131. rs hrdis mi st ms hrs (́ ́ ́ ́ ́) .

1132. , nsinti nimi grvis st srvits (́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

1133. , qm diffiil st rimn nn rdr vlt (́, ́ ́ ́ ́) , (). : .

1134. i d grg ill st ( ́ ́ ) (). : .

1135. i t nn ( ) .

1136. i hrt q ( ́ ́) . , : .

1137. i it ( ́) ( ).

1138. i ls st bi mrs gdt srrr vit ( ́ ́ ́ ́) , ( ).

1139. i mrti vivnt, hi mti lqntr ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

1140. i ri ti mblnt ( ́ ́ ́) (). : .

1141. i Rhds, hi slt! ( ́, ́) , ! , , . .

1142. in ill lrim ( ́ ́) . : ().

1143. istri st mgistr vit ( ́ ́) ().

1144. istri fidi vrittiq mnitr ( ́ ́ ́) ().

1145. istrim nsir h st smr rm ss (́ ́ ́ ́ ́) ().

1146. g! ( ́) !

1147. rt in ftis ( ́ ́) .

1148. rt in mr mjrm ( ́ ́ ́) .

1149. st in vtis ( ́) .

1150. st vivr bis, vit ss rir fri ( ́ , ́ ́ ́ ́) ().

1151. f t vins ( ́) , .

1152. mns ( ́) .

1153. s, hi lbr st ( ́, ́ ) , ().

1154. tibi rdrit lim ( ́ ́ ́) - .

1155. nm si, qd nihil si ( ́ ́, ́ ́) , ().

1156. vl, si jb, sit r rtin vlnts ( ́, ́, ́ ́) , , ().

1157. di sr, rs nihil (́ ́, ́) , .

1158. di mihi, rs tibi (́ ́, ́) , ().

1159. mgim (́) .

1160. miidim sl (́ ́) ( ) .

1161. miidim vlntrim (́ ́) .

1162. minm mlis lis, qm ribs rdnt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ). , : , .

1163. minm ribs js gnsr (́ ́ ́ ́) .

1164. minm riri mlt rts jbt (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1165. minm, t ss mmnt (́, ́ ́) , .

1166. mins s rddit idits (́ ́ ́ ́) .

1167. mins dm dnt, disnt (́ ́, ́) , ( ).

1168. mins mlirs s vidntr, qm snt rvr (́ ́ ́ ́, ́) , .

1169. mins nihil gnd disnt ml gr (́ ́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1170. mins nihil tilis st snitt (́ ́ ́ ́) .

1171. mins q lr hbnt, int mlir (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1172. mini ibs tilissims st siml (́ ́ ́ ́) .

1173. mini dilignti smr lid srst (́ ́ ́ ́ ́) .

1174. mini nss st mri (́ ́ ́) (). : .

1175. minibs lnm, miis vm (́ ́, ́ ́) , .

1176. minis st rrr, insiintis rsvrr (́ ́, ́ ́) , .

1177. minis mns disnd litr gitndq (́ ́ ́ ́) .

1178. m lini jris (́ ́ ́) (: ).

1179. m rss minrv (́ ́ ́) (). : , .

1180. m dts in s smr divitis hbt (́ ́ ́ ́ ́) ().

1181. m mnt nris (́ ́ ́) , (: ().

1182. m tr rs st sm, qm irsitr (́ ́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1183. glrim dtns s virttis vi dfiit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ́.

1184. m hmini mis st (́ ́ ) .

1185. m hmini ds st, si sm ffiim sit (́ ́ , ́ ́ ́) , (). : , .

1186. m hmini ls st (́ ́ ) ().

1187. m imrbs bts nn st (́ ́ ́ ) .

1188. m insiins didtis (́ ́ ́) , .

1189. m lm rnt, nn hminm ls (́ ́, ́ ) , .

1190. m mnsr (́ ́) ( ).

1191. m nn sibi sli nts st (́ ́ ́ ́ ) ().

1192. m nn trim nrm (́ ́ ́) , (: , ().

1193. m nvs (́ ́) , , (: ).

1194. m nllis lris (́ ́ ) (). : .

1195. m mnim hrrm (́ ́ ́) , ().

1196. m rnit, sd ds disnit (́ ́, ́ ́) , ( ).

1197. m qdrts (́ ́) (: ).

1198. m qntm sit, tntm tst (́ ́ , ́ ́) , .

1199. m s in r lid frt, lid git (́ ́ ́ ́ , ́ ́) , ( ).

1200. m sins frs (́ ́ ́) , ( ).

1201. m sins (́ ́) .

1202. m sribndi rits (́ ́ ́) , ().

1203. m sin littris (́ ́ ́) .

1204. m sm hmni nihil m linm t (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1205. m ttins mritr, qtins mittit ss (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1206. m nis libri (́ ́ ́) , , (: ().

1207. m rbns (́ ́) ( , ).

1208. m, qi tr nsit, nsit dir (́, ́ ́, ́ ́) , , .

1209. m, qd hbt, nn nmrt (́, ́, ́) , ().

1210. mnls ns mltis (́ ́ ́) (). : .

1211. nst l st tmris nssits (́ ́ ́) , ( ).

1212. nst mrs tri vit tir (́ ́ ́ ́) ().

1213. nst qdm slr ssss fit (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1214. nst tritd st r s bn (́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1215. nst vit bt st (́ ́ ́ ) .

1216. nst srvit qi smbit tmri (́ ́ ́ ́) ( ).

1217. nst vivr, ltrm nn ldr, sm tribr (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

1218. nsts rmr ltrm trimnim st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1219. nr st rmim virttis (́ ́ ́) .

1220. nr hbt ns (́ ́ ́) .

1221. nrs mtnt mrs, sd rr in mlirs (́- ́ ́, ́ ́) , .

1222. nris s (́ ́) , .

1223. ns st ns (́ ́) .

1224. rq smr rtrit dtrir sbit (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1225. rdm ditr t vitrtr (́ ́ ́) .

1226. rribil dit (́ ́) .

1227. rrr vi (́ ́) .

1228. ss hsiti sr (́ ́ ́) .

1229. sts hmni gnris (́ ́ ́) .

1230. sti ts, r mi (́ ́, ́) , .

1231. stis hnri invidi (́ ́ ́) .

1232. stim mnr, nn mnr (́ ́, ́) ( ).

1233. mn nn snt tri (́ ́) , .

1234. mnittis tim st rtti (́ ́ ́) ( ).

1235. mnm st (́ ) .

1236. mnm st rrr, sd diblim rsvrr (́ ́, ́ ́) , .

1237. mils lbrnt, bi tnts dissdnt (́ ́, ́ ́ ́) , .

  I.

1238. Ins lsis (́ ́) .

1239. Ibi bn, bi tri (́ ́, ́ ́) , .

1240. Ibi dfiit rbis (́ ́ ́) .

1241. Ibi smr vitri, bi nrdi st (́ ́ ́, ́ ́ ) , .

1242. Ibi bi nrdi st, bi smr st vitri (́ ́ ́ , ́ ́ ́) , ( ). : .

1243. Ibidm (́) .

1244. Ibi grs (́ ́) ( ). , .

1245. Id st ( ) .

1246. Id fr ls st, qd dt, nn qd libt ( ́ ́ , ́, ́) , , , ( ).

1247. Id fi (́ ́) , .

1248. Idm (́) .

1249. Idm r idm (́ ́) , ( , ).

1250. Ignvi rs hbtt, lbr firmt; ill mtrt snttm, hi lngm dlsntim rddit (́ ́ ́, ́ ́; ́ ́ ́, ́ ́) , ; , ().

1251. Ignvi st jr, dm ssis srgr (́ ́, ́ ́) , .

1252. Ignvis smr fri snt (́ ́ ́ ) ( ).

1253. Ignm ign initr (́ ́ ́) (: ( ).

1254. Igns ssitis inri dls (́ ́ ́ ) ( ) ().

1255. Igni t q intrdir (́ ́ ́) (́: ).

1256. Igni t frr (́ ́) . : , , , .

1257. Ignibs jngr qs (́ ́ ́) ( ).

1258. Ignis rm rbt, misri frts virs (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1259. Ignis fts (́ ́) ( ).

1260. Ignis, mr, mlir tri ml (́, ́, ́ ́ ́) , .

1261. Ignrnti, qm rtm tt, nlls vnts snds st (́, ́ ́, ́ ́ ́ ) , , .

1262. Ignrnti nn st rgmntm (́ ́) ().

1263. Ignss liis mlt, nihil tibi (́ ́ ́, ́ ́) , .

1264. Ignsit s ltri, nnqm tibi (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1265. Ignti nll id (́ ́ ́) (). : , .

1266. Ignti nll rti mrbi (́ ́ ́ ́) (). : , .

1267. Ilis mlrm (́ ) (). : .

1268. Ill rm slris rtim tlit, hi didm (́ ́ ́ ́ ́, ́) , ().

1269. Ill dlt vr, qi sin tst dlt (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1270. Ill nn vivit, qi in rt mrtis mt vivit (́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , .

1271. Illtis mnibs (́ ́) (: ().

1272. Illd st sr, nn qd nt ds md st vidr, sd tim ill, q ftr snt rsir (́ ́, ́ ́ ́ ́, ́ ́, ́ ́) , , , ().

1273. Img nimi srm st: qlis vir, tls rti (́ ́ ́ : ́ , ́ ́) : , ( ).

1274. Img nimi vlts st (́ ́ ́ ) ().

1275. Imbrm in ribrm grr (́ ́ ́) ().

1276. Immnsm lr glri hbt (́ ́ ́) (: ().

1277. Immdiis brvis st ts t rr snts (́ ́ ́ ́ ́) ().

1278. Imvid rgrdimr (́ ́) .

1279. Imdit ir nimm, n ssit rnr vrm (́ ́ ́, ́ ́ ́) .

1280. Imrr sibi mimm imrim st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1281. Imrt t srvit llt ni iq (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1282. Imrtrm stntm mri rtt (́ ́ ́ ́) (). : .

1283. Imriti d rtibs jdint, t i d lribs (́ ́ ́, ́ ) , . : , .

1284. Imriti r l hbtr (́ ́ ́) ( ).

1285. Imrim in imri (́ ́) .

1286. Imi sb dli mll vnn ltnt (́ ́ ́ ́ ́) (). , : , .

1287. Imnit finm sins t rbs hnstis (́ ́ ́ ́ ́) ().

1288. Imssibilim nll st bligti (́ ́ ́) , .

1289. Imrimtr (́) .

1290. Imrbs st hm, qi bnfiim sit smr t rddr nsit (́ ́, ́ ́ ́ ́) , , ().

1291. In r difir ( ́ ́) ( ) ( , ) ().

1292. In r isri, vnri in mri ( ́ ́, ́ ́) , ().

1293. In trnm ( ́) , , .

1294. In mr frm ls vlt, qm trits ( ́ ́ ́, ́) , ( ).

1295. In ngll m libll ( ́ ́) ( ).

1296. Inni vrb vnti frnt (́ ́ ́ ́) ().

1297. In q sribr ( ́ ́) ().

1298. In r rt tim jsts t ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1299. In rt s qilibt r ( ́ ́ ́ ) .

1300. In rt vlts ( ́ ́) .

1301. In rtil mrtis ( ́ ́) (). : .

1302. In rm trmvis tis drmir ( ́ ́ ́ ́) ( ).

1303. In bnm rtm ( ́ ́) .

1304. In brvi ( ́) , .

1305. In dt nt snm, qi sit nt dim ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , . , : .

1306. In dm ritm inlinr ( ́ ́ ́) ( ).

1307. In mr rittis ( ́ ́) ( , ).

1308. In rn ( ́) . , , .

1309. In d vnnm ( ́ ́) . .

1310. In v nn nit lsini ( ́ ́ ́) .

1311. Indnt lbti d sqis, llti d ntis (́ ́ ́, ́ ́) , , .

1312. Inrt r s nn mnr rt rlinq (́ ́ ́ ́) - . : , .

1313. Inrts nims dimidim sinti st (́ ́ ́ ́ ) .

1314. Inidr nns lii (́ ́ ́) (). : .

1315. Inidit in fvm, qm fit (́ ́, ́) , . : .

1316. Inidit in Sllm, qi vlt vitr hrbdim (́ ́, ́ ́) , ().

1317. Iniit vit nv (́ ́ ́) .

1318. Initr rrntm (́ ́) , ().

1319. Ingnit (́) , .

1320. In mmn bnm ( ́ ́) .

1321. In mt ( ́) , .

1322. In rr ( ́) .

1323. Inrdibil dit (́ ́) .

1324. Ind ir t lrim (́ ́ ́) ().

1325. In dsit ( ́) .

1326. Ind librrm (́ ́) .

1327. Ind (́) , .

1328. Indign vivit, r qm nn vivit ltr (́ ́, ́ ́) , .

1329. In divitiis ins, qd gns gsttis grvissimm st ( ́ ́, ́ ́ ́ ) .

1330. In dbi r ( ́ ́) .

1331. Indstri nil imssibil (́ ́) .

1332. In tns ( ́) , , .

1333. In trmis ( ́) , .

1334. Infndm rnvr dlrm (́ ́ ) .

1335. In fvrm ( ́) -, - .

1336. Infliissimm gns infrtnii st fiss flim (́ ́ ́ ́ ́) ().

1337. In fin ( ́) .

1338. In fli ( ́) ( ).

1339. In ftr ( ́) .

1340. Ingni vivitr, tr mrtis rnt (́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1341. Ingrt hmin trr js nihil rt (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , .

1342. In h sign vins ( ́ ́) . , , .

1343. In h stt ( ́) .

1344. In im tr ( ́ ́) .

1345. In indfinitm ( ́) .

1346. In intgrm ( ́) .

1347. Iniq nnqm imri rtinntr di (́ ́ ́ ́ ́) .

1348. Iniqissimm m jstissim bll ntfrr (́ ́ ́ ́ ́) .

1349. Iniqitts s int imim t fnibs trm srm nstringitr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1350. Iniqm st qmq vst stimr (́ ́ ́ ́) - .

1351. Injdind rimins lrits (́ ́ ́) .

1352. In jr ssi ( ́ ́) .

1353. Injri rlis (́ ́) .

1354. Injri slvit mrm (́ ́ ́) .

1355. Injri vrblis (́ ́) .

1356. Injrirm nm blivisitr, bnfiirm tm mlti (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1357. Injrirm rmdim st blivi (́ ́ ́) .

1358. In lbiis sintis invnitr sinti t virg in drs is qi indigt rd ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1359. In lgibs sls ( ́ ́) .

