.

    S.

2409. Sr rin (́ ́) .

2410. Srilgi mint nintr, mgn in trimhis frntr (́ ́ ́, ́ ́ ́) ́, ( ).

2411. Slrm nvs nsitr rd ( ́ ́ ́) .

2412. S st sb lli srdid sinti (́ ́ ́ ́) .

2413. S mr st mlir (́ ́ ́) .

2414. S nihil inimis hmini, qm sibi is (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2415. S smm ingni in lt ltnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2416. S tns vm vrbq vlts hbt (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2417. Sgitt intrdm rsilins rit dirigntm (́ ́ ́ ́ ́) .

2418. Sls tri srm l (́ ́ ́ ) .

2419. Sls li srm l st (́ ́ ́ ́) .

2420. Sls ri bli srm l (́ ́ ́ ́ ) .

2421. Sltis grti (́ ́) .

2422. Slv rs st (́ ) .

2423. Slvvi nimm mm (́ ́ ́) .

2424. Slv! (́) !

2425. Slv, mris stll (́, ́ ́) , .

2426. Slv hnr (́ ́) .

2427. Snt sntrm (́ ́) .

2428. Snt simliits (́ ́) .

2429. Sr d! (́ ́) ! : .

2430. Sins nims nmqm tmt (́ ́ ́ ́) .

2431. Sins bnm frt mdi, frtitr mlm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2432. Sins rd rt ssiit stlts ditr lbiis (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2433. Sins dminbitr stris (́ ́ ́) .

2434. Sins st mtr nsilim (́ ́ ́) .

2435. Sins is fingit frtnm sibi (́ ́ ́ ́ ́) .

2436. Sins nil ffirmt, qd nn rbt (́ ́, ́) .

2437. Sins smr bts st (́ ́ ́ ) .

2438. Sints bsndnt sintim s tm stlti nfsini rimm st (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2439. Sinti st (́ ) . : .

