.

    R.

2328. Rdis littrrum mr sunt, frutus duls ( ́ ́ , ́ ́) , .

2329. Rdi mlrum st uidits (́ ́) .

2330. Rn in ludm ur rsilit thrn (́ ́ ́ ́ ́) .

2331. Rn rgm tnts (́ ́ ́) , ( , - ).

2332. R, ngr, ufr, ssid: rlinqundum st (́, ́, ́, ́: ́ ) , , , , . : .

2333. Rimus, mii, sinm d di (́, ́, ́ ́) , , .

2334. Rr vis in trris nigrqu simillim gn (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2335. Rr vis (́ ́) . : .

2336. Rrs fit miturs um sinti frm (́ ́ ́ ́ ́) .

2337. Rrum ss rtt, qud diu rum vlis (́ ́ ́, ́ ́ ́) , , .

2338. R in sund tllr nims, in ml dmittr ( ́ ́ ́, ́ ́) .

2339. R suumbr nn rtbt vrbis glrintm ( ́ ́ ́ ́) , .

2340. R, nn vrbis (, ́) , .

2341. Rbus ditntibus (́ ́) .

2342. Rbus in dvrsis nimm mittr nli, sm rtin (́ ́ ́ ́ ́, ́) , .

2343. Rbus in dvrsis mlius srr mmnt (́ ́ ́ ́ ́) .

2344. Rtus sn (́ ́) . : .

2345. Rt fti fiss mrs st (́ ́ ́ ́ ) .

2346. Rt tn (́ ́) .

2347. Rtus in uri (́ ́) .

2348. Rdd, qud dbs (́, ́) , .

2349. Rddr l trnquillirm (́ ́ ́) . : , .

2350. Rduti d bsurdum (́ ́) . : .

2351. Rfrt, qum quis bn vivt, qum diu nn rfrt (́, ́ ́, ́ ́) , , .

2352. Rfrmti in jus (́ ́) .

2353. Rgin rbtinum (́ ́́) .

2354. Rgis vlunts surm l (́ ́ ́ ) .

2355. Rgul juris (́ ́) .

2356. Ri nulli rdst mr nisi irundi (́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2357. Rlt rfrr (́ ́) . : .

2358. Rm u ttigisti ( ́ ́) . : ( ).

2359. Rm um ur g ( ́ ́) .

2360. Rm fis: rm si ssis rt; si nn quumqu md rm ( ́: ́ ́; ́ ́ ) , , , .

2361. Rm vrb squntur ( ́ ́) .

2362. Rmigi vlqu (́ ) . : .

2363. Rmtis tstibus (́ ́) .

2364. Rmv t s rvum t dtrhnti lbi sint rul t (́ ́ ́ ́ ́ ) , ().

2365. Rmum dut, qui nihil didiit (́ ́, ́ ́) , ( , - , ).

2366. Rtiti st mtr studirum (́ ́ ́) .

2367. Rrhnsi lumni vr dbt (́ ́ ́ ́) .

2368. Rquist in ! (́ ́) ! : !

2369. Rrum gnsr uss (́ ́ ́) .

2370. Rrum ntur nullm nbis ddit gnitinm finium (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) .

2371. Rrum nvrum studium (́ ́ ́) .

2372. Rrum rrits rtium fit (́ ́ ́ ́) .

2373. Rs mis invnit ( ́ ́) ( , , , , ; ).

2374. Rs st mgn tr ( ́ ́) .

2375. Rs in tntum intllgitur, in quntum mtur ( ́ ́, ́ ́) , .

2376. Rs is lquitur ( ́ ) .

2377. Rs judit ( ́) .

2378. Rs lquntur nbis tntibus ( ́ ́ ́) , . : .

2379. Rs mnis ttis ( ́ ́) .

2380. Rs sr misr ( ́ ́) .

2381. Rs sml dmiss rrimi nn tst ( ́ ́ ́ ́) .

2382. Rs tu gitur ( ́ ́) .

2383. Rsrvti mntlis (́ ́) . : , .

2384. Rsi finm (́ ́) .

2385. Rsiit Dminus vis hminis t mns grssus illius nsidrt (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́) , ().

2386. Rsu, qud nn s (́, ) , . : , .

2387. Rstituti d intgrum (́ ́) .

2388. Rstituti in intgrum (́ ́) .

2389. Rstritiv t nditinlitr (́ ́) .

2390. Rti vnts vnri (́ ́ ́) . .

2391. R st l vivns ( ́) .

2392. R nunqum mritur! ( ́ ́) !

2393. Ridmus! (́) !

2394. Ridnd stigt mrs (́ ́ ́) .

2395. Ridnd dir svrum (́ ́ ́) , .

2396. Ridns vrum dir (́ ́ ́) , .

2397. Ridiulum ri frtius st mlius mgns lrumqu st rs (́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ) , .

2398. Risu mrir (́ ́) .

2399. Risu int rs intir null st (́ ́ ́ ́ ) . : , .

2400. Risum tntis, mii? (́ ́, ́) , ?

2401. Riri d sini umbr (́ ́ ́) - . .

2402. Rm trn (́ ́) .

2403. Rm lut, us finit (́ , ́ ́) , .

2404. Rt Frtun (́ ́) ́ .

2405. Rt lustri ml unt stridt (́ ́ ́ ́ ́) . : .

2406. Rubinm trnsir (́ ́) . : .

2407. Rumr ublius (́ ́) . : .

2408. Rumr invidi (́ ́) .