1360. In l dliti ( ́) .

1361. In l ( ) .

1362. In mgnis t vliss st st ( ́ ́ ) .

1363. In mim tnti minim linti ( ́ ́ ́ ́) , .

1364. In mdim vim ttissims ibis ( ́ ́ ́ ́) .

1365. In mdis rs ( ́ ) ().

1366. In mmrim ( ́) .

1367. In minimis mims ( ́ ́) .

1368. In mltilqi tm nn drit qi tm mdrtr lbi s rdntissims st ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

1369. In ntr ( ́) .

1370. Innns rdit mni vrb (́ ́ ́ ́) .

1371. In mnm vntm ( ́ ́) .

1372. In mni rts ( ́ ́) .

1373. In tim frm ( ́ ́) ( ).

1374. In ( ́) , .

1375. In lns, in rli rvi ( ́ ́, ́) , ().

1376. In tri nts nn st rht vts ( ́ ́ ́ ́) ( ).

1377. In rtm ( ́) .

1378. In rsn ( ́) .

1379. In ln ( ́) .

1380. In rsnti ( ́) .

1381. In ri ( ́) .

1382. In rinii rvit Ds lm t trrm ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1383. In rri rsn ( ́ ́) .

1384. In r ( ) .

1385. In rt virts ( ́ ́) .

1386. In rrm ntr ( ́ ́) .

1387. In sl slrm ( ́ ) .

1388. Insns mnis frr rdit (́ ́ ́ ́) , .

1389. In sns stritiri ( ́ ́) .

1390. In silvm nn lign frs insnis ( ́ ́ ́ ́) ().

1391. In sit ( ́) .

1392. In s ( ) .

1393. Insrt idit mgis s qm q srs (́ ́ ́ ́ ́) .

1394. Instnti ris (́ ́) .

1395. Instnti st mtr dtrin (́ ́ ́) .

1396. In stt nsndi ( ́ ́) , , .

1397. In stt q nt ( ́ ́) .

1398. In smm ( ́) .

1399. Intllignti (́ ́) .

1400. Intmstiv qi dt, ill nt (́ ́, ́ ́) .

1401. In tmr rtn ( ́ ́) .

1402. Intr li (́ ́) .

1403. Intr rm lgs silnt (́ ́ ́ ́) , .

1404. Intr bns bn (́ ́ ́) -.

1405. Intr ns (́ ) .

1406. Intr rs miiti (́ ́ ́) .

1407. Intr rits (́ ́) .

1408. Intr s (́ ) .

1409. Intr vrs rs nsntr (́ ́ ́ ́) .

1410. In trnsit ( ́) , .

1411. In trnns ( ́) .

1412. In s ( ́) .

1413. Intilis qsti slvitr silnti (́ ́ ́ ) .

1414. In vs rtsm ngrr ( ́ ́) .

1415. Invi st in mdiin vi sin ling ltin (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1416. In vi jris ( ́ ́) .

1417. Invi virtti nll st vi (́ ́ ́ ́) .

1418. Invidi fsts dis nn git (́ ́ ́ ́) .

1419. Invidi glri ms (́ ́) ().

1420. Invidi ls ffiit sbjt qm bjt (́ ́ ́ ́) , , .

1421. Invids ltris mrsit rbs timis (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1422. In viis jstiti mbl, in mdi smitrm jdiii ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1423. In vili vst nm trtt hnst ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1424. In vin frits ( ́ ́) . : .

1425. In vin vrits ( ́ ́) (). , : , .

1426. In vin vrits, in q snits ( ́ ́, ́ ́) , ().

1427. Invit inrv (́ ́) ́ ( ) ().

1428. In vitim dit l fg ( ́ ́ ́ ́) ().

1429. In vitr ( ́) , .

1430. In viv ( ́) .

1431. Is dis qndq rns, qndq nvr (́ ́ ́ ́, ́ ́) , ( ). : .

1432. Is ndi vlnts tm st (́ ́ ́ ́ ) .

1433. Is rs mnt (́ ́) ().

1434. Is sinti tsts st (́ ́ ́ ) .

1435. Is s vlits imlit (́ ́) ( ).

1436. Is snts mrbs (́ ́ ́) ().

1437. Is diit (́ ́) ( - ).

1438. Is fit (́ ́) .

1439. Is jbt mrtis t mminiss ds (́ ́ ́ ́ ́) ().

1440. Is mgistr diit (́ ́ ́) ().

1441. Is mritr qi nn hbit disilinm t mltitdin stltiti s diitr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , (). , .

1442. Isissim vrb (́ ́) .

1443. Is ft (́ ́) .

1444. Is jr (́ ́) .

1445. Ir frr brvis st: nimm rg! (́ ́ ́ : ́ ́) : ! ().

1446. Ir dim gignit, nrdi ntrit mrm (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

1447. Irndim qi vinit, hstm srt mimm (́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1448. Irtm brvitr vits, inimim di (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1449. Irrrbilim fli blivi rrm! (́ ́ ́ ́) !

1450. Irritr rbrns (́ ́) (). : .

1451. I snd min ( ́ ́) , ().

1452. Is fit i rdst ( ́ ́ ́) , .

1453. Ist hm nn st ns l (́ ́ ́ ́) ( ).

1454. It diis lit (́ ́ ́) .

1455. It fgis, n rtr sm (́ ́, ́ ́) , ( ) ().

1456. It sim fli! (́ ́) !

1457. It snt lt stirs stltiti! (́ ́ ́ ́) ! ().

1458. It d vndnts! (́ ́) ! , , .

1459. It, miss st (́, ́ ) , .

1460. Itm (́) .

1461. Istrm tm smit qsi l slndns rdit t rsit sq d rftm dim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

  J.

1462. Jtntis mrnt, q mins dlnt (́ ́, ́ ́) ().

1463. Jm fm nimim fit ( ́ ́ ́) ( ). : , .

1464. Jm nminm ntns tni ( ́ ́ ́) ( ) ().

1465. Jm rims rdt Ulgn ( ́ ́ ́) (). : , .

1466. Jm stis srq ( ́ ́) (). : , .

1467. Jm vnit tit trd snt d ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1468. Jmq s gi, qd n Jvis ir n ignis n trit frrm n d blr vtsts (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , ().

1469. Jnis lsis (́ ́) .

1470. Jjns vntr nn dit vrb libntr (́ ́ ́ ́ ́) . : .

1471. J nn sri (́ ́) , .

1472. J rmt (́ ́) , .

1473. Jv nndm brbt (́ ́ ́) . : , .

1474. Jnd mmri st rtritrm mlrm (́ ́ ́ ) ().

1475. Jndi ti lbrs (́ ́ ́) .

1476. Jndissimm st mri, sd nn mins mr (́ ́, ́ ́) , .

1477. Jndm nihil st nisi qd rfiit vrits (́ ́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1478. Jd st l lqns (́ ) .

1479. Jd hbr dbt ds sls, slm sinti n sit insiids t slm nsinti, n sit dibls (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́, ́) : , , , .

1480. Jditm slvi (́ ́) .

1481. Jdiim ridis (́ ́) (). : .

1482. Jnt jvnt (́ ́) .

1483. Jngr vls (́ ́) (: ).

1484. Jngt vi tri vrb misr (́ ́ ́ ́) , (). : .

1485. Jrr in vrb mgistri (́ ́ ́) . : , .

1486. Jrvi ling, mntm injrtm gr (́ ́, ́ ́ ́) , ().

1487. Jr (́) .

1488. Jris rt snt h: hnst vivr, ltrm nn ldr, sm iq tribr (́ ́ : ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́) : , . : : , , .

1489. Js fs ( ) , .

1490. Js ivil ( ́) .

1491. Js mmn ( ́) .

1492. Js riminl ( ́) .

1493. Js st rs bni t qi ( ́ ́) , .

1494. Js injri nn ritr ( ́ ́) .

1495. Js gntim ( ́) . : .

1496. Js ntrl ( ́) .

1497. Js rim ntis ( ́ ́) (, ).

1498. Js rivtm ( ́) .

1499. Js blim rivtrm tis mtri nn tst ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1500. Js blim ( ́) .

1501. Js smmm s smm mliti st ( ́ ́ ́ ́ ) .

1502. Js vit nis ( ́ ́) .

1503. Jstiti st btmrti sritis lgibs (́ ́ ́ ́) .

1504. Jstiti nmin ngnd st (́ ́ ́ ) .

1505. Jstiti nihil tit rmii (́ ́ ́ ́) .

1506. Jstm t tnm rsiti virm! (́ ́ ́ ́) ! ().

1507. Jvt ibs st s (́ ́ ́) .

1508. Jvns lr lqntr, sns tilir (́ ́ ́, ́ ́) , .

1509. Jvni rndm, sni tndm (́ ́, ́ ́) , .

1510. Jvnil vitim st, rgr nn ss imtm (́ ́ , ́ ́ ́) .

1511. Jvnts vnts (́ ́) .

1512. Jt flvim tm fdit (́ ́ ́ ́) . , .

  L.

1513. Lbi jsti nsidrnt lit t s imirm rvrs (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1514. Lbi jsti rdint lrims qi tm indti snt in rdis gstt mrintr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1515. Lbr llm bdit dlri (́ ́ ́ ) (). : .

1516. Lbr rs firmt (́ ́ ́) .

1517. Lbr st tim is vlts (́ ́ ́ ́) .

1518. Lbr t tinti mni vinnt (́ ́ ́ ́) . : .

1519. Lbr imrbs (́ ́) .

1520. Lbr intirm (́ ́) .

1521. Lbr jvntti timm st bsnim (́ ́ ́ ́) ().

1522. Lbr nn ns, sd bnfiim (́ ́, ́) , .

1523. Lbr mni vinit (́ ́ ́) .

1524. Lbr mni vinit imrbs (́ ́ ́) .

1525. Lbr rdt, bn ftm nn bsdt (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1526. Lbrms (́) .

1527. Lbrs rint hnrs (́ ́ ́) . : .

1528. Lbr id, nn ltm rigt (́ , ́ ́) , . : , .

1529. L gllinm ( ́) . , - .

1530. Lrim hristi (́ ́) .

1531. Lrim nihil itis rsit (́ ́ ́ ́) (). : .

1532. Lts gllini hstm srr (́ ́ ́ ́) . -.

1533. Ls tim rgnt vis (́ ́ ́ ́) , , .

1534. Lss b ign r timt illm st simr (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1535. Ltifit stltm grndis rmissi mltm (́ ́ ́ ́ ́) . : .

1536. Ltiti grrl rs st (́ ́ ) .

1537. Ltis st, qtis mgn sibi nstt hnstm (́ , ́ ́ ́ ́) , ́ .

1538. Lmd rs tibi trd (́ ́ ́ ́) . : , .

1539. Lis ffnsinis t tr sndli (́ ́ ́ ́) .

1540. Lis ffnsinis (́ ́) .

1541. Lis hilshrm (́ ́) .

1542. Lss (́) , .

1543. Lss lmi (́ ́) , .

1544. Lss ling (́ ́) , , .

1545. Lss mmri (́ ́) .

1546. Lrg mn (́ ́) , . : .

1547. Lrgiti fndm nn hbt (́ ́ ́) .

1548. Ltrm lvr (́ ́) . , .

1549. Ltin lqi (́ ) -. , , , , , .

1550. Ltinitt linri titr (́ ́ ́) . .

1551. Lt grmin st strnglntr (́ ́ ́ ́) .

1552. Lt sns (́ ́) .

1553. Ltrns stmhs (́ ́) (: ). : , .

1554. Ltrnt n ltrt stti mt ltr nis (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1555. Ldbris si hm rbs vris (́ ́ ́ ́) , .

1556. Ldms vtrs, sd nstris timr nnis (́ ́, ́ ́ ́) , .

1557. Ldt vnls qi vlt trdr mrs (́ ́ ́ ́) , . : .

1558. Ldtr tmris ti (́ ́ ́) .

1559. Ldtr tmris rsntis (́ ́ ́) .

1560. Ls lit rts (́ ́ ́) .

1561. Ls in rri r srdsit (́ ́ ́ ́) .

1562. Ls mgn ntis bsqi rntibs (́ ́ ́ ́ ́) , .

1563. Ls nv nisi ritr, tim vts mittitr (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1564. Lglits rgnrm fndmntm (́ ́ ́) .

1565. Lgts nn ditr, nq vilbitr (́ ́, ́ ́) .

1566. Lg (́) .

1567. Lg rtis (́ ́) (: ).

1568. Lgm brvm ss rtt (́ ́ ́ ́) .

1569. Lgs hmn nsntr, vivint t mrintr (́ ́ ́, ́ ́) , .

1570. Lgm srvi ss dbms t libri ss ssims (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1571. Lnm mrtm tim t tli mrdnt (́ ́ ́ ́ ́) .

1572. Lns nn snt linibs mlsti (́ ́ ́) .

1573. Lnin sits (́ ́) . , , .

1574. Lrm frndim rits trrt (́ ́ ́ ́) . : .

1575. Ls r rnibs (́ ́) . : .

1576. Ls tt st, lmntm qris? (́ ́ , ́ ́) , ?.

1577. Lvt lssitdinm t jm lbris mtti (́ ́ ́ ́) . : .

1578. Lv st misrim frr, rfrr st grv (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1579. Lv fit, qd bn frtr ns (́ , ́ ́ ́) , , ().

1580. Lvis st nslti misri lirm (́ ́ ́ ́) , . : .

1581. Lvis st frtn: it rsit, q ddit (́ ́: ́ ́ ́) : , .

1582. Lvis st lbr mnis mnti (́ ́ ́ ́) .

1583. Lvis fit tinti qidqid lrigr st nfs (́ ́ ́ ́ ́) , .

1584. L qitt gdt; tit rftm; st nrm rti ( ́ ́; ́ ́; ́ ́) , .

1585. L st rti smm q jbt q snt tili t nssri, t ntrri rhibt ( ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , , , .

