.

    .

367. dm vitri (́ ́) . , , . , , . .

368. st invidi (́ ́) .

369. s mnstrt vim (́ ́ ́) . : .

370. s nn jdit d lr (́ ́ ) . : , ( , ).

371. lm it rrmr nts (́ ́ ́ ́) . , , .

372. lm nn nimm mtnt, qi trns mr rrnt (́ ́ ́, ́ ́) , , , ().

373. lm i nigris (́ ́ ́) . : .

374. sr d Rbinm (́ ) ( , ).

375. sr itr Rbinm (́ ́ ) ( , ).

376. sr nn sr grmmtis (́ ́ ́) . : .

377. srm dt stntm mri (́ ́ ́ ́) .

378. tr dsidrntr (́ ́) ( , , ).

379. tr dsnt (́ ́) ( , ).

380. tris ribs (́ ́) .

381. lmits virttis si (́ ́ ́) ( ).

382. lmitt dts sm (́ ́ ) .

383. ls, si lim d mjr rit sbvrtt (́, ́ ́ ́ ́ ́) , , . : .

384. ml trnsmiss l in ribr drhnss hsit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , . , : , .

385. mls dsidrns rn, tim rs rdidit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , . : - , .

386. nr lrm it (́ ́ ́) ( - ).

387. nrm rt ingrdi ds (́ ́ ́ ́) ( , , - ).

388. nm ritm rit (́ ́ ́) . : .

389. nis fstinns s rit tls (́ ́ ́ ́ ́) . : .

390. nis in rsi (́ ́) . : . : , .

391. nis mrts nn mrdt (́ ́ ́) .

392. nis rbis (́ ́) .

393. nis timids vhmntis ltrt, qm mrdt (́ ́ ́ ́, ́) , .

394. ntbit vs rm ltrn vitr (́ ́ ́ ́ ́) . , , , .

395. ntilnm ndm nis (́ ́ ́) . : .

396. nts ns (́ ́) .

397. ind rbs in mlis rs vi st (́ ́ ́ ́ ́ ) .

398. ills librs nn hbt (́ ́ ́) , , . : .

399. its dminti (́ ́) . : .

400. tti bnvlnti (́ ́) .

401. t mndi (́ ́) . : .

402. t sin ling (́ ́ ́) . : .

403. r dm sbls (́ ́ ́) , . .

404. rir st r jvnts (́ ́ ́) .

405. rissim mi (́ ́) .

406. rits t (́ ) .

407. rits mni rdit (́ ́ ́) .

408. rmin mrt rnt (́ ́ ́) . : .

409. rms dli nstrm st qd vivis inis t mns t fbl dis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , , , .

410. r dim (́ ́) . : ( ).

411. rit qs strmn nn qnd dtr sibi grmn (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

412. stigr ridnd mrs (́ ́ ́) .

413. stig rs mm (́ ́ ́) ( ).

414. stis mni st (́ ́ ́) .

415. s (́) .

416. ss blli (́ ́) .

417. ss dliti (́ ́) .

418. d blndiri (́ ́) . : , .

419. s slis (́ ́) . : .

420. s finit st (́ ́ ) .

421. s jst (́ ́) .

422. ts nim mtit fvm ls (́ ́ ́ ́ ́) . , : , .

423. v! (́) !

424. v flsis miis, slvb t b inimiis (́ ́ ́, ́ ́) , .

425. v nm (́ ́) . : , .

426. v illm smr, qi tibi imsit sml (́ ́ ́, ́ ́ ́) , - .

427. v n ds (́ ́) , .

428. v n qidqm iniis, qd st nitt (́ ́ ́, ́) , .

429. v tibi n mt t q silnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

430. v, qid dis, qnd t i (́, , ́ ́) , , .

431. vt mtr (́ ́) , .

432. vndi nll st dimittnd si (́ ́ ́ ́) .

433. dnt rm tg (́ ́ ́) , . : .

434. d mjri (́ ́) .

435. lrits in mlis tim (́ ́ ́) . : .

436. lris lhnti rint ( ́ ́) . : .

437. lris qm srgi nqntr ( ́ ́) , . - .

438. t r nbilis (́ ́ ́) , .

439. rtm st lngs ss rins mnibs, sd brvs snss mliribs (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

440. rtm st mni lir r tri (́ ́ ́ ́) .

