.

    .

367. dm vitri (́ ́) . , , . , , . .

368. st invidi (́ ́) .

369. us mnstrt vim (́ ́ ́) . : .

370. us nn judit d lr (́ ́ ) . : , ( , ).

371. lum it rrumr ntus (́ ́ ́ ́) . , , .

372. lum nn nimum mutnt, qui trns mr urrunt (́ ́ ́, ́ ́) , , , ().

373. lum i nigrius (́ ́ ́) . : .

374. sr d Rubinm (́ ) ( , ).

375. sr itr Rubinm (́ ́ ) ( , ).

376. sr nn sur grmmtis (́ ́ ́) . : .

377. srm dt stntm mri (́ ́ ́ ́) .

378. tr dsidrntur (́ ́) ( , , ).

379. tr dsunt (́ ́) ( , ).

380. tris ribus (́ ́) .

381. lmits virtutis si (́ ́ ́) ( ).

382. lmitt dtus sum (́ ́ ) .

383. lus, si lim d mjr rit subvrtt (́, ́ ́ ́ ́ ́) , , . : .

384. ml trnsmiss ul in ribr drhnsus hsit (́ ́ ́ ́ ́ ́) , , . , : , .

385. mlus dsidrns rnu, tim urs rdidit (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , . : - , .

386. nr lrm it (́ ́ ́) ( - ).

387. nrum rt ingrdi ds (́ ́ ́ ́) ( , , - ).

388. nm ritm rit (́ ́ ́) . : .

389. nis fstinns s rit tuls (́ ́ ́ ́ ́) . : .

390. nis in rsi (́ ́) . : . : , .

391. nis mrtuus nn mrdt (́ ́ ́) .

392. nis rbis (́ ́) .

393. nis timidus vhmntius ltrt, qum mrdt (́ ́ ́ ́, ́) , .

394. ntbit vuus rm ltrn vitr (́ ́ ́ ́ ́) . , , , .

395. ntilnm ndm nis (́ ́ ́) . : .

396. ntus nus (́ ́) .

397. ind rbus in mlis rs vi st (́ ́ ́ ́ ́ ) .

398. ills librs nn hbt (́ ́ ́) , , . : .

399. itus dminuti (́ ́) . : .

400. tti bnvlnti (́ ́) .

401. ut mundi (́ ́) . : .

402. ut sin lingu (́ ́ ́) . : .

403. r dum sbls (́ ́ ́) , . .

404. rir st ur juvntus (́ ́ ́) .

405. rissim mi (́ ́) .

406. rits t (́ ) .

407. rits mni rdit (́ ́ ́) .

408. rmin mrt rnt (́ ́ ́) . : .

409. rmus duli nstrum st qud vivis inis t mns t fbul dis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) : , , , .

410. r dim (́ ́) . : ( ).

411. rit quus strmn nn qund dtur sibi grmn (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

412. stigr ridnd mrs (́ ́ ́) .

413. stig rus mum (́ ́ ́) ( ).

414. stis mni st (́ ́ ́) .

415. su (́) .

416. sus blli (́ ́) .

417. sus dliti (́ ́) .

418. ud blndiri (́ ́) . : , .

419. us uslis (́ ́) . : .

420. us finit st (́ ́ ) .

421. us just (́ ́) .

422. utus nim mtuit fvm luus (́ ́ ́ ́ ́) . , : , .

423. v! (́) !

424. v flsis miis, slvb t b inimiis (́ ́ ́, ́ ́) , .

425. v nm (́ ́) . : , .

426. v illum smr, qui tibi imsuit sml (́ ́ ́, ́ ́ ́) , - .

427. v n ds (́ ́) , .

428. v n quidqum iniis, qud st nitt (́ ́ ́, ́) , .

429. v tibi n mut t qu silnt (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

430. v, quid dis, qund t ui (́, , ́ ́) , , .

431. vt mtr (́ ́) , .

432. vndi null st dimittnd si (́ ́ ́ ́) .

433. dnt rm tg (́ ́ ́) , . : .

434. d mjri (́ ́) .

435. lrits in mlis tim (́ ́ ́) . : .

436. lrius lhnti riunt ( ́ ́) . : .

437. lrius qum srgi nquuntur ( ́ ́) , . - .

438. t r nbilis (́ ́ ́) , .

439. rtum st lngs ss rins mnibus, sd brvs snsus muliribus (́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

440. rtum st mni lir r tri (́ ́ ́ ́) .

441. ssnt us sst fftus (́ ́ ́ ́) .