1586. L st ttissim ssis; sb l lgis nm diitr ( ́ ́; ́ ́ ́ ́) . : .

1587. L t rgin ( ́) . : .

1588. L nminm git d imssibili ( ́ ́ ́) .

1589. L nmini rtr iniqm, nmini fit injrim ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1590. L nn srit ( ́) .

1591. L mns mrtls lligt ( ́ ́ ́) .

1592. L rsiit nn rsiit ( ́ ́) , .

1593. L rsiit qittm ( ́ ́) .

1594. L smr dbit rmdim ( ́ ́ ́) .

1595. L smr intndit qd nvnit rtini ( ́ ́ ́ ́) , .

1596. L silis drgt gnrli ( ́ ́ ́) .

1597. L n r mns llqitr ( ́ ́ ́ ) .

1598. L vigilntibs, nn drmintibs ( ́, ́) , , .

1599. Libntr hmins id qd vlnt rdnt (́ ́ ́ ́) , .

1600. Libr st mts mgistr (́ ́ ́) .

1601. Libr ns ml (́ ́) .

1602. Librlis d lin (́ ́) .

1603. Librlittm ffsi imittr (́ ́ ́) .

1604. Libris nihil ris hmn gnri st (́ ́ ́ ́ ́ ) , .

1605. Libr lt nihil st jndis (́ ́ ́ ́) .

1606. Librts dmbris (́ ́) . , . , : .

1607. Librts instimbilis rs st (́ ́ ) .

1608. Librm rbitrim indiffrnti (́ ́ ́) .

1609. Librm vt (́ ́) .

1610. Librm b l lgr (́ ́ ́) . : , .

1611. Linti ti (́ ́) .

1612. Lintim ds ling, m vrm ts (́ ́, ́ ́) , .

1613. Lit is vitim sit mbiti, frqntr tmn s virttm st (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ) , , .

1614. Lit sr sin m, sin invidi (́ ́ ́ ́, ́ ́) .

1615. Liitm sit (́ ) .

1616. Lign in silvis frs (́ ́ ) . : .

1617. Ling dmi (́ ́) . : ().

1618. Ling dtri (́ ́) . , , .

1619. Ling st hstis hminm misq dibli t fminrm (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1620. Ling ls vrm diti (́ ́ ́ ́) , .

1621. Ling mli rs ssim srvi (́ ́ ́ ́) . : .

1622. Lingm ninm mdit (́ ́ ́) . : , .

1623. Lingm tnr (́ ́) (: ).

1624. Lis litm gnrt ( ́ ́) .

1625. Litr stis inimi llis (́ ́ ́́) , . : .

1626. Littr dt, littr nt (́ ́, ́ ́) , .

1627. Littr idit, sirits tm vivifit (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1628. Littr srit mnt (́ ́ ́) . : , .

1629. Littr hmnirs (́ ́) .

1630. Littrrm rdis mr, frts dls snt (́ ́ ́, ́ ́ ) , .

1631. L tnti ( ́) , .

1632. L itt ( ́) .

1633. L dlnt ( ́) .

1634. L ignmini st d indignm dignits ( ́ ́ ́ ́) .

1635. Lri bns st dr r qlibt ( ́ ́ ́) , . : .

1636. Ls minris rsistni ( ́ ́) .

1637. Ls tis ( ́) .

1638. Lng fgit qisqis ss fgit ( ́ ́ ́ ́) , . : .

1639. Lng sd rims intrvll ( ́ ́) , .

1640. Lngm itr st r rt, brv t ffi r ml ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

1641. Lqndm t vlgs snindm t dit (́ ́ ́ ́) , , , .

1642. Lqnti mltm, sinti rm (́ ́, ́ ́) , . : , .

1643. Lqi ignrbit qi tr nsit ( ́ ́ ́) , .

1644. L ldt ( ́) .

1645. Lrn sblt nil disriminis intr mlirs (́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1646. Lrm dri rstt (́ ́ ́) . : , .

1647. Lds nim dbt gliqnd dri (́ ́ ́ ́ ́) .

1648. Lmn mndi (́ ́) .

1649. Ln ltrntm nm nn rt (́ ́ ́ ́) .

1650. L gnm rir (́ ́ ́) .

1651. L vm mmisisti (́ ́ ́) .

1652. Lm ribs tnr (́ ́ ́) . : .

1653. Ls in fibl (́ ́) (: ). : , .

1654. Ls nn mrdt lm (́ ́ ́) .

1655. Ls ilm mtt, nn mntm (́ ́ ́, ́) , . : , .

1656. Lss ntr (́ ́) . : - .

1657. Ltm, nisi tnditr, nn fit tst (́, ́ ́, ́) , . : .

1658. L in tnbris ( ́) .

1659. L vrittis ( ́) .

1660. Lri ini mtr (́ ́ ́) .

1661. Lni ntmlr lis (́ ́ ́) [3]. : .

  .

1662. t nim! (́ ́) !

1663. gistr bibndi (́ ́) .

1664. gistr diit (́ ́) . , .

1665. gistr vit (́ ́) .

1666. gn t vrits, t rvlbit (́ ́, ́) , .

1667. gni snt, hmns tmn (́ , ́ ́) ́, .

1668. gnm igntm (́ ́) .

1669. l fid (́ ́) , .

1670. l hrb it rsit (́ ́ ́ ) .

1671. l fr qi vlt, nnqm nn sm invnit (́ ́ , ́ ́ ́) .

1672. l rt it dilbntr mmri (́ ́ ́ ́ ́) .

1673. l sd fms (́ ́ ́) .

1674. li riniii mls finis (́ ́ ́ ́) .

1675. liti slt ttm (́ ́ ́) .

1676. l m ltn rrr, qm m liis rt sntir (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1677. lm nsilim nsltri ssimm st (́ ́ ́ ́ ) , . : , .

1678. lm st nsilim, qd mtri nn tst (́ ́, ́ ́) , .

1679. nt mns n n (́ ́ ́ ) .

1680. ni grndis (́ ́) .

1681. nifstm nn gt rbtin (́ ́ ́) .

1682. n intrid (́ ́) .

1683. n rri (́ ́) .

1684. ns mnm lvt (́ ́ ́) .

1685. r vrbrm gtt rrm (́ ́ ́ ́) .

1686. rgrits nt rs (́ ́ ́) ().

1687. tri trtnd (́ ́) .

1688. im gsts vriti (́ ́ ́) .

1689. imis minimisq rribs r st dlr vlnris (́ ́ ́ ́́ ́) , .

1690. imm rmdim ir mr snt (́ ́ ́ ́ ) . : .

1691. jdi ( ́) ́ .

1692. l, m mim l (́ ́, ́ ́ ) , . : , .

1693. l (́ ́) .

1694. mmri (́ ́) .

1695. mihi nsinti lrs st qm mnim srm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1696. di t rmdi (́ ́) .

1697. di mnt nn mdimntis (́ ́ ́) , .

1698. dimnt hri in mn imriti snt, t gldis in dtr frisi (́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́) , .

1699. di, r t ism (́, ́ ́) , .

1700. diin frtsir rs nll ( ́ ́) , .

1701. dis mis t srvs grtrm st (́ ́ ́ ́ ) .

1702. dis rt, ntr snt (́ ́, ́ ́) , .

1703. dis mdi mis st (́ ́ ́ ) .

1704. dis nihil lid st, qm nimi nslti (́ ́ ́ , ́ ́) , .

1705. dis hilshs st; nn nim mlt st intr sintim t mdiinm diffrnti (́ ́ ; ́ ́ ́ ́- ́ ́) , .

1706. di flmin qrr qm (́ ́ ́ ́) , .

1707. l in r, vrb in lis, fl in rd, frs in frtis ( , ́ ́, ́, ́ ́) , , , .

1708. lir st s ssidntis (́ ́ ́) .

1709. lir sr (́ ́) .

1710. liribs nnis (́ ́) .

1711. lis st nmn bnm qm mgn diviti (́ ́ ́ ́ ́) .

1712. lis st rdntr tr, qm innitr lqi (́ ́ ́, ́ ) , .

1713. lis st r flr, qm sns (́ ́ , ́) , .

1714. lis nn iniint, qm dsinnt (́ ́, ́) , .

1715. lis sr qm nnqm (́ ́ ́) , .

1716. mnt mri (́ ́) .

1717. mnt trim (́ ́) .

1718. mri st rnd (́ ́) .

1719. mri jsti m ldibs t nmn imirm trst (́ ́ ́ ́ ́ ́) ́ , ().

1720. ndm mmrm ss (́ ́ ́) .

1721. ndi hmini n vr qidm dinti rdim (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1722. ndi hmini vrm qidm dinti rdr nn slms (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

1723. nd in n, mnd in mnibs (́ ́, ́ ́) . : , .

1724. ns sn in rr sn ( ́ ́ ́) .

1725. ns vrtitr m frtn ( ́ ́) .

1726. nsis rrntis (́ ́) .

1727. nt t mll (́ ́) ( , ).

1728. vt (́ ́) .

1729. ihi dsnt vrb (́ ́ ́) .

1730. ils glriss (́ ́) .

1731. inim d mlis (́ ́) .

1732. inimm (́) .

1733. ins hb, qm srvi, sd frtss ls srvi, qm dbi (́ ́, ́, ́ ́, ́) , , , , , .

1734. irbil ditm (́ ́) . : .

1735. is (́) ( ).

1736. isr til dli (́ ́ ́) .

1737. isrbil ditm (́ ́) .

1738. isrirdi t vrits nn t dsrnt irmd s gttri t t dsrib in tblis rdis ti (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , ().

1739. isris srrr dis (́ ́ ́) .

1740. itis imrnti mlis rtr (́ ́ ́ ́) , .

1741. itr vrbrm (́ ́) .

1742. ds gndi (́ ́) .

1743. ds gitndi (́ ́) .

1744. ds dindi (́ ́) .

1745. ds rndi (́ ́) .

1746. ds vivndi (́ ́) .

1747. llit virs tim (́ ́ ́) .

1748. nts ri llins (́ ́ ́) .

1749. rbi nn lqnti, sd rmdiis rntr (́ ́, ́ ́) , .

1750. r mjrm (́ ́) . : .

1751. rs iq si fingnt frtnm (́ ́ ́ ́ ́) .

1752. ritri t sltnt! (́ ́) !.

1753. rs immrtlis ( ́) . : .

1754. rs mni slvit ( ́ ́) .

1755. rtm ffgr nm tst (́ ́ ́ ́) .

1756. t rri (́ ́) . : , .

1757. lir vir sbdit ss dbt, ijn vir mliri (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

1758. lt fidm rmiss lvnt (́ ́ ́ ́) .

1759. lt is (́ ́) . : , .

1760. lt rnsntr, q jm idr (́ ́, ́) , ().

1761. lt snt in mribs dissntn mlt, sin rtin (́ ́ ́ ́, ́ ́) .

1762. lt, nn mltm (́, ́) , .

1763. lti mdii slis siml dndi snt, t miiti mns ltm sit (́ ́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ) , ().

1764. lti mlt sint, nm mni (́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

1765. lti rtrnsibnt t mltil rit sinti (́ ́ ́ ́ ́) , .

1766. lti snt vti, i vr lti (́ ́, ́ ́ ́) , .

1767. ltibs itibs diitr qrs (́ ́ ́ ́) . , .

1768. lts timr dbt, qm mlti timnt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ). : , .

1769. ltm grnt, qi nt nn frnt, sd nn rgrnt (́ ́, ́ ́, ́) , , , ( ).

1770. ltm in rv (́ ́) .

1771. ltm intrst trm r liqis nlit t nsit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1772. ltm lgndm st, nn mlt (́ ́ ́) , .

1773. ltm sibi diit virts lssit (́ ́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1774. ltm vinm bibr, nn di vivr (́ ́ ́, ́ ́) .

1775. ltm, nn mlt (́ ́) , . , , .

1776. nds hi st qm tims (́ ́) .

1777. nds nivrss rt histrinim (́ ́ ́ ́) .

1778. nds vlt dii, rg diitr (́ ́, ́ ́) , .

1779. nr, rd m, int hminsq dsq (́, ́ , ́ ́ ́) , .

1780. s in is ( ́) . , .

1781. s nn ni fidit ntr ( ́ ́ ́) .

1782. s glrim rnt, glriq msm (́ ́, ́ ́) , .

1783. tntr tmr t ns mtmr in illis (́ ́ ́ ́) , .

1784. ttis mtndis (́ ́) , . : ; .

1785. tt nmin (́ ́) .

1786. t dfnsi ttissim (́ ́ ́) . : , .

1787. ts isis (́ ́) ́ .

1788. tm mli sbnt (́ ́ ́) . : .

  N.

1789. Nm id nltr, nimis nt mtnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

1790. Nm sin dtrin vit st qsi mrtis img ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1791. Nrrt rfr (́ ́) . : , . : , .

1792. Nsnts mrimr, finisq b rigin ndt (́ ́, ́ ́ ́) , , .

1793. Nsi in flii sign (́ ́ ́) . : .

1794. Nsntr t, fint rtrs (́ ́, ́ ́) , .

1795. Ntr nn fit vm; n l srvm (́ ́ ́; ́) ; .

1796. Ntr bhrrt vm (́ ́ ́) .

1797. Ntr tit rftm, it st l (́ ́ ́, ́ ) , .

1798. Ntr st smr invit (́ ́ ́) .

1799. Ntr iniit, rs dirigit ss rfiit (́ ́, ́ ́ ́) , , .

1800. Ntr nn fit slts (́ ́ ́) .

1801. Ntr snt, mdis rt mrbs (́ ́, ́ ́ ́) , .

1802. Ntr vis mditri (́ ́) .

1803. Ntrli nn snt tri (́ ́) .

1804. N ssris in nsilim nisi vts ( ́ ́ ́ ́) , . : , .

1805. N d mlis ( ́ ́) .

1806. N ntnds dvrss hminm frstr m is tibi nihil mli frit ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1807. N i dls ss, r sinm jris ivilis, ntr ntrlm qittm rsit ( ́ ́ ́, ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

1808. N ri dfirt in jstiti hibnd ( ́ ́ ́ ́) - .

1809. N ls ltr ( ́) . : , . , .

1810. N sibi, n ltri ( ́, ́) , . : .

1811. N str ltr ridm ( ́ ́ ́) , .

1812. N dlins d dtrm t d sinistrm vrt dm tm ml ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; ().

1813. N dltris smitis imirm n tibi lt mlrm vi ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

1814. N diffrs in rstinm ( ́ ́) .

1815. Nfs (́) .

1816. N gldim tlls, mlir! ( ́ ́, ́) , !

1817. N mlm linm fris tm gdim ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1818. Nmin ntrdint (́ ́) . : .

1819. Nminm ldr (́ ́) .

1820. Nminm mtit innns (́ ́ ́) .

1821. Nminm rtt ss sintirm lgibs (́ ́ ́) .

1822. Nminm ni divitm fit (́ ́ ́ ́) .

1823. Nm mt, qs timt (́ ́, ́) , .

1824. Nm bis niri r n dlit (́ ́ ́ ́) .

1825. N mliris mi t mlm m ill in t hbt fidim ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1826. Nm libr st, qi rri srvit (́ ́ , ́ ́) , .