441. ssnt s sst ffts (́ ́ ́ ́) .

442. hmlnt mtbilir (́ ́) . : , .

443. hrt nn rbsit (́ ́) . : .

444. hirrgs rt mn rmt (́ ́ ́ ́) .

445. hirrgs mnt ris t lis gt, qm rmt mn (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

446. hristins d lnm! (́ ́) . : ! , , , .

447. ibi ndimntm fms st (́ ́ ́ ) (). : .

448. ibs, ns t virg sin (́, ́ ́ ́) , .

449. itrim rfrir (́ ́) , .

450. ir m l (́ ́) . : , .

451. inri glri sr vnit (́ ́ ́) , , . : , .

452. ir rm mbits fr (́ ́ ́) . : .

453. irls vitiss (́ ́) .

454. is () .

455. itt l (́ ) . : , .

456. itis vnit rilm, m ntmnitr (́ ́ ́, ́) , ( ).

457. itis, ltis, frtis! (́, ́, ́) , , ! ( , 1913 ).

458. it rms rm, smr si tnsm hbris (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . , , , , ().

459. it, tt t jnd (́, ́ ́) , .

460. itr vinm tmlnti (́ ́ ́) . , , . , .

461. lrir st slit st mim nbl (́ ́ ́ ́) .

462. ld s, ri ls (́ , ́ ́) . : , .

463. ldit jm rivs, ri, st rt bibrnt (́ ́, ́, ́ ́) , . : ; , , .

464. lvs lv llitr (́ ́ ́) . , : .

465. lvs in ling (́ ́) . : .

466. lris lrim nn dimt (́ ́) . , : .

467. lim st vlnr smr (́ ́ ́) . , : .

468. liv sdms in im (́ ́ ́) ( , , ).

469. l mim (́ ́) . : ( ).

470. tm nn st itm (́ ́) , . : .

471. l tnntm rdidims Jvm rgnr (́ ́ ́ ́ ́) , . : , .

472. gs mntm irsi, mri si vlis (́ ́ ́, ́ ́) , , . : , .

473. git rgnd, m rgt tntir (́ ́, ́ ́) , .

474. gitr hminis st (́ ́ ) .

475. gittins strirs s snt mlirs (́ ́ ́ ́) .

476. gittinis nm nm titr (́ ́ ́ ́) ( ).

477. git, rg sm (́, ́ ) , , ().

478. gnts ri nlls (́ ́ ́) .

479. gnmin (́) .

480. gns t ism (́ ́) .

481. gns stilm ri rmn (́ ́ ́ ́) .

482. lmits virttis si (́ ́ ́) .

483. lbr rstm nn rit (́ ́ ́) . , , .

484. lmn rlis (́ ́) . , . : .

485. mdnt nm imittis t vinm inqittis bibnt ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

486. ms fnds in vi r vhil st (́ ́ ́ ́ ) ( ). : .

487. mmrim st, initim fidlittis (́ ́, ́ ́) , . : .

488. mmdits mnis s frt inmmd sm (́ ́ ́ ́ ́) . : .

489. mmn nfrgim mnibs st nslti (́ ́ ́ ́) . : .

490. mmn qi rir diit, ntrrim fit (́ ́ ́, ́ ́) , (). : .

491. ms mntis (́ ́) .

492. ms si ( ́) .

493. mrssis mnibs sdr (́ ́ ́) (). : .

494. n mr ( ́) .

495. nd, m rrviss (́, ́) , .

496. nd t disds (́ ́) .

497. nrdi ivim mrs rbim ( ́ ́ ́) . : .

498. nrdi disrs ( ́) (). , .

499. nrdi dmi, fris (́ ́, ́ ) . , : , .

500. nrdi rv rs rsnt, disrdi mim dilbntr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , (). , VI .

501. nrdi vitrim gignit (́ ́ ́) .

502. nbi snt ftli (́ ́) .

503. nditi sin q nn (́ ́ ) .

504. nfr! (́) ! ! ( ).

505. nfssi trjdiilis in s nll st; t qd nllm st, nn tst dminilri (́ ́ ́ ; ́ , ́ ́) ; , , .

506. nfitr slm h tibi (́ ́ ́) (). : , .

507. njgti mllis t fllis (́ ́ ́) (). : .