2440. Sinti fliits (́ ́) .

2441. Sinti vin bmbrtr (́ ́ ́) .

2442. Stis lqnti, sinti rm (́ ́, ́ ́) , [4].

2443. Stis srq (́ ́) .

2444. Stis vrbrm! (́ ́) !

2445. Stis st sr t qm nmqm disr (́ ́ ́ ́) , .

2446. Stis st srv disr qm nihil (́ ́ ́ ́) , .

2447. Str vntr nn stdt libntr (́ ́ ́ ́) .

2448. Slr vlndm st sls (́ ́ ́) .

2449. Shl vit (́ ́) .

2450. Sinti diffiilis sd frts (́ ́ ́) , .

2451. Sinti st tni (́ ́) .

2452. Sinti nihil st qm vrittis img (́ ́ ́ ́) .

2453. Sinti vinr tnbrs (́ ́ ́) .

2454. Sinti vins (́ ́) .

2455. Si m nihil sir (́ ́ ́) , ().

2456. Sir lgs nn h st vrb rm tnr, sd vim tsttm (́ ́ ́ ́ ́, ́) , , , .

2457. S rntirs smr mlirs (́ ́ ́ ́) .

2458. Srit mnt in sl slrm (́ ́ ́ ) .

2459. Srt mis dmn, ld lm (́ ́ ́, ́ ́) , .

2460. Sndm nrmm lgis (́ ́ ́) .

2461. Sd sml insnivims mns ( ́ ́ ́) .

2462. Sditi ivim hstim st si (́ ́ ́ ́) .

2463. Smr vrs gt (́ ́ ́) .

2464. Smr fidlis (́ ́) .

2465. Smr idm (́ ́) .

2466. Smr in mt (́ ́) . : .

2467. Smr rts (́ ́) .

2468. Smr rtitr l vrns (́ ́ ́ ́) .

2469. Smr virns (́ ́) .

2470. Snts insnbilis mrbs st (́ ́ ́ ) .

2471. Sn (́) .

2472. Sni dsnt virs, jvni sinti (́ ́ ́, ́ ́) , .

2473. Snir (́) .

2474. Snss vris (́ ́) .

2475. Snss (́) . : .

2476. Sqi dbt tnti jstitim, nn rdr (́ ́ ́ ́, ́) , .

2477. Sr nnqm st d bns mrs vi (́ ́ ́ ́ ́) .

2478. Sr rsimni in fnd st (́ ́ ́ ) , .

2479. Srn qq l liqnd tnt (́ ́ ́ ́) .

2480. Srm dtr ntis, nimi sinti is (́ ́ ́, ́ ́ ́) , .

2481. Srm st img nimi (́ ́ ́) .

2482. Srmn ti dbms, qi innts st nbis (́ ́ ́ ́, ́ ́) , .

2483. Sr vnintibs ss (́ ́ ́) . : . , , .

2484. Sr! (́) !

2485. Srv m, srvb t (́ , ́ ) , . : , .

2486. Srvits st strmm mlrm mnim (́ ́ ́) .

2487. Lingm mndm, mns ffndnts, innim snginm, r mhinns gittins ssims ds vls d rrndm in mlm, rfrntm mndi tstm fllm t m qi smint intr frtrs disrdis (́ ́, ́ ́, ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , , , , , , ().