1827. Nm mrtlim mnibs hris sis (́ ́ ́ ́ ́) .

1828. Nm nsitr dts (́ ́ ́) .

1829. Nm nsitr sins, sd fit (́ ́ ́, ) , .

1830. Nm tst rgr, nisi tins (́ ́ ́, ́ ́) .

1831. Nm sins nisi tins (́ ́ ́ ́) , .

1832. Nm sin vitiis st (́ ́ ́ ) .

1833. Nm tntr s ism sr (́ ́ ́ ́) .

1834. N ns, si jvr nn ts ( ́, ́ ́) , . : .

1835. N qid nimis ( ́) . : .

1836. Nrvs rrm (́ ́) . : .

1837. N sis sins d tmt ism tim Dminm t rd ml ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; ().

1838. N sit vitiss srm ntriibs ( ́ ́ ́) , .

1839. Ns qisqm mlir mdis, qm fids mis ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

1840. Nsit v miss rvrti (́ ́ ́) .

1841. N tnts t rfi ( ́ ́ ́) .

1842. N vritr ( ́) .

1843. Nigr in ndid vrtr (́ ́ ́) .

1844. Nihil (́) .

1845. Nihil q snittm imdit, qm rmdirm rbr mtti (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1846. Nihil gndi dis st lngs (́ ́ ́ ) .

1847. Nihil gnd ml gr disims (́ ́ ́ ́ ́) , .

1848. Nihil lid r, qm t bn vivm (́ ́ ́, ́ ́) , .

1849. Nihil st b mni rt btm (́ ́ ́ ́) . : .

1850. Nihil st diffiil vlnti (́ ́ ́) .

1851. Nihil st hminis nim jndis qm disr (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1852. Nihil st in rligin, qd nn frit in vit (́ ́, ́ ́) , .

1853. Nihil st inrts vlg (́ ́ ́ ) , .

1854. Nihil st jndis ltl dmsti (́ ́ ́) .

1855. Nihil st js mi fls (́ ́ ́ ́) .

1856. Nihil fit sin rtin sffiinti (́ ́ ́ ́) .

1857. Nihil hb, nihil r (́ ́, ́ ́) , .

1858. Nihil hmni (́ ́) . : .

1859. Nihil nvi (́ ́) .

1860. Nihil smr s stt mnt (́ ́ ́ ́ ́́) .

1861. Nil tm rdns, dm qid srsst gndm ( ́ ́, ́ ́) - , , .

1862. Nil dmirri ( ́) .

1863. Nil dstdin mis ( ́ ́) .

1864. Nil d nihil fit ( ́ ) .

1865. Nil dsrndm ( ́) .

1866. Nil mrtlibs rdm st ( ́ ́ ) .

1867. Nil nisi bn ( ́ ́) , .

1868. Nil rmnt sb sl ( ́ ́) .

1869. Nil sin mgn vit lbr ddit mrtlibs ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1870. Nil vlnti diffiil st ( ́ ́ ) .

1871. Nimim ltrnd vrits mittitr (́ ́ ́ ́) .

1872. Nimim n rd lri (́ ́ ) .

1873. Nisi til st qd fims stlt st glri (́ ́ ́ ́ ) , , .

1874. Nitinr in vtitm smr, imsq ngt (́ ́ ́, ́ ́) .

1875. Nlns vlns (́ ́) -, .

1876. Nli rgr drisrm n drit t rg sintm t diligt t (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ; , ().

1877. Nli m tngr (́ ́) .

1878. Nli nr (́ ́) .

1879. Nli rhibr bnfr m qi tst si vls t is bnf (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1880. Nmn st mn (́ ́) : . : .

1881. Nmn nsi (́ ́) .

1882. Nmin snt dis (́ ́) . : .

1883. Nmin t r (́ ) .

1884. Nn litr vivs in slitdin, litr in fr ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

1885. Nn nnmrr vrb sd ndr ( ́ ́ ́) , .

1886. Nn bn r tt librts vnditr r ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1887. Nn bis in idm ( ́) .

1888. Nn ms mntis ( ́ ́) .

1889. Nn lbilis ( ́) .

1890. Nn rtr, qi rt ( ́, ́) , .

1891. Nn d nt dit, qi m sinti vdit ( ́ ́, ́ ́) , .

1892. Nndm dss ftlm hrm (́ ́ ́ ́) .

1893. Nn ss idm ni st, nn ss mm vtigl st ( ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ) , .

1894. Nn st nss srsltis rris ( ́ ́ ́) .

1895. Nn st l vini, sd l bibntis ( ́ ́, ́ ́) , .

1896. Nn st fms bsq ign ( ́ ́ ́) .

1897. Nn st rgl qin fllt ( ́ ́) .

1898. Nn mlis sd lgibs jdindm st ( ́ ́ ́ ) , .

1899. Nn fint t, nsntr ( ́ ́, ́) , .

1900. Nn fliis, sd frt rbrm stim ( ́, ́ ́ ́) , .

1901. Nn gns virm rnt, gnri vir frtis l ( ́ ́ ́, ́ ́ ) , .

1902. Nn hbt vnts srdid rd bns ( ́ ́ ́ ́ ́) .

1903. Nn in l ridr rgrv st mlm ( ́ ́ ́) .

1904. Nn in mns mni nvnint ( ́ ́ ́) .

1905. Nn liqt ( ́) .

1906. Nn mlt, sd mltm ( ́, ́) , .

1907. Nn nmrnd, sd ndrnd rgmnt ( ́, ́ ́) , .

1908. Nn mn st rm, qd slndt ( ́ ́, ́) , .

1909. Nn mn qd lit hnstm st ( ́ ́ ) .

1910. Nn mni ssm mns ( ́ ́ ́) .

1911. Nn mni ssms mns ( ́ ́ ́) .

1912. Nn mnis rrr stltiti st ( ́ ́ ́ ) .

1913. Nn mnis rrr stltiti st dind ( ́ ́ ́ ́) .

1914. Nn mnis mrir ( ́ ́) .

1915. Nn ssms ( ́) ( ).

1916. Nn rdrnt thsri imittis jstiti vr librbit mrt ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1917. Nn rgrdi st rgrdi ( ́ ́) . : , , .

1918. Nn qrit gr mdim lqntm, sd snntm ( ́ ́ ́ ́, ́) , .

1919. Nn qi rm hbt, sd qi ls it, r st ( ́ ́, ́, ́ ) , , , .

1920. Nn rbs m, sd mihi sbmittr nr ( ́ , ́ ́) , .

1921. Nn rfrt qm mlts, sd qm bns hbs ( ́ ́, ́ ́) , , .

1922. Nn sl, sd vit disims ( ́, ́ ́) , .

1923. Nn smr rrr fm ( ́ ́ ́) .

1924. Nn sls ( ́) .

1925. Nn sm qlis rm ( ́ ́) , .

1926. Nn tm rlrm st sir ltin, qm tr nsir ( ́ ́ ́, ́ ́) , ().

1927. Nn tt snt m rgibs fti ( ́ ́ ́) .

1928. Nn vrbis sd tis ( ́ ́) , .

1929. Nn, si ml nn, t lim rit (, ́ , ́ ́) , .

1930. Ns t ism (́ ́) .

1931. Nsitr siis (́ ́) .

1932. Nt bn (́ ́) . : .

1933. Nvrm rrm ids (́ ́ ́) .

1934. Nvs mis dm rs, vtrs l (́ ́ ́, ́ ́) , .

1935. Nvs r, nv l (́ , ́ ) , .

1936. N gittinm mtr ( ́ ́) .

1937. N frt nsilim ( ́) .

1938. Ns rlinqr (́ ́) . , , .

1939. Nlm qi vlt ss n, frngit nm (́ ́ ́, ́ ́) , ().

1940. Nd vrits (́ ́) .

1941. Ndis vrbis (́ ́) .

1942. Nd vstimnt dtrhr (́ ́ ́) . : .

1943. Nds qsi rns tr mtris dits (́ ́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1944. Nll ts d disndm sr (́ ́ ́ ́) .

1945. Nll ndidrm virrm tilits (́ ́ ́ ́) .

1946. Nll dis sin lin (́ ́ ́ ́) ( ).

1947. Nll fr s st, in q nn fmin litm mvrit (́ ́ ́ , ́ ́ ́) , .

1948. Nll rgl sin tin (́ ́ ́ ́) .

1949. Nll rgl sin tin, sd ti nn imdit rglm (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1950. Nll tmsts mgn rdrt (́ ́ ́ ́) .

1951. Nll, q mlts mis riit, ngst st dms (́, ́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

1952. Nll snt miiti, nisi mris rb (́ ́, ́ ́ ́) , , .

1953. Nlli imns, qd is nn ssis ti (́ ́, ́ ́ ́) , .

1954. Nlli mrtlim injrir s rv vidntr (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1955. Nlli tiss nt, nt ss ltm (́ ́ ́, ́ ́ ) , , , .

1956. Nllis mr st snbilis hrbis (́ ́ ́ ́) .

1957. Nllis bni sin si jnd ssssi st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) .

1958. Nllis snsm, si rdst, tmnris nqm (́ ́, ́, ́ ́) , , .

1959. Nll nmr hm (́ ́ ́) .

1960. Nllm rimn nll n sin lg (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , .

1961. Nllm mgnm ingnim sin mitr dmnti fit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

1962. Nllm mlm sin liq bn (́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1963. Nllm rilm sin ril vinitr (́ ́ ́ ́ ́) .

1964. Nllm vrm infrt flsm (́ ́ ́ ́) .

1965. Nlls st libr tm mls, t nn liq rt rsit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1966. Nlls st ls dmsti sd jndir (́ ́ ́ ́) .

1967. Nmmis rstt rr qm miis (́ ́ ́ ́) , .

1968. Nmqid bsndr tst hm ignm in sin s t vstimnt illis nn rdt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ? ().

1969. Nn t nnqm ( ́ ́) .

1970. Nn rg fili di m t n rds vrbis ris mi ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

1971. Nn t in sl ( ́) .

1972. Nn ldit! ( ́) !

1973. Nn tm frrm in igni st ( ́ ́ ́ ) . : , .

1974. Nnqm rilm sin ril vinitr (́ ́ ́ ́ ́) .

1975. Nnqm trrsm, smr ingrdindm (́ ́, ́ ́) , .

1976. Nnqm sr st rv nsinti (́ ́ ́ ́) .

1977. Nnqm vir qs divs vsit it (́ ́ ́ ́ ́) .

1978. Ntis nn nbits, sd nsnss fit (́ ́, ́ ́) , .

1979. Nsqm st qi biq st (́ ́ ) , .

1980. Nsqm n mlm ml, vlns rtr vlnr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

1981. Ntritr vnt, vnt rstingitr ignis (́ ́, ́ ́ ́) , .

  .

1982. bitr ditm (́ ́) .

1983. bdinti st lgis ssntil (́ ́ ́) .

1984. bdinti mtr fliitts (́ ́ ́) .

1985. bsr rsn (́ ́) , .

1986. bsrm r bsris (́ ́) . , - .

1987. bsqim mis, vrits dim rit (́ ́, ́ ́ ́) , ().

1988. bvigilt! (́) !

1989. si gr ffrtr, fil mittitr (́ ́ ́, ́ ́) , .

1990. si fit frm (́ ́ ́) .

1991. si rts diffiilis hbt (́ ́ ́ ́) .

1992. rrnt hmins, nqnt rrr mnts (́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

1993. lis mgis qm ribs rdims (́ ́ ́ ́) , .

1994. lis nn mnibs! (́ ́) , ! : !

1995. ls hbnt t nn vidbnt (́ ́ ́) , . : .

1996. ls vit sinti (́ ́ ́) .

1997. drint dm mtnt (́ ́) , ( , ).

1998. drint dm rbnt (́ ́) , .

1999. dim rlrm! ( ́ ́) !

2000. di rfnm vlgs t r (́ ́ ́ ́) .

2001. dit n js t ng (́ ́ ́ ́) .

2002. dim gnris hmni (́ ́ ́) .

2003. dim ssitt ris t nivrs dlit rit rits (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2004. fllm hminm sm! ( ́ ́ ) !

2005. ffiim mdii st, t tt, t lritr, t jnd snt (́ ́ , ́, ́, ́ ́) , , .

2006. ffiim n llris in invitm (́ ́) .

2007. imittrs, srvm s! ( ́, ́ ́) , !

2008. lm ddr min (́ ́ ́) (: ).

2009. lm t rm rdr (́ ́ ́) . : , .

2010. m, misrm! ( , ́) , !

2011. mn bnm (́ ́) .

2012. mn fstm (́ ́) .

2013. mirtrs! ( ́) !

2014. mn it in fm (́ ́ ́) . : .

2015. mn ftrm inrtm (́ ́ ́) .

2016. mn igntm r mgnifi st (́ ́ ́ ) .

2017. mn initim diffiil st (́ ́ ́ ) .

2018. mn js hminm s nstittm (́ ́ ́ ́) .

2019. mn mlm nsns fil rimitr (́ ́ ́ ́ ́) .

2020. mn nimim nt (́ ́ ́) .

2021. mn nvm rm, vilsit tidinm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2022. mn vrm mni vr nsnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2023. mn vitim smr hbt trinim (́ ́ ́ ́ ́) .

2024. mn vivm v (́ ́ ́) .

2025. mnm ntrm nsrvtrim ss si (́ ́ ́ ́ ́) .

2026. mns t singls (́ ́) .

2027. mns hi snt jsdm frin (́ ́ ́) . : .

2028. mns hmins gnt histrinm (́ ́ ́ ́) .

2029. mns in , qd sint, stis lqnts snt (́ ́, ́, ́ ́ ) , .

2030. mns mrtls ss ldri tnt (́ ́ ́ ́) , .

2031. mns qntm tst jv (́ ́ ́ ́) , , .

2032. mns n mnt n (́ ́ ́ ) .

2033. mns vlnrt, ltim nt (́ ́, ́ ́) , .

2034. mni s (́ ́) .

2035. mni stdi srv r tm qi is vit rdit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2036. mni frt ts nimm qq (́ ́ ́ ́) , .

2037. mni hmini, dm vivit, srnd snt (́ ́, ́, ́ ) , .

2038. mni m mm rt (́ ́ ́ ́) ().

2039. mni mdrt trn (́ ́ ́) .

2040. mni mrs qt (́ ́) .

2041. mni mnd mndis (́ ́ ́) .

2042. mni mtntr, nihil intrit (́ ́, ́ ́) , .

2043. mni mtntr, ns t mtmr in illis (́ ́, ́ ́) , .

2044. mni nn ritr rrm snt mnibs t (́ ́ ́ ́ ́) .

2045. mni rt dnt (́ ́ ́) , , .

2046. mni rlr rr (́ ́ ́) .

2047. mni rrm rinii rv snt (́ ́ ́ ́ ) .

2048. mni sin rsrvtin mntli (́ ́ ́ ́) . : .

2049. mni tms rvlt (́ ́ ́) .

2050. mni vnits (́ ́) .

2051. mni vinit mr, t ns dms mri (́ ́ ́, ́ ́) , .

2052. mnibs hminibs mrindm st (́ ́ ́ ) .

2053. mnibs rbs (́ ́) .

2054. mnis rs imitti st ntr (́ ́ ́) .

2055. mnis disilin mmri nstt frstrq dmr, si qidqid divims rtrflt (́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , , .

2056. mnim nsns (́ ́) . : .

2057. mnim mlrm stltiti st mtr (́ ́ ́) .

2058. mnim rft rtim mdiin nbilissim (́ ́ ́ ́ ́) , , .

2059. mnim qidm rnim rimrdi snt dr (́ ́ ́ ́ ́) .

2060. mnim rrm viissitd st (́ ́ ́ ) .

2061. nmn dl librts! ( ́ ́ ́) !

2062. ns ddndi grvis st, qm dndi (́ ́ ́ , ́) - , .

2063. ns rbndi (́ ́) .

2064. r t stdi (́ ́) .

2065. r mns dmnstrnt (́ ́ ́) .

2066. r ffiils (́ ́) .

2067. r rtim st (́ ́ ) . : .

2068. rt q fr, rt snt (́ ́, ́ ) , . : , .

2069. ssimm rilm, qd rtm ltt ( ́ ́, ́ ́) . : .

2070. ininm r (́ ́) .

2071. rtt vivr (́ ́) .

2072. tim fid (́ ́) .

2073. tim lgm intrrs nstd ( ́ ́ ́) .

2074. timm mdimntm qis st (́ ́ ́ ) .

2075. tims mnds (́ ́) .

2076. s jsti d vitm frts imii d tm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2077. qntm st in rbs inn! ( ́ ́ ́) !

2078. r t lbr (́ ́) .

2079. r rtnd (́ ́) .

2080. r n (́ ́) .

2081. , snt simliits! (, ́ ́) , ! ( ).

2082. s jsti rtrit sintim ling rvrm ribit ( ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2083. tmr, mrs! ( ́, ́) , ! ().

2084. ti dnt viti (́ ́) .

2085. tim m dignitt (́ ́) . : .

2086. tim st ngtim (́ ́) .

2087. tim sin littris mrs st t hminis vivi sltr ( ́ ́ ́ ́ ́) .

  .

2088. blm nimi (́ ́) .

2089. t srvnd snt (́ ́ ) . : .

2090. nm t irns! (́ ́) !( , , ).

2091. nm qtidinm (́ ́) .

2092. rs disrdt vr (́ ́ ́) .

2093. r in rm nn hbt jrisditinm ( ́ ́ ́) .

2094. r rmim lbri ( ́ ́) .

2095. rs r tt ( ́) .

2096. rs snittis vll snri fit ( ́ ́ ́ ́) .

2097. rtis riminis (́ ́) .

2098. rv dms, mgn qis (́ ́, ́ ́) .

2099. rv dms, rv r (́ ́, ́ ́) .

2100. rv lvs int nims (́ ́ ́ ́) .

2101. rv s sintill ntmt mgnUm itt inndim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2102. rv ntnts (́ ́) .

2103. ssim (́) . : .

2104. tr fmilis (́ ́) . : .

2105. tinti titr mni (́ ́ ́) .

2106. tri fms ign lin llntir (́ ́ ́ ́ ́) .

2107. sd bn (́ ́) , .

2108. is vrbis (́ ́) .

2109. ltim smm tntr (́ ́ ́) .

2110. llm drmis, llm drmitbis, llm nsrs mns t drmis, t vnit tibi qsi vitr gsts t ris qsi vir rmts (́ ́, ́ ́, ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , , , ().

2111. rts nn st rbrm (́ ́) .

2112. () .

2113. hminibs bn vlnttis ( ́ ́ ́) .

2114. tim rrm ( ́ ́) .

2115. qrnd st ( ́ ) .

2116. tm ( ́) .

2117. vbism! ( ́) !

2118. ni st nill, si sis ti; si nsis, dmin (́ ́, ́; ́, ́) , .

2119. dibs timr ddit ls (́ ́ ́ ́) .

2120. ll sb gnin ltitt mns s lin (́ ́ ́ ́ ́) .

2121. r sr d str ( ́ ́) .

2122. r vrsinm ( ́) .

2123. r rm d lm ( ́ ́) .

2124. rt mnds t fit jstiti (́ ́ ́ ́) , .

2125. r lsinm ( ́) .

2126. r rssm ( ́) . : .

2127. rfr t bdr (́ ́) .

2128. rfi t! (́ ) !

2129. rilm st in mr (́ ́) .

2130. rigrinti st vit (́ ́) .

2131. r mn fs t nfs ( ́ ́) . : .

2132. rtm mbil (́ ́) . : .

2,133. r rr ( ́) .

2134. r rism mltm dbs gnsr stltm ( ́ ́ ́ ́ ́) .

2135. r srt vt ( ́ ́) .

2136. rsn grt (́ ́) . : , .

2137. rsn ingrt (́ ́) .

2138. rsn srsnt (́ ́) .

2139. rsn sst (́ ́) .

2140. rsnlitr (́) .

2141. r titm nsnsm ( ́ ́) .

2142. r trrs, r lsts, r rm, r mri ( ́, ́́, ́, ́) , , .

2143. r sm ( ́) .

2144. i dsidrt (́ ́) .

2145. i dsidri (́ ́) .

2146. i frs (́ ́) .

2147. igriti mtr vitirm (́ ́ ́) .

2148. lns vntr nn stdnt libntr ( ́ ́ ́) .

2149. lriq bi liis mldint, fint nviim sibi (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2150. lrs rl qm gldis (́ ́ ́) .

2151. lris st lts tstis ns, qm riti dm (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2152. ls ml qm t nnt ( ́ ́ ́) .

2153. ls t tr qm tr ( ́ ́ ́) , .

2154. ls snt, qm vlt ( ́, ́) , .

2155. ls strit mnd ffndit ling mrn ( ́ ́ ́ ́ ́) .

2156. lsv minsv (́ ́) -.

2157. n nstititr in mndtinm hminm ( ́ ́ ́) .

2158. n tis mllind qm srnd snt ( ́ ́ ́ ) , .

2159. m mrtis mgis trrt qm mrs is (́ ́ ́ ́ ́) , .

2160. ssm flli t hm (́ ́ ́) , .

2161. st ftm nllm nsilim ( ́ ́ ́) .

2162. st ftm ( ́) . : .

2163. st h, nn st rtr h ( , ́ ) .

2164. st hminm mmrim ( ́ ́) .

2165. st nbil sl ( ́ ) .

2166. st sritm ( ́) ( ). . S.

2167. st tnbrs l ( ́ ) .

2168. stms (́) .

2169. tir vis st rils librts qit srviti (́ ́ ́ ́ ́) .

2170. rmnits rmnits (́ ́) , .

2171. rsnt mdi nihil nt (́ ́ ́ ́) .

2172. rsnti minit fmm (́ ́) .

2173. rstt liqid srss qm dss (́ ́ ́ ́) , .

2174. rstt m dignitt dr qm m ignmini vivr (́ ́ ́ ́ ́) , .

2175. rtrit mtr nn ssms (́ ́ ́) .

2176. rtrit mittms (́ ́) .

2177. rvnir mlis st, qm rvniri (́ ́ , ́) , .

2178. rim fi (́ ́) .

2179. rimm gr (́ ́) .

2180. rimm disr, dind dr (́ ́, ́ ́) , .

2181. rimm nn nr (́ ́) .

2182. rimm nn nr, s nli nr, s v n lds (́ ́, ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

2183. rimm vivr (́ ́) .

2184. rims lmr tq imts rm drnit (́ ́ ́ ́ ́) .

2185. rims intr rs (́ ́ ́) .

2186. rinis mrtls, rsbli trn (́ ́, ́ ́) , .

2187. riniiis bst! (́ ́) !

2188. riniim ntrditinis (́ ́) .

2189. riniim dimidim ttis (́ ́ ́) .

2190. riniim t fns (́ ) .

2191. riniim sinti ssid sintim t in mni ssssin t dqir rdntim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , ().

2192. ris qm dis, n jdis (́ ́, ́) , .

2193. ris qm iniis, nslt s st (́ ́, ́ ́ ) , .

2194. ris vitiis lbrvims, nn lgibs (́ ́ ́, ́) , .

2195. rivt bliis stn! (́ ́ ́) !

2196. rivtim (́) .

2197. r ris t fis rtmn ( ́ ́ ́) . : , .

2198. rbtm st (́ ) .

2199. r bn bli ( ́ ́) . : .

2200. rrs diit rbrs rll vhmns (́ ́ ́ ́ ́) .

2201. rl dbi (́ ́) .

2202. rl ngtiis (́ ́) .

2203. r di ( ́) .

2204. r dsi ( ́) .

2205. r t ntr ( ́) .

2206. r frm ( ́) . : , .

2207. r mmri ( ́) . : -.

2208. r mndi bnfii ( ́ ́) .

2209. r tri t librtt ( ́ ́) .

2210. rr dm! (́ ́) !

2211. rtr invidim (́ ́) .

2212. rtr nssittm (́ ́) .

2213. r r nt ( ́) .

2214. r tnt ( ́) .

2215. r tmr ( ́) . : .

2216. r t d lg ( ́) .

2217. drm linm qi riit, rdit sm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2218. gnis t libs, ngibs t rstr (́ ́, ́ ́) , . , , , .

2219. lhr sdns mlis gns (́ ́ ́ ́) , .

2220. lhrrm tim tmns lhr st (́ ́ ́ ́ ) () .

2221. lst t ritr vbis (́ ́ ́) , .

2222. lvrm lis ffndr (́ ́ ́) .

2223. ntm qstinis (́ ́) .

2224. ntm slins (́ ́) . : , .

2225. ris mni r (́ ́ ́) .

  Q.

2226. Q bn isti, si bn smr s ( ́ ́, ́ ́ ) , .

2227. Qdrig m drrrnt (́ ́ ́) . : .

2228. Q frnt vii, mrs snt ( ́ ́, ́ ) , . : , .

2229. Q fit drm ti, mminiss dl st ( ́ ́ ́, ́ ́ ) , .

2230. Q ml m mltis timr lvir vidntr ( ́ ́ ́ ́ ́) , .

2231. Q ml snt lhr, lhr vidntr mnti ( ́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , , , .

2232. Q mdimnt nn snt, frrm snt; q frrm nn snt, ignis snt, q vr ignis nn snt, insnbili rtri rtt ( ́ ́, ́ ́; ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , , , , .

2233. Q nn sisti, n tlls! ( ́, ́) , !

2234. Q snt sris sri ( ́ ́) .

2235. Qlibt vls dm sm ldt (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2236. Qrit t invnit (́ ́) .

2237. Qsti vit (́ ́) .

2238. Ql s st, tl st rmim (́ ́ , ́ ́) , .

2239. Qm sml rrr, mlis trv rgr ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2240. Qnt timr (́ ́) .

2241. Qntm st qd nsims! (́ ́) !

2242. Qntm in m fit (́ ́) , .

2243. Qntm stis (́ ́) . : .

2244. Qr sdris fili mi b lin t fvris sin ltris? (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ?.

2245. Qsi r rism stlts rtr sls sinti tm st vir rdnti (́ ́ ́ ́) , ().

2246. Qm mdimnt nn snnt, ntr snt ( ́ ́, ́ ́) , .

2247. Qi mblt simliitr mblt nfidntr qi tm drvt vis ss mnifsts rit ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; , ().

2248. Qi rs hbt, dit ( ́ ́, ́) .

2249. Qi tm dltr st rtr rdis inim rdt nimm sm ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; , ().

2250. Qi tm m dirit bsq trrr rqist t bndnti rfrtr mlrm timr sblt ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2251. Qi bibit immdi vin, vnn bibit ( ́ ́ ́, ́ ́) .

2252. Qi ngrgt in mss filis sins st qi tm strtit stt filis nfsinis ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2253. Qi rdit drisrm is sibi fit injrim t qi rgit imim gnrt mlm sibi ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2254. Qi gldi frit, gldi rit ( ́ ́, ́ ́) , .

2255. Qi mltm hbt, ls it ( ́ ́, ́) .

2256. Qi nsit tr, nsit t lqi ( ́ ́, ́ ) , .

2257. Qi nimis rr, mins rsr ( ́ ́, ́ ́) , .

2258. Qi nimim rbt, nihil rbt ( ́ ́, ́ ́) , .

2259. Qi nimim rrt, srs bslvit ( ́ ́, ́ ́) , .

2260. Qi nn lbrt, nn mndt ( ́, ́) , .

2261. Qi nn nbism, dvrss ns st ( ́, ́ ) , .

2262. Qi nn rfiit, dfiit ( ́, ́) , .

2263. Qi rit nntibs innnts nit ( ́ ́ ́ ́) .

2264. Qi tst r it ( ́ ́ ́) , .

2265. Qi tst nsilim fgr, sr idm tst ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2266. Qi r q ( ) . : .

2267. Qi qrit, invnit, lsnti ritr ( ́, ́, ́ ́) , .

2268. Qi sribit, bis lgis ( ́, ) , .

2269. Qi smint ml, mtt m1 ( ́ ́, ́ ́) , .

2270. Qi sibi smitm nn sint, ltri nn mnstrnt vim ( ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2271. Qi sin t st? ( ́ ́ ) ?

2272. Qi tt nsntir vidtr ( ́ ́ ́) , . : .

2273. Qi vntm smint, trbinm mtt ( ́ ́, ́ ́) , .

2274. Qi vlt dii, diitr ( ́, ́) .

2275. Qi Dmins dt sintim t r js sinti t rdnti (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) ; ().

2276. Qibsmq viis (́ ́) . : .

2277. Qid brvi frts jlmr v mlt? ( ́ ́ ́ ́ ́) ?

2278. Qid ti, fi ( ́, ́) , .

2279. Qidqid gis, rdntr gs t rsi finm (́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , .

2280. Qidqid ltt rbit (́ ́ ́) .

2281. Qidqid riis, st brvis (́ ́, ́ ́) , .

2282. Qidqid vids, rrit m tmr (́ ́, ́ ́) .

2283. Qilibt frtn s fbr (́ ́ ́ ́) .

2284. Qis stdit iss stds? ( ́ ́ ́) ?

2285. Qis hminm sin vitiis? ( ́ ́ ́) ?

2286. Qisq ss timr mns (́ ́ ́ ́) .

2287. Qivis rsmitr bns dn rbtr ntrrim (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2288. Q ls lt ln, mgis ltrt milsss ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : , .

2289. Q qisq sintir st, slt ss mdstir ( ́ ́ , ́ ́ ́ ́) , .

2290. Q s frtn, dm s t fvr inlint hminm ( ́, ́ ́ ́ ́) , .

2291. Q sml st imbt rns, srvbit drm tst di ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2292. Q timris mins st, mins frm rili st ( ́ ́ , ́ ́ ́ ́ ) , .