508. njgim sin rl st qsi dis sin sl (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

509. nsinti mns rti fm mndi ridt (́ ́ ́ ́ ́) (). : , .

510. nsinti mill tsts (́ ́ ́) .

511. nsnss, nn nbits, fit mtrimnim (́, ́, ́ ́) , .

512. nsnss mnim (́ ́) .

513. nsrit ns grm, sd frgs dmtit ltr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

514. nsidrti ntr (́ ́) .

515. nsili mni vrbis ris riri, qm rmis sintm dt (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

516. nsili mlis vins, qm irndi (́ ́ ́, ́) , ( ).

517. nsns st lis si lis st is (́ ́ ́ ́ ́ ́) - .

518. nstdinis mgn vis st (́ ́ ) .

519. nstd st ltr ntr (́ ́ ́) .

520. nsltr hmini tms tilissims (́ ́ ́ ́) .

521. nsmmtm st! (́ ) !

522. nsmr liis insrvind (́ ́ ́) , . : , .

523. ntmnntr ii, qi n ltri, t diitr (-́ ́, ́, ́) , , ().

524. ntmts mndi (́ ́) .

525. ntnd h fr (́ ́) .

526. ntnts bndt (́ ́) .

527. ntnts ss sis rs mim snt diviti (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

528. ntr qm rmigr (́ ́ ́) ( ).

529. ntr bns mrs (́ ́ ́) , .

530. ntrditi in djt (́ ́) .

531. ntr ftm nn st (dtr) rgmntm (́ ́ (́) ́) .

532. ntr flim vi ds virs hbt (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

533. ntr imdntm stlt st nimi ingnits (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

534. ntr rinii ngntm distri nn tst (́ ́ ́ ́ ́) , , .

535. ntrri ntrriis rntr (́ ́ ́) .

536. ntr sm (́ ) .

537. ntr sm sr (́ ́) .

538. ntr trrntm niti (́ ́ ́) ( ).

539. ntr vrbss nli ntndr vrbis: srm dtr ntis, nimi sinti is (́ ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́, ́ ́ ́) : , ().

540. ntr vim mrtis nn st mdimn in hrtis (́ ́ ́ ́) .

541. ntmlim n ingns frt, frtis fit (́ ́ , ́ ́) , ( ).

542. nvnintr m ntr viv (́ ́ ́) .

543. nvii, si irsi, gnit vidntr: srt lsnt (́, ́, ́ ́: ́ ́) : ().

544. i ibrm sbtilits nimi imditr (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

545. i nmmrm fr nn ndt qin (́ ́ ́ ́ ́) ( , ).

i vrbrm (́ ́) .

rm li (́ ́) .

548. rillm st, qd hmins fit, tr qisqili mni (́ , ́ ́, ́ ́ ́) , ().

549. rn mlth (́ ́) : ). , . , , , .

550. r lmbm ( ́) (: , ).

551. rr vlids, mnt infirms (́ ́, ́ ́) , .

552. rs dliti (́ ́) (: ). .

553. rs jris (́ ́) .

554. rs vil (́ ́) .

555. rrig rtrtm, rsns rg, rn ftrm (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , ( ).

556. rrmnt mrs bns nfbltins ssim (́ ́ ́ ́ ́) ().

557. rrti timi ssim (́ ́ ́) . : .

558. r timidm ( ́) . - : .

559. rvi mli mlm vm (́ ́ ́ ́) .

560. rvs rv ls nn rit (́ ́ ́ ́) .

561. tidi dmntr qi smr timt (́ ́ ́ ́) , . : , .

562. tidi st dtrir strir dis (́ ́ ́ ́) ( ).

563. rbrns nn snt irritndi (́ ́) . , : , .

564. rmb bis t (rtit) (́ ́ (́) () (). - , .

565. rmb bis t mrs st (́ ́ ) ().

566. rs mt, qi nnqm mvit, qiq mvit, rs mt ( ́, ́ ́, ́ ́, ́) , , , , .

567. rs, rs t smr rs t si dilbitr ts (, ́ ́ ́) , , .

568. rts, m indtm rm vidisst, dggm js rssit (́, ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , (). : , .

569. rdt jds ll, nn g (́ ́ ́, ́) , (). , .

570. rd rt (́ ́) .

571. rd t intlligs (́ ́) , .