2488. Sibi bn fit, qi bn fit mi (́ ́ ́ ́ ́ ́) , .

2489. Si! () !

2490. Si dit ( ́) .

2491. Si t simliitr ( ́) .

2492. Si ft vlrnt ( ́ ́) .

2493. Si itr d str ( ́ ́) .

2494. Si trnsit glri mndi ( ́ ́) .

2495. Si trnsit tms ( ́ ́) .

2496. Si vit trditr ( ́ ́) .

2497. Si vl, si jb, sit r rtin vlnts ( ́, ́, ́ ́) , , .

2498. Si tim mns, g nn ( ́ ́, ) , . , , .

2499. Si finis bns, ldbil ttm ( ́ ́, ́ ́) .

2500. Si frt ( ́) .

2501. Signm tmris (́ ́) .

2502. Si jdis, gns ( ́, ́) , .

2503. Sil t sr (́ ́) .

2504. Silnd nm t (́ ́ ́) , .

2505. Silntim vidtr nfssin (́ ́, ́) . : .

2506. Silntim (́) . : .

2507. Si mlis qid hbs, rss vl imrim fr ( ́ ́, ́ ́ ) , , .

2508. Simili similibs rntr (́ ́ ́) .

2509. Simili similibs dstrntr (́ ́ ́) .

2510. Similis simili gdt (́ ́ ́) .

2511. Siml sigillm vri (́ ́ ́) .

2512. Siml nsilim m r misisti? (́ ́ ́) ?.

2513. Simlns mim inimis inimiissims (́ ́ ́ ́) , .

2514. Simlt s mrb lbrr (́ ́ ́) .

2515. Sin miiti vit nll st (́ ́ ́ ́ ) .

2516. Sin nn (́ ́) .

2517. Sin r (́ ́) . , .

2518. Sin di (́ ́) .

2519. Sin dtrin vit qsi mrtis img (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2520. Sin dbi (́ ́) .

2521. Sin ir t stdi (́ ́ ́) (). : , .

2522. Sin lbr nn rit nis in r (́ ́ ́ ́ ́) .

2523. Sin l (́ ) .

2524. Sin mt mrtis (́ ́ ́) .

2525. Sin mr (́ ́) . : .

2526. Sin r, sin rti, sin l (́ ́, ́ ́, ́ ́) , , .

2527. Sin rsrvtin mntli (́ ́ ́) .

2528. Si nn, nn! ( , ) , !

2529. Sint t snt, t nn sint ( , ́ ) , , .

2530. Si qsivris invnis ( ́ ́) .

2531. Si qid mvndm st, mv ( ́ , ́) - , .

2532. Si qis dt mnnis, n qr in dntibs nns ( ́, ́ ́ ́) .

2533. Si stis mmmini ( ́ ́) .

2534. Si tisss, hilshs msisss ( ́, ́ ́) , .

2535. Sit tibi trr lvis ( ́ ́ ́) . : .

2536. Sit t st ( ) .

2537. Sit vni vrb ( ́ ́) . : ; .

2538. Sitis rit fs (́ ́ ́) .

2539. Si vr nrrtis, nn s sit tstibs ( ́ ́, ́ ́) , .

2540. Si vis mri, m ( ́, ́) .

2541. Si vis m, r bllm ( ́, ́ ́) , .

2542. Si vis m, r m! ( ́, ́ ́) !

2543. Si vis vinr, dis ti ( ́, ́ ́) .

2544. Si vivis Rm, rmn vivit mr ( ́ ́, ́ ́ ́) , . : .

2545. Sl lt mnibs ( ́ ́) .

2546. Sl virtt rmts (́ ́ ́) .

2547. Slitdinm fint, m llnt (́ ́, ́ ́) .

2548. Smni, ibi, ts, vns mni mdrt sint (́, ́, ́, ́ ́ ́ ) , , , .

2549. S vivims ( ́) .

2550. Si (́) .

2551. Sis diit (́ ́) .

2552. Sis fti (́ ́) .

2553. Sm rti nn m ( ́ ́) .

2554. Srr ntr sm (́ ́ ) .

2555. Sr mlir (́ ́) .

2556. Sr, si mrir, t mrts nn rbsm (́, ́, ́ ́) , , .

2557. Ss st ltimm dvrsrim rrm sltim ( ́ ́ ́ ́) .

2558. Ss rnvlsndi ( ́) .

2559. Ss sibi qisq ( ́ ́) .

2560. Ss ltim ( ́) .

2561. Sirits bi vlt sirt (́ ́ ́) , .

2562. Snt s, sin lg (́ ́, ́ ́) , .

2563. Sndris r mi t dfiisti d trnm mnm tm, inlqts s vrbis ris ti t ts rriis srmnibs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́, ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , , ().

2564. Sttim tq instntr (́ ́ ́) .

2565. Stts in stt (́ ́) .

2566. Stts ntrlis (́ ́) .

2567. Stts rsns (́ ́) .

2568. Stts q (́ ) .

2569. Stts q nt (́ ́) . : , .

2570. S tts q nt bllm (́ ́ ́) , .

2571. Stts rrm (́ ́) .

2572. Stltrm infinits st nmrs! (́ ́ ́) !

2573. S iq frtn in mn st (́ ́ ́ ́ ) .

2574. S snt (́ ́) . : .

2575. S snt iq viti (́ ́ ́) .

2576. S qisq frtn fbr st (́ ́ ́ ́ ) .

2577. Svis lbrm st rtrim mmri (́ ́ ́ ́) .

2578. Svitr in md, frtitr in r (́ ́, ́ ) , .

2579. Sb nditin ( ́) .

2580. Sbdr t sngin (́ ́) .

2581. Sb frl ( ́) - .

2582. Sb fid nbili ( ́ ́) .

2583. Sblt s tllitr ffts (́ ́ ́ ́) .

2584. Sblt s, tllitr mrbs (́ ́, ́ ́) .

2585. Sb rs dit tnd ( ́ ́ ́) (: ).

2586. Sb si trnittis ( ́ ́) .

2587. Sb si tilittis ( ́) .

2588. Sb s rri si ( ́ ́ ́) .

2589. Sffiit (́) .

2590. Si gnris (́ ́) . : .

2591. Sm tts vstr ( ́ ́) .

2592. Smm m itt (́ ́) ( - - ).

2593. Smm smmrm (́ ́) . : .

2594. Smm virts (́ ́) .

2595. Smmm n mts dim, ts (́ ́ ́, ́) , .

2596. Smmm bnm (́ ́) .

2597. Smmm bnm mdiin snits (́ ́ ́ ́) .

2598. Snt dlit qibs ignssiv vlims ( ́ ́ ́ ́) .

2599. S ril (́ ́) .

2600. S tmr (́ ́) .

2601. Sr mni vrits (́ ́ ́) . : .

2602. Sr vs intr sns mdis (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2603. Srssi vri (́ ́) .

2604. Sr ns frtn ngti rt (́ ́ ́ ́) , .

2605. Srmm vl (́ ́) .

2606. Srg t g! (́ ́) ! : .

2607. Srsm rd! (́ ́) !

2608. Ss inrv dt ( ́ ́) . : .

2609. Sstin t bstin (́ ́) .

2610. Sm iq (́ ́) .

2611. Sm iq ms (́ ́ ) .

2612. Sm iq lt (́ ́ ́) .

2613. Sm iq lhrm (́ ́ ́) .

2614. Sm iq ri tms (́ ́ ́ ́) .