.

    .

2615. bsr dlr misri (́ ́) . : .

2616. bul rs (́ ́) .

2617. , sd mmnt! (́, ́) , !

2618. mus! (́) !

2619. t d hill qui nn st mrus (́ ́ ́) , . : .

2620. nt, stis ludnt (́, ́ ́) .

2621. t sd lquitur (́ ) .

2622. it lquitr (́ ) . : .

2623. it nsnsu (́ ́) .

2624. iturnits stul hmini r sinti st (́ ́ ́ ́ ) ( ).

2625. itus nsnsus (́ ́) .

2626. dium vit (́ ́) .

2627. lis quils (́ ́) , .

2628. m ftuus, ut tim rgnr sit ( ́, ́ ́ ́) , .

2629. m in tg, qum in sg ( ́, ́) , . : , .

2630. mdiu disndum st, qumdiu vivis (́ ́ , ́ ́) , .

2631. mqum trunus stt (́ ́ ) .

2632. ndm liqund (́ ́) -.

2633. nt vis rbittis st, ut m tim in hst diligmus (́ ́ , ́ ́ ́ ́) , .

2634. ntli sulii (́ ́) . , - .

2635. nt brvius mn tmus, qunt fliius st (́t ́ ́ ́, ́ ́ ) , . : .

2636. ntum dlurunt, quntum dlribus s insrurunt (́ ́, ́ ́) , .

2637. ntum mndirum, quntum vi un nvis vht (́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2638. ntum ssumus, quntum simus (́ ́, ́ ́) , .

2639. rdir sunt rmdi qum ml (́ ́ ́) , .

2640. urum tllt, qui vitulum sustulrit (́ ́, ́ ́) , . : , .

2641. hminm ss mmnt ( ́ ́ ́) , .

2642. tu, m dltnt m ( ́, ́ ́) , . : .

2643. mrits st flrntis ttis, rudnti snsntis (́ ́ ́, ́ ́) , .

2644. mrnti st usts vit (́ ́ ́) .

2645. mr mutntur t lgs mutntur in illis (́ ́ ́ ́ ́) .

2646. mr mutntur, t ns mutmur in illis (́ ́, ́ ́) , .

2647. mr t l (́ ) .

2648. mr flii multi numrntur mii (́ ́ ́ ́ ́) .

2649. mr qudm mgn fiunt, nn summ (́ ́ ́ ́, ́) , .

2650. mri dr id st nssitti rr (́ ́ ́ ́) .

2651. mri dr smr sintis st hbitum (́ ́ ́ ́ ́) .

2652. mri r (́ ́) .

2653. mris fili vrits (́ ́ ́) . : .

2654. mus d rrum (́ ́ ́) .

2655. mus st timus mgistr vit (́ ́ ́ ́) .

2656. mus fugit (́ ́) .

2657. mus fugit, trnits mnt (́ ́, ́ ́) , .

2658. mus mni rvlt (́ ́) . : , .

2659. mus vulnr snt (́ ́ ́) . : .

2660. ndr d fum d flmmm (́ ́ ́) . : .

2661. n disilinm n dimitts m ustdi illm qui is st vit tu (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , ().

2662. ns tuis t (́ ́ ) .

2663. ntnd mni (́ ́) .

2664. rr ingnit (́ ́) . : . , .

2665. rr ubi lns (́ ́ ́) , . : , .

2666. rr filius (́ ́) .

2667. rtium nn dtur (́ ́) .

2668. rtium quid (́ ) . : - .

2669. rtius gudns (́ ́) . , .

2670. stimnium mturittis (́ ́) .

2671. stis unus tstis nullus (́ ́ ́ ́) .

2672. stitudinm gss mrs (́ ́) .

2673. ibi t igni (́ ́) . : ( , ).

2674. ibi grtis (́ ́) .

2675. im dns t dn frnts (́ ́ ́ ́) , . .

2676. im hminm unius libri (́ ́ ́ ́) . , , .

2677. imr fidm ulrum (́ ́ ) . : .

2678. imr Dmini riniium sinti sintim (́ ́ ́ ́ ́) ().

2679. ll mrs, smr nuit diffrr rtis (́ ́, ́ ́ ́ ́) , .

2680. t r rst (́ ́) .

2681. tis viribus (́ ) .

2682. tum dtgit stmhum (́ ́ ́) . : .

2683. tus mundus git histrinm (́ ́ ́ ́) .

2684. tus tuus ( ́) .

2685. rdidit mundum disuttinibus (́ ́ ́) .

2686. rgdis in nugis gr ( ́ ́) . : .

2687. rhit su qunqu vluts (́ ́ ́ ́) .

2688. rnquills tim nufrgus hrrt qus (́ ́ ́ ́ ́) . : , .

2689. rnst m li ist! (́ ́ ́) !

2690. ri vrb nn tst jungr (́ ́ ́ ́) .

2691. ri vitnd sunt: dium, invidi, ntmtus (́ ́: ́, ́, ́) : , .

2692. ribus vrbis (́ ́) . : .

2693. ristis st nim m (́ ́ ́) .

2694. rit vi mnium titissim (́ ́ ́ ́) () .

2695. rit vi rdr riulsum (́ ́ ́ ) .

2696. ruditur dis di (́ ́ ́) .

2697. u n d mlis, sd ntr udintir it! ( ́ ́, ́ ́ ́) , !

2698. u virm sub l nutris ( ́ ́ ́) . : .

2699. u mmd (́ ́) .

2700. ur st liud lqui, liud sntir (́ ́ , ́ ́) , .

2701. uri rrumunt tnrs stul mnts (́ ́ ́ ́ ́) .

2702. uris vis rrium qu fdt srr nidum (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2703. uris fug mrtis st mni mrt jr (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2704. urris burnn (́ ́) . , .

2705. ut h intristi, tibi mn st dndum (́ ́, ́ ́ ́) .

2706. ut, it, juund (́, ́, ́) , , .