442. hmlnt mutbilir (́ ́) . : , .

443. hrt nn rubsit (́ ́) . : .

444. hirurgus urt mnu rmt (́ ́ ́ ́) .

445. hirurgus mnt rius t ulis gt, qum rmt mnu (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

446. hristins d lnm! (́ ́) . : ! , , , .

447. ibi ndimntum fms st (́ ́ ́ ) (). : .

448. ibus, nus t virg sin (́, ́ ́ ́) , .

449. itrim rfrir (́ ́) , .

450. ir um ul (́ ́) . : , .

451. inri glri sr vnit (́ ́ ́) , , . : , .

452. ir rm mbitus fr (́ ́ ́) . : .

453. irulus vitisus (́ ́) .

454. is () .

455. itt l (́ ) . : , .

456. itius vnit riulum, um ntmnitur (́ ́ ́, ́) , ( ).

457. itius, ltius, frtius! (́, ́, ́) , , ! ( , 1913 ).

458. it rums rum, smr si tnsum hburis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . , , , , ().

459. it, tut t juund (́, ́ ́) , .

460. itr vinum tmulnti (́ ́ ́) . , , . , .

461. lrir st slit st mim nbul (́ ́ ́ ́) .

462. lud s, ri uls (́ , ́ ́) . : , .

463. ludit jm rivs, uri, st rt bibrunt (́ ́, ́, ́ ́) , . : ; , , .

464. lvus lv llitur (́ ́ ́) . , : .

465. lvus in lingu (́ ́) . : .

466. lrius lrium nn dimt (́ ́) . , : .

467. lium st vulnr sumr (́ ́ ́) . , : .

468. liv sudmus in im (́ ́ ́) ( , , ).

469. l mim (́ ́) . : ( ).

470. tum nn st itum (́ ́) , . : .

471. l tnntm rdidimus Jvm rgnr (́ ́ ́ ́ ́) , . : , .

472. gs mntm irsi, mri si vlis (́ ́ ́, ́ ́) , , . : , .

473. git rgnd, um rgt tntir (́ ́, ́ ́) , .

474. gitr hminis st (́ ́ ) .

475. gittins strirs s sunt mlirs (́ ́ ́ ́) .

476. gittinis nm nm titur (́ ́ ́ ́) ( ).

477. git, rg sum (́, ́ ) , , ().

478. gntus uri nullus (́ ́ ́) .

479. gnmin (́) .

480. gns t isum (́ ́) .

481. gns stilum uri rmn (́ ́ ́ ́) .

482. lmits virtutis si (́ ́ ́) .

483. lubr rstm nn rit (́ ́ ́) . , , .

484. lumn rulis (́ ́) . , . : .

485. mdunt nm imittis t vinum inquittis bibunt ( ́ ́ ́ ́ ́) ().

486. ms fundus in vi r vhiul st (́ ́ ́ ́ ) ( ). : .

487. mmrium st, initium fidlittis (́ ́, ́ ́) , . : .

488. mmdits mnis su frt inmmd sum (́ ́ ́ ́ ́) . : .

489. mmun nufrgium mnibus st nslti (́ ́ ́ ́) . : .

490. mmun qui rir diit, ntrrium fit (́ ́ ́, ́ ́) , (). : .

491. ms mntis (́ ́) .

492. ms sui ( ́) .

493. mrssis mnibus sdr (́ ́ ́) (). : .

494. n mr ( ́) .

495. nd, m rrviss (́, ́) , .

496. nd ut disds (́ ́) .

497. nrdi ivium murus urbium ( ́ ́ ́) . : .

498. nrdi disrs ( ́) (). , .

499. nrdi dmi, fris (́ ́, ́ ) . , : , .

500. nrdi rv rs rsunt, disrdi mim dilbuntur (́ ́ ́, ́ ́ ́) , (). , VI .

501. nrdi vitrim gignit (́ ́ ́) .

502. nubi sunt ftli (́ ́) .

503. nditi sin qu nn (́ ́ ) .

504. nfr! (́) ! ! ( ).

505. nfssi trjudiilis in s null st; t qud nullum st, nn tst dminiulri (́ ́ ́ ; ́ , ́ ́) ; , , .

506. nfitr slum h tibi (́ ́ ́) (). : , .

507. njugti mllis t fllis (́ ́ ́) (). : .

508. njugium sin rl st qusi dis sin sl (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

509. nsinti mns rti fm mndi ridt (́ ́ ́ ́ ́) (). : , .

