.

    S.

2409. Sr ruin (́ ́) .

2410. Srilgi minut uniuntur, mgn in triumhis fruntur (́ ́ ́, ́ ́ ́) ́, ( ).

2411. Sulrum nvus nsitur rd ( ́ ́ ́) .

2412. S st sub lli srdid sinti (́ ́ ́ ́) .

2413. S mr st mlir (́ ́ ́) .

2414. S nihil inimius hmini, qum sibi is (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2415. S summ ingni in ult ltnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2416. S tns vm vrbqu vultus hbt (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2417. Sgitt intrdum rsilins ruit dirigntm (́ ́ ́ ́ ́) .

2418. Slus tri surm l (́ ́ ́ ) .

2419. Slus uli surm l st (́ ́ ́ ́) .

2420. Slus ri ubli surm l (́ ́ ́ ́ ) .

2421. Slutis grti (́ ́) .

2422. Slv rs st (́ ) .

2423. Slvvi nimm mm (́ ́ ́) .

2424. Slv! (́) !

2425. Slv, mris stll (́, ́ ́) , .

2426. Slv hnr (́ ́) .

2427. Snt sntrum (́ ́) .

2428. Snt simliits (́ ́) .

2429. Sr ud! (́ ́) ! : .

2430. Sins nimus numqum tumt (́ ́ ́ ́) .

2431. Sins bnum frt mdi, frtitr mlum (́ ́ ́, ́ ́) , .

2432. Sins rd rt susiit stultus ditur lbiis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2433. Sins dminbitur stris (́ ́ ́) .

2434. Sins st mutr nsilium (́ ́ ́) .

2435. Sins is fingit frtunm sibi (́ ́ ́ ́ ́) .

2436. Sins nil ffirmt, qud nn rbt (́ ́, ́) .

2437. Sins smr btus st (́ ́ ́ ) .

2438. Sints bsndunt sintim s utm stulti nfusini rimum st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2439. Sinti st (́ ) . : .

2440. Sinti fliits (́ ́) .

2441. Sinti vin bumbrtur (́ ́ ́) .

2442. Stis lqunti, sinti rum (́ ́, ́ ́) , [4].

2443. Stis surqu (́ ́) .

2444. Stis vrbrum! (́ ́) !

2445. Stius st sr t qum numqum disr (́ ́ ́ ́) , .

2446. Stius st survu disr qum nihil (́ ́ ́ ́) , .

2447. Stur vntr nn studt libntr (́ ́ ́ ́) .

2448. Slr vlndum st slus (́ ́ ́) .

2449. Shl vit (́ ́) .

2450. Sinti diffiilis sd frutus (́ ́ ́) , .

2451. Sinti st tni (́ ́) .

2452. Sinti nihil st qum vrittis img (́ ́ ́ ́) .

2453. Sinti vinr tnbrs (́ ́ ́) .

2454. Sinti vins (́ ́) .

2455. Si m nihil sir (́ ́ ́) , ().

2456. Sir lgs nn h st vrb rum tnr, sd vim tsttm (́ ́ ́ ́ ́, ́) , , , .

2457. S rntirs smr mlirs (́ ́ ́ ́) .

2458. Srit mnt in sul sulrum (́ ́ ́ ) .

2459. Srt mis dmn, lud lm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2460. Sundum nrmm lgis (́ ́ ́) .

2461. Sd sml insnivimus mns ( ́ ́ ́) .

2462. Sditi ivium hstium st si (́ ́ ́ ́) .

2463. Smr vrus gt (́ ́ ́) .

2464. Smr fidlis (́ ́) .

2465. Smr idm (́ ́) .

2466. Smr in mtu (́ ́) . : .

2467. Smr rtus (́ ́) .

2468. Smr rutitur l vrns (́ ́ ́ ́) .

2469. Smr virns (́ ́) .

2470. Sntus insnbilis mrbus st (́ ́ ́ ) .

2471. Sn (́) .

2472. Sni dsunt virs, juvni sinti (́ ́ ́, ́ ́) , .

2473. Snir (́) .

2474. Snsus vris (́ ́) .

2475. Snsus (́) . : .

2476. Squi dbt tnti justitim, nn rdr (́ ́ ́ ́, ́) , .

2477. Sr nunqum st d bns mrs vi (́ ́ ́ ́ ́) .

2478. Sr rsimni in fund st (́ ́ ́ ) , .

2479. Srn ququ l liqund tnt (́ ́ ́ ́) .

2480. Srm dtur untis, nimi sinti uis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2481. Srm st img nimi (́ ́ ́) .

2482. Srmn uti dbmus, qui inntus st nbis (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2483. Sr vnintibus ss (́ ́ ́) . : . , , .

