.

    .

1097. b fiduim in Dmin tt rd tu t n innitris rudnti tu (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

1098. bs sibi (́ ́) . : ! !.

1099. bnt rv mmd mgn mr (́ ́ ́ ́ ́) (). : , , .

1100. bnt su ft liblli (́ ́ ́ ́) ( ).

1101. bnt su sidr lits (́ ́ ́ ́) .

1102. br rgnum sus st, virtus dr (́ ́ ́ , ́ ́) , ( ).

1103. bt t mus slnm (́ ́ ́) (: ).

1104. bt suum vnnum blnd rti (́ ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

1105. bit fids ism lrumqu fidm bligt (́ ́ ́ ́ ́ ́) ().

1106. bitus grti (́ ́) .

1107. bitus nn fit mnhum (́ ́ ́) .

1108. bitus (́) .

1109. t i11 rflur ( ́ ́) (). , .

1110. lui, h ni ( ́, ́) , (). : .

1111. urgt luus, h nis ( ́ ́, ́) , ().

1112. tim uditu rb sunt ( ́ ́ ́ ) (). : .

1113. hbui, qu dii ( ́, ́) , .

1114. htnus ( ́) .

1115. m nn ldunt ( ́) (). : .

1116. studi dlsntim lunt, sntutm bltnt, sunds rs rnnt, dvrsis sltium rfugium rbnt ( ́ ́ ́, ́ , ́ ́, ́ ́ ́ ́) , , , ().

1117. thm in t isum struisti ( ́ ́ ́) . : , .

1118. tibi n ntilnm ( ́ ́ ́) ( ).

1119. rt mihi in summis lbiis (́ ́ ́ ́) (: ).

1120. mum vrr (́ ́) ( ) ().

1121. nnibl nt rts! (́ ́ ́) ! (). : .

1122. rn mndr smin (́ ́ ́) ( ).

1123. stm b jr (́ ́) . : , .

1124. sts j, qus lius ministrt (́ ́, ́ ́) (: , ).

1125. ud fil mrgunt, qurum virtutibus bstt rs ngust dmi (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́) , .

1126. ud smr rrt fm (́ ́ ́ ́) . : .

1127. urit qum ribr, qui disr vult sin libr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

1128. trm quis nsst, fli si rj fuisst (́ ́, ́ ́ ́) , ? ().

1129. rulis thurns tr infnti (́ ́ ́ ́) . : .

1130. rdis fltus sub rsn risus st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1131. rs hrdis mi st mus hrs (́ ́ ́ ́ ́) .

1132. u, nsinti nimi grvis st srvitus (́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

1133. u, qum diffiil st rimn nn rdr vultu (́, ́ ́ ́ ́) , (). : .

1134. i d grg ill st ( ́ ́ ) (). : .

1135. i t nun ( ) .

1136. i hrt qu ( ́ ́) . , : .

1137. i it ( ́) ( ).

1138. i lus st ubi mrs gudt suurrr vit ( ́ ́ ́ ́) , ( ).

1139. i mrtui vivunt, hi muti lquuntur ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

1140. i ri ti mbulnt ( ́ ́ ́) (). : .

1141. i Rhdus, hi slt! ( ́, ́) , ! , , . .

1142. in ill lrim ( ́ ́) . : ().

1143. istri st mgistr vit ( ́ ́) ().

1144. istri fidi vrittiqu mnitur ( ́ ́ ́) ().

1145. istrim nsir h st smr urum ss (́ ́ ́ ́ ́) ().

1146. g! ( ́) !

1147. rt in ftis ( ́ ́) .

1148. rt in mr mjrum ( ́ ́ ́) .

1149. st in vtis ( ́) .

1150. st vivr bis, vit ss rir frui ( ́ , ́ ́ ́ ́) ().

1151. f t vins ( ́) , .

1152. mns ( ́) .

1153. us, hi lbr st ( ́, ́ ) , ().

1154. tibi rdrit lim ( ́ ́ ́) - .

1155. unum si, qud nihil si ( ́ ́, ́ ́) , ().

1156. vl, si jub, sit r rtin vlunts ( ́, ́, ́ ́) , , ().

1157. di sr, rs nihil (́ ́, ́) , .

1158. di mihi, rs tibi (́ ́, ́) , ().

1159. mgium (́) .

1160. miidium usl (́ ́) ( ) .

1161. miidium vluntrium (́ ́) .

1162. minm mlius ulis, qum uribus rdunt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ). , : , .

1163. minm ribus jus gnsr (́ ́ ́ ́) .

1164. minm riri mult urts jubt (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1165. minm, t ss mmnt (́, ́ ́) , .

1166. mins s rddit uidits (́ ́ ́ ́) .

1167. mins dum dnt, disunt (́ ́, ́) , ( ).