510. nsinti mill tsts (́ ́ ́) .

511. nsnsus, nn nubitus, fit mtrimnium (́, ́, ́ ́) , .

512. nsnsus mnium (́ ́) .

513. nsrit unus grum, sd frugs dmtit ltr (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

514. nsidrti ntur (́ ́) .

515. nsili mni vrbis rius riri, qum rmis sintm dt (́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

516. nsili mlius vins, qum irundi (́ ́ ́, ́) , ( ).

517. nsnus st luis si luis st uis (́ ́ ́ ́ ́ ́) - .

518. nsutudinis mgn vis st (́ ́ ) .

519. nsutud st ltr ntur (́ ́ ́) .

520. nsultr hmini tmus utilissimus (́ ́ ́ ́) .

521. nsummtum st! (́ ) !

522. nsumr liis insrvind (́ ́ ́) , . : , .

523. ntmnuntur ii, qui n ltri, ut diitur (-́ ́, ́, ́) , , ().

524. ntmtus mundi (́ ́) .

525. ntnd h fr (́ ́) .

526. ntntus bundt (́ ́) .

527. ntntus ss suis rus mim sunt diviti (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

528. ntr qum rmigr (́ ́ ́) ( ).

529. ntr bns mrs (́ ́ ́) , .

530. ntrditi in djt (́ ́) .

531. ntr ftum nn st (dtur) rgumntum (́ ́ (́) ́) .

532. ntr flim vi dus virs hbt (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

533. ntr imudntm stult st nimi ingnuits (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

534. ntr rinii ngntm disutri nn tst (́ ́ ́ ́ ́) , , .

535. ntrri ntrriis urntur (́ ́ ́) .

536. ntr sm (́ ) .

537. ntr sm sr (́ ́) .

538. ntr trrntm niti (́ ́ ́) ( ).

539. ntr vrbss nli ntndr vrbis: srm dtur untis, nimi sinti uis (́ ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́, ́ ́ ́) : , ().

540. ntr vim mrtis nn st mdimn in hrtis (́ ́ ́ ́) .

541. ntumlim n ingnuus frt, frtis fit (́ ́ , ́ ́) , ( ).

542. nvnintr um ntur viv (́ ́ ́) .

543. nvii, si irsi, gnit vidntur: srt lsunt (́, ́, ́ ́: ́ ́) : ().

544. i ibrum subtilits nimi imditur (́ ́ ́ ́ ́) ( ).

545. i nummrum fur nn ndt quin (́ ́ ́ ́ ́) ( , ).

i vrbrum (́ ́) .

rm uli (́ ́) .

548. rillum st, qud hmins fit, tr quisquili mni (́ , ́ ́, ́ ́ ́) , ().

549. rnu mlth (́ ́) : ). , . , , , .

550. r lumbum ( ́) (: , ).

551. rr vlidus, mnt infirmus (́ ́, ́ ́) , .

552. rus dliti (́ ́) (: ). .

553. rus juris (́ ́) .

554. rus vil (́ ́) .

555. rrig rtrtum, rsns rg, rn futurum (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , ( ).

556. rrumunt mrs bns nfbultins ssim (́ ́ ́ ́ ́) ().

557. rruti timi ssim (́ ́ ́) . : .

558. r timidum ( ́) . - : .

559. rvi mli mlum vum (́ ́ ́ ́) .

560. rvus rv uls nn ruit (́ ́ ́ ́) .

561. tidi dmntur qui smr timt (́ ́ ́ ́) , . : , .

562. tidi st dtrir strir dis (́ ́ ́ ́) ( ).

563. rbrns nn sunt irritndi (́ ́) . , : , .

564. rmb bis t (rtit) (́ ́ (́) () (). - , .

565. rmb bis t mrs st (́ ́ ) ().

566. rs mt, qui nunqum mvit, quiqu mvit, rs mt ( ́, ́ ́, ́ ́, ́) , , , , .

567. rs, rs t smr rs t si dilbitur ts (, ́ ́ ́) , , .

568. rts, um indtum urum vidisst, dggum jus russit (́, ́ ́ ́, ́ ́ ́) , , (). : , .

569. rdt judus ll, nn g (́ ́ ́, ́) , (). , .

570. rd rt (́ ́) .

571. rd ut intlligs (́ ́) , .

572. rd (́) . .

573. rd ut intlligm (́ ́) , .

574. rd, qui vrum (́, ́ ́) , (). , , , .

575. rdul rs mr st (́ ́ ) .