2484. Sr! (́) !

2485. Srv m, srvb t (́ , ́ ) , . : , .

2486. Srvitus st strmum mlrum mnium (́ ́ ́) .

2487. Lingum mndm, mnus ffundnts, innium snguinm, r mhinns gittins ssims ds vls d urrndum in mlum, rfrntm mndi tstm fllm t um qui smint intr frtrs disrdis (́ ́, ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , , ().

2488. Sibi bn fit, qui bn fit mi (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2489. Si! () !

2490. Si dit ( ́) .

2491. Si t simliitr ( ́) .

2492. Si ft vlurunt ( ́ ́) .

2493. Si itur d str ( ́ ́) .

2494. Si trnsit glri mundi ( ́ ́) .

2495. Si trnsit tmus ( ́ ́) .

2496. Si vit truditur ( ́ ́) .

2497. Si vl, si jub, sit r rtin vlunts ( ́, ́, ́ ́) , , .

2498. Si tim mns, g nn ( ́ ́, ) , . , , .

2499. Si finis bnus, ludbil ttum ( ́ ́, ́ ́) .

2500. Si frt ( ́) .

2501. Signum tmris (́ ́) .

2502. Si judis, gns ( ́, ́) , .

2503. Sil t sr (́ ́) .

2504. Silnd nm t (́ ́ ́) , .

2505. Silntium vidtur nfssin (́ ́, ́) . : .

2506. Silntium (́) . : .

2507. Si mlius quid hbs, rss vl imrium fr ( ́ ́, ́ ́ ) , , .

2508. Simili similibus urntur (́ ́ ́) .

2509. Simili similibus dstruuntur (́ ́ ́) .

2510. Similis simili gudt (́ ́ ́) .

2511. Siml sigillum vri (́ ́ ́) .

2512. Simul nsilium um r misisti? (́ ́ ́) ?.

2513. Simulns mium inimius inimiissimus (́ ́ ́ ́) , .

2514. Simult s mrb lbrr (́ ́ ́) .

2515. Sin miiti vit null st (́ ́ ́ ́ ) .

2516. Sin nn (́ ́) .

2517. Sin ur (́ ́) . , .

2518. Sin di (́ ́) .

2519. Sin dtrin vit qusi mrtis img (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2520. Sin dubi (́ ́) .

2521. Sin ir t studi (́ ́ ́) (). : , .

2522. Sin lbr nn rit nis in r (́ ́ ́ ́ ́) .

2523. Sin l (́ ) .

2524. Sin mtu mrtis (́ ́ ́) .

2525. Sin mr (́ ́) . : .

2526. Sin r, sin rti, sin ul (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

2527. Sin rsrvtin mntli (́ ́ ́) .

2528. Si nn, nn! ( , ) , !

2529. Sint ut sunt, ut nn sint ( , ́ ) , , .

2530. Si qusivris invnis ( ́ ́) .

2531. Si quid mvndum st, mv ( ́ , ́) - , .

2532. Si quis dt mnnis, n qur in dntibus nns ( ́, ́ ́ ́) .

2533. Si stis mmmini ( ́ ́) .

2534. Si tuisss, hilshus msisss ( ́, ́ ́) , .

2535. Sit tibi trr lvis ( ́ ́ ́) . : .

2536. Sit ut st ( ) .

2537. Sit vni vrb ( ́ ́) . : ; .

2538. Sitis urit fus (́ ́ ́) .

2539. Si vr nrrtis, nn us sit tstibus ( ́ ́, ́ ́) , .

2540. Si vis mri, m ( ́, ́) .

2541. Si vis m, r bllum ( ́, ́ ́) , .

2542. Si vis m, r m! ( ́, ́ ́) !

2543. Si vis vinr, dis ti ( ́, ́ ́) .

2544. Si vivis Rm, rmn vivit mr ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

