.

    R.

2328. Rdis littrrm mr snt, frts dls ( ́ ́ , ́ ́) , .

2329. Rdi mlrm st idits (́ ́) .

2330. Rn in ldm r rsilit thrn (́ ́ ́ ́ ́) .

2331. Rn rgm tnts (́ ́ ́) , ( , - ).

2332. R, ngr, fr, ssid: rlinqndm st (́, ́, ́, ́: ́ ) , , , , . : .

2333. Rims, mii, sinm d di (́, ́, ́ ́) , , .

2334. Rr vis in trris nigrq simillim gn (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2335. Rr vis (́ ́) . : .

2336. Rrs fit mitrs m sinti frm (́ ́ ́ ́ ́) .

2337. Rrm ss rtt, qd di rm vlis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

2338. R in snd tllr nims, in ml dmittr ( ́ ́ ́, ́ ́) .

2339. R smbr nn rtbt vrbis glrintm ( ́ ́ ́ ́) , .

2340. R, nn vrbis (, ́) , .

2341. Rbs ditntibs (́ ́) .

2342. Rbs in dvrsis nimm mittr nli, sm rtin (́ ́ ́ ́ ́, ́) , .

2343. Rbs in dvrsis mlis srr mmnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2344. Rts sn (́ ́) . : .

2345. Rt fti fiss mrs st (́ ́ ́ ́ ) .

2346. Rt tn (́ ́) .

2347. Rts in ri (́ ́) .

2348. Rdd, qd dbs (́, ́) , .

2349. Rddr l trnqillirm (́ ́ ́) . : , .

2350. Rdti d bsrdm (́ ́) . : .

2351. Rfrt, qm qis bn vivt, qm di nn rfrt (́, ́ ́, ́ ́) , , .

2352. Rfrmti in js (́ ́) .

2353. Rgin rbtinm (́ ́́) .

2354. Rgis vlnts srm l (́ ́ ́ ) .

2355. Rgl jris (́ ́) .

2356. Ri nlli rdst mr nisi irndi (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2357. Rlt rfrr (́ ́) . : .

2358. Rm ttigisti ( ́ ́) . : ( ).

2359. Rm m r g ( ́ ́) .

2360. Rm fis: rm si ssis rt; si nn qmq md rm ( ́: ́ ́; ́ ́ ) , , , .

2361. Rm vrb sqntr ( ́ ́) .

2362. Rmigi vlq (́ ) . : .

2363. Rmtis tstibs (́ ́) .

2364. Rmv t s rvm t dtrhnti lbi sint rl t (́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2365. Rmm dt, qi nihil didiit (́ ́, ́ ́) , ( , - , ).

2366. Rtiti st mtr stdirm (́ ́ ́) .

2367. Rrhnsi lmni vr dbt (́ ́ ́ ́) .

2368. Rqist in ! (́ ́) ! : !

2369. Rrm gnsr ss (́ ́ ́) .

2370. Rrm ntr nllm nbis ddit gnitinm finim (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2371. Rrm nvrm stdim (́ ́ ́) .

2372. Rrm rrits rtim fit (́ ́ ́ ́) .

2373. Rs mis invnit ( ́ ́) ( , , , , ; ).

2374. Rs st mgn tr ( ́ ́) .

2375. Rs in tntm intllgitr, in qntm mtr ( ́ ́, ́ ́) , .

2376. Rs is lqitr ( ́ ) .

2377. Rs jdit ( ́) .

2378. Rs lqntr nbis tntibs ( ́ ́ ́) , . : .

2379. Rs mnis ttis ( ́ ́) .

2380. Rs sr misr ( ́ ́) .

2381. Rs sml dmiss rrimi nn tst ( ́ ́ ́ ́) .

2382. Rs t gitr ( ́ ́) .

2383. Rsrvti mntlis (́ ́) . : , .

2384. Rsi finm (́ ́) .

2385. Rsiit Dmins vis hminis t mns grsss illis nsidrt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2386. Rs, qd nn s (́, ) , . : , .

2387. Rstitti d intgrm (́ ́) .

2388. Rstitti in intgrm (́ ́) .

2389. Rstritiv t nditinlitr (́ ́) .

2390. Rti vnts vnri (́ ́ ́) . .

2391. R st l vivns ( ́) .

2392. R nnqm mritr! ( ́ ́) !

2393. Ridms! (́) !

2394. Ridnd stigt mrs (́ ́ ́) .

2395. Ridnd dir svrm (́ ́ ́) , .

2396. Ridns vrm dir (́ ́ ́) , .

2397. Ridilm ri frtis st mlis mgns lrmq st rs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , .

2398. Ris mrir (́ ́) .

2399. Ris int rs intir nll st (́ ́ ́ ́ ) . : , .

2400. Rism tntis, mii? (́ ́, ́) , ?

2401. Riri d sini mbr (́ ́ ́) - . .

2402. Rm trn (́ ́) .

2403. Rm lt, s finit (́ , ́ ́) , .

2404. Rt Frtn (́ ́) ́ .

2405. Rt lstri ml nt stridt (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2406. Rbinm trnsir (́ ́) . : .

2407. Rmr blis (́ ́) . : .

2408. Rmr invidi (́ ́) .