576. rsntm squitur ur unim (́ ́ ́ ́) (). : , .

577. rsit mr nummi, quntum is uni rsit (́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) ( ). : .

578. ribr qum hurir (́ ́ ́) (). .

579. rimn hbt, qunt mjr, qui t, hbtur (́ ́, ́ ́, ́, ́) , ().

580. rdili lrim (́ ́) ( ) ( ).

581. rudlis st in r dvrs bjurgti (́ ́ ́) ( ).

582. rudlis lrimis situr nn frngitur (́ ́ ́ ́) , ( ).

583. rudlittis mtr vriti st (́ ́ ́ ) .

584. ubitum ir! (́ ́) !

585. uullus nn fit mnhum (́ ́ ́) ( ).

586. ui (qui) um urtt bn nvnit, divs st (́ () ́ ́ ́, ́ ) , ( ).

587. ui bn? (́ ́) ? (). ?

588. ui dlt, mminit (́ ́, ́) , ().

589. ui liitus st finis, tim lint mdi (́ ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

590. ui nqu srvulus, nqu r (́ ́ ́, ́ ́) , (). : , .

591. ui lt ltrius su nimium st di srs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

592. ui rdst? (́ ́) ?

593. uiqu rrius ttributus rrr st (́ ́ ́ ́ ) - ().

594. uiqu suum (́ ́) .

595. uivis dlri rmdium st tinti (́ ́ ́) ( ).

596. uivis tst idr, qud uiqum tst (́ ́ ́, ́ ́) , - ( ).

597. ujus riulum, jusdm mmdum (́ ́, ́ ́) , .

598. ujus rgi, jus rligi (́ ́, ́ ́) , . : - .

599. ujusvis hminis st rrr; nullius, nisi insiintis in rrr rsvrr (́ ́ ́ ́; ́, ́ ́ ́ ́) , ().

600. ulim lhnti nfrr (́ ́ ́) ( , ) ( ).

601. ulim nn urt lhntum (́ ́ ́) .

602. ul lt dl mrtur (́ ́ ́ ́) .

603. ul n r st (́ ́) ().

604. um quil ss qus, intr gruls rims n t ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ( ).

605. um bnis bnus ris, um mlis rvrtris ( ́ ́ ́, ́ ́) , .

606. um imi lud ( ́ ́) , ( ).

607. um friunt unum, nn unum fulmin trrnt ( ́ ́, ́ ́ ́) , . , : .

608. um grn slis ( ́ ́) , , (: ).

609. um inrv mnum ququ mv ( ́ ́ ́ ́) ( ). : , .

610. um mrir, mdium slvr t intr us ( ́, ́ ́ ́ ́) , ().

611. um mul rrit ( ́ ́) ( ) ().

612. um r rtinm hbr ( ́ ́ ́) ( ).

613. um rinquis miitim ntur is rit, sd nn stis hbt firmittis ( ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́) , ().

614. um rt vivis, n urs vrb mlrum ( ́ ́, ́ ́ ) , .

615. um rm nimus uvit, vrb mbiunt ( ́ ́, ́ ́) , ( ).

616. um snt siritu ( ́ ́) .

617. um sint lquns ruis utr vrbis ( ́ ́ ́ ́) , . : .

618. um tnt, lmnt ( ́, ́) (: ().

619. um t mrtlm nris, rsntibus l dliiis nimum: st mrtm null vluts ( ́ ́, ́ ́ ́ ́: ́ ́ ́) , , : ().

620. um tmr ( ́) ( ).

621. um uribus inmmd vivitur, sin illis mnin nn vivitur ( ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́) , ().

622. um viti rsunt, t qui rt fit ( ́ ́, ́ ́ ́) , , ( ).

623. unus unum trudit (́ ́ ́) .

624. uid tqu ir nsultrs ssimi (́ ́ ́ ́ ́) ().

625. ui isrum nufrgi trr inturi (́ ́ ́ ́ ́) ().

626. ur t isum! (́ ́) !

627. ur lvs lquuntur, ingnts stunt (́ ́ ́, ́ ́) , ( ).

628. urus hnrum (́ ́) (: ).

629. uris gudi mis (́ ́ ́) ().

630. urrnt lm (́ ́) ( , ).

631. urriulum vit (́ ́) , (: ().

632. urru lvt vrtitur itius rt (́ ́ ́ ́ ́) , . ́ : .

633. urrus bvm trhit (́ ́ ́) .

634. usts mrum (́ ́) .

. . . D. . F. G. . I. J. L. . N.