2293. Q vdis? ( ́) ? : ?

2294. Qd it fit, it rit ( ́ , ́ ́) , .

2295. Qd dbits, n fris! ( ́, ́) !

2296. Qd rt dmnstrndm ( ́ ́) .

2297. Qd rt findm ( ́ ́) .

2298. Qd hdi nn st, id rs rit ( ́ , ́) , .

2299. Qd in rd sbrii, id in r brii ( ́ ́, ́ ́) , .

2300. Qd lit Jvi, nn lit bvi ( ́ ́, ́ ́) , ( -).

2301. Qd ng ( ́) .

2302. Qd nn st in tis, nn st in mnd ( ́, ́) , .

2303. Qd nn hbt riniim, nn hbt finm ( ́ ́, ́ ́) , , .

2304. Qd nn lit fminis, q nn lit viris ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2305. Qd nn lit, ris rit ( ́, ́ ́) .

2306. Qd nv tst it, in vtr sit ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

2307. Qd riit, riit ( ́, ́) , .

2308. Qd rb ntndm ( ́ ́) .

2309. Qd qisqis nrit in h s rt ( ́ ́ ́) , .

2310. Qd stis st, i ntingit, nil mlis tt ( ́ , ́ ́, ́ ́) , . : .

2311. Qd stis st, ls qm stis st ( ́ , ́ ) , .

2312. Qd srisi, srisi ( ́, ́) , . : .

2313. Qd tibi firi nn vis, ltri n fris ( ́ ́ , ́ ́) , . : .

2314. Qd tims itis qm qd srs vnit ( ́ ́ ́ ́) , , , , .

2315. Qd timt imis vnit sr m dsidrim sm jstis dbitr ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2316. Qd tllr vlls ( ́ ́) .

2317. Qd ni diris, mnibs diris ( ́ ́, ́ ́) .

2318. Qd nq liqis b ttlm rris si frit jr id fiss vidtr ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , .

2319. Qmins st mrmr, lrmq st ltir nd (́ ́, ́ ́ ́) , .

2320. Qmd fbl, si vit: nn qm di, sd qm bn t sit rfrt (́ ́, ́; ́, ́ ́ ́) , : , , .

2321. Qs diligit, stigt ( ́, ́) , .

2322. Qs g! ( ́) !

2323. Qs vrb nn snnt, rr snt, qs rr nn snnt, virg snnt ( ́ ́, ́ ́, ́ ́, ́ ́) , , , .

2324. Qt it, tt snss ( ́, ́) , . : , .

2325. Qt srvi, tt hsts ( ́, ́) , .

2326. Qvis md (́ ́) .

2327. Qm sis mrtlis, q snt mrtli, r ( ́, ́, ́) , .

  R.

2328. Rdis littrrm mr snt, frts dls ( ́ ́ , ́ ́) , .

2329. Rdi mlrm st idits (́ ́) .

2330. Rn in ldm r rsilit thrn (́ ́ ́ ́ ́) .

2331. Rn rgm tnts (́ ́ ́) , ( , - ).

2332. R, ngr, fr, ssid: rlinqndm st (́, ́, ́, ́: ́ ) , , , , . : .

2333. Rims, mii, sinm d di (́, ́, ́ ́) , , .

2334. Rr vis in trris nigrq simillim gn (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2335. Rr vis (́ ́) . : .

2336. Rrs fit mitrs m sinti frm (́ ́ ́ ́ ́) .

2337. Rrm ss rtt, qd di rm vlis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

2338. R in snd tllr nims, in ml dmittr ( ́ ́ ́, ́ ́) .

2339. R smbr nn rtbt vrbis glrintm ( ́ ́ ́ ́) , .

2340. R, nn vrbis (, ́) , .

2341. Rbs ditntibs (́ ́) .

2342. Rbs in dvrsis nimm mittr nli, sm rtin (́ ́ ́ ́ ́, ́) , .

2343. Rbs in dvrsis mlis srr mmnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2344. Rts sn (́ ́) . : .

2345. Rt fti fiss mrs st (́ ́ ́ ́ ) .

2346. Rt tn (́ ́) .

2347. Rts in ri (́ ́) .

2348. Rdd, qd dbs (́, ́) , .

2349. Rddr l trnqillirm (́ ́ ́) . : , .

2350. Rdti d bsrdm (́ ́) . : .

2351. Rfrt, qm qis bn vivt, qm di nn rfrt (́, ́ ́, ́ ́) , , .

2352. Rfrmti in js (́ ́) .

2353. Rgin rbtinm (́ ́́) .

2354. Rgis vlnts srm l (́ ́ ́ ) .

2355. Rgl jris (́ ́) .

2356. Ri nlli rdst mr nisi irndi (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2357. Rlt rfrr (́ ́) . : .

2358. Rm ttigisti ( ́ ́) . : ( ).

2359. Rm m r g ( ́ ́) .

2360. Rm fis: rm si ssis rt; si nn qmq md rm ( ́: ́ ́; ́ ́ ) , , , .

2361. Rm vrb sqntr ( ́ ́) .

2362. Rmigi vlq (́ ) . : .

2363. Rmtis tstibs (́ ́) .

2364. Rmv t s rvm t dtrhnti lbi sint rl t (́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2365. Rmm dt, qi nihil didiit (́ ́, ́ ́) , ( , - , ).

2366. Rtiti st mtr stdirm (́ ́ ́) .

2367. Rrhnsi lmni vr dbt (́ ́ ́ ́) .

2368. Rqist in ! (́ ́) ! : !

2369. Rrm gnsr ss (́ ́ ́) .

2370. Rrm ntr nllm nbis ddit gnitinm finim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2371. Rrm nvrm stdim (́ ́ ́) .

2372. Rrm rrits rtim fit (́ ́ ́ ́) .

2373. Rs mis invnit ( ́ ́) ( , , , , ; ).

2374. Rs st mgn tr ( ́ ́) .

2375. Rs in tntm intllgitr, in qntm mtr ( ́ ́, ́ ́) , .

2376. Rs is lqitr ( ́ ) .

2377. Rs jdit ( ́) .

2378. Rs lqntr nbis tntibs ( ́ ́ ́) , . : .

2379. Rs mnis ttis ( ́ ́) .

2380. Rs sr misr ( ́ ́) .

2381. Rs sml dmiss rrimi nn tst ( ́ ́ ́ ́) .

2382. Rs t gitr ( ́ ́) .

2383. Rsrvti mntlis (́ ́) . : , .

2384. Rsi finm (́ ́) .

2385. Rsiit Dmins vis hminis t mns grsss illis nsidrt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2386. Rs, qd nn s (́, ) , . : , .

2387. Rstitti d intgrm (́ ́) .

2388. Rstitti in intgrm (́ ́) .

2389. Rstritiv t nditinlitr (́ ́) .

2390. Rti vnts vnri (́ ́ ́) . .

2391. R st l vivns ( ́) .

2392. R nnqm mritr! ( ́ ́) !

2393. Ridms! (́) !

2394. Ridnd stigt mrs (́ ́ ́) .

2395. Ridnd dir svrm (́ ́ ́) , .

2396. Ridns vrm dir (́ ́ ́) , .

2397. Ridilm ri frtis st mlis mgns lrmq st rs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , .

2398. Ris mrir (́ ́) .

2399. Ris int rs intir nll st (́ ́ ́ ́ ) . : , .

2400. Rism tntis, mii? (́ ́, ́) , ?

2401. Riri d sini mbr (́ ́ ́) - . .

2402. Rm trn (́ ́) .

2403. Rm lt, s finit (́ , ́ ́) , .

2404. Rt Frtn (́ ́) ́ .

2405. Rt lstri ml nt stridt (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2406. Rbinm trnsir (́ ́) . : .

2407. Rmr blis (́ ́) . : .

2408. Rmr invidi (́ ́) .

  S.

2409. Sr rin (́ ́) .

2410. Srilgi mint nintr, mgn in trimhis frntr (́ ́ ́, ́ ́ ́) ́, ( ).

2411. Slrm nvs nsitr rd ( ́ ́ ́) .

2412. S st sb lli srdid sinti (́ ́ ́ ́) .

2413. S mr st mlir (́ ́ ́) .

2414. S nihil inimis hmini, qm sibi is (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2415. S smm ingni in lt ltnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2416. S tns vm vrbq vlts hbt (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2417. Sgitt intrdm rsilins rit dirigntm (́ ́ ́ ́ ́) .

2418. Sls tri srm l (́ ́ ́ ) .

2419. Sls li srm l st (́ ́ ́ ́) .

2420. Sls ri bli srm l (́ ́ ́ ́ ) .

2421. Sltis grti (́ ́) .

2422. Slv rs st (́ ) .

2423. Slvvi nimm mm (́ ́ ́) .

2424. Slv! (́) !

2425. Slv, mris stll (́, ́ ́) , .

2426. Slv hnr (́ ́) .

2427. Snt sntrm (́ ́) .

2428. Snt simliits (́ ́) .

2429. Sr d! (́ ́) ! : .

2430. Sins nims nmqm tmt (́ ́ ́ ́) .

2431. Sins bnm frt mdi, frtitr mlm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2432. Sins rd rt ssiit stlts ditr lbiis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2433. Sins dminbitr stris (́ ́ ́) .

2434. Sins st mtr nsilim (́ ́ ́) .

2435. Sins is fingit frtnm sibi (́ ́ ́ ́ ́) .

2436. Sins nil ffirmt, qd nn rbt (́ ́, ́) .

2437. Sins smr bts st (́ ́ ́ ) .

2438. Sints bsndnt sintim s tm stlti nfsini rimm st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2439. Sinti st (́ ) . : .

2440. Sinti fliits (́ ́) .

2441. Sinti vin bmbrtr (́ ́ ́) .

2442. Stis lqnti, sinti rm (́ ́, ́ ́) , [4].

2443. Stis srq (́ ́) .

2444. Stis vrbrm! (́ ́) !

2445. Stis st sr t qm nmqm disr (́ ́ ́ ́) , .

2446. Stis st srv disr qm nihil (́ ́ ́ ́) , .

2447. Str vntr nn stdt libntr (́ ́ ́ ́) .

2448. Slr vlndm st sls (́ ́ ́) .

2449. Shl vit (́ ́) .

2450. Sinti diffiilis sd frts (́ ́ ́) , .

2451. Sinti st tni (́ ́) .

2452. Sinti nihil st qm vrittis img (́ ́ ́ ́) .

2453. Sinti vinr tnbrs (́ ́ ́) .

2454. Sinti vins (́ ́) .

2455. Si m nihil sir (́ ́ ́) , ().

2456. Sir lgs nn h st vrb rm tnr, sd vim tsttm (́ ́ ́ ́ ́, ́) , , , .

2457. S rntirs smr mlirs (́ ́ ́ ́) .

2458. Srit mnt in sl slrm (́ ́ ́ ) .

2459. Srt mis dmn, ld lm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2460. Sndm nrmm lgis (́ ́ ́) .

2461. Sd sml insnivims mns ( ́ ́ ́) .

2462. Sditi ivim hstim st si (́ ́ ́ ́) .

2463. Smr vrs gt (́ ́ ́) .

2464. Smr fidlis (́ ́) .

2465. Smr idm (́ ́) .

2466. Smr in mt (́ ́) . : .

2467. Smr rts (́ ́) .

2468. Smr rtitr l vrns (́ ́ ́ ́) .

2469. Smr virns (́ ́) .

2470. Snts insnbilis mrbs st (́ ́ ́ ) .

2471. Sn (́) .

2472. Sni dsnt virs, jvni sinti (́ ́ ́, ́ ́) , .

2473. Snir (́) .

2474. Snss vris (́ ́) .

2475. Snss (́) . : .

2476. Sqi dbt tnti jstitim, nn rdr (́ ́ ́ ́, ́) , .

2477. Sr nnqm st d bns mrs vi (́ ́ ́ ́ ́) .

2478. Sr rsimni in fnd st (́ ́ ́ ) , .

2479. Srn qq l liqnd tnt (́ ́ ́ ́) .

2480. Srm dtr ntis, nimi sinti is (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2481. Srm st img nimi (́ ́ ́) .

2482. Srmn ti dbms, qi innts st nbis (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2483. Sr vnintibs ss (́ ́ ́) . : . , , .

2484. Sr! (́) !

2485. Srv m, srvb t (́ , ́ ) , . : , .

2486. Srvits st strmm mlrm mnim (́ ́ ́) .

2487. Lingm mndm, mns ffndnts, innim snginm, r mhinns gittins ssims ds vls d rrndm in mlm, rfrntm mndi tstm fllm t m qi smint intr frtrs disrdis (́ ́, ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , , ().

2488. Sibi bn fit, qi bn fit mi (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2489. Si! () !

2490. Si dit ( ́) .

2491. Si t simliitr ( ́) .

2492. Si ft vlrnt ( ́ ́) .

2493. Si itr d str ( ́ ́) .

2494. Si trnsit glri mndi ( ́ ́) .

2495. Si trnsit tms ( ́ ́) .

2496. Si vit trditr ( ́ ́) .

2497. Si vl, si jb, sit r rtin vlnts ( ́, ́, ́ ́) , , .

2498. Si tim mns, g nn ( ́ ́, ) , . , , .

2499. Si finis bns, ldbil ttm ( ́ ́, ́ ́) .

2500. Si frt ( ́) .

2501. Signm tmris (́ ́) .

2502. Si jdis, gns ( ́, ́) , .

2503. Sil t sr (́ ́) .

2504. Silnd nm t (́ ́ ́) , .

2505. Silntim vidtr nfssin (́ ́, ́) . : .

2506. Silntim (́) . : .

2507. Si mlis qid hbs, rss vl imrim fr ( ́ ́, ́ ́ ) , , .

2508. Simili similibs rntr (́ ́ ́) .

2509. Simili similibs dstrntr (́ ́ ́) .

2510. Similis simili gdt (́ ́ ́) .

2511. Siml sigillm vri (́ ́ ́) .

2512. Siml nsilim m r misisti? (́ ́ ́) ?.

2513. Simlns mim inimis inimiissims (́ ́ ́ ́) , .

2514. Simlt s mrb lbrr (́ ́ ́) .

2515. Sin miiti vit nll st (́ ́ ́ ́ ) .

2516. Sin nn (́ ́) .

2517. Sin r (́ ́) . , .

2518. Sin di (́ ́) .

2519. Sin dtrin vit qsi mrtis img (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2520. Sin dbi (́ ́) .

2521. Sin ir t stdi (́ ́ ́) (). : , .

2522. Sin lbr nn rit nis in r (́ ́ ́ ́ ́) .

2523. Sin l (́ ) .

2524. Sin mt mrtis (́ ́ ́) .

2525. Sin mr (́ ́) . : .

2526. Sin r, sin rti, sin l (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

2527. Sin rsrvtin mntli (́ ́ ́) .

2528. Si nn, nn! ( , ) , !

2529. Sint t snt, t nn sint ( , ́ ) , , .

2530. Si qsivris invnis ( ́ ́) .

2531. Si qid mvndm st, mv ( ́ , ́) - , .

2532. Si qis dt mnnis, n qr in dntibs nns ( ́, ́ ́ ́) .

2533. Si stis mmmini ( ́ ́) .

2534. Si tisss, hilshs msisss ( ́, ́ ́) , .

2535. Sit tibi trr lvis ( ́ ́ ́) . : .

2536. Sit t st ( ) .

2537. Sit vni vrb ( ́ ́) . : ; .

2538. Sitis rit fs (́ ́ ́) .

2539. Si vr nrrtis, nn s sit tstibs ( ́ ́, ́ ́) , .

2540. Si vis mri, m ( ́, ́) .

2541. Si vis m, r bllm ( ́, ́ ́) , .

2542. Si vis m, r m! ( ́, ́ ́) !

2543. Si vis vinr, dis ti ( ́, ́ ́) .

2544. Si vivis Rm, rmn vivit mr ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

2545. Sl lt mnibs ( ́ ́) .

2546. Sl virtt rmts (́ ́ ́) .

2547. Slitdinm fint, m llnt (́ ́, ́ ́) .

2548. Smni, ibi, ts, vns mni mdrt sint (́, ́, ́, ́ ́ ́ ) , , , .

2549. S vivims ( ́) .

2550. Si (́) .

2551. Sis diit (́ ́) .

2552. Sis fti (́ ́) .

2553. Sm rti nn m ( ́ ́) .

2554. Srr ntr sm (́ ́ ) .

2555. Sr mlir (́ ́) .

2556. Sr, si mrir, t mrts nn rbsm (́, ́, ́ ́) , , .

2557. Ss st ltimm dvrsrim rrm sltim ( ́ ́ ́ ́) .

2558. Ss rnvlsndi ( ́) .

2559. Ss sibi qisq ( ́ ́) .

2560. Ss ltim ( ́) .

2561. Sirits bi vlt sirt (́ ́ ́) , .

2562. Snt s, sin lg (́ ́, ́ ́) , .

2563. Sndris r mi t dfiisti d trnm mnm tm, inlqts s vrbis ris ti t ts rriis srmnibs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2564. Sttim tq instntr (́ ́ ́) .