572. rd (́) . .

573. rd t intlligm (́ ́) , .

574. rd, qi vrm (́, ́ ́) , (). , , , .

575. rdl rs mr st (́ ́ ) .

576. rsntm sqitr r nim (́ ́ ́ ́) (). : , .

577. rsit mr nmmi, qntm is ni rsit (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) ( ). : .

578. ribr qm hrir (́ ́ ́) (). .

579. rimn hbt, qnt mjr, qi t, hbtr (́ ́, ́ ́, ́, ́) , ().

580. rdili lrim (́ ́) ( ) ( ).

581. rdlis st in r dvrs bjrgti (́ ́ ́) ( ).

582. rdlis lrimis sitr nn frngitr (́ ́ ́ ́) , ( ).

583. rdlittis mtr vriti st (́ ́ ́ ) .

584. bitm ir! (́ ́) !

585. lls nn fit mnhm (́ ́ ́) ( ).

586. i (qi) m rtt bn nvnit, divs st (́ () ́ ́ ́, ́ ) , ( ).

587. i bn? (́ ́) ? (). ?

588. i dlt, mminit (́ ́, ́) , ().

589. i liits st finis, tim lint mdi (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

590. i nq srvls, nq r (́ ́ ́, ́ ́) , (). : , .

591. i lt ltris s nimim st di srs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

592. i rdst? (́ ́) ?

593. iq rris ttribts rrr st (́ ́ ́ ́ ) - ().

594. iq sm (́ ́) .

595. ivis dlri rmdim st tinti (́ ́ ́) ( ).

596. ivis tst idr, qd iqm tst (́ ́ ́, ́ ́) , - ( ).

597. js rilm, jsdm mmdm (́ ́, ́ ́) , .

598. js rgi, js rligi (́ ́, ́ ́) , . : - .

599. jsvis hminis st rrr; nllis, nisi insiintis in rrr rsvrr (́ ́ ́ ́; ́, ́ ́ ́ ́) , ().

600. lim lhnti nfrr (́ ́ ́) ( , ) ( ).

601. lim nn rt lhntm (́ ́ ́) .

602. l lt dl mrtr (́ ́ ́ ́) .

603. l n r st (́ ́) ().

604. m qil ss qs, intr grls rims n t ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

605. m bnis bns ris, m mlis rvrtris ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

606. m imi ld ( ́ ́) , ( ).

607. m frint nm, nn nm flmin trrnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , . , : .

608. m grn slis ( ́ ́) , , (: ).

609. m inrv mnm qq mv ( ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

610. m mrir, mdim slvr t intr s ( ́, ́ ́ ́ ́) , ().

611. m ml rrit ( ́ ́) ( ) ().

612. m r rtinm hbr ( ́ ́ ́) ( ).

613. m rinqis miitim ntr is rit, sd nn stis hbt firmittis ( ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

614. m rt vivis, n rs vrb mlrm ( ́ ́, ́ ́ ) , .

615. m rm nims vit, vrb mbint ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

616. m snt sirit ( ́ ́) .

617. m sint lqns ris tr vrbis ( ́ ́ ́ ́) , . : .

618. m tnt, lmnt ( ́, ́) (: ().

619. m t mrtlm nris, rsntibs l dliiis nimm: st mrtm nll vlts ( ́ ́, ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́) , , : ().

620. m tmr ( ́) ( ).

621. m ribs inmmd vivitr, sin illis mnin nn vivitr ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

622. m viti rsnt, t qi rt fit ( ́ ́, ́ ́ ́) , , ( ).

623. ns nm trdit (́ ́ ́) .

624. id tq ir nsltrs ssimi (́ ́ ́ ́ ́) ().

625. i isrm nfrgi trr intri (́ ́ ́ ́ ́) ().

626. r t ism! (́ ́) !

627. r lvs lqntr, ingnts stnt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

628. rs hnrm (́ ́) (: ).

629. ris gdi mis (́ ́ ́) ().

630. rrnt lm (́ ́) ( , ).

631. rrilm vit (́ ́) , (: ().

632. rr lvt vrtitr itis rt (́ ́ ́ ́ ́) , . ́ : .

633. rrs bvm trhit (́ ́ ́) .

634. sts mrm (́ ́) .

. . . D. . F. G. . I. J. L. . N.