2545. Sl lut mnibus ( ́ ́) .

2546. Sl virtut rmtus (́ ́ ́) .

2547. Slitudinm fiunt, m llnt (́ ́, ́ ́) .

2548. Smni, ibi, tus, vnus mni mdrt sint (́, ́, ́, ́ ́ ́ ) , , , .

2549. S vivimus ( ́) .

2550. Si (́) .

2551. Sis diit (́ ́) .

2552. Sis fti (́ ́) .

2553. Sm rti nn m ( ́ ́) .

2554. Srr ntr sm (́ ́ ) .

2555. Sr mlir (́ ́) .

2556. Sr, si mrir, ut mrtuus nn rubsm (́, ́, ́ ́) , , .

2557. Ss st ultimum dvrsrium rrum sltium ( ́ ́ ́ ́) .

2558. Ss rnvlsndi ( ́) .

2559. Ss sibi quisqu ( ́ ́) .

2560. Ss ultim ( ́) .

2561. Siritus ubi vult sirt (́ ́ ́) , .

2562. Snt su, sin lg (́ ́, ́ ́) , .

2563. Sndris r mi tu dfiisti ud trnum mnum tum, inlqutus s vrbis ris tui t tus rriis srmnibus (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2564. Sttim tqu instntr (́ ́ ́) .

2565. Sttus in sttu (́ ́) .

2566. Sttus nturlis (́ ́) .

2567. Sttus rsns (́ ́) .

2568. Sttus qu (́ ) .

2569. Sttus qu nt (́ ́) . : , .

2570. S ttus qu nt bllum (́ ́ ́) , .

2571. Sttus rrum (́ ́) .

2572. Stultrum infinitus st numrus! (́ ́ ́) !

2573. Su uiqu frtun in mnu st (́ ́ ́ ́ ) .

2574. Su snt (́ ́) . : .

2575. Su sunt uiqu viti (́ ́ ́) .

2576. Su quisqu frtun fbr st (́ ́ ́ ́ ) .

2577. Suvis lbrum st rtrium mmri (́ ́ ́ ́) .

2578. Suvitr in md, frtitr in r (́ ́, ́ ) , .

2579. Sub nditin ( ́) .

2580. Subdr t snguin (́ ́) .

2581. Sub frul ( ́) - .

2582. Sub fid nbili ( ́ ́) .

2583. Sublt us tllitur fftus (́ ́ ́ ́) .

2584. Sublt us, tllitur mrbus (́ ́, ́ ́) .

2585. Sub rs dit tnd ( ́ ́ ́) (: ).

2586. Sub si trnittis ( ́ ́) .

2587. Sub si utilittis ( ́) .

2588. Sub su rri si ( ́ ́ ́) .

2589. Suffiit (́) .

2590. Sui gnris (́ ́) . : .

2591. Sum ttus vstr ( ́ ́) .

2592. Summ um itt (́ ́) ( - - ).

2593. Summ summrum (́ ́) . : .

2594. Summ virtus (́ ́) .

2595. Summm n mtus dim, ts (́ ́ ́, ́) , .

2596. Summum bnum (́ ́) .

2597. Summum bnum mdiin snits (́ ́ ́ ́) .

2598. Sunt dlit quibus ignssiv vlimus ( ́ ́ ́ ́) .

2599. Su riul (́ ́) .

2600. Su tmr (́ ́) .

2601. Sur mni vrits (́ ́ ́) . : .

2602. Sur vuus intr sns mdius (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2603. Surssi vri (́ ́) .

2604. Sur ns frtun ngti urt (́ ́ ́ ́) , .

2605. Surmum vl (́ ́) .

2606. Surg t g! (́ ́) ! : .

2607. Sursum rd! (́ ́) !

2608. Sus inrv dt ( ́ ́) . : .

2609. Sustin t bstin (́ ́) .

2610. Suum uiqu (́ ́) .

2611. Suum uiqu ms (́ ́ ) .

2612. Suum uiqu lt (́ ́ ́) .

2613. Suum uiqu ulhrum (́ ́ ́) .

2614. Suum uiqu ri tmus (́ ́ ́ ́) .