2565. Stts in stt (́ ́) .

2566. Stts ntrlis (́ ́) .

2567. Stts rsns (́ ́) .

2568. Stts q (́ ) .

2569. Stts q nt (́ ́) . : , .

2570. S tts q nt bllm (́ ́ ́) , .

2571. Stts rrm (́ ́) .

2572. Stltrm infinits st nmrs! (́ ́ ́) !

2573. S iq frtn in mn st (́ ́ ́ ́ ) .

2574. S snt (́ ́) . : .

2575. S snt iq viti (́ ́ ́) .

2576. S qisq frtn fbr st (́ ́ ́ ́ ) .

2577. Svis lbrm st rtrim mmri (́ ́ ́ ́) .

2578. Svitr in md, frtitr in r (́ ́, ́ ) , .

2579. Sb nditin ( ́) .

2580. Sbdr t sngin (́ ́) .

2581. Sb frl ( ́) - .

2582. Sb fid nbili ( ́ ́) .

2583. Sblt s tllitr ffts (́ ́ ́ ́) .

2584. Sblt s, tllitr mrbs (́ ́, ́ ́) .

2585. Sb rs dit tnd ( ́ ́ ́) (: ).

2586. Sb si trnittis ( ́ ́) .

2587. Sb si tilittis ( ́) .

2588. Sb s rri si ( ́ ́ ́) .

2589. Sffiit (́) .

2590. Si gnris (́ ́) . : .

2591. Sm tts vstr ( ́ ́) .

2592. Smm m itt (́ ́) ( - - ).

2593. Smm smmrm (́ ́) . : .

2594. Smm virts (́ ́) .

2595. Smmm n mts dim, ts (́ ́ ́, ́) , .

2596. Smmm bnm (́ ́) .

2597. Smmm bnm mdiin snits (́ ́ ́ ́) .

2598. Snt dlit qibs ignssiv vlims ( ́ ́ ́ ́) .

2599. S ril (́ ́) .

2600. S tmr (́ ́) .

2601. Sr mni vrits (́ ́ ́) . : .

2602. Sr vs intr sns mdis (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2603. Srssi vri (́ ́) .

2604. Sr ns frtn ngti rt (́ ́ ́ ́) , .

2605. Srmm vl (́ ́) .

2606. Srg t g! (́ ́) ! : .

2607. Srsm rd! (́ ́) !

2608. Ss inrv dt ( ́ ́) . : .

2609. Sstin t bstin (́ ́) .

2610. Sm iq (́ ́) .

2611. Sm iq ms (́ ́ ) .

2612. Sm iq lt (́ ́ ́) .

2613. Sm iq lhrm (́ ́ ́) .

2614. Sm iq ri tms (́ ́ ́ ́) .

  .

2615. bsr dlr misri (́ ́) . : .

2616. bl rs (́ ́) .

2617. , sd mmnt! (́, ́) , !

2618. ms! (́) !

2619. t d hill qi nn st mrs (́ ́ ́) , . : .

2620. nt, stis ldnt (́, ́ ́) .

2621. t sd lqitr (́ ) .

2622. it lqitr (́ ) . : .

2623. it nsns (́ ́) .

2624. itrnits stl hmini r sinti st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

2625. its nsnss (́ ́) .

2626. dim vit (́ ́) .

2627. lis qils (́ ́) , .

2628. m fts, t tim rgnr sit ( ́, ́ ́ ́) , .

2629. m in tg, qm in sg ( ́, ́) , . : , .

2630. mdi disndm st, qmdi vivis (́ ́ , ́ ́) , .

2631. mqm trns stt (́ ́ ) .

2632. ndm liqnd (́ ́) -.

2633. nt vis rbittis st, t m tim in hst diligms (́ ́ , ́ ́ ́ ́) , .

2634. ntli slii (́ ́) . , - .

2635. nt brvis mn tms, qnt fliis st (́t ́ ́ ́, ́ ́ ) , . : .

2636. ntm dlrnt, qntm dlribs s insrrnt (́ ́, ́ ́) , .

2637. ntm mndirm, qntm vi n nvis vht (́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2638. ntm ssms, qntm sims (́ ́, ́ ́) , .

2639. rdir snt rmdi qm ml (́ ́ ́) , .

2640. rm tllt, qi vitlm sstlrit (́ ́, ́ ́) , . : , .

2641. hminm ss mmnt ( ́ ́ ́) , .

2642. t, m dltnt m ( ́, ́ ́) , . : .

2643. mrits st flrntis ttis, rdnti snsntis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2644. mrnti st sts vit (́ ́ ́) .

2645. mr mtntr t lgs mtntr in illis (́ ́ ́ ́ ́) .

2646. mr mtntr, t ns mtmr in illis (́ ́, ́ ́) , .

2647. mr t l (́ ) .

2648. mr flii mlti nmrntr mii (́ ́ ́ ́ ́) .

2649. mr qdm mgn fint, nn smm (́ ́ ́ ́, ́) , .

2650. mri dr id st nssitti rr (́ ́ ́ ́) .

2651. mri dr smr sintis st hbitm (́ ́ ́ ́ ́) .

2652. mri r (́ ́) .

2653. mris fili vrits (́ ́ ́) . : .

2654. ms d rrm (́ ́ ́) .

2655. ms st tims mgistr vit (́ ́ ́ ́) .

2656. ms fgit (́ ́) .

2657. ms fgit, trnits mnt (́ ́, ́ ́) , .

2658. ms mni rvlt (́ ́) . : , .

2659. ms vlnr snt (́ ́ ́) . : .

2660. ndr d fm d flmmm (́ ́ ́) . : .

2661. n disilinm n dimitts m stdi illm qi is st vit t (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , ().

2662. ns tis t (́ ́ ) .

2663. ntnd mni (́ ́) .

2664. rr ingnit (́ ́) . : . , .

2665. rr bi lns (́ ́ ́) , . : , .

2666. rr filis (́ ́) .

2667. rtim nn dtr (́ ́) .

2668. rtim qid (́ ) . : - .

2669. rtis gdns (́ ́) . , .

2670. stimnim mtrittis (́ ́) .

2671. stis ns tstis nlls (́ ́ ́ ́) .

2672. stitdinm gss mrs (́ ́) .

2673. ibi t igni (́ ́) . : ( , ).

2674. ibi grtis (́ ́) .

2675. im dns t dn frnts (́ ́ ́ ́) , . .

2676. im hminm nis libri (́ ́ ́ ́) . , , .

2677. imr fidm lrm (́ ́ ) . : .

2678. imr Dmini riniim sinti sintim (́ ́ ́ ́ ́) ().

2679. ll mrs, smr nit diffrr rtis (́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2680. t r rst (́ ́) .

2681. tis viribs (́ ) .

2682. tm dtgit stmhm (́ ́ ́) . : .

2683. ts mnds git histrinm (́ ́ ́ ́) .

2684. ts ts ( ́) .

2685. rdidit mndm disttinibs (́ ́ ́) .

2686. rgdis in ngis gr ( ́ ́) . : .

2687. rhit s qnq vlts (́ ́ ́ ́) .

2688. rnqills tim nfrgs hrrt qs (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

2689. rnst m li ist! (́ ́ ́) !

2690. ri vrb nn tst jngr (́ ́ ́ ́) .

2691. ri vitnd snt: dim, invidi, ntmts (́ ́: ́, ́, ́) : , .

2692. ribs vrbis (́ ́) . : .

2693. ristis st nim m (́ ́ ́) .

2694. rit vi mnim titissim (́ ́ ́ ́) () .

2695. rit vi rdr rilsm (́ ́ ́ ) .

2696. rditr dis di (́ ́ ́) .

2697. n d mlis, sd ntr dintir it! ( ́ ́, ́ ́ ́) , !

2698. virm sb l ntris ( ́ ́ ́) . : .

2699. mmd (́ ́) .

2700. r st lid lqi, lid sntir (́ ́ , ́ ́) , .

2701. ri rrmnt tnrs stl mnts (́ ́ ́ ́ ́) .

2702. ris vis rrim q fdt srr nidm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2703. ris fg mrtis st mni mrt jr (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2704. rris brnn (́ ́) . , .

2705. t h intristi, tibi mn st dndm (́ ́, ́ ́ ́) .

2706. t, it, jnd (́, ́, ́) , , .

  U.

2707. Ubrrim fids (́ ́) .

2708. Ubi mii, ibi s (́ ́, ́ ́) , . : , .

2709. Ubi bn, ibi tri (́ ́, ́ ́) , .

2710. Ubi t, ibi t tr mmbr (́ ́, ́ ́ ́) , .

2711. Ubi nrdi, ibi vitri (́ ́, ́ ́) , .

2712. Ubi milmntm, ibi ns (́ ́, ́ ́) , .

2713. Ubi st nfssi, ibi st rmissi (́ ́, ́ ́) , .

2714. Ubi ft lqntr, nn s st vrbis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2715. Ubi js inrtm, ibi nllm (́ ́, ́ ́) .

2716. Ubi js, ibi rmdim (́ , ́́) , .

2717. Ubi mi, ibi fl (́ , ́ ) , . : .

2718. Ubi nil vls, ibi nihil vlis (́ ́, ́ ́ ́) , , .

2719. Ubi s, ibi v (́ , ́ ́) , .

2720. Ubi rrm tstimni dsnt, qid s st vrbis? (́ ́́ ́ ́, ́ ́) , ?

2721. Ubi br, ibi tbr (́ ́, ́ ́) , .

2722. Ubi vini nss st, dit dr (́ ́ -́ , ́ ́) , .

2723. Ubi vit, ibi sis (́ ́, ́ ́) .

2724. Ubinq dl st, ibi t idm invnis (́ ́ , ́ ́ ́) , , .

2725. Ulr d lvm ftm ndlsnt (́ ́ ́ ́) .

2726. Ulr nimi snnd mgis, qm rris (́ ́ ́ ́, ́) .

2727. Uls tngr (́ ́) . : .

2728. Ultim frsn (́ ́) .

2729. Ultim mltis (́ ́) . , .

2730. Ultim rti (́ ́) .

2731. Ultim vlnts (́ ́) .

2732. Ultimm git! (́ ́) !

2733. Ultimm rfigim (́ ́) .

2734. Ultimm trmins (́ ́) .

2735. Ultr ss nm bligti st (́ ́ ́ ́ ) .

2736. Ultr virs (́ ́) . : , .

2737. Un dms nn lit ds ns (́ ́ ́ ́ ́) .

2738. Un hirnd nn fit vr (́ ́ ́ ) .

2739. Un mrd ds rs ssqi (́ ́ ́ ́) . : .

2740. Un sls vitis nllm srr sltm (́ ́ ́ ́ ́ ) .

2741. Un virts, nll virts (́ ́, ́ ́) .

2742. Un v (́ ́) .

2743. Und hbt qrit nm, sffiit hbr (́ ́ ́ ́, ́ ́) , , , .

2744. Und vnis t q vdis? (́ ́ ́) ?

2745. Ungibs t rstr (́ ́) . : .

2746. Unis ssis stim (́ ́ ́) .

2747. Un nim (́ ́) .

2748. Un rin trhitr vlntris (́ ́ ́ ́) . : , .

2749. Un sirit t ri vi (́ ́ ́ ́) .

2750. Unm stigbis, ntm mndbis (́ ́, ́ ́) , .

2751. Unm t idm (́ ́) .

2752. Unm hbms s t ds rs, t mins dims t ls dims (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2753. Unm, sd lnm (́, ́) , . : , .

2754. Uns dis grds st vit (́ ́ ́ ́) .

2755. Uns mltrm (́ ́) . , .

2756. Uns r mnibs t mns r n (́ ́ ́ ́) .

2757. Unsqisq s nvrit ir vi (́ ́ ́ ́ ́) .

2758. Urbs nstitit ts, hr disslvit (́ ́ ́, ́ ́) , .

2759. Urbi t rbi (́ ́) . : .

2760. Usqq igr drmis qnd nsrgs smn t? (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , ? ().

2761. Uss st tims mgistr (́ ́ ́) .

2762. Uss frts (́ ́) .

2763. Uss rtis (́ ́) .

2764. Uss trnns (́ ́) .

2765. Ut mbls in vi bn t lls jstrm stdis, qi nim rti snt hbitbnt in trr t simlis rmnbnt in , imii vr d trr rdntr t qi iniq gnt frntr ( ́ ́ ́ ́ ́ ́ , ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ; , ().