1168. mins mlirs s vidntur, qum sunt rvr (́ ́ ́ ́, ́) , .

1169. mins nihil gnd disunt ml gr (́ ́ ́ ́ ́ ́) , . : .

1170. mins nihil utilius st snitt (́ ́ ́ ́) .

1171. mins qu lur hbnt, uiunt mlir (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1172. mini ibus utilissimus st siml (́ ́ ́ ́) .

1173. mini dilignti smr liud surst (́ ́ ́ ́ ́) .

1174. mini nss st mri (́ ́ ́) (). : .

1175. minibus lnum, miis vuum (́ ́, ́ ́) , .

1176. minis st rrr, insiintis rsvrr (́ ́, ́ ́) , .

1177. minis mns disnd litur gitndqu (́ ́ ́ ́) .

1178. m lini juris (́ ́ ́) (: ).

1179. m rss minrv (́ ́ ́) (). : , .

1180. m dtus in s smr divitis hbt (́ ́ ́ ́ ́) ().

1181. m munt nris (́ ́ ́) , (: ().

1182. m tr rus st suum, quum irsitur (́ ́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

1183. glrim dtns s virtutis vi dfiit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ́.

1184. m hmini mius st (́ ́ ) .

1185. m hmini dus st, si suum ffiium sit (́ ́ , ́ ́ ́) , (). : , .

1186. m hmini luus st (́ ́ ) ().

1187. m imrbus btus nn st (́ ́ ́ ) .

1188. m insiins didtius (́ ́ ́) , .

1189. m lum rnt, nn hminm lus (́ ́, ́ ) , .

1190. m mnsur (́ ́) ( ).

1191. m nn sibi sli ntus st (́ ́ ́ ́ ) ().

1192. m nn trium unrum (́ ́ ́) , (: , ().

1193. m nvus (́ ́) , , (: ).

1194. m nullius lris (́ ́ ) (). : .

1195. m mnium hrrum (́ ́ ́) , ().

1196. m rnit, sd dus disnit (́ ́, ́ ́) , ( ).

1197. m qudrtus (́ ́) (: ).

1198. m quntum sit, tntum tst (́ ́ , ́ ́) , .

1199. m s in r liud frt, liud git (́ ́ ́ ́ , ́ ́) , ( ).

1200. m sins frus (́ ́ ́) , ( ).

1201. m sins (́ ́) .

1202. m sribndi ritus (́ ́ ́) , ().

1203. m sin littris (́ ́ ́) .

1204. m sum humni nihil m linum ut (́ ́ ́ ́ ́) , ().

1205. m ttins mritur, qutins mittit sus (́ ́ ́, ́ ́ ́) , ( ).

1206. m unius libri (́ ́ ́) , , (: ().

1207. m urbnus (́ ́) ( , ).

1208. m, qui tr nsit, nsit dir (́, ́ ́, ́ ́) , , .

1209. m, qud hbt, nn numrt (́, ́, ́) , ().

1210. munulus unus multis (́ ́ ́) (). : .

1211. nst l st tmris nssits (́ ́ ́) , ( ).

1212. nst mrs turi vit tir (́ ́ ́ ́) ().

1213. nst qudm slr sussus fit (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1214. nst turitud st r us bn (́ ́ ́ ́) , ( ). : .

1215. nst vit bt st (́ ́ ́ ) .

1216. nst srvit qui suumbit tmri (́ ́ ́ ́) ( ).

1217. nst vivr, ltrum nn ldr, suum tribur (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

1218. nstus rumr ltrum trimnium st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

1219. nr st rmium virtutis (́ ́ ́) .

1220. nr hbt nus (́ ́ ́) .

1221. nrs mutnt mrs, sd rr in mlirs (́- ́ ́, ́ ́) , .

1222. nris us (́ ́) , .

1223. ns st nus (́ ́) .

1224. rqu smr rtrit dtrir subit (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

1225. rdum ditur t viturtur (́ ́ ́) .

1226. rribil ditu (́ ́) .

1227. rrr vui (́ ́) .

1228. ss hsiti sr (́ ́ ́) .

1229. sts humni gnris (́ ́ ́) .

1230. sti tus, r mi (́ ́, ́) , .

1231. stis hnri invidi (́ ́ ́) .

1232. stium munr, nn munr (́ ́, ́) ( ).

1233. umn nn sunt turi (́ ́) , .

1234. umnittis tim st rtti (́ ́ ́) ( ).

1235. umnum st (́ ) .

1236. umnum st rrr, sd diblium rsvrr (́ ́, ́ ́) , .

1237. umils lbrnt, ubi tnts dissdnt (́ ́, ́ ́ ́) , .

. . . D. . F. G. . I. J. L. . N. . . Q. R. S.