2766. Ut mris, m ( ́, ́) , .

2767. Ut mris, mbilis st ( ́, ́ ) , .

2768. Ut dsint virs, tmn st ldnd vlnds ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2769. Utr t btr (́ ́) .

2770. Utr tmribs, rr nm nt snsnt (́ ́, ́ ́ ́) , .

2771. Ut frngilis glis intrit ir mr ( ́ ́ ́ ́ ́) , , .

2772. Ut hmins snt, it mrm gr ( ́ , ́ ́ ́) , .

2773. Uti t dmn gnss (́ ́ ́ ́) .

2774. Uti, nn bti (́, ́) , .

2775. Util dli misr (́ ́ ́) .

2776. Util nn dbt r intil vitiri (́ ́ ́ ́) .

2777. Utilitr nm srvit dbs hris (́ ́ ́ ́ ́) .

2778. Utitr mn sinistr (́ ́ ́) . : .

2779. Ut itr sis ( ́ ́) .

2780. Ut qisq st dtissims, it st mdstissims ( ́ ́, ́ ́) , .

2781. Ut qisq st vir tims, it difiillim ss lis imrbs ssitr ( ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2782. Ut slts, it sltbris ( ́, ́ ́) , . : , .

2783. Ut smntm fris, it t mts ( ́ ́, ́ ́) , .

2784. Ut sr ( ́) .

2785. Utrmq rts (́ ́) .

2786. Utrmq vitim st t mnibs rdr, t nlli (́ ́ ́ ́, ́) : , .

2787. Uris rbrm ltims, qi rsit, st mrits (́ ́ ́, ́, ́) .

  V.

2788. V vs lrimm snt (́ ́ ́ ́) . : , .

2789. Vm hrrndm (́ ́) .

2790. Vd d frmim igr t nsidr vis js t dis sintim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2791. Vd in ! (́ ́) ! , .

2792. Vd mm! (́ ́) !

2793. Vd rtr! (́ ́) !

2794. V sli ( ́) . : .

2795. V vitis! ( ́) !

2796. V vitribs! ( ́) !

2797. Vl! (́) !

2798. Vl t m mr rg (́ ́ ́) .

2799. Vl t mmr sis mi (́ ́ ́) .

2800. Vl t mihi fvs (́ ́ ́) .

2801. Vlnt, r! (́, ́) , !

2802. Vlt t ldit! (́ ́) !

2803. Vltd bnm timm (́ ́ ́) .

2804. Vn st sinti nstr (́ ́ ́) .

2805. Vn sin viribs ir (́ ́ ́ ́) .

2806. Vnits vnittm (́ ́) .

2807. Vnits vnittm st mni vnits (́ ́ ́ ́) . : , .

2808. Vriti dltt (́ ́) .

2809. Vrim t mtbil smr fmin (́ ́ ́ ́) .

2810. Vs rtsm ( ́) . .

2811. Vtiini st vntm (́ ́) .

2812. Vl mss mtit rtrvlnts ( ́ ́ ́) , .

2813. Vl sintissims rrr tst ( ́ ́ ́) .

2814. Vl ftis dr (́ ́ ́) . : , .

2815. Vll nn disitr (́ ́) .

2816. Vlitr filitr ( ́) .

2817. Vl nsilim sqitr nitnti (́ ́ ́ ́́) .

2818. Vlti rsn (́ ́) .

2819. Vn vit s jsti t s imirm rit iniqittm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2820. Vntm dr invits ns (́ ́ ́ ́) . : - .

2821. Vndr fmm (́ ́) .

2822. Vnn dntr mll sblit (́ ́ ́ ́) , .

2823. Vni, vidi, vii(́, ́, ́) , , ( ).

2824. Vninti rrit mrb (́ ́ ́) . : .

2825. Vnir lii sb dntm (́ ́ ́) - .

2826. Vnit mrbs qs, svit bir ds (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2827. Vntr rt ribs (́ ́ ́) . : .

2828. Vntr timm hrlgim (́ ́ ) .

2829. Vntr rt nn dit (́ ́ ́) .

2830. Vntis lqris (́ ) .

2831. Vntrm nimis rlr nt (́ ́ ́ ́) .

2832. Vr nn tllr ( ́ ́) .

2833. Vr himm sqitr st trist srnm ( ́ ́ ́ ́) , .

2834. Vr rnmnt mtrnrm diiti, nn vsts (́ ́ ́ ́, ́) , .

2835. Vr mititi smitrn snt (́ ́ ́ ) .

2836. Vrb nfrr d mndim (́ ́ ́) .

2837. Vrb tm nn lnint (́ ́ ́) .

2838. Vrb dr in vnts (́ ́ ́) . .

2839. Vrb dnt, ml trhnt (́ ́, ́ ́) , .

2840. Vrb t vs rtrq nihil (́ ́ ́ ́) .

2841. Vrb fr mrt (́ ́ ́) . : , .

2842. Vrb mgistri (́ ́) .

2843. Vrb mvnt, ml trhnt (́ ́, ́ ́) , .

2844. Vrb nn snt vrbr (́ ́) .

2845. Vrb vrittis (́ ́) .

2846. Vrb vlnt, srit mnnt (́ ́, ́ ́) , . : , .

2847. Vrbtim (́) .

2848. Vrbtim t litrtim (́ ́) .

2849. Vrbi grti (́ ́) .

2850. Vrbis t ftis (́ ́ ́) .

2851. Vrbis t nmmis tndm st (́ ́ ́ ) .

2852. Vrbis gns, nn r (́ ́, ) , .

2853. Vrb in vrbm (́ ́) .

2854. Vrb rmr (́ ́) .

2855. Vrb tns (́ ́) .

2856. Vrbm mvt, mlm trhit (́ ́, ́ ́) , .

2857. Vrbm nbil dbt ss stbil (́ ́ ́ ́ ́) .

2858. Vrbm nbil (́ ́) .

2859. Vr sir st r ss sir (́ ́ ́ ́) .

2860. Vrndi intilis vir gnti (́ ́ ́ ́) .

2861. Vrisimil mntins (́ ́) . : .

2862. Vrits in mdi st (́ ́ ) .

2863. Vrits mgis miiti (́ ́ ́) .

2864. Vrits nimis s lbrt stingitr nmqm (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2865. Vrits dit mrs (́ ́ ́) .

2866. Vrits dim rit, bsqim mis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2867. Vrits dim rit (́ ́ ́) . : .

2868. Vrits rmitr, nn rimitr (́ ́, ́) , .

2869. Vrits s is dfndit (́ ́ ́) ().

2870. Vrits siml rti st (́ ́ ́ ) .

2871. Vrits n, rrr mltil (́ ́, ́ ́) , .

2872. Vrits vrittm (́ ́) .

2873. Vrits vinit (́ ́) .

2874. Vrittm dis rit (́ ́ ́) . : .

2875. Vr vris (́ ́) .

2876. Vrsi llm frgi nvnit ss hminm qd ts sit (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) . : .

2877. Vrstir st qm rt figlris (́ ́ ́) .

2878. Vrtr in fmm t inrm (́ ́ ́) .

2879. Vrm mim ni nn rbis (́ ́ ́ ́) .

2880. Vrm ind si t flsi (́ ́ ́ ́) ().

2881. Vrm ls n ss nn tst (́ ́ ́ ́) . : , .

2882. Vrs mis mii nnqm blivisitr (́ ́ ́ ́ ́) .

2883. Vstigi smr dr (́ ́ ́) .

2884. Vstis slndt, vntr stridt (́ ́, ́ ́) , .

2885. Vstis virm rddit (́ ́ ́) . : .

2886. Vtrm frnd injrim, invits nvm (́ ́ ́, ́ ́) , . : , .

2887. Vtriims hmini tims mis st (́ ́ ́ ́ ) . : .

2888. Vt (́) ́. : , .

2889. Vts mr nn sntit rbiginm (́ ́ ́ ́) .

2890. Vi dlrs (́ ́) . : .

2891. Vi imirm tnbrs nsint bi rrnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) ; , ().

2892. Vi lt (́ ́) .

2893. Vi sr (́ ́) .

2894. Vi sintirm (́ ́) . : .

2895. Vi trit vi tt (́ ́ ́ ́) .

2896. Vi vit stdinti disilinm qi tm inrtins rlinqit rrt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ; ().

2897. Vi vit (́ ́) . : .

2898. Vim sinti mnstrvi tibi di t r smits qittis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2899. Vi vrs (́ ́) .

2900. Viinm s grndis br hbt (́ ́ ́ ́ ́) .

2901. Viins bns ingns bnm (́ ́ ́ ́) .

2902. Viins mls ingns mlm (́ ́ ́ ́) .

2903. Vitri nrdi gignitr (́́ ́ ́) .

2904. Vitri nll st, qm q nfsss nim qq sbjgt hsts (́ ́ , ́ ́ ́ ́ ́) , .

2905. Vids, qid gs (́, ́) , .

2906. Vidt t ldit! (́ ́) !

2907. Vil dnm vils grti (́ ́ ́ ́) .

2908. Vil st qd lit (́ ́) , .

2909. Vim vi rllr lit ( ́ ́) .

2910. Vinr t mri! (́ ́ ́) !

2911. Vinr t vitri ti nn idm st (́ ́ ́ ́ ) .

2912. Vinit mls rtin bnits (́ ́ ́ ́) .

2913. Vinl d ling vl tibi vinl dbit (́ ́ ́ ́ ́) , . : , .

2914. Vinlm mtrimnii (́ ́) .

2915. Vinntr mlli tr dr r (́ ́ ́ ́ ́) .

2916. Vin vndibili nn s st ssns hdr (́ ́ ́ ́ ́) , , . : ( ).

2917. Vinm vrb ministrnt (́ ́ ́) . : , .

2918. Vilnt nm imri ntinit di (́ ́ ́ ́ ́) .

2919. Virm sb l ntrir (́ ́ ́) .

2920. Vir ntiq ris ( ́ ́) .

2921. Vir bns smr tir ( ́ ́ ́) . : .

2922. Vir ls nim ( ́ ́) .

2923. Vir mgn vi ( ́ ) .

2924. Vir mgni ingnii ( ́ ́) .

2925. Virs slvntr (́ ́) .

2926. Virs nit gnt (́ ́ ́) .

2927. Viribs nitis (́ ́) .

2928. Viribs nitis rs rv rsnt (́ ́ ́ ́) .

2929. Virts ts (́ ́) .

2930. Virts imittin dign st, nn invidi (́ ́ ́ , ́) , .

2931. Virts in mdi (́ ́) . , . : .

2932. Virts nihil tit rmii (́ ́ ́ ́) .

2933. Virts nbilitt (́ ́) .

2934. Virts st nmms (́ ́) .

2935. Virts sl hmins bts rddit (́ ́ ́ ́ ́) .

2936. Virts s r nstr (́ ́ ́ ́) .

2937. Virtt dt, nn sngin niti (́ ́, ́ ́) , .

2938. Virtt t nstnti (́ ́) .

2939. Virtt qd nn ssis, blnditi frs (́ ́, ́ ́) , .

2940. Virttm inlmm dims, sbltm lis qrims invidi (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , . : , .

2941. Virttm rimm ss t msr lingm (́ ́ ́ ́ ́ ́) . : .

2942. Virttis frtn ms (́ ́ ́) . : .

2943. Vis nsilii rs ml rit s ( ́ ́ ́ ́ ́) , , .

2944. Vis imtnti ( ́) .

2945. Vis inrti ( ́) .

2946. Vis lgibs st inimil ( ́ ́) .

2947. Vis rt vivr? Qis nn? ( ́ ́? ) ? ?

2948. Vis vi rllitr ( ́) .

2949. Vis vitlis ( ́) .

2950. Vit brvis, rs lng (́ ́, ) , .

2951. Vit ntmltiv (́ ́) .

2952. Vit st nibis lin mgistr (́ ́ ́ ́) .

2953. Vit inrt, mrs rtissim (́ ́, ́) , .

2954. Vit nstr brvis st (́ ́ ́ ) .

2955. Vit shl (́ ́) .

2956. Vit sin librttm nihil st (́ ́ ́ ́ ) .

2957. Vit sin littris mrs st (́ ́ ́ ) .

2958. Vit smnim brv (́ ́ ́) .

2959. Vit brvis st rss, glri smitrns (́ ́ ́, ́) , .

2960. Vit sl miiti st (́ ́ ) .

2961. Vit, nn shl disims (́, ́) , .

2962. Vitm tndr ftis (́ ́ ́) .

2963. Vitm imndr vr (́ ́ ́) . : .

2964. Vitm rgit frtn, nn sinti (́ ́ ́, ́) , .

2965. Viti mi mtrm diint (́ ́ ́ ́) .

2966. Viti sin rtr disntr (́ ́ ́ ́) .

2967. Vitiis sin nm nsitr (́ ́ ́ ́) .

2968. Vitism st biq, qd nimim st (́ ́, ́ ) .

2969. Vivs, t ssis, qnd n qis t vlis (́, ́, ́ ́) , .

2970. Viv t vivs (́ ́) , .

2971. Viv vlq (́ ́) .

2972. Vivr st militr (́ ́) .

2973. Vivr in dim (́ ́) .

2974. Vivr mmnt (́ ́) .

2975. Vivit st fnr virts (́ ́ ́) .

2976. Vi rimr, mrimr ( ́, ́) , .

2977. Vii t qm ddrt rsm frtn rgi (́ ́ ́ ́ ́) , .

2978. Viit (́) . , .

2979. Vts tq nn vts ds drit (́ ́ ́ ́ ́) , . : .

2980. Vlm dis stdr (́ ́ ́) . : , .

2981. Vlns nlns (́ ́) -. : .

2982. Vlntn bvm dit (́ ́ ́) , . : , .

2983. Vl, nn vl (́, ́) , .

2984. Vlnts st srir intllt (́ ́ ́) .

2985. Vlnts li srm l (́ ́ ́ ) .

2986. Vlnts, diffiili dt dlissim st (́, ́ ́ ́ ) , .

2987. Vlnttm tis qm vrb nsidrri rtt (́ ́ ́ ́ ́) , .

2988. Vtm srtm (́ ́) .

2989. V dit ltt, littr srit mnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , .

2990. V lmntis in dsrt ( ́ ́) .

2991. V miss vlt; litr srit mnt ( ́ ́; ́ ́ ́) , .

2992. V li v di ( ́ ́) .

2993. V nis, v nllis ( ́, ́) .

2994. V, v, rtr nihil (, , ́ ́) , .

2995. Vlg (́) , .

2996. Vlgs hminm mt dii (́ ́ ́ ́) .

2997. Vls ilm mtt, nn mrs (́ ́ ́, ́) , .

2998. Vlinri m vl dvrss vlm (́ ́ ́ ́) .

2999. Vlt n ntr sins sis, mltt intrst (́ ́ ́ , ́ ́) , , .

3000. Vlts st ind nimi (́ ́ ́) .

.

1.

: , .

2.

.

3.

, , .